SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA V GOSTINSTVU

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

65

5

70

3.

55

15

70

4.

101

35

136

skupaj

221

55

276


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo osnovne pojme o gospodarstvu, podjetju, njegovem poslovanju in druge pojme s področja gospodarstva, ki bogatijo splošno ekonomsko razgledanost;

 • obvladajo osnove o delovanju zakonitosti tržnega gospodarstva;

 • spoznajo poseben pomen gostinstva in turizma in ugotovijo njuno tesno povezanost z vsem gospodarstvom;

 • razvijejo sposobnost obvladovanja številnih problemov, ki pestijo gostinstvo in turizem, in se jih naučijo v največji možni meri reševati in tako povezati teoretično znanje s praktičnimi primeri;

 • spoznajo celovitost poslovnih, proizvodnih in prodajnih procesov kot funkcije gostinskih podjetij;

 • spoznajo metode dela na vseh poslovnih področjih v gostinskem podjetju;

 • se seznanijo s pravno osnovo dela in odnosov v podjetjih;

 • se uvajajo v učinkovito organizacijo dela;

 • znajo uporabljati računalnik na svojem strokovnem področju;

 • osvojijo določena poslovnotehnična znanja, ki so neposredno povezana s spremljanjem in nadziranjem kuhinjskega, točilniškega in skladiščnega poslovanja;

 • se usposobijo za izdelavo vseh kalkulacij (planskih, obračunskih in kalkulacij za posamezne gostinske storitve);

 • se naučijo podjetniškega razmišljanja in ekonomiziranja s faktorji poslovnega procesa;

 • pridobijo osnovo za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju in pridobijo širši vpogled v delo drugih;

 • si privzgojijo delovne navade, krepijo samoinicitivnost, razvijejo čut odgovornosti in poštenosti;

 • razvijejo sposobnosti in spretnosti vodenja skupine, reševanja problemov in motiviranja sodelavcev;

 • se naučijo samostojno oblikovati in sprejemati nekatere poslovne odločitve, odločitve celote pa analizirati in ocenjevati;

 • se naučijo timskega dela, povezovanja različnih, relativno samostojnih procesov v skupno celoto in s tem interdisciplinarnosti poslovanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOSPODARSTVO - TEMELJNI POJMI O DRUŽBI

   

   

   

 • spozna pojme družbena skupnost, potrebe, dobrine, naravno in narodno bogastvo

 • razlikuje pojme družbena skupnost, potrebe, dobrine, naravno in narodno bogastvo;

 • Razume vzročno povezanost med potrebami in dobrinami.

  Vaja:

 • primerjava narodnega in naravnega bogastva v posameznih državah.
 • FAZE GOSPODARSKEGA PROCESA

   

   

   

 • spozna pomen in delitev dela na posameznih področjih

 • spozna pojme proizvodnja, dejavniki proizvodnje, menjava in potrošnja

 • osvoji pomen delitve dela in razloži delitev dela na posameznih področjih;

 • opredeliti zna proizvodnjo, dejavnike proizvodnje, menjavo in potrošnjo;

 • Dobi najosnovnejšo predstavo o gospodarskih in družbenih procesih v določeni družbeni skupnosti

   

  TRG IN TRŽNE KATEGORIJE

   

   

   

 • spozna pojme trg, blago, cena, denar

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na ceno blaga

 • spozna delovanje tržnih zakonitosti

 • definira pojme trg, blago, cena, denar;

 • razloži vpliv posameznega dejavnika na oblikovanje cene blaga;

 • razloži delovanje tržnih zakonitosti;

 • Spozna vzročno povezanost med ceno in produktivnostjo.

  Vaja:

 • opredeljevanje ponudbe in povpraševanja na nekaterih trgih.
 • GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • spozna pojem gospodarstvo in pomen gospodarjenja

 • spozna primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti

 • spozna pomen enostavne in razširjene reprodukcije

 • spozna nekatere najpomembnejše kazalnike razvitosti gospodarstva

 • razloži pojem gospodarstvo in razume pomen gospodarjenja

 • dobi pregled nad vsemi gospodarskimi dejavnostmi;

 • pojasni pomen uspešnega gospodarjenja za zagotavljanje razširjene reprodukcije;

 • definira DBP, ND in razloži njuno delitev

 • razume pojme družbeni in življenjski standard;

 • Spozna vzročno povezanost med DBP in številom prebivalstva.

