SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

ITALIJANŠČINA – 2. tuj jezik

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

70

 

70

3.

105

 

105

4.

102

 

102

skupaj

347

 

347


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo jezikovni sistem italijanskega jezika na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravnini,

 • razvijejo sposobnosti slušnega in bralnega razumevanja besedila v italijanskem jeziku ter oblikujejo ustna in pisna sporočila,

 • spoznajo besedila živega jezika iz vsakdanjih situacij ter se vključujejo v pogovor z italijanskim sogovorcem,

 • spoznajo jezikovne norme, slovnične strukture ter jih uporabljajo v živih situacijah,

 • spoznajo in samostojno oblikujejo govorna in pisna sporočila iz gostinske stroke,

 • razumejo dvogovorno besedilo in navodila,jih smiselno povezujejo in oblikujejo lastno razlago vsebine in svoje mnenje,

 • spoznajo jezik gostinske stroke ter ga uporabljajo pri ponudbi jedi in pijač it. gostu ter razložijo posebnosti slovenske kulinarike,

 • znajo predstaviti slovenske kulturne in civilizacijske posebnosti it. Sogovorcu,

 • spoznajo podobnosti in razlike med jezikovnim sistemom materinščine in tujim jezikom ter tako oblikujejo pozitiven in strpen odnos do sogovorcev.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSEBNI PODATKI

  Dijak zna

  Dijak

   

 • spozna pozdrave, odzdrave, osebne podatke, počutje sogovornika, narodnost, kraj bivanja, poklic, starost

 • pozdraviti, odzdraviti, ogovoriti nekoga, se zahvaliti;

 • predstaviti sebe in druge;

 • zbirati podatke o tretji osebi;

 • Razvije sposobnost osnovne komunikacije z italijanskim sogovornikom, vzpostavi osnovne medsebojne stike.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • sedanji čas, osebne zaimke, vikanje

 • samostalnike ter pridevnike v ednini In množini

 • trdilni, nikalni, vprašalni stavek

 • uporabljati pravilne glagole v sedanjem času;

 • tikati ter vikati;

 • tvoriti stavke v različnih oblikah;

 • postaviti samostalnike in pridevnike v množino in ednino;

 • Razvije občutek in sposobnost samostojne komunikacije.

   

  SREČANJE,POVABILO V KAVARNO

   

   

   

 • spozna obliko povabila, želja

 • spozna naročilo hladnih in toplih napitkov ter pijač

 • pozna sestavo zajtrka

 • ponuditi prostor;

 • vprašati po željah sogovornika,gosta;

 • pojasniti gostu in predlagati napitke;

 • sprejeti naročilo s količinami;

 • se opravičiti pri postrežbi zajtrka;

 • povedati račun;

 • Razume naročila ter zna vikati gosta.

  Razvije delovno in strokovno odgovornost pri enostavni postrežbi.

  Zave se pomembnosti razumevanja naročil gostov v italijanskem jeziku.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • določni in nedoločni člen

 • prave predloge, glavne števnike

 • uporabljati člene in predloge ter števnike;

 • Zave se pomembnosti pravilne rabe členov in števnikov.

   

  Pozna kratka pisna sporočila in jih oblikuje ter sestavlja dialoge

 • napisati krajše sporočilo v tujem jeziku;

 • Razvije sposobnost pisne komunikacije.

   

  ORIENTACIJA V MESTU

   

   

   

 • spozna besedišče mestnega okolja

 • prevozna sredstva, telefon

 • povpraševanje po prenočišču

 • povprašati po poti in usmerjati spraševalca;

 • povprašati po prevoznih sredstvih ter urniku;

 • dajati krajevne podatke, telefonske številke, povprašati ter ponuditi prenočišče;

 • Razvije strpnost pri spraševanju informacij.

  Razvije inovativnost pri znajdenju v mestu.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • dopolni sedanjik z nepravilnimi glagoli

 • spozna rabo predlogov »in, a,di«

 • pozna vrstilne števnike

 • seznani se z očlenjenimi predlogi

 • rabiti pravilno obliko sedanjika;

 • razločiti predloge od očlenjenih predlogov;

 • Spozna pomen rabe predlogov v italijanskem jeziku.

   

  Pozna obliko dopisnice, kratkega pisma, razglednice

 • napisati razglednice s počitnic in počitnic;

 • Razvije sposobnost pisne komunikacije osnovnih oblik.

   

  BIVALNI PROSTORI

   

   

   

 • spozna besedišče učilnice, šole, stanovanja, hiše

 • poimenovati bivanjske prostore in opremo;

 • Razvije sposobnost opisa prostora z znanim besediščem.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • svojilni pridevniki

 • prislovi kraja

 • pridevniki ter protipomenke

 • rabiti svojilne pridevnike in prislove kraja;

 • poiskati protipomenke;

 • Razvije sposobnost rabe in izražanja svojine ter prostora.

   

  Pozna opis prostora, stanovanja, učilnic

 • opisati prostor,šolo, stanovanje;

 • Razvije sposobnost opisovanja predmetnosti, ki ga obdaja.

