SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GEODETSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 40.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 6. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

105

105

3.

 

140

140

4.

 

136

136

skupaj

 

521

521


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna različne tehnične pripomočke pri tehničnem risanju,

 • spozna pomembnost natančnega risanja, izdelave načrtov in kart,

 • pridobi znanje o topografskih znakih ter uporabi načrtov, kart in detajlnih skic,

 • spozna različne koordinatne sisteme,

 • zna uporabljati geodetska orodja in geodetske instrumente,

 • zna samostojno ali s pomočjo skupine opraviti različne geodetske naloge,

 • zna uporabljati računalnik in kalkulator pri reševanju geodetskih nalog.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnost v izvedbi

  Risanje s svinčnikom

  Dijak

  Dijak

   

 • polne in prekinjene črte

 • različni liki

 • stiki in snopi premic

 • zna uporabljati risalne pripomočke

 • zna uporabljti svinčnike različnih trdot

 • Navaja se na preciznost, pedantnost in spoznava posebnosti geodetskega risanja.

  Razvija vztrajnost pri delu.

  Vaja:

 • vrste in pomen črt v geodetskih načrtih,

 • konstruiranje ravninskih likov.

 • Tehnična pisava

   

   

   

 • pisanje ravnih in krivih elementov redis pisave različne velikosti

 • pisanje različnih besedil in številk

 • grške črke

 • geodetske številke

 • zna uporabljati redis pero

 • spozna pokončno in poševno redis pisavo

 • pozna grške črke, ki jih uporablja pri označevanju kotov v geodeziji

 • Razvija čut za natančnost pri delu, estetiko in urejenost.

  Vaja: pisanje besedil s področja stroke s poudarkom na stacioniranju znakov različnih velikosti.

  Risanje s tušem

   

   

   

 • črte različnih debelin

 • šrafiranje

 • stiki in snopi premic

 • merila in topografski znaki

 • topografski znaki

 • situacijski načrt pozidanega območja

 • temeljni topografski načrt

 • zna uporabljati izvlačilno pero, grafos, rapidograf

 • spozna topografske znake, predpisane po pravilniku (starem in novem)

 • zna uporabljati šablone, šestilo in ničelno šestilo

 • spozna različne načrte in karte ter pomen topografskih znakov na njih

 • Se navaja na natančnost pri geodetskem risanju.

  Pridobiva poklicno samozavest.

  Vaje:

 • izdelava risb in načrtov s poudarkom na risanju s tušem,

 • situacijski načrti z uporabo topografskih znakov v različnih merilih.

 • Delo z geodetskim orodjem

   

   

   

 • postavljanje trasirk

 • določanje točk na daljici in podaljšku

 • določanje presekov daljic

 • merjenje dolžin s trakom

 • uporaba kotnih prizem

 • zna uporabljati trasirke, trinožnike in grezilo na vrvici

 • meri dolžine z merskim trakom

 • s kotno prizmo zna določiti točko na daljici, spustiti in zakoličiti pravokotnico

 • Razvija natančnost pri delu.

  Razvija čut za delo v skupini.

  Vaje na terenu.

  Grafična merila in noniji

   

   

   

 • linearno in transverzalno merilo

 • premi in krožni nonij

 • spozna linearna in transverzalna merila

 • zna skonstruirati in uporabljati nonij

 • Spozna pomen natančnosti izvedenih meritev.

  Razvija odgovoren odnos do uporabe rezultatov meritev.

  Razvija pozitiven odnos do delovne discipline.

   

  Libela

   

   

   

 • cevna

 • dozna

 • spozna uporabnost libel pri geodetskih meritvah

 • preizkusi in rektificira cevno in dozno libelo

 • Razvija odgovornost za delo z merilnimi instrumenti.

  Razvija sistematičnost in samostojnost pri delu.

  Pridobiva natančnost in ročne spretnosti.

  Vaja: določanje višinskih točk ter ravnin s cevno in dozno libelo.