  Zave se, da sta tako življenjski kakor tudi družbeni standard odvisna od dosežene stopnje gospodarske razvitosti.

   

  MEDNARODNA MENJAVA

   

   

   

 • spozna vzroke za mednarodno menjavo in pojme svetovni trg, svetovne cene

 • spozna položaj nerazvitih držav na svetovnem trgu

 • spozna najpomembnejše omejitvene ukrepe v mednarodni menjavi in njhove posledice

 • spozna najpomembnejše gospodarskopolitične grupacije in njihov pomen v mednarodni menjavi

 • analizira vzroke za mednarodno menjavo in opredeli ponudbo in povpraševanje na svetovnem trgu;

 • razloži položaj nerazvitih držav na svetovnem trgu;

 • razloži vpliv najpomembnejših omejitvenih ukrepov v mednarodni menjavi;

 • analizira vzroke za vključevanje v gospodarsko-politične skupnosti;

 • Osvoji pomen uspešnega nastopa na svetovnem trgu in pomen vključevanja v gospodarsko-politične skupnosti.

   

  GOSTINSTVO IN NJEGOVE NALOGE

   

   

   

 • spozna gostinstvo kot gospodarsko panogo, njegove naloge in pomen

 • zna opredeliti gostinstvo med gospodarske terciarne dejavnosti, razložiti gospodarski in družbeni pomen,opredeliti naloge;

 • Zave se vloge gostinstva v gospodarski dejavnosti.

   

  POSLOVNI PREDMET IN DELITEV GOSTINSTVA

   

   

   

 • spozna delitev gostinstva

 • spozna poslovni predmet gostinstva

 • razlikuje delitev gostinstva po različnih kriterijih;

 • pozna in razlikuje osnovne, dopolnilne, stranske in pomožne dejavnosti, analizira vpliv posameznih storitev na ustvarjeni prihodek;

 • Zave se, da si uspešen nastop na trgu zagotavlja le s popolnim prodajnim asortimentom.

  Vaja:

 • našteti osnovne, dopolnilne, stranske, pomožne dejavnosti v določenem hotelu.
 • ZNAČILNOSTI GOSTINSTVA

   

   

   

 • spozna značilnosti gostinstva

 • opozori na številne posebnosti, ki se pojavljajo na posameznih področjih v gostinski dejavnosti, analizira prednosti in slabosti;

 • Razume vpliv zasedenosti razpoložljivih zmogljivosti na uspešnost poslovanja.

   

  GOSTINSTVO IN TURIZEM

   

   

   

 • spozna povezanost gostinstva z ostalimi dejavnostmi

 • zna povezati gostinstvo z ostalimi dejavnostmi, zlasti turizmom;

 • definira gostinski in turistični trg;

 • Zave se, da je za uspešen nastop na trgu nujno sodelovanje s turističnimi agencijami.

   

  RAZVITOST GOSTINSTVA

   

   

   

 • spozna nekatere najpomembnejše kazalnike razvitosti gostinstva

 • ugotovi razvitost gostinstva z izračunom naslednjih kazalnikov: gostota gostinske mreže, povprečna potrošnja gostov, povprečna doba bivanja gostov, udeležba v ustvarjenem DBP in deviznem prilivu;

 • Zave se, da je za uspešno turistično ponudbo nujen uspešen razvoj gostinstva.

   

  PRAVNI PREDPISI V GOSTINSTVU

   

   

   

 • spozna najpomembnejše pravne predpise

 • spozna bistvene določbe in pomen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, Pravilnika o merilih in načinih kategoriziranja nastanitvenih obratov in marin, Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinstvu, Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gost. obratov, Zakona o turistični taksi, Zakona o varstvu pri delu

 • spozna pomen posebnih Uzanc o gostinstvu

 • razmeji temeljne, splošne in posebne predpise ter uvrsti Zakon o gostinstvu;

 • zna navesti bistvene določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, Pravilnika o merilih in načinih kategoriziranja nastanitvenih obratov in marin, Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinstvu, Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov, Zakona o turistični taksi, Zakona o varstvu pri delu;

 • obrazložiti zna pomen in vsebino posebnih Uzanc o gostinstvu,

 • Spozna pomen pravnega reda.

  Spozna, da mora delovati po pravnih predpisih.

