SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

105

 

105

3.

70

70

140

4.

   

 

skupaj

175

70

245


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • razvije občutek za sistematičnost in natančnost pri risanju,

 • razume nastanek karte z vsemi njenimi elementi,

 • pridobiva občutek za orientacijo v prostoru in na karti,

 • zna izdelati načrt na osnovi terenskih izmer z uporabo različnih instrumentov in računalnika,

 • zna iz načrta razbrati in uporabiti potrebne podatke.


 • 4.  OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

  Geodetski načrti

 • pozna osnovne pojme

 • spozna povezanost izdelave geodetskih načrtov z ostalimi področji geodezije

 • Spozna strokovno terminologijo in razvija poklicno identifikacijo.

   

  Osnovni pojmi kartografije

   

   

   

 • zgodovinski razvoj

 • lastnosti karte

 • pozna razvoj katografije v svetu in v Sloveniji

 • pozna lastnosti kart, njihov nastanek in delitev kart, pogojne znake in kartografski ključ ter uporabnost kart

 • Razume vlogo kartografa v povezavi z geodezijo.

   

  Matematična osnova kartografije

   

   

   

 • kartografske projekcije

 • merilo

 • koordinatna mreža

 • pozna različne projekcije

 • razume razmerje dimenzij v naravi in v načrtu

 • razume nastanek in pomen koordinatne mreže

 • Razvija občutek za natančnost.

   

  Koordinatni sistemi

   

   

   

 • krimski koordinatni sistem v sežnjih

 • krimski koordinatni sistem v metrih

 • Gauss-Krugerjev koordinatni sistem

 • geografski koordinatni sistem

 • pretvorba koordinat

 • pozna krimski koordinatni sistem v sežnjih

 • pozna krimski koordinatni sistem v metrih

 • pozna Gauss-Krugerjev koordinatni sistem in delitev na liste

 • pozna geografski koordinatni sistem

 • pretvarja koordinate točk v različne koordinatne sisteme

 • Razvija prostorsko predstavljivost in natančnost pri delu.

   

  Kartografska generalizacija

   

   

   

 • postopek generalizacije

 • prikaz in generalizacija reliefa

 • prikaz in generalizacija hidrografije

 • prikaz in generalizacija komunikacij

 • uporablja različne postopke generalizacije

 • zna prikazati različne elemente kartne vsebine in jih ustrezno generalizirati

 • obvlada spreminjanje in prilagajanje kartne vsebine glede na različne parametre

 • Razvija občutek za prostorsko in reliefno predstavljivost.

   

  Oblikovanje karte

   

   

   

 • imena na kartah

 • komponiranje karte

 • kartografski material in pribor

 • pozna pomen in vrste imen na kartah, njihovo lociranje in različne pisave

 • usvoji osnove komponiranja kart in barvnega oblikovanja

 • obvlada tehnologijo izdelave karte od vsebinske zasnove do tiska

 •  

 • Razvija čut za natančnost in odgovornost pri delu.

   

  GIS - geoinformacijski sistem

 • pozna splošne značilnosti GIS-a

 • zna oceniti prednosti sodobne tehnologije pri izdelavi kart

 • Zna oceniti prednosti sodobne tehnologije pri izdelavi kart.

   

  Geodetski načrti

   

   

   

 • dm mreža

 • naprave za nanašanje dm mreže

 • skica poligonske mreže

 • skica linijske mreže

 • spozna pomen dm mreže na geodetskih načrtih

 • konstruira dm mrežo s pomočjo različnih naprav

 • spozna način risanja skic poligonske mreže, razdelitev na liste in skice

 • spozna način risanja skic linijske mreže, razdelitev na liste in skice

 • Razvija čut za natančnost in odgovornost pri izdelavi načrtov.

   

  Izdelava načrta 1 : 500

   

   

   

 • nanašanje geodetskih točk

 • zna nanašati geodetske točke in s kontrolo določati odstopanja

 • Spozna pomen natančnosti pri delu in risanju.

   

  Kartiranje ortogonalnih izmer

   

   

   

 • uporaba orodij in različnih instrumentov za kartiranje

 • uporaba detajlnih skic

 • ugotavljanje odstopanj

 • računanje koordinat presekov linij z okvirjem koordinatne mreže

 • uporablja različna orodja in instrumente za kartiranje

 • zna uporabljati detajlne skice za lažjo orientacijo in kontrolo

 • z računanjem koordinat presekov linij z okvirjem koordinatne mreže obvlada povezavo detajlnih listov

 • Pridobi sposobnost povezovanja različnih strokovnih znanj.

  Vaja (35 ur): izračun in izris geodetske izmere s programskim paketom geo 8.

  Kartiranje tahimetrične izmere

   

   

   

 • polarni transporter

 • zna uporabiti polarni transporter, s pomočjo katerega kartira tahimetrično izmero

 • Razvija čut za sistematičnost in natančnost pri delu.

  Vaja (35 ur): izris in izračun geodetske izmere s podporo programskega paketa a-cad.

  Določanje površin

   

   

   

 • numerično

 • grafično

 • zna določiti površino parcele na načrtih s pomočjo polarnih in pravokotnih koordinat

 • zna določiti površino parcele z nitnim in polarnim planimetrom

 • Razvija poklicno samozavest in samostojnost pri delu.

   

  Interpolacija plastnic

   

   

   

 • računska

 • grafična

 • mehanska

 • zna konstruirati plastnice računsko, grafično in mehansko s pomočjo interpolatorja

 • Razvija samostojnost in samoiniciativnost pri delu.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod

 • Geodezija

 • terenska izmera – izračun -načrt
 • osnove kartografije

 • Geodezija

  Geografija

 • zgodovinski razvoj

 • matematična osnova kartografije

 • Geodezija

  Geografija

  Matematika

 • kartografske projekcije in pojem merila

 • koordinatni sistemi

 • Geodezija

  Matematika

 • koordinatni sistemi

 • kartografska generalizacija

 • Geografija

 • relief

 • hidrografija

 • komunikacije
 • oblikovanje karte

 • Geodezija

  Geografija

 • oblikovanje vsebine

 • geodetski načrti

 • Geodezija

 • koordinatna mreža

 • skica poligonske mreže

 • skica linijske mreže
 • določanje parcel

 • Geodezija

  Matematika

 • koordinatni račun

 • računanje površin na osnovi koordinat
 • interpolacija plastnic

 • Geodezija

 • računska, grafična, mehanska interpolacija