  Teodolit

   

   

   

 • postavljanje teodolita

 • merjenje horizontalnih in vertikalnih kotov

 • preizkus in rektifikacija teodolita

 • centrira in horizontira teodolit

 • zna meriti in računati horizontalne in vertikalne kote

 • zna delati z elektronskim teodoliton

 • Razvija odgovornost za delo z merilnimi instrumenti.

  Razvija sistematičnost, natančnost in samostojnost pri delu.

  Vaje na terenu.

  Skiciranje terena

   

   

   

 • Merilo 1 : 5000

 • Merilo 1 : 1000

 • Merilo 1 : 500

 • pozna osnovna pravila skiciranja različnih terenskih oblik (zidani in komunalni objekti, prometne in tranzitne poti, vodotoki, ipd.)

 • Razvija veščino skiciranja.

  Razvija prostorsko predstavljivost in samostojnost.

  Razvija občutek za skupinsko delo.

  Vaje na terenu.

  Skiciranje po modelu,

  Poligon

   

   

   

 • rekognosciranje in razvijanje poligonske mreže

 • merjenje poligonskih kotov

 • merjenje dolžin

 • računanje poligona

 • indirektna merjenja v poligonu

 • zna stabilizirati poligonske točke

 • zna izdelati in uporabiti topografijo poligonske točke

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

  Pridobi občutek za vrednotenje rezultatov meritev.

  Vaja: izdelava elaborata, ki vsebuje skico poligonske mreže, topografije poligonskih točk, izračun poligona in tehnično poročilo.

  Ortogonalna izmera

   

   

   

 • rekognosciranje in razvijanje linijske mreže

 • situacijska izmera

 • detajlni nivelman

 • izračun koordinat

 • zna postaviti linijsko točko na daljici, podaljšku daljice, na pravokotnici ali z ločnim presekom

 • glede na obstoječo in novo poligonsko in linijsko mrežo izdela razdelitev na detajlne liste in detajlne skice

 • zna uporabljati prizmeni križ

 • zna voditi detajlno skico ortogonalne izmere

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

  Razvija prostorsko predstavljivost.

  Razvija občutek za skupinsko delo.

  Razvija čut za odgovornost pri izvajanju skupinskih nalog.

  Skupina dijakov, izdela elaborat ortogonalne izmere, ki vsebuje topografije poligonskih točk, skico linijske mreže, detajlne skice, podatke o ortogonalni izmeri in detajlnemu nivelmanu, izračun koordinat linijskih in detajlnih točk ter tehnično poročilo.

  Niveliranje

   

   

   

 • postavitev instrumenta

 • odčitavanje na lati

 • generalni nivelman

 • detajlni nivelman

 • pozna metode niveliranja

 • preizkusi delovanje nivelirja

 • spozna precizni nivelir in invarno lato

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

  Pridobi občutek za vrednotenje rezultatov meritev.

  Pridobiva motivacijo za širjenje področja poklicnih znanj.

  Vaje na terenu.

  Reichenbachov razdaljemer

   

   

   

 • merjenje dolžin

 • določanje konstant

 • zna odčitavati izmerjene veličine na instumentu

 • zna določiti veliko in malo konstanto

 • Pridobi ustrezen odnos do dela z merilnimi instrumenti.

  Pridobi občutek za vrednotenje rezultatov meritev.

  Razvija samostojnost.

  Vaje na terenu.

  Avtoredukcijski tahimeter

   

   

   

 • merjenje dolžin

 • preizkušnja tahimetra

 • zna odčitavati izmerjene veličine na instumentu

 • zna preveriti delovanje instrumenta

 • Pridobi ustrezen odnos do dela z merilnimi instrumenti.

  Pridobi občutek za vrednotenje rezultatov meritev.

  Vaje na terenu ali v delavnici.

  Polarna izmera

   

   

   

 • priprava topografij poligonskih točk

 • rekognosciranje in razvijanje poligonske mreže

 • priprava skic detajlne izmere

 • izmera in izračun koordinat

 • zna razviti in izmeriti poligonsko mrežo za potrebe polarne izmere

 • zna karikirati detajl in risati dopolnilne detajlne skice

 • zna poleg trigonometrov in poligonskih točk uporabiti slepe poligonske točke in ekscentrična stojišča

 • zna uporabiti trinitni, avtoredukcij-ski in elektronski tahimeter

 • zna uporabiti geodetske in grafične računalniške programe

 • spozna prednosti uporabe elektronskih merilnih instrumentov

 • Spozna pomembnost medsebojne kontrole.