   

  USTANOVITEV PODJETJA

   

   

   

 • spozna pogoje za ustanovitev podjetja

 • spozna bistvene sestavine firme in načela firmskega prava

 • spozna najpomembnejše podatke v sodnem registru in načela registrskega prava

 • navede pogoje za ustanovitev podjetja

 • opredeli bistvene sestavine firme in osnovna načela firmskega prava;

 • našteje najpomembnejše podatke v sodnem registru in obrazloži načela registrskega prava;

 • Spozna, da mora biti pri sprejemanju poslovnih odločitev dobro informiran

   

  PRAVNA UREJENOST PODJETIJ

   

   

   

 • spozna podjetje posameznika

 • spozna značilnosti osebnih in kapitalnih družb

 • spozna družbo z neomejeno solidarno odgovornostjo, komanditno družbo in tiho družbo

 • spozna značilnosti delniške družbe

 • spozna značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo

 • navede pogoje za nastanek “podjetja posameznika”;

 • razloži značilnosti osebnih in kapitalnih družb;

 • pojasni razliko med komanditno družbo, družbo z neomejeno solidarno odgovornostjo in tiho družbo;

 • opiše značilnosti delniške družbe, način upravljanja in pravice delničarjev;

 • navede pogoje za nastanek in značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo;

 • Zave se pomena odgovornosti z vidika vloženega premoženja in osebnega premoženja

  Zave se pomena tveganja

   

  PRENEHANJE OBSTOJA IN DELOVANJA PODJETJA

   

   

   

 • spozna vzroke za prenehanje delovanja

 • pojasni vzroke za prenehanje delovanja, ugotovi razlike med sanacijo, stečajem in likvidacijo podjetja.

 • Zave se posledic stečaja, ki se najbolj odražajo na delavcih

   

  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOSTINSKI OBRATI

   

   

   

 • spozna vrste in tipe prenočitvenih obratov, prehrambenih obratov in obratov za razvedrilo

 • spozna integracije v gostinstvu

 • pozna minimalne materialno tehnične pogoje v posameznih vrstah prenočitvenih obratov, prehrambenih obratov in obratov za razvedrilo;

 • opozori na integracije in razloži posebnosti integracij v gostinstvu;

 • Osvoji pomen skupnega nastopa na trgu.

  Vaja:

 • primeri integracij v gostinstvu.

 • POSLOVNA PODROČJA V GOSTINSKEM PODJETJU

   

   

   

 • spozna oskrbovalno dejavnost

 • spozna osnovno dejavnost

 • spozna stranske dejavnosti

 • spozna pomožne dejavnosti

 • spozna dejavnost skupnih služb

 • zna povezati poslovne procese na posameznih poslovnih področjih in opredeliti naloge gostinskega poslovanja;

 • Spozna pomen timskega dela.

   

  TRŽENJE

   

   

   

 • spozna pojem in pomen trženja

 • spozna segmentiranje trga, določanje ciljnih trgov in pozicioniranje podjetja

 • spozna vlogo in naloge raziskave trga

 • spozna marketing mix

 • politiko izdelkov

 • politiko prodajnih cen

 • distribucijsko politiko in politiko komuniciranja

 • dojame trženje kot način razmišljanja;

 • razume pomen segmentiranja trga, določanja ciljnih trgov in pozicioniranja podjetja;

 • pozna naloge raziskave trga in osvoji pomen zbiranja informacij;

 • pozna naloge marketing mixa in sposoben je komunicirati s profesionalnimi agencijami za trženje;

 • Postane kreativen in odločen.

  Navaja se na delo v skupini.

  Analizira ponudbo in se prilagaja povpraševanju.

  Krepi pogajalske sposobnosti.

  Vaja:

 • na primeru iz gostinstva obrazloži možno segmentacijo tržišča , določanje ciljnih trgov, tržno pozicioniranje.

  Vaja:

 • zbiranje informacij na gostinskem in turističnem trgu.

 • OSKRBOVALNA DEJAVNOST

   

   

   

 • spozna naloge in organizacijo dela v nabavni službi

 • spozna faze delovnega procesa pri nabavi

 • opredeli naloge nabavne službe in možne sisteme organizacije dela;

 • razloži faze delovnega procesa;

 • Osvoji pomen raziskave nabavnega trga za uspešno vodenje nabavne politike.

