SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

ANGLEŠČINA – 2. tuj jezik

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

55

15

70

2.

55

15

70

3.

90

15

105

4.

80

22

102

skupaj

280

67

347


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak(i):

 • pridobijo znanje slovnice, besedja in komunikacijskih funkcij;

 • razvijejo spretnosti razumevanja ustnih in pisnih sporočil, ter spretnost ustnega in pisnega sporočanja;

 • spoznajo kulturne in civilizacijske posebnosti angleško govorečih dežel;

 • spoznajo kulturne in civilizacijske posebnosti Slovenije;

 • znajo se izražati jasno, pravilno in ustrezno glede na okoliščine, udeležence sporazumevanja, sporočilni namen in vrsto sporočila;

 • obvladajo osnove sistema angleškega jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja) in osnovne strategije sporazumevanja;

 • uporabljajo temeljni besedni zaklad v okviru operativnih ciljev predmeta;

 • znajo poiskati pomen neznanih besed;

 • znajo samostojno poiskati in uporabljati vire (slovar, priročniki, …).


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik (splošno-izobraževalni jezik)

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  BESEDIŠČE

 • svojilni pridevniki

 • osebni zaimki

 • glagol biti = to be (trdilna oblika)

 • vprašalnica What?

 • nedoločni člen a/an

 • This is…

 • abeceda;

 • predstavitav;

 • države;

 • vsakdanje besede;

 • številke od 1 do 20;

 • glagol biti (vprašalna in nikalna oblika)

 • Where?

 • predlog  from

 • this/these

 • pravilna množina

 • pridevnik – samostalnik

 • v trgovini; na letališču…;

 • barve;

 • obleke;

 • hrana in pijača;

 • lasten opis; pridevniki, s katerimi opisujemo osebo;

 • have/have got = imeti

 • izražanje svojine; Peter's car = Petrov avto

 • Whose?

 • sorodstvena razmerja;

 • poklici;

 • jezik v razredu;

 • številke od 20 do 100;

 • Wh vprašanja

 • can/can't

 • časovna predloga on, at

 • vprašati in povedati, koliko je ura;

 • pogovorna angleščina;

 • dnevi v tednu;

 • meseci in letni časi;

 • v lokalu ; cene in naročila;

 • Present Simple = Navadni Sedanjik

 • predlogi  for, by, in, to, on

 • struktura like + ing

 • must/mustn't

 • there is/there are

 • povabila; would you like to …

 • velelniki

 • prislovi pogostosti

 • interesi, hobiji;

 • športne aktivnosti;

 • dnevna opravila;

 • » V hiši »; predmeti in pohištvo;

 • v banki in na pošti.


 • 1. letnik (jezik stroke)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki (se) znajo

  Dijaki

   

 • opis šole in delovnega mesta

 •  

  Razvijajo socialno Integracijo in odnos do poklica, ter kolektiva

   

 • pisanje življenjepisa

 • napisati kratek življenjepis;

 • Dijaki si pridobivajo zmožnost komuniciranja.

   

 • imenovanje in opisovanje različnih tipov restavracij

 • predstavitev restavracije

 • sprejem rezervacije v restavraciji

 • imenovati in opisati različne tipe gostinskih obratov;

 • predstaviti določeno restavracijo (lokacija, obratovalni čas, …);

 • sprejeti rezervacijo.

 •    

  2. letnik (splošno izobraževalni jezik)

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  BESEDIŠČE

 • predmetni zaimki

 • some/any

 • števni in neštevni samostalniki

 • opis krajev;

 • živali;

 • nakupovanje;

 • Present Continuous Tense = Opisani Sedanjik

 • raba obeh sedanjih časov

 • množinski samostalniki

 • oblačila (moda);

 • besede z več pomeni; a book, to book;

 • pozdravi in želje;

 • pisanje uradnih in neuradnih npisem

 • glagol biti v preteklem času (was/were)

 • Past Simple Tense = Navadni Preteklik (pravilni glagoli)

 • glagoli in samostalniki, ki se vežejo; tell a joke;

 • besede, ki se vežejo z določenimi predlogi; listen to music;

 • datumi;

 • časovni izrazi; on Friday, at five o'clock;

 • navadni preteklik (nepravilni glagoli)

 • navadni preteklik (vprašalna in nikalna oblika)

 • hrana in pripravljanje hrane;

 • izpolnjevanje formularja;

 • pridevniki in prislovi načina

 • vrstilni števniki

 • besedotvorje; 'photograph, photo'graphic;

 • sinonimi, antonimi;

 • krajevni predlogi; opposite, behind, …;

 • predlogi premikanja;

 • pisanje razglednice.

 • Past Continuous Tense = Opisani Preteklik

 • some /any (ponovitev) in much/many, a lot of, a few/a little

 • določni in nedoločni člen

 •  

 • -going to /will; izražanje prihodnosti

 • What… like?