  Razvija čut za odgovornost in samozavest.

  Razvija sposobnost sodelovanja v delovni skupini.

  Skupina dijakov izdela elaborat polarne izmere, ki vsebuje skico poligonske mreže, detajlne skice, topografije poligonskih točk, zapisnika razvijanja poligonske mreže in polarne izmere, izračun poligona in koordinat detajlnih točk, kartiranje podatkov izmere in tehnično poročilo.

  Urezi

   

   

   

 • zunanji urez

 • notranji urez

 • dvojni notranji urez

 • geodetski četverokotnik

 • izbere najprimernejši način določitve koordinat točke

 • izvede meritve in izračuna koordinate

 • Pridobiva občutek za natančnost.

  Napreduje pri uporabi strokovne terminologije.

   

  Grafična izmera

 • zna uporabiti instrumente za izvajanje grafične izmere

 • spozna razlike med grafičnimi in numeričnimi podatki

 • Spozna pomen natančnosti in sistematičnosti.

   

  Merjenje kotov trigonometrijske mreže

   

   

   

 • girusna metoda

 • schreiberjeva metoda

 • metoda zapiranja horizonta

 • sektorska metoda

 • projekt triangulacije

 • zna meriti kote trigonometrične mreže

 • opiše signalizacijo trigonometričnih točk

 • zna zgostiti trigonometrično mrežo in izdelati plan računanja

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri delu.

  Pridobiva poklicno zavest in samostojnost.

  Vaja: izdelava projekta zgoščevanja trigonometrične mreže.

  Zakoličevanje

   

   

   

 • zgradbe

 • komunalni vodi in objekti

 • krogovi loki in prehodnice

 • preme in krivine

 • prenos meje v naravo

 • izračuna zakoličbene elemente

 • uporabi različne metode zakoličevanj (polarno, pravokotno, s pomočjo poligona)

 • postavi gradbene profile

 • zakoliči nagnjene površine in daljice

 • Razvija natančnost in sistematičnost.

  Spozna povezanost geodezije in gradbeništva.

  Razvija poklicno identiteto in utrjuje strokovno samozavest in odgovornost.

  Vaja: prenos podatkov iz načrta na teren.

  Idejni projekt gozdne ceste

   

   

   

 • vris trase

 • grafični in numerični prikaz

 • elaborat

 • zna izbrati primeren temenski poligon

 • izračuna potrebne zakoličbene elemente

 • zna prikazati prečne in podolžni profil

 • pripravi izračun kubatur izkopov in nasipov

 • Razvija natančnost, ki je potrebna pri projektiranju.

  Samostojno povezuje abstraktna znanja s konkretnimi nalogami v stroki.

  Vaja: izdelava idejnega projekta gozdne ceste.

  Geodetska dela v rudarstvu

   

   

   

 • preboj v rudniku

 • orientacija podzemnega poligona

 • izračuna elemente, ki so ptrebni za geodetska dela v rudniku

 • zna povezati dva rudarska rova

 • zna navezati podzemni poligon na zunanji koordinatni sistem

 • Razvija natančnost, ki je potrebna pri projektiranju.

  Napreduje pri uporabi strokovne terminologije.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - grafični in drugi izdelki),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Snov celotnega predmeta je tesno povezana s predmetom praktični pouk.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • risanje s svinčnikom

 • Opisna geometrija

 • geometrijski liki

 • risanje s tušem

 • Izdelava geodetskih načrtov

 • načrti

 • topografski znaki

 • poligoni

 • Matematika

 • kotne funkcije

 • reševanje splošnega ravninskega trikotnika

 • ortogonalna izmera

 • polarna izmera

 • Informatika

 • avtomatska obdelava podatkov