  Vaja:

 • zbiranje podatkov na osnovi pisnega povpraševanja.

 • SKLEPANJE PRODAJNE POGODBE

   

   

   

 • spozna pravne predpise in pogoje za nastanek prodajne pogodbe

 • spozna bistvene in nebistvene sestavine prodajne pogodbe

 • spozna opredeljevanje količine blaga

 • spozna opredeljevanje kakovosti blaga v prodajni pogodbi

 • spozna določanje cene blaga v prodajni pogodbi

 • spozna določanje dobavnega pogoja

 • spozna določanje plačilnega pogoja

 • spozna ukrepe za utrditev prodajne pogodbe

 • spozna naročilo in vzpostavljanje pogodbenega odnosa na osnovi naročila

 • spozna nepravilnosti v zvezi z naročilom, potrditev in odklonitev naročila

 • navede najpomembnejša določila pravnih predpisov in opiše pogoje za nastanek prodajne pogodbe;

 • navede bistvene in nebistvene sestavine prodajne pogodbe;

 • določi količino blaga v prodajni pogodbi;

 • določi kakovost blaga v prodajni pogodbi;

 • določi ceno blaga v prodajni pogodbi

 • razmeji skonto in rabat;

 • navede možne dobavne pogoje;

 • navede možne plačilne pogoje;

 • uporabi ukrepe za utrditev prodajne pogodbe in jih obrazloži;

 • pozna bistvene sestavine naročila in vzpostavljanje pogodbenega odnosa na osnovi naročila;

 • pozna nepravilnosti v zvezi z naročilom;

 • Spozna, da mora pri sklepanju prodajne pogodbe upoštevati pravne predpise, dobre poslovne običaje in da ne sme biti “neobičajen”.

  Zave se pomena natančnosti pri sestavljanju prodajne pogodbe in pomena utrjevanja prodajne pogodbe.

  Zave se pomena doslednosti pri izvajanju pogodbenih določil.

  Vaja:

 • po danih podatkih sestavi enostavno pogodbo.

 • DOBAVA BLAGA

   

   

   

 • spozna pomen organizacije dobave blaga

 • spozna dobavne dokumente

 • spozna transportne listine

 • spozna račun

 • spozna pomen obračuna in nadzora dobave

 • prikaže, kako organiziramo dobavo blaga;

 • pozna vsebino in pomen dobavnice;

 • pozna vsebino in pomen transportnih listin;

 • pozna obvezne sestavine računa in pomen nadzora prejetih računov;

 • obračuna in vodi nadzor dobave;

 • Osvoji pomen spremljanja dobave z dobavnimi dokumenti.

  Osvoji pomen izračunavanja dejanskih nabavnih cen.

  Vaja:

 • izpolnjevanje dobavnice in transportnih listin

 • izračun dejanske nabavne cene in primerjava s planirano nabavno ceno.

 • GOSPODARNOST SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA

   

   

   

 • spozna naloge in vrste skladišč ter organizacijo dela v skladišču

 • spozna skladiščne stroške in pomen gospodarnosti skladiščnega poslovanja

 • spozna vrste zalog

 • spozna koeficient obračanja in povprečno trajanje zalog

 • opisati zna naloge, tehnične pogoje in organizacijo dela v skladišču;

 • osvoji pomen gospodarnosti skladiščnega poslovanja;

 • razlikuje minimalne, maksimalne in optimalne zaloge;

 • zna izračunati koeficient obračanja zalog, čas trajanja zalog in signalne zaloge;

 • Spozna, da pomenijo velike zaloge visoke stroške.

  Vaja:

 • izračun ekonomske upravičenosti maksimalnih zalog,

 • izračun koeficientov obračanja za posamezne blagovne skupine in primerjava s preteklim obdobjem.

 • FAZE DELOVNEGA PROCESA V SKLADIŠČU

   

   

   

 • spozna faze delovnega procesa pri prevzemu blaga

 • spozna blagovne dokumente pri izdaji blaga

 • spozna pomen in način evidentiranja nastalih sprememb v skladišču

 • spozna nadzor skladiščnega poslovanja

 • opisati zna količinski in kakovostni prevzem blaga, določiti vsebino zapisnika in vsebino reklamacije;

 • opredeliti vsebino in pomen prejemnice;

 • opredeliti vsebino in pomen zahtevka;

 • ugotoviti knjižno stanje blaga v skladišču;

 • ugotoviti dejansko stanje blaga v skladišču in analizirati vzroke za primanjkljaj ali izgubo;

 • Razvija poštenost, delovno in strokovno odgovornost.

