SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

KATASTER

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

70

140

4.

   

 

skupaj

70

70

140


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna evidenco zemljiškega katastra,

 • spozna evidenco zemljiške knjige,

 • usvoji dela vzdrževanja zemljiškega katastra,

 • se seznani z osnovnimi določbami Zakona o splošnem upravnem postopku,

 • spozna geodetska dela pri agrarnih operacijah,

 • spozna kataster komunalnih naprav,

 • spozna druge geodetske evidence ,

 • razume pomen teh evidenc,

 • zna uporabiti te podatke,

 • zna evidentirati spremembe.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  UVOD

 • spozna predmet

 • se seznani z literaturo

 • Pridobi spoznanje povezanosti katastra z ostalimi strokovnimi predmeti geodezije.

  Dobi vpogled v obsežnost dejavnosti na področju katastra.

   

  ZGODOVINSKI PREGLED IN RAZVOJ KATASTRA

 • razume pomen in nastanek evidenc o nepremičninah

 •    

  STARI KATASTRI, METODE IZMERE IN KOORDINATNI SISTEMI

   

   

   

 • terezijanski

 • jožefinski

 • franciskejski

 • grafična metoda izmere

 • stari koordinatni sistemi

 • spozna značilnost starih katastrov, način izmere, stare koordinatne sisteme

 • Spozna pomen starih katastrov in povezuje stare evidence o nepremičninah z novimi.

  Ogled teh evidenc v arhivu Slovenije (dijak napiše poročilo).

  NUMERIČNE METODE IZMERE, G.-K. KOORDINATNI SISTEM IN IZDELAVA KATASTRSKIH NAČRTOV

 • zna uporabiti numerične metode izmere pri katastru

 • spozna katastrske načrte, vsebino, merila

 • S pridobljenim znanjem spozna uporabnost načrtov in kart.

   

  AVTOMATIZIRANI POSTOPKI

   

   

   

 • zemljiškokatastrska izmera

 • izdelava načrtov

 • vodenje evidenc

 • poveže že usvojena znanja z uporabo pri zemljiškem katastru

 • spozna pomen in prednost avtomatske obdelave podatkov

 • Spozna pomen in prednost avtomatske obdelave podatkov.

  Ogled evidenc na geodetski izpostavi Ljubljana (dijak napiše poročilo).

  IZRAČUN POVRŠIN PARCEL

 • spozna način računanja pri starih katastrih

 • zna izračunati površino parcel iz merskih podatkov

 • Razvije čut za odgovornost pravilnega izračuna, pozna površine parcel.

  Vaja: preizkus računanja površin.

  KATASTRSKA KLASIFIKACIJA IN VODENJE VRST RABE ZEMLJIŠČ V ZEMLJIŠKEM KATASTRU

   

   

   

 • katastrski dohodek

 • seznani se s pogoji za ugotovitev vrste rabe

 • zna opisati posamezno vrste rabe

 • razume izračun katastrskega dohodka

 • Razvija čut odgovornosti pri določanju vrste rabe.

   

  OPERAT ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

   

   

   

 • grafični del

 • pisni (računalniško vodeni) del

 • pozna vsebino grafičnih in pisnih (računalniško vodenih) evidenc

 • spozna način vodenja katastra

 • Spozna pomembnost podatkov za lastnike nepremičnin in za strokovno delo.

  Vaja: izdela elaborat parcelarizacije.

  VZDRŽEVANJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

   

   

   

 • načini vzdrževanja

 • zahtevki strank (lastnikov)

 • ugotavljanje mej parcel

 • parcelacije

 • spremembe vrste rabe

 • izdaja podatkov

 • izdelava situacij

 • zakoličbe objektov

 • pozna posamezna dela pri vzdrževanju zemljiškega katastra

 • pozna postopke ugotavljanja mej

 • pozna postopek parcelacije

 • spozna vsebino elaborata

 • Na osnovi spoznanj pridobiva poklicno identifikacijo.

  Razvija čut za odgovornost pri delih vzdrževanja zemljiškega katastra.

  Spozna nujnost povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja.

   

  UPRAVNI POSTOPKI PRI VZDRŽEVANJU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

   

   

   

 • reševanje vlog

 • vabila

 • zapisniki

 • odločbe

 • sklepi

 • spozna zakonska določila o splošnem upravnem postopku, predpise in navodila, ki jih mora upoštevati pri strokovnem delu

 • zna napisati osnutek odločbe in sklepa

 • zna napisati vabilo na postopek

 • zna voditi zapisnik na terenu

 • Razvija komunikativnost in pozitiven odnos do dela s strankami.

  Razvija odgovornost ob obveznosti spoštovanja predpisov.

  Ogled operata zemljiške knjige na sodišču v Ljubljani (dijak napiše poročilo o ogledu in naredi lustrum).

  ZEMLJIŠKA KNJIGA

   

   

   

 • organizacija

 • ureditev

 • vpisi

 • zemljiškoknjižni postopek

 • etažna lastnina

 • pozna operat zemljiške knjige

 • pozna način vodenja zemljiške knjige

 • pozna pomen evidence v zemljiški knjigi za registracijo lastnine

 • Razvija čut za odgovornost, natančnost in sistematičnost pri delu.

  Ogled operata zemljiške knjige na sodišču (dijak izdela poročilo o ogledu in naredi lustrum).

  AGRARNE OPERACIJE

   

   

   

 • melioracije

 • komasacije

 • arondacije

 • ekspropriacije

 • spozna dela, ki so namenjena izboljšanju in pridobivanju kmetijskih zemljišč

 • Spozna povezanost z drugimi strokovnimi področji

  Spozna vpliv ag.rarnih posegov na okolje.

   

  KATASTER KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV (KKN)

   

   

   

 • komunalni vodi in naprave

 • evidentiranje KKN

 • odmera za KKN

 • vzdrževanje evidence

 • spozna komunalne vode in naprave

 • pozna način evidentiranja in odmere KKN

 • zna zasnovati evidenco

 • Razvija logično mišljenje pri zasnovi sistemov.

  Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

   

  DRUGE GEODETSKE EVIDENCE

   

   

   

 • register prostorskih enot

 • evidenca hišnih številk

 • evidenca o predpisanem varovanju prostora

 • interna evidenca (geodetska mreža)

 • načrti in karte

 • pozna namen in način vodenja evidenc

 • zna poiskati podatke iz navedenih evidenc

 • Pozna povezanost posameznih geodetskih evidenc med seboj in vpetost le teh v večje sisteme.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lastnina zemljišč, etažna lastnina

 • Ekonomija

 • pojem lastnine

 • grafična določitev položaja

 • Geodezija

 • grafična izmera

 • grafična izmera

 • Praktični pouk

 • grafično določanje položajev