A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GEODETSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: geodetski tehnik/geodetska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično izpopolnijo strokovno in splošno izobrazbo pri vseh predmetih,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje, ki je potrebno za kakovostno opravljanje poklicnih nalog,
 • krepijo občutek za natančnost, sistematičnost in doslednost pri delu,
 • spoznajo principe delovanja osnovnih geodetskih instrumentov, orodij in pripomočkov,
 • osvojijo znanje, ki je potrebno za vodenje delovne skupine na terenu in v pisarni,
 • spoznajo pomen skupinskega dela,
 • si razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • si pridobijo strokovno znanje za nadaljevanje izobraževanja.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Opisna geometrija

  ustno, vaje

  Geodezija

  pisno, ustno

  Izdelava geodetskih načrtov

  ustno, vaje

  Kataster

  ustno

  Fotogrametrija

  ustno

  Izravnalni računi

  pisno, ustno

  Praktični pouk

  ustno, vaje

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • geodezija.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.