  Zave se pomena evidentiranja, nadzora in ugotavljanja odgovornosti.

  Vaja:

 • sestaviti zapisnik in reklamacijo za ugotovljene pomanjkljivosti

 • izpolniti prejemnico, zahtevek, skladiščno kartico, popisni list.

 • DEJAVNOST SKUPNIH SLUŽB

   

   

   

 • spozna pomen skupnih služb

 • spozna naloge skupnih služb

 • razloži pomen obstoja skupnih služb v nekem večjem gostinskem podjetju;

 • opredeli naloge skupnih služb (marketinga, finančno-računovodskega sektorja in tehničnega sektorja).

 • Pridobi sposobnost za timsko delo in za medsebojno komuniciranje.

   

  4. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  KUHINJSKO POSLOVANJE

   

   

   

 • pozna organizacijo dela v kuhinji

 • pozna delovni program kuhinje

 • pozna faze delovnega procesa v kuhinji

 • spozna dnevne obračune kuhinjskega poslovanja

 • spozna pomen in način izvajanja nadzora porabe živil in prodaje jedi

 • spozna pomen in način ugotavljanja uspešnosti kuhinjskega poslovanja

 • zna opisati značilnosti posameznih sistemov organizacije dela;

 • zna pojasniti pomen in način določanja delovnega programa kuhinje;

 • zna opisati faze delovnega procesa v kuhinji in opozoriti na dokumente, ki spremljajo kuhinjsko poslovanje;

 • zna sestaviti obračune kuhinjskega poslovanja in iz njih razbrati informacije;

 • zna izračunati dovoljeno porabo živil, jo primerjati z dejansko porabo in analizirati odstopanja;

 • zna izračunati odstotek dnevne uspešnosti in analizirati vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti;

 • Razvija natančnost,varčnost, poštenost, delovno in strokovno odgovornost.

  Navaja se na timsko delo.

  Zave se, da si zagotavlja uspešno poslovanje le s sprotnim ugotavljanjem dejansko doseženih rezultatov in analiziranjem odstopanj.

  Pridobi samozavest in samozaupanje, saj zna analizirati uspešnost svojega dela.

  Vaja:

 • sestaviti dnevni obračun porabe živil in prodaje jedi,

 • izračun dovoljene porabe in primerjava z dejansko porabo živil,

 • izračun dnevnega odstotka uspešnosti in primerjava z maržo.

 • TOČILNIŠKO POSLOVANJE

   

   

   

 • pozna delovni program točilnice

 • pozna faze delovnega procesa v točilnici

 • spozna dnevne obračune v točilnici

 • spozna pomen in način izvajanja nadzora v točilnici

 • spozna pomen in način ugotavljanja uspešnosti v točilnici

 • zna pojasniti pomen in način določanja delovnega programa v točilnici;

 • zna opisati faze delovnega procesa v točilnici in opozoriti na dokumente, ki spremljajo točilniško poslovanje;

 • zna sestaviti obračune točilniškega poslovanja in iz njih razbrati podatke;

 • zna izračunati dovoljeno porabo pijač in jo primerjati z dejansko porabo;

 • zna izračunati odstotek dnevne uspešnosti in analizirati vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti;

 • Razvija natančnost, varčnost, poštenost, delovno in strokovno odgovornost.

  Osvoji pomen sprotnega ugotavljanja uspešnosti in analiziranja odstopanj.

  Pridobi samozavest, saj zna analizirati uspešnost svojega dela.

  Vaja:

 • sestaviti dnevni obračun porabe in prodaje pijač,

 • izračun dovoljene porabe in primerjava z dejansko porabo,

 • izračun dnevnega odstotka uspešnosti in primerjava z maržo.