   

  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  NAKUPOVANJE ŽIVIL, ENOSTAVNA PRIPRAVA

  Dijak zna

  Dijak

   

 • spozna osnovna živila, trgovine, tržnico

 • pozna uteži in mere

 • spozna enostavni recept

 • pozna dnevne obroke in njih sestavo

 • pozna preproste menuje

 • povprašati po živilih, okusih, kakovosti in cenah;

 • razložiti in razumeti enostavne recepte;

 • sestaviti dnevne obroke;

 • Spozna prehrambene navade sosednjega naroda in jih primerja z našimi.

  Razvija delovno strokovnost in natančnost.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • izražanje količine z »di«

 • nadgradi znanje glagolov

 • kakovostni pridevniki

 • osebni zaimki v dajalniku, vikanje

 • ponuditi količine in opisati kakovost živil (jedi in pijač);

 • rabiti zaimke z vljudnostno obliko;

 • Poveže italijanske prehrambene navade z zdravo prehrano.

  Razvija občutek odgovornosti do dela in do gostov ter natančnost.

  Nadgradi komunikacijo z gostom.

   

  Pozna obliko recepta

 • razložiti recept in sestaviti;

 • Zave se pomembnosti razumevanja in dajanja navodil pri pripravi hrane.

   

  PRIPOVEDOVANJE O DOŽIVETJIH

   

   

   

 • poroča potek dneva

 • zna pripovedovati o preteklih dogodkih, počitnicah

 • pozna poklice

 • pripovedovati o preteklih dogajanjih in dogodkih;

 • predstavi svoj poklic in ga primerja z drugimi;

 • Razvije sposobnost komunikacije s sogovornikom o doživetjih.

  Se zave pomembnosti svojega poklica in odgovornosti.

   

  Spozna slovnične strukture

 •  

 •    

 • dovršni pretekli čas

 • rabo pomožnih glagolov

 • oblike participa

 • tvoriti in rabiti preteklik;

 •    

  POVABILO, PRAZNOVANJE, URA, DATUM

   

   

   

 • spozna časovne enote

 •  razume povabilo in ga sestavi

 • spozna odgovor na povabilo

 • našteti dneve, masece, letne čase;

 • vprašati po uri in odgovoriti;

 • sprejeti in odkloniti povabilo;

 • Razvije čut za pozornost do praznovanj.

  Spoštuje načela lepega vedenja

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • rabo modalnih glagolov moči, hoteti, morati

 • nadgradi zaimke

 • rabiti modalne glagole pri vljudnem vprašanju za dovoljenje;

 • Dopolni vljudnostni odnos do gostov

   

  Spozna obliko vabila, odgovora, rezervacije, potrditve

 • sestaviti vabilo, rezervacijo in potrditi ali zanikati;

 • Zave se pomembnosti primernega izrazoslovja pri povabilu ali odgovoru nanj.

   

  NAČRTI ZA DOPUST

   

   

   

 • spozna predloge in možnosti za preživetje dopusta

 • spozna aktivnosti na dopustu

 • obogati besedni zaklad za poznavanje preživljanja prostega časa in konjičkov

 • načrtovati počitnice in svoj prosti čas ter svetovati;

 • izbirati kraj, čas in aktivnosti;

 • Dopolnjuje poznavanje krajev doma in po svetu.

  Razvija inovativnost pri aktivnem preživljanju prostega časa.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • spozna oblike prihodnjika

 • spozna velelnik

 • rabiti prihodnjik;

 • postaviti stavke v velelno obliko;

 • izbrati primeren program počitnic in odgovoriti na oglas;

 • Razume in izbira med ponudbami za preživetje počitnic.

   

  Spozna itinerar, oglas za počitnice, program

 •  

 •    

  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VSAKDANJA OPRAVILA, DRUŽINA

  Dijak zna

  Dijak

   

 • predstavi vsakdanja opravila in svojo družino

 • analizira in predstavi probleme v družini in širši družbi

 • predstavi osebne življenjske izkušnje

 • opisati opravila družinskih članov in potek dneva;

 • razložiti probleme današnje družine in osebne izkušnje;

 • Se zaveda družinskih obveznosti.

  Razvije občutek za probleme v družbi in v družini.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • spreganje povratnih glagolov

 • nadgradi svojilne pridevnike s členi

 • predlog »da« s členi

 • zaimki v 4.sklonu

 • rabiti povratne glagole v sedanjiku in pretekliku;

 • rabiti predloge;

 • uporabljati zaimke v tožilniku;

 •  

   

  Pozna obliko poročila

 • napisati poročilo in predstaviti svoje izkušnje iz delovne prakse;

 • Razvije občutek za točnost in opiše potek delovnega dne.