 • pridevnik; primernik in presežnik

 • odvisni stavki

 •  

  2. letnik (jezik stroke)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki (se) znajo

  Dijaki razvijajo

   

 • sprejem gosta

 • sprejem naročila

 • svetovanje gostom

 • opis jedi

 • opis pijač

 • izstavitev računa

 • opravičevanje

 • pisanje receptov

 • sprejeti gosta;

 • sprejeti naročilo;

 • svetovati gostu;

 • opisovati predjedi, glavne jedi, priloge, deserte, …;

 • opisati različne pijače;

 • izstaviti račun;

 • opravičiti se gostu in ustrezno ukrepati,

 • napisati kratek recept.

 • Glejte 1. Letnik.

  Sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.

  Pridobivajo si zmožnost komuniciranja, kooperativnosti in iniciativnosti.

  Razvijajo poklicno socializacijo.

  Naučijo se pravil vedenja v delovnem okolju.

   

  3. letnik (splošno izobraževalni jezik)

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  BESEDIŠČE

 • Present Perfect Simple = Pretekli čas

 • Kratki odgovori; Yes, she does, No, she doesn't.

 • odvisni stavki

 • pretekli deležnik

 • for ali since

 • ponovitev vseh slovničnih časov

 • homofoni,

 • razni prislovi; slowly, too;

 • besede,ki spadajo skupaj; whistle a tune;

 • have to = morati

 • modalni glagol should

 • poklici;

 • samostalniki,ki spadajo skupaj; post office, headache;

 • make ali do;

 • svetovanje;

 • besede povezane z letnimi časi;

 • izražanje prihodnosti z will

 • pogojni stavki ; First Conditional = odvisni stavki prve stopnje

 • časovni stavki z when, as soon as…

 • potovanja; železnica, letalo;

 • prevozna sredstva;

 • used to za izražanje preteklih navad

 • tvorjenje vprašanj; npr. Who did that?

 • vprašanja s predlogom na koncu; What are you looking for?

 • Question tags = kratka vprašanja na koncu stavka; npr. It's hot, isn't it?

 • besede moškega in ženskega spola; actor, actress, …;

 • pisanje spisa;

 • trpna oblika glagola

 • besede,ki spadajo skupaj;

 • časopisni članki;

 • besede z več pomeni;

 • opis knjige ali filma.


 • 3. letnik (jezik stroke)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki (se) znajo

     

 • pisanje receptov

 • priprava jedi in pijač

 • shranjevanje živil

 • posoda in pribor, ter njun namen

 • priprava in pospravljanje mize

 • poznavanje dela v restavraciji

 • obnašanje osebja v restavraciji

 • pisati recepte;

 • opisati pripravo različnih jedi in pijač (npr. kako pripravimo coctail);

 • opisati kako shranjujemo določena živila (meso, zelenjava, …);

 • našteti posodo in pribor in vedeti za kaj se uporablja;

 • pripraviti in pospraviti mizo;

 • opisati delo osebja.

 • Glejte 1. In 2. letnik.

   

  4 . letnik ( splošno izobraževalni jezik)

  SLOVNIČNE STRUKTURE

  BESEDIŠČE

 • glagolske strukture z ask, make, let, tell,decide, try, manage to, start; ask somebody to do something

 • nedoločnik za pridevnikom

 • namenilni nedoločnik

 • prislovi načina;

 • pridevniki s končnicami –ing, -ed;

 • besedotvorje; tvorba samostalnikov; peaceful – peace;

 • pogojni stavki; Second Conditional = pogojni stavki druge stopnje

 • modalni glagol  might

 • frazni glagoli s take in look,

 • izrazi kot Never mind! What a pity!;

 • going to bed; feel sleepy, snore…;

 • Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

 • been, gone, already, yet

 • frazni glagoli;

 • besedotvorje; celebrate, celebration…,

 • telefoniranje;

 • Past Perfect = Predpreteklik

 • poročani govor; trdilni stavki, vprašanja

 • glagoli bring, take, come, go and get;

 • kako se poslavljamo;

 • besede, ki jih pogosto mešamo; sensitive, sensible.


 • 4. letnik (jezik stroke)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki (se) znajo

  Dijaki se

   

 • različni načini prehranjevanja

 • sestava jedi in pijač

 • slovenske narodne jedi in kulinarični  običaji

 • opisati različne načine prehranjevalnih navad – diete (vegetarijanci, vegani,…);

 • - opisati sestavo jedi in pijač (maščobe, ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini, …);

 • našteti in opisati slovenske narodne jedi in kulinarične običaje;

 • Zavedajo pomena gostinstva.

  Razvijajo korporativno integracijo, oziroma se zavedajo pomena identifikacije posameznika s cilji predmeta.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov:

 • slovenski jezik; pri učenju slovnice;

 • turizem, gospodarsko poslovanje; pri jeziku stroke;

 • hrana in pijače; poznavanje jedi in pijač;

 • gastrokultura; slovenske kulinarične posebnosti.