 • POSLOVANJE V PRODAJNIH ODDELKIH

   

   

   

 • pozna organizacijo dela v prodajnih oddelkih

 • pozna faze delovnega procesa v prodajnih oddelkih

 • pozna značilnosti posameznih načinov postrežbe

 • pozna pomen in načine blokiranja prodanih storitev

 • spozna pomen skupinskih prireditev

 • spozna posebnosti v posameznih vrstah in tipih prehrambenih obratov

 • zna opisati značilnosti pri različnih sistemih organizacije dela;

 • zna opisati faze delovnega procesa;

 • zna opisati različne načine postrežbe in opozoriti na stroške, ki se pojavljajo pri posameznih načinih postrežbe;

 • zna pojasniti pomen blokiranja;

 • osvoji pomen organizacije skupinskih prireditev in posebnosti, ki se pojavljajo pri posameznih skupinskih prireditvah;

 • zna pojasniti posebnosti pri izdelavi dnevnih obračunov v posameznih vrstah prehrambenih obratov;

 • Vrednoti delo drugih.

  Poglablja zavest o timskem delu.

  Zave se, da pomeni uspešna organizacija skupinskih prireditev ne le povečevanje prihodkov ,temveč tudi učinkovito ekonomsko propagando.

  Analizira prihodke in stroške, ki se pojavljajo v posameznih vrstah prehrambenih obratov in njihov vpliv na finančni rezultat.

   

  POSLOVANJE PRENOČITVENIH OBRATOV

   

   

   

 • spozna naloge prodajne službe

 • spozna faze delovnega procesa v recepciji

 • spozna bistvene sestavine računa in načine plačevanja

 • spozna hotelski dnevnik

 • spozna naloge vratarske službe in gospodinjstva

 • poglobi znanja o marketingu na primeru prenočitvenega obrata;

 • pojasni razlike med splošno, alotmajsko in zakupno pogodbo;

 • pozna faze delovnega procesa pri sprejemanju in potrjevanju rezervacij, sprejemu in nastanitvi gostov, prijavljanju začasnega bivanja in odhodu gostov;

 • sestaviti zna hotelski račun in pojasniti prednosti in slabosti pri različnih načinih plačevanja;

 • sestaviti zna hotelski dnevnik in iz njega razbrati podatke;

 • zna opredeliti naloge vratarja in gospodinje v nekem hotelu;

 • Zave se, da je za uspešen nastop na turističnem trgu nujno sodelovanje s turističnimi agencijami.

  Zave se pomena sprotnega in točnega evidentiranja vseh sprememb.

  Osvoji pomen prizadevanja in strokovnega izvajanja vseh opravil za goste.

  Spozna pomen dobre organizacije dela.

  Poglablja zavest o timskem delu.

  Vaja:

 • sestavi račun,

 • sestavi hotelski dnevnik.

 • STRANSKE IN POMOŽNE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • pozna stranske, pomožne in dopolnilne dejavnosti

 • spozna najpomembnejše stroške, ki se pojavljajo pri opravljanju teh dejavnosti

 • razloži pomen in vlogo stranskih, pomožnih in dopolnilnih dejavnosti pri ustvarjanju celotnega prihodka;

 • določi najpomembnejše stroške, ki jih mora upoštevati pri izračunavanju internih cen za pomožne dejavnosti;

 • Vrednoti delo drugih in osvoji pomen timskega dela

  Osvoji pomen izračunavanja internih cen in primerjave z zunanjimi cenami.

  Vaja:

 • izračun internih cen za kurilnico, pralnico, prevozni park.

 • PREMOŽENJE IN VIRI PREMOŽENJA

   

   

   

 • pozna prvine poslovnega procesa

 • spozna premoženje in vire

 • spozna pomen investicij in vire financiranja investicij

 • zna razvrstiti sredstva, ki sestavljajo premoženje podjetja in načine, kako je možno ta sredstva pridobiti;

 • razloži povezavo med uspešnim poslovanjem, investicijami in razširjeno reprodukcijo;

 • Zave se, da mora podjetje ohranjati in večati premoženje.

  Spozna, da mora biti premišljen pri najemanju kreditov.

   

  STALNA SREDSTVA

   

   

   

 • pozna značilnosti, delitev in gospodarjenje s stalnimi sredstvi v materialni obliki

 • spozna ostale oblike stalnih sredstev in vire stalnih sredstev

 • pozna pojem in pomen amortizacije

 • spozna amortizacijske metode

 • spozna pomen in način ugotavljanja sedanje vrednosti stalnih sredstev

 • spozna kazalnike stalnih sredstev

 • razvrsti stalna sredstva;

 • navede značilnosti, delitev in vire stalnih sredstev;

 • pojasni razliko med fizičnim, tehničnim in gospodarskim zastarevanjem;

 • osvoji razlike med posameznimi amortizacijskimi metodami;

 • osvoji pomen revalorizacije stalnih sredstev;

 • osvoji pomen kazalnikov stalnih sredstev;

 • Zave se pomena sprotnega in investicijskega vzdrževanja stalnih sredstev.

