SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

OPISNA GEOMETRIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

35

35

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna temeljne geometrijske pojme, znanja, principe in zakonitosti za razumevanje prostora,

 • usvoji prostorsko predstavo,

 • zna z metodami analize, sinteze in kombinatorike opredeliti odnose v prostoru,

 • uporablja osnove konstruiranja z orodjem za risanje/branje načrtov in tehniških risb ter skic,

 • zna prostoročno risati in skicirati,

 • zna uporabljati CAD programsko opremo pri načrtovanju v stroki.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  OSNOVE GEOMETRIJE, PROSTOROČNO SKICIRANJE IN RISANJE Z ORODJEM

 • pozna pojme geometrija, točka, daljica, premica, poltrak, liki okrogli - oglati, pravilni - posebni, ravnina ravna – ukrivljena, osnovna telesa

 • z risalnim orodjem zna konstruirati simetrale, pravokotnice, delitev na enake dele, razdelitev v razmerju, kote, simetralo kota, tangente na krog, krog skozi tri točke, pravilne mnogokotnike in oglišče, elipse

 • pozna definicije geometrijskih tvorov

 • zna skicirati geometrijske like in telesa

 • Spozna povezanost z drugimi področji.

  Se nauči natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PROJEKCIJA IN NAČINI PROJICIRANJA

 • loči projekcije in pravilno razume različne načrte

 • pozna različne načrte in jih zna brati

 • spozna zakonitosti projekcije fotoaparata in kamere

 • Razvija sposobnost za prostorsko predstavljivost.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PRAVOKOTNA PROJEKCIJA NA DVE PROJEKCIJSKI RAVNINI

 • konstruira v projekciji: elemente in njihove povezave: točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati

 • določi posebne lege (vzporedno ali pravokotno na posamezne projekcijske ravnine) daljice, premice, ravnine, lika

 • konstruira v projekcijah in določi vidnost obravnavanih teles ter konstruira njihove mreže

 • konstruira telesa v splošni legi v prostoru in določi vidnost

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  KOTIRANA PROJEKCIJA IN TOPOGRAFSKA PLOSKEV

 • konstruira enostavne posege na topografski ploskvi

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  UPORABA RAČUNALNIKA PRI NČRTOVANJU RISB V GEODEZIJI

 • riše, konstruira, vnaša in odčitava podatke s pomočjo CAD programske opreme

 • izdela enostavnejši geodetski načrt

 • Spozna pomen in prednosti modernih informacijskih tehnologij.

  Vaje (70 ur): uporaba elementov opisne geometrije pri izdelavi geodetskih načrtov z računalnikom.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • geometrijski pojmi

 • geometrijske konstrukcije

 • definicija geometrijskih tvorov

 • konstruiranje v projekciji: elementov in njihovih povezav - točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati

 • konstruiranje v projekcijah ter določevanje vidnosti obravnavanih teles in konstrukcije njihovih mrež

 • Matematika

 • osnove geometrije

 • pravokotna projekcija na dve projekcijski ravnini

 • telesa v projekcijah in njihove mreže (ploskve)

 • konstruiranje enostavnih posegov na topografski ploskvi

 • Geografija

  Geodezija

 • kotirana projekcija in topografska ploskev

 • osnovno obvladovanje CAD programa in osnovno konstruiranje s pomočjo programske opreme

 • Geodezija

  Praktični pouk

 • uporaba računalnika pri načrtovanju risb v geodeziji