SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOSTINSKI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - STREŽBA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

105

105

3.

 

140

140

4.

 

204 (68)

204 (68)

skupaj

 

519 (383)

19 (383)


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Opomba: V 4. letniku lahko dijaki izberejo strežbo ali kuharstvo, zaradi tega je obseg praktičnega pouka – strežbe različen (204 oziroma 68 ur).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo zgodovinski razvoj strežbe;

 • poznajo inventar v strežbi in njegovo uporabo;

 • si pridobijo znanje o različnih oblikah pisne ponudbe v gostinskih lokalih;

 • se usposobijo za pripravo prostorov in omizij za goste;

 • znajo prevzeti naročilo in sestaviti menuje za redne in izredne obroke;

 • spoznajo različne načine strežbe in organizacijske oblike dela v strežbi ter se usposobijo zanje;

 • si pridobijo znanje za pripravo jedi pred gostom;

 • znajo pripravljati mešane pijače;

 • uporabljajo znanja iz varstva pri delu;

 • znajo obračunati gostinsko storitev;

 • si pridobijo znanja za organizacijo in izvedbo zahtevnejših del v strežbi;

 • oblikujejo ustrezen odnos do dela;

 • razvijejo specifične osebnostne lastnosti za opravljanje poklica;

 • razvijejo sposobnost komuniciranja in upoštevajo posebnosti gosta;

 • poznajo pravila splošnega bontona;

 • spoznajo pomen estetike dela;

 • si privzgojijo čut moralne in finančne odgovornosti do gosta in delodajalca;

 • znajo poiskati informacije in jih uporabiti;

 • poznajo predpise in standarde na področju gostinstva;

 • varujejo okolje;

 • razumejo pojem kakovost;

 • pozitivno razmišljajo in znajo reševati probleme v manjši skupini;

 • znajo svoje lastnosti in spretnosti uporabljati v različnih situacijah;

 • podjetno razmišljajo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  STREŽBA IN NALOGE STREŽBE

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznajo svoj bodoči poklic

 • spoznajo razvoj gostinstva;

 • poznajo naloge strežbe in pomen gostoljubja;

 • Zavedo se odgovornosti svojega izbranega poklica.

   

  VRSTE GOSTINSKIH OBRATOV

   

   

   

 • spoznajo gostinske obrate

 • znajo deliti gostinske obrate glede opreme in ponudbe;

 • poznajo oddelke v obratih;

 • Pridobivajo pripadnost poklicu.

  Ogled gostinskega obrata.

  INVENTAR V STREŽBI

   

   

   

 • spoznajo strežni inventar

 • znajo razlikovati in uporabljati inventar po skupinah in uporabnosti;

 • se naučijo čiščenja in vzdrževanja inventarja v strežbi;

 • Pridobivajo delovne navade.

  So materialno odgovorni.

  Navajajo se na čistočo.

  Pomivanje in urejanje inventarja v učilnici.

  STREŽNO OSEBJE

   

   

   

 • seznanijo se s posebnimi psihofizičnimi lastnostmi strežnega osebja

 • se identificirajo s poklicem;

 • poznajo higienske zahteve dela;

 • spoznavajo bonton in razvijajo komunikacijske spretnosti;

 • pridobivajo čut za kolektivno delo;

 • Pozitivno razmišljajo.

  Se zavedo relacije gost-gostitelj

  Spoštujejo svoje zdravje in zdravje drugih ljudi.

  Pozdravljanje, lepa hoja, drža telesa, odpiranje vrat, delovna obleka, osebna urejenost.

  REDNI OBROKI

   

   

   

 • spoznajo redne obroke: zajtrk, dopoldanska in popoldanska malica, kosilo in večerja

 • ločijo redne obroke;

 • spoznajo enostavne jedi za te obroke;

 • Pridobivajo čut odgovornosti.

  Nadgradjuje znanje.

   

  POGRINJEK

   

   

   

 • spoznajo enostavni, razširjeni in svečani pogrinjek;

 • ločijo pogrinjke in jih znajo pripraviti;

 • Spoznajo standarde in predpise in jih upoštevajo.

  Priprava pogrinjkov.

  PRIPRAVLJALNA DELA

   

   

   

 • spoznajo vrste pripravljalnih del v strežbi

 • zavedo se pomena pripravljalnih del za kasnejše delo v jedilnici ali točilnici;

 • Pridobljeno znanje uporabljajo v različnih lokalih ob različnih priložnostih.

  Priprava jedilnice, točilnice.

  ORGANIZACIJSKE OBLIKE DELA

   

   

   

 • spoznajo organizacijske oblike dela v strežbi

 • spoznajo pomen organiziranega dela;

 • Se podjetno obnašajo.