  Zave se pomena amortizacije in revalorizacije stalnih sredstev.

  Spozna, da je za uspešno poslovanje neobhodno maksimalno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti.

  Vaja:

 • izračun kazalnikov stalnih sredstev.

 • GIBLJIVA SREDSTVA

   

   

   

 • pozna značilnosti, delitev in gospodarjenje z gibljivimi sredstvi v materialni obliki

 • spozna gibljiva sredstva v denarni obliki

 • pozna koeficient obračanja gibljivih sredstev

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na potrebna gibljiva sredstva

 • razvrsti gibljiva sredstva;

 • osvoji pomen obračanja gibljivih sredstev;

 • izračuna koeficient obračanja nekega gibljivega sredstva in obrazloži rezultat;

 • našteje in opiše dejavnike, ki vplivajo na višino potrebnih gibljivih sredstev;

 • Spozna, da mora biti gospodaren.

  Spozna nujnost dolgoročnega zniževanja stroškov in zmanjševanja odprtih terjatev.

  Razvija globalno mišljenje, odločnost, iniciativnost.

  Vaja:

 • izračun kazalnikov gibljivih sredstev.

 • PRIDOBIVANJE IN DELITEV CELOTNEGA PRIHODKA

   

   

   

 • spozna pojem, pomen, vrste prihodkov

 • spozna pojem, pomen, vrste odhodkov

 • spozna bilanco uspeha in izračun finančnega rezultata

 • spozna vzroke za izgubo in možnosti za kritje izgube

 • razloži pojem in ustvarjanje celotnega prihodka;

 • razloži pojem in navede vrste odhodkov;

 • izračuna finančni rezultat in razloži delitev dobička;

 • analizira vzroke za izgubo in navede možnosti za kritje izgube;

 • Zave se, da je za uspešen finančni rezultat neobhodno povečevanje prihodkov in zniževanje stroškov.

  Osvoji pomen investiranja dela dobička za razširjeno reprodukcijo.

  Razvija globalno mišljenje.

   

  STROŠK

   

   

   

 • Ispozna pojme potrošek, strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec

 • spozna delitev stroškov po točnosti ugotavljanja

 • spozna obratni obračunski list

 • spozna delitev stroškov po obsegu poslovanja

 • spozna cono uspešnosti

 • razloži pojme potrošek, strošek, izdatek, stroškovno mesto, stroškovni nosilec;

 • razloži delitev stroškov po točnosti ugotavljanja in določi ekonomske ključe za indirektne stroške;

 • razloži postopek izdelave OBOL-a in pomen ugotavljanja finančnega rezultata po stroškovnih mestih;

 • deliti zna stroške po obsegu poslovanja in jih grafično prikazati na enoto in v masi;

 • ugotoviti zna cono uspešnosti, pojasniti vpliv fiksnih stroškov na finančni rezultat in ugotoviti upravičenost poslovanja;

 • Zave se, da ugotavljane stroškov po stroškovnih mestih zagotavlja uspešno kalkuliranje in pripomore k boljšemu sprejemanju poslovnih odločitev.

  Pridobi sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja ter sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah.

  Vaja:

 • določanje ekonomskih ključev in delitev indirektnih stroškov,

 • izdelava OBOL-a,

 • izračun stalnih in spremenljivih stroškov na enoto in v masi ter grafično prikazovanje,

 • ugotavljanje cone uspešnosti, spodnje in zgornje meje rentabilnosti.

