B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GEODETSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

 

 

 

 

 

 

2

68

68

Matematika

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

 

 

140

Sociologija

 

 

 

 

2

70

 

 

70

Geografija

 

 

2

70

 

 

 

 

70

Informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Biologija

2

70

 

 

 

 

 

 

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

22

770

20

700

16

560

16

544

2574

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Opisna geometrija

2

70

2

70

 

 

   

140

Geodezija

4

140

4

140

4

140

4

136

556

Izdelava geodetskih načrtov

 

 

3

105

4

140

 

 

245

Kataster

 

 

 

 

4

140

 

 

140

Fotogrametrija

 

 

 

 

   

4

136

136

Izravnalni računi

 

 

 

 

   

4

136

136

Skupaj B

6

210

9

315

12

420

12

408

1353

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

3

105

4

140

4

136

521

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant  

 

13 6

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant  

 

12 12

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Opisna geometrija

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Izdelava geodetskih načrtov

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       35

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

4.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Praktični pouk

učitelj

136

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Opisna geometrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz arhitekture ali geodezije

Geodezija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

Izdelava geodetskih načrtov

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz geodezije

Kataster

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

Fotogrametrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

Izravnalni računi

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz geodezije