SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

IZRAVNALNI RAČUNI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

68

136

skupaj

68

68

136


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • razvija občutek za sistematičnost in natančnost pri računskih postopkih,

 • razume in zna uporabiti računske postopke za obdelavo meritev,

 • pridobi občutek za natančnost meritev in rezultatov,

 • zna uporabiti žepni kalkulator in osebni računalnik za obdelavo velikih količin podatkov,

 • razume pomen posrednih in neposrednih merjenj ter razliko med njimi,

 • razume pomen nadštevilnih opazovanj.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Izravnalni računi

 • spozna pomen izravnalnih računov

 • spozna temeljne strokovne pojme

 • Spozna povezanost izravnalnih računov z ostalimi področji geodezije

  Spozna vlogo matematike v geodeziji.

   

  Natančnost meritev

   

   

   

 • merjenja enake natančnosti

 • uteži in splošna aritmetična sredina

 • zakon o prenosu standardnih deviacij

 • zna oceniti natančnost meritev

 • zna izračunati uteži na osnovi standardne deviacije ali ocene

 • razloži pojme natančnost, utež, standardna deviacija, srednja napaka

 • Spoznava smotrnost in ekonomičnost večkratnih ponavljanj iste meritve

  Razvija natančnost pri delu.

   

  Poligonska vozlišča

   

   

   

 • enojna poligonska vozlišča

 • dvojna poligonska vozlišča

 • pozna razliko med poligonom in poligonskim vozliščem

 • zna izračunati najverjetnejše koordinate točk v enojnem in dvojnem poligonskem vozlišču

 • Razvija natančnost in sistematičnost.

   

  Sistemi linearnih enačb (SLE)

   

   

   

 • matrično računanje

 • reševanje SLE s pomočjo matrik

 • pozna osnovne vrste matrik

 • uporabi matrične operacije za reševanje praktičnih primerov

 • zna prepisati SLE v matrično obliko in ga rešiti

 •  

 • Pozna pomen natančnega računanja.

  Vaja: matrično računanje s pomočjo računalniških programskih paketov.

  Osnove matematične statistike

   

   

   

 • normalna porazdelitev

 • zakon o prenosu standardnih deviacij v matrični obliki

 • kofaktorji, uteži

 • uporabi osnovne pojme matematične statistike

 • razume razliko med meritvijo in dano količino

 • zna izračunati kofaktorsko matriko in matriko uteži

 • Spozna pomen in razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

   

  Metoda najmanjših kvadratov

   

   

   

 • posredna izravnava

 • razume pomen metode najmanjših kvadratov v geodeziji

 • zna sestaviti enačbo popravka

 • usvoji postopek posredne izravnave

 • Spoznava pomen in prednosti avtomatske obdelave velikih količin podatkov s pomočjo sodobnih kalkulatorjev in računalnikov.

   

  Višinska vozlišča

   

   

   

 • enačbe popravkov

 • izravnava višinskega vozlišča

 • zna izračunati najverjetnejše nadmorske višine reperjev in oceniti natančnost njihove določitve

 • loči med nivelmansko mrežo in nivelmanom

 • Razvija sistematičnost in natančnost.

   

  Trilateracija

   

   

   

 • enačbe popravkov

 • izravnava trilateracije

 • elipsa napak

 • trilateracija z več novimi točkami

 • zna izračunati približne koordinate z ločnim presekom

 • zna izračunati najverjetnejše koordinate točke, določene z merjenjem razdalj

 • konstruira elipso napak

 • spozna pomen trilateracije pri razvijanju geodetskih mrež

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja.

  Razvija natančnost in sistematičnost.

   

  Triangulacija

   

   

   

 • izravnava zunanjega ureza

 • izravnava notranjega ureza

 • izravnava kombiniranega ureza

 • zna izračunati približne koordinate s pomočjo zunanjega ali notranjega ureza

 • zna izračunati najverjetnejše koordinate točke, določene z merjenjem kotov

 • pozna razliko med triangulacijo in trilateracijo

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja

  Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.

   

  Skupna izravnava smeri in dolžin

   

   

   

 • postopek izravnave

 • hkratna izravnava več točk

 • zna sestaviti enačbe popravkov za poljubno število novih točk v mreži in ne glede na vrsto meritev

 • razume razmerja med utežmi za merjene dolžine in kote

 • zna kombinirati kotne in dolžinske meritve

 • Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.

  Seminarska naloga: izravnava manjše geodetske mreže.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • natančnost meritev

 • Matematika

 • srednja vrednost

 • navadna in splošna aritmetična sredina

 • poligonska vozlišča

 • Geodezija

 • kotna in koordinatna izravnava poligonov

 • sistemi linearnih enačb

 • Matematika

 • reševanje SLE

 • višinska vozlišča

 • Geodezija

 • nadmorska višina

 • višinska razlika

 • trilateracija

 • Geodezija

  Opisna geometrija

 • merjenje razdalj

 • elektrooptični razdaljemeri

 • konstrukcija elips

 • triangulacija

 • Geodezija

 • merjenje kotov