 • KALKULACIJE

   

   

   

 • spozna pojem, namen kalkuliranja, vrste kalkulacij

 • spozna kalkulativne metode

 • spozna pomen in postopek izdelave planskih kalkulacij

 • spozna pomen in postopek izdelave obračunskih kalkulacij

 • spozna osnove za oblikovanje prodajne cene

 • definira pojem, razloži namen kalkuliranja in delitev kalkulacij;

 • razloži delilno metodo, metodo ekvivalentnih števil in metodo pribitka;

 • zna izračunati lastno ceno za različne gostinske storitve (jedi, pijače, nočitve, stranske dejavnosti);

 • razloži pomen in postopek izdelave planskih kalkulacij;

 • zna planirati direktne in indirektne stroške za posamezne gostinske storitve in izračunati plansko lastno ceno;

 • razloži pomen in postopek izdelave obračunskih kalkulacij;

 • zna izračunati dejanske lastne cene za preteklo obdobje in jih primerjati s prodajnimi cenami;

 • analizira osnove za oblikovanje prodajne cene;

 • Ugotovi probleme, ki se pojavljajo pri izdelavi kalkulacij.

  Spozna pomen pravočasnega in realnega planiranja za uspešen nastop na trgu.

  Osvoji pomen pokalkulacij za uspešno vodenje cenovne politike.

  Zave se pomena diferenciacije cen.

  Vaja:

 • izračun prodajne cene,

 • izračun planske lastne cene,

 • izračun dejanske lastne cene v preteklem obdobju.

 • KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA

   

   

   

 • spozna pomen poslovnih analiz, njihove cilje, prikaze in uporabo

 • spozna pojem in dejavnike, ki vplivajo na produktivnost v podjetju

 • spozna pojem in dejavnike, ki vplivajo na ekonomičnost v podjetju

 • spozna pojem in dejavnike, ki vplivajo na rentabilnost v podjetju

 • spozna pojem in dejavnike, ki vplivajo na likvidnost v podjetju

 • razloži pomen poslovnih analiz, njihove cilje, prikaze in njihovo uporabo;

 • razloži pojem produktivnosti in navede dejavnike, ki vplivajo na produktivnost v gostinskem podjetju;

 • razloži pojem ekonomičnosti in navede dejavnike, ki vplivajo na ekonomičnost v podjetju;

 • razloži pojem rentabilnosti in navede dejavnike, ki vplivajo na rentabilnost v podjetju;

 • razloži pojem in navede dejavnike, ki vplivajo na likvidnost;

 • Osvoji pomen presojanja uspešnosti poslovanja.

  Zave se, da mora biti plača odvisna od dejansko dosežene produktivnosti.

  Razume pomen zniževanja stroškov na vseh ravneh.

  Zave se, da mora podjetje ohranjati in povečevati premoženje.

   

  BORZA

   

   

   

 • spozna vrste in pomen borz

 • spozna značilnosti “obveznice”

 • spozna značilnosti “delnice”

 • spozna tečajnico

 • razloži pojem borza in način trgovanja na borzi;

 • opiše vrednostni papir “obveznica”, navede možne izdajatelje in pojasni prednosti in slabosti obveznic za izdajatelje in kupce;

 • opiše vrednostni papir “delnica”, navede vrste delnic in pojasni prednosti in slabosti delnic za izdajatelje in kupce;

 • razbere iz borzne tečajnice dogajanja v zvezi z izbranim vrednostnim papirjem;

 • sposoben je izvršiti borzno naročilo in razume njegove posledice.

 • Zna ceniti druge poklice in njihovo zahtevnost.

  Spozna, da mora biti informiran, fleksibilen in iznajdljiv.

  Pridobi samozavest in samozaupaje, saj zna analizirati uspešnost svojih odločitev.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • kazalniki razvitosti gospodarstva, gostinstva

 • kazalniki uspešnosti poslovanja

 • Matematika

 • odstotki, povprečne vrednosti, indeksi

 • organizacija dela v kuhinji

 • delovni program kuhinje

 • delovni proces v kuhinji

 • Kuharstvo

 • organizacija dela, delovni program in delovni proces v kuhinji

 • delovni program točilnice

 • delovni proces v točilnici

 • Strežba

 • delovni proces in program v točilnici

 • organizacija dela v prodajnih oddelkih

 • faze delovnega procesa v prodajnih oddelkih

 • Strežba

 • organizacija dela in delovni proces v prodajnih oddelkih

 • poslovnotehnična dokumentacija:

 • povpraševanje

 • ponudba

 • naročilo

 • preklic,potrditev

 • komisijski zapisnik

 • dobavnica

 • urgenca

 • račun

 • reklamacija

 • Poslovno komuniciranje

 • splošna shema za navedene poslovne dopise