  Dojamejo vlogo posameznika v kolektivu.

   

  PISNE OBLIKE PONUDBE V GOSTINSTVU

   

   

   

 • spoznajo jedilni list, menu, dnevno prilogo, cenik pijač in vinski list

 • spoznajo različne pisne oblike ponudbe;

 • spoznajo uporabnost pisne ponudbe;

 • Razvijajo odgovornost, natančnost, poštenost.

   

  NAČINI STREŽBE

   

   

   

 • spoznajo ameriški, francoski, kavarniški in angleški način strežbe

 • ločijo načine strežbe;

 • Spoznavajo stopnje procesa dela v strežbi.

  Upoštevajo estetiko dela.

  Demonstracija načinov strežbe

  Lepa hoja.

  Drža telesa.

  POSTREŽBA ENOSTAVNIH JEDI NA AMERIŠKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • spoznajo način strežbe in jedi

 • znajo postreči enostavne tople in hladne jedi,

 • znajo deservirati in pospraviti mizo;

 • Razvijajo komunikativnost.

  Upoštevajo pomen estetike dela.

  Nadgrajujejo svoje znanje.

  Vaje v pripravi mize

  Postrežba jedi.

  POSTREŽBA PIJAČ

   

   

   

 • znajo postreči pivo, brezalkoholne pijače, žgane pijače, odprta vina in napitke

 • poznajo inventar za postrežbo pijač;

 • spoznajo predpise o temperaturi pijač za postrežbo;

 • znajo pijače in napitke postreči

 • Upoštevajo stopnje v procesu dela.

  Nadgrajujejo svoje znanje.

  Postajajo samozavestnejši.

  Vaje v postrežbi rednih obrokov in pijač.


  2. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  JEDILNI LIST

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznajo vrste jedilnih listov

 • spoznajo pravila za sestavo jedilnega lista

 • spoznajo dnevno prilogo

 • znajo jedilni list sestaviti in napisati;

 • jedilni list znajo uporabljati;

 • gostu znajo vsebino jedilnega lista predstaviti;

 • Razmišljajo o smiselni ponudbi jedi določeni strukturi gostov.

  Vaja v sestavi jedilnega lista za določen gostinski obrat.

  SPREJEM NAROČILA PRI INDIVIDUALNEM GOSTU

   

   

   

 • spoznajo faze sprejema naročila

 • naučijo se pristopa h gostu;

 • spoznajo pravila priporočanja jedi in pijač;

 • Razvijajo komunikativnost.

  Upoštevajo pravila bontona.

  So potrpežljivi.

  Razvijajo gostoljubnost.

  Praktične vaje v komunikaciji z gostom.

  MENU

   

   

   

 • spoznajo dnevni in specialni menu

 • spoznajo pravila za sestavo menujev;

 • spoznajo pravila za pisanje menu kartic;

 • Se zavedo moralne in strokovne odgovornosti do gosta

  Vaje v sestavi in pisanju menujev.

  AMERIŠKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • nadgradijo predhodno znanje

 • znajo sprejeti naročilo, narediti pogrinjek;

 • znajo postreči vse jedi na ameriški način strežbe;

 • Znajo utemeljiti izbrani način strežbe.

  Spoznavajo faze v procesu dela v strežbi.

  Upoštevajo pravila bontona.

  Praktične vaje.

  FRANCOSKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • spoznajo način strežbe

 • spoznajo tehniko dela;

 • spoznajo prednosti in pomanjkljivosti načina,

 • Upoštevajo pravila bontona.

  Utemeljijo izbrani način strežbe.

  Praktične vaje.

  POSTREŽBA PIJAČ V STEKLENICAH

   

   

   

 • spoznajo tehniko dela pri odpiranju steklenic pri gostovi mizi

 • spoznajo pravila pri izbiri vina k jedi;

 • znajo predstaviti vino;

 • znajo pravilno postreči vino;

 • Poznajo pomen kulture pitja vina.

  Spoštujejo gostovo dobro počutje v obratu.

  S pridobljenim znanjem so samozavestnejši.

  Praktične vaje

  KAVARNIŠKI NAČIN STREŽBE

   

   

   

 • spoznajo posebnosti tega načina strežbe

 • upoštevajo strukturo gostov v kavarni;

 • spoznajo tehniko dela;

 • znajo postreči pijače in prigrizke.

 • So gostoljubni.

  Se lepo obnašajo.

  Pridobljeno znanje znajo prenesti v "življenje".

  Praktične vaje.


  3. LETNIK

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  FRANCOSKI NAČIN STREŽBE

  Dijak

  Dijak

   

 • nadgradijo predhodno znanje

 • poznajo tehniko dela;

 • znajo postreči jedi na francoski način strežbe;

 • Upoštevajo pravila bontona

  So atraktivni pri delu.

  Znanje uporabljajo pri postrežbi različnih obrokov.

  Praktične vaje v postrežbi jedi in pijač.

  POSTREŽBA V HOTELSKO SOBO

   

   

   

 • spoznajo predpise za postrežbo v hotelsko sobo

 • spoznajo organizacijo dela;

 • So diskretni.

  Upoštevajo pravila bontona.

  Ogled hotela.

  POSTREŽBA NA PREVOZNIH SREDSTVIH

   

   

   

 • spoznajo predpise in standarde

 • spoznajo organizacijo dela glede na prevozno sredstvo

 • spoznajo posebni inventar in jedi;

 • So iznajdljivi

  Atraktivni pri delu.

  Ogled prevoznega sredstva s postrežbo.

  CENIK PIJAČ

   

   

   

 • spoznajo pravila za sestavo cenikov pijač

 • spoznajo cenik pijač kot samostojno obliko ponudbe;

 • znajo sestaviti, napisati in obrazložiti vsebino cenika;

 • Obnašajo se podjetno.

  S pridobljenim znanjem so samozavestnejši.

  Vaja v sestavljanju in pisanju cenikov pijač.

  MEŠANJE PIJAČ

   

   

   

 • spoznajo inventar, recepture in postopke mešanja pijač

 • spoznajo inventar

 • znajo prebrati recepturo

 • spoznajo načine in  postopke mešanja pijač

 • znajo pijačo na gostovo željo pripraviti

 • So strokovni in atraktivni pri delu.

  Mešane pijače vključujejo v vse obroke.

  Praktične vaje.

  PRIPRAVA JEDI PRED GOSTOM

   

   

   

 • dijaki spoznajo flambiranje, mešanje, razkosavanje, filiranje, pečenje na kamnu in fondue

 • spoznajo posamezne tehnike dela;

 • upoštevajo predpise varstva pri delu;

 • spoznajo možnosti za pripravo jedi pred gostom;

 • Zavedajo se pomena estetike dela.

  So osebno odgovorni pri delu.

  Praktične vaje.

  OBIČAJI PRI PREHRANJEVANJU

   

   

   

 • spoznajo slovenske običaje in narodne jedi

 • spoznajo narodne jedi slovenskih pokrajin;

 • znajo sestaviti menuje s temi jedmi in slovenskim vini;

 • Zavedajo se pomena identitete naroda.

  Vključujejo narodne jedi v obroke in jih znajo predstaviti turistom.

  Vaje v sestavi menujev.

  VINSKI LIST

   

   

   

 • spoznajo pravila za sestavo in pisanje vinskega lista

 • znajo sestaviti in napisati vinski list;

 • znajo gostu predstaviti vina;

 • znajo gostu svetovati;

 • Poznajo predpise.

  Upoštevajo trende.

  Spoštujejo gostovo zdravje.

  Vaje v sestavi vinskega lista.

  SVEČANI MENU

   

   

   

 • spoznajo svečani menu

 • poznajo informacije, ki so potrebne za sestavo svečanega menuja,

 • znajo menu sestaviti in napisati;

 • Sprejemajo nove izzive.

  Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

  Vaje v sestavi in pisavi menujev.

  DEKORACIJA OMIZIJ IN PROSTOROV

   

   

   

 • spoznajo standarde za pripravo različne dekoracije

 • znajo izbrati ustrezno cvetje za različne namene obrokov

 • znajo komunicirati s cvetličarjem.

 • Razvijajo kreativnost.

  Se zavedajo, da se gostje in osebje bolje počuti v urejenih prostorih.

  Pridobivajo občutek za estetiko.

  Sodelovanje s cvetličarno (prikaz priprave cvetličnih aranžmajev).


  4. LETNIK osnovni in izbirni del (204 ure) za dijake, ki so izbrali strežbo

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  IZREDNI OBROKI

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznajo izredne obroke

 • ločijo vrste izrednih obrokov;

 • spoznajo zahteve pri izvedbi obrokov;

 • spoznajo primerne jedi za obroke;

 • uporabljajo pravi inventar;

 • Znajo teoretično znanje prenesti v prakso.

  So bolj iznajdljivi in komunikativni.

  Poznajo splošni bonton.

   

  PREVZEM NAROČILA ZA IZREDNE OBROKE

   

   

   

 • spoznajo podatke, ki so potrebni za izvedbo obrokov

 • znajo komunicirati z gostom in mu svetovati;

 • znajo sprejeti naročilo in posredovati podatke drugim službam v gostinski hiši;

 • znajo obračunati storitev;

 • Razvijajo odgovornost.

  Doslednost.

  Podjetno razmišljajo.

  Zavejo se pomembnosti posameznika v kolektivu.

  Vaje v parih ali skupinah.

  POSLOVNO KOSILO

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo sprejeti naročilo;

 • spoznajo možnosti postavitve omizja in postrežbe jedi in pijač;

 • znajo napisati menu karto;

 • Razvijajo odgovornost.

  Doslednost.

  Inovativnost.

  Vaje v sodelovanju s kuharstvom.

  Dijaki iz kuhinje so vključeni kot gostje.

  HLADNO-TOPLI BIFE

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo primerne jedi glede na namen obroka

 • spoznajo možnosti postavitve omizja in inventarja

 • znajo opraviti pripravljalna dela v strežbi

 • znajo delo organizirati in opraviti vsa dela v strežbi

 • Znajo naročniku svetovati

  So odgovorni do gosta in delodajalca.

  Sodobno opremljena učilnica strežbe.

  Vaje v sodelovanju s kuharstvom.

  PARTY

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo vrste partijev,

 • spoznajo ustrezne jedi;

 • poznajo inventar;

 • znajo delo organizirati in opraviti vsa dela v strežbi;

 • Znajo poiskati informacije in jih uporabiti.

  Razvijajo inovativnost.

  Znajo svoje spretnosti uporabljati v različnih situacijah.

  Sodobno opremljena učilnica strežbe.

  Vaje v sodelovanju s kuharstvom.

  BIFE-PARTY

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo možnosti izvedbe obroka;

 • spoznajo ustrezne jedi;

 • znajo opraviti vsa dela v strežbi;

 • znajo obračunati storitev;

 • Poznajo predpise in standarde s področja strežbe.

  Sodobno opremljena učilnica strežbe.

  Vaje v sodelovanju s kuharstvom.

  ČAJANKA

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo primerne jedi in pijače za čajanko;

 • znajo obrok organizirati in obračunati storitev;

 • Razvijajo spretnost in iznajdljivost.

  Upoštevajo strukturo gostov.

  Sodobno urejena učilnica strežbe.

  Vaje v povezavi s kuharstvom.

  PIKNIK

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo izbrati ustrezen prostor;

 • spoznajo primerne jedi in pijače za izvedbo obroka v naravi;

 • Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

  Poznajo razne družabne igre.

  Varujejo okolje.

   

  BANKET

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo opraviti vsa dela v strežbi;

 • Poznajo splošni bonton.

  Sodobno opremljena učilnica strežbe.

  Vaja v sodelovanju s kuharstvom.

  CATERING

   

   

   

 • spoznajo organizacijo dela izven matične gostinske hiše

 • znajo urediti določeni prostor za pogostitev

 • poznajo vsa dela v strežbi;

 • Razvijajo iznajdljivost in so prilagodljivi.

  Znajo poiskati možnosti na trgu.

  Vaja izven šole.

  SLOVENSKI NARODNI OBIČAJI

   

   

   

 • spoznajo možnosti vključevanja običajev in jedi v gostinstvo

 • spoznajo obroke;

 • znajo vključevati narodne jedi v obroke;

 • Zavedajo se pomena identitete naroda v gastronomiji.

   

  MARTINOVANJE

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo izbrati jedi in pijače za obrok;

 • izberejo primerno dekoracijo;

 • znajo obrok postreči;

 • Razvijajo pozitiven odnos do dediščine slovenskega naroda.

  Spoznajo pomen reklame.

  So prodorni in podjetni.

  Vaja v povezavi s kuharstvom.

  BOŽIČNO-NOVOLETNI OBROK

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo izbrati jedi in pijače;

 • znajo izbrati način strežbe;

 • izberejo primerno dekoracijo;

 • znajo organizirati in postreči obrok;

 • znajo storitev obračunati;

 • Spoštujejo tradicijo.

  Zavedajo se pomena dobre organizacije dela.

  Razvijajo ustvarjalnost.

  Vaja v povezavi s kuhinjo.

  PUSTOVANJE

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • znajo pripraviti ponudbo za trg;

 • znajo organizirati in izvesti obrok

 • Spoznajo pomen reklame.

  Spoštujejo tradicijo.

  Vaja v sodelovanju s kuharstvom.

  ALTERNATIVNE JEDI

   

   

   

 • spoznajo možnosti vključevanja alternativnih jedi v redne in izredne obroke

 • znajo sestaviti menu in posebno tedensko ponudbo alternativnih jedi;

 • znajo jedi gostu ponuditi in obrazložiti;

 • Zