SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA S HIGIENSKIM MINIMUMOM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • zdravje vrednotijo kot eno največjih dobrin;

 • razumejo, da je zdravje dinamičen proces;

 • naučijo se odgovornosti do ohranjanja lastnega zdravja, spoštovanja življenja drugih ljudi;

 • naučijo se obnašati tako, da pri delu varujejo svoje zdravje in zdravje drugih;

 • ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj, v primeru poškodbe, nezgode znajo pravilno ukrepati;

 • poznajo nalezljive bolezni, njihovo širjenje, predvsem pa načine preprečevanja;

 • si privzgojijo čut moralne odgovornosti do potrošnikov in utrdijo zavest, da z nudenjem zdrave in higiensko neoporečne hrane vplivajo na človekovo počutje, zdravje in storilnost;

 • osvojijo znanje, na osnovi katerega se lahko odločajo proti kajenju, jemanju drog, prekomernemu uživanju alkohola.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZDRAVJE IN ZDRAVO ŽIVLJENJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo pojme zdravje, pozitivno zdravje, telesno, duševno zdravje

 • spoznajo WHO

 • poznajo principe zdravega življenja

 • seznanijo se z oblikami zdravstvenega varstva

 • zdravje vrednotijo kot eno največjih dobrin;

 • zavedajo se, da z zdravim načinom življenja vplivajo na svoje zdravje;

 • pojasnijo naloge, prizadevanja WHO;

 • razumejo pomen zdravstvenega varstva;

 • So odgovorni, dosledni, znajo varovati sebe in  druge.

   

  HIGIENA TELESA, ZOB, OBLAČENJA, OBUVANJA

   

   

   

 • spoznajo zgradbo kože in naloge kože

 • seznanijo se s higieno telesa, las, nohtov

 • poznajo zgradbo zob in njihovo nalogo

 • spoznajo bolezni zob in obzobnih tkiv

 • seznanijo se s higieno oblačenja, obuvanja

 • poznajo načine, pomen pravilnega, dovolj pogostega umivanja posameznih delov telesa;

 • znajo poskrbeti za pravilno higieno nohtov;

 • poznajo metode čiščenja zob;

 • poznajo dejavnike, ki sodelujejo pri nastanku zobnih obolenj;

 • znajo izbrati ustrezno obleko in obutev (tudi poklicno);

 • Razumejo pomen higiene za zdravje.

  So odgovorni, dosledni.

  Video: koža.

  HIGIENA PREHRANE

   

   

   

 • spoznajo osnovna načela zdrave prehrane

 • spoznajo vlogo hranilnih snovi

 • seznanijo se z debelostjo, anoreksijo, bulimijo

 • poznajo osnovna načela zdrave prehrane;

 • pojasnijo posledice pomanjkanja hranilnih snovi, preobilne hrane;

 • znajo določiti normalno telesno težo;

 • razlikujejo bulimijo od anoreksije;

 • Razumejo vzročno povezanost prehrane in zdravja.

  Oblikujejo pozitivne prehrambene navade.

  Video: fast food.

  HIGIENA DELOVNEGA, ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA

   

   

   

 • spoznajo dejavnike okolja, ki vplivajo na naše zdravje

 • poznajo dejavnike okolja, ki vplivajo na naše zdravje

 • znajo poskrbeti za higieno življenjskega in delovnega okolja

 • Razumejo pomen  higiene delovnega prostora za zdravje.

   

  MIKROORGANIZMI

   

   

   

 • spoznajo vrste, lastnosti mikrobov

 • spoznajo načine uničevanja mikrobov

 • seznanijo se s principi čiščenja

 • poznajo vrste mikrobov, njihove lastnosti;

 • poznajo načine uničevanja mikrobov;

 • razlikujejo dezinfekcijo, desinsekcijo, deratizacijo;

 • poznajo  principe čiščenja;

 • So dosledni, odgovorni, natančni.

   

  ZAČETNA ZNAMENJA BOLEZNI

   

   

   

 • spoznajo najpogostejša znamenja, ki nas opozarjajo na bolezni

 • ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj znajo pravilno ukrepati;

 • So odgovorni, dosledni informirani.

   

  NALEZLJIVE BOLEZNI

   

   

   

 • spoznajo črevesne, kapljične,transmisijske, kožne,spolne, spolno prenosljive bolezni, zoonoze

 • razlikujejo posamezne nalezljive bolezni;

 • poznajo povzročitelje,razmere potrebne za nastanek teh bolezni;

 • poznajo načine preprečevanja, zatiranja teh bolezni;

 • So odgovorni, dosledni, informirani.

  Pripravljeni so storiti vse, da na delovnem mestu ne bo prišlo do širjenja teh bolezni.

  Video: aids.

  NEZGODE

   

   

   

 • spoznajo najpogostejše poškodbe, nezgode

 • seznanijo se z nevarnostmi na delovnem mestu

 • poznajo najpogostejše nezgode in njihovo preprečevanje;

 • poznajo nevarnosti na delovnem mestu (plin, elektrika);

 • znajo ukrepati v primeru poškodbe, nezgode;

 • So odgovorni, prilagodljivi, sposobni takojšnjega reševanja problemov.

   

  BOLEZNI GIBAL

   

   

   

 • seznanijo se s funkcijo gibal

 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na poškodbe, bolezni gibal

 • vedo, kako preprečiti okvare gibal;

 • Zavedajo se pomena zdravih gibal za stoječi poklic.

   

  BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

   

   

   

 • spoznajo najpogostejše bolezni srca in ožilja

 • spoznajo dejavnike tveganja

 • vedo, kateri dejavniki sodelujejo pri nastanku bolezni srca in ožilja;

 • vedo, da z zdravim načinom življenja vplivajo na dejavnike tveganja;

 • So odgovorni, znajo varovati sebe in druge.

  Video: stres.

  DRUGE POGOSTE BOLEZNI PRI NAS

   

   

   

 • seznanijo se z nekaterimi  pogostimi boleznimi pri nas (rak, bolezni dihal, diabetes)

 • poznajo nekatere dejavnike, ki povzročajo bolezni dihal, sladkorno bolezen, nekatere vrste raka;

 • So informirani, znajo varovati svoje zdravje.

  Video: diabetes.

  TOKSIKOMANIJE

   

   

   

 • spoznajo vrste toksikomanij

 • spoznajo vzroke, razvoj, posledice toksikomanij

 • osvojijo znanje,na osnovi katerega se lahko odločajo proti kajenju, jemanju drog, prekomernem uživanju alkohola;

 • Zavedajo se, da odvisniki ne ogrožajo le svojega zdravja, ampak tudi zdravje družbe.

  Video: droge.

  ODNOSI MED SPOLOMA

   

   

   

 • seznanijo se z oploditvijo

 • spoznajo metode kontracepcije

 • poznajo razlike med spoloma;

 • razložijo oploditev;

 • poznajo kontracepcijo.

 • Spoštujejo razlike med spoloma.

  Video: kontracepcija.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • higiena prehrane

 • Prehrana

 • hranilne snovi;

 • bolezni zaradi nepravilne prehrane;

 • mikroorganizmi

 • Prehrana

 • zastrupitve s hrano;

 • črevesne nalezljive bolezni

 • Prehrana

 • zastrupitve s hrano;

 • higiena telesa, oblačenja, obuvanja

 • Strežba

 • strežno osebje;

 • higiena delovnega okolja

 • Kuharstvo

 • higiena dela v kuhinji;