   

  PRAZNIKI DANES IN NEKOČ

   

   

   

 • pozna ljudske običaje in praznike

 • predstavi običaje v svojem kraju

 • spozna običaje sosednjih dežel

 • pripoveduje pretekle dogodivščine svojih prednikov

 • pripovedovati in predstaviti ljudske običaje;

 • ubesediti dogodivščine svojih prednikov;

 • Spoštuje ljudske običaje in njih izročilo.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • nedovršni preteklik

 • predpreteklik

 • rabo obeh preteklikov in predpreteklika

 • rabiti pretekle čase;

 •    

  Pozna italijanske reke in pregovore

 • povedati in napisati znane reke v it. jeziku in jih primerjati s pregovori v materinščini;

 • Primerja reke in pregovore.

   

  GREMO JEST

   

   

   

 • pozna gostinske lokale in opremo

 • pozna jedilni list

 • pozna pogrinjek in strežni inventar

 • pozna kuhinjske pripomočke

 • spozna strokovne izraze priprave živil: mehanske in toplotne

 • nadgradi poznavanje recepture

 • pozna pripravo ribjih jedi

 • pozna pripravo mesnih jedi

 • spozna postrežbo jedi

 • razume naročila in zna ustreči željam gostov

 • zna priporočati jedi in se vljudno opravičiti

 • predstaviti svoj delovni prostor;

 • predstaviti jedi jedilnega lista;

 • poimenovati strežni inventar in kuhinjske pripomočke;

 • razložiti strokovne izraze iz gastronomije;

 • razumeti in sestaviti recept;

 • poimenovati vrste rib;

 • poimenovati vrste mesa;

 • sprejemati naročila in priporočati ter ustreči željam gostov;

 • Zaveda se pomembnosti strokovnega poimenovanja v tujem jeziku.

  Komunicirajo z gostom samostojno in odgovorno.

  Se spoštljivo sporazumeva z gosti.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • velelnik vikalne oblike;

 • pogojnik: sedanji in pretekli;

 • rabiti vikalno obliko in pogojnik;

 •    

  Pozna pisno ponudbo

 • sestaviti ponudbo;

 •    

  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  V SLAŠČIČARNI

  Dijak zna

  Dijak

   

 • pozna ponudbo sladic

 • pozna okuse sladoledov

 • spozna nekatere tipične italijanske sladice

 • spozna zgodovino sladoleda

 • pozna tipične slovenske sladice

 • ponuditi sladice in razložiti njihov okus;

 • predstaviti gostu domače specialitete;

 • Razvija žilico podjetnosti pri ponudbi domačih specialitet.

  Zaveda se pomena identitete naroda tudi preko gastronomije.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • aktivno in pasivno obliko

 • stopnjevanje pridevnika

 • rabiti trpnik in tvornik;

 • stopnjevati pridevnike;

 •  

   

  KAKO SE POČUTITTE ali MENS SANA IN CORPORE SANO

   

   

   

 • pozna svoje prehrambene navade

 • spozna prehrambene navade sosednjega naroda

 • pozna tipične jedi po pokrajinah

 • pozna redne in izredne obroke

 • pozna alternativne oblike prehranjevanja

 • spozna zdravo prehrano za dobro počutje

 • opisati svoj način prehrane in ga primerjati s sosednjimi;

 • našteti zdravstvene težave zaradi nepravilne prehrane;

 • dajati nasvete in priporočila za zdravo življenje;

 • Zaveda se pomembnosti zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja za duševni in telesni razvoj.

  Ima strpen odnos do gostov ter ustreže njihovim željam.

  Izraža svoje mnenje o prehrani.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • konjunktiv

 • pogojni stavek

 • rabiti čase konjunktiva;

 • tvoriti pogojne stavke in hipoteze;

 •    

  Pozna časopisni članek

 • obnoviti in povedati svoje mnenje o članku;

 • Se zanima za branje tuje literature.

   

  ŽIVETI S PRETEKLOSTJO ZA PRIHODNOST

   

   

   

 • spoznajo kulturne spomenike v Italiji

 • pozna svoj kraj in svojo deželo ter jo predstavi

 • pozna turistične znamenitosti pri nas

 • pozna svoje običaje in običaje sosednjega naroda

 • spozna ureditev svoje in sosednje države

 • predstaviti kulturne in zgodovinske znamenitosti,

 • predstaviti svoj kraj in deželo s turističnimi zanimivostmi v tujem jeziku;

 • Spoštujejo in cenijo civilizacijske značilnosti svoje dežele in svojih sosedov.

   

  Spozna slovnične strukture

   

   

   

 • preteklik (remoto)

 • rabiti preteklik;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • slovnične strukture

 • Slovenski jezik

 • spoznajo nov jezikovni sistem in ga primerjajo z materinščino;

 • strokovna komunikacija

 • Strežba

 • ponudba jedi in pijač;

 • razlaga in razumevanje receptov

 • Kuharstvo

 • poznavanje kuharske stroke;

 • zdrava prehrana

 • Prehrana in zdravstvena vzgoja

 • skrb za zdravo prehranjevanje;

 • pisna komunikacija

 • Slovenski jezik

 • sestavljanje pisnih sporočil;

 • predstavitev svoje dežele s turističnimi znamenitostmi

 • Turizem

  Geografija

  Zgodovina

 • predstavitev kulturnih znamenitosti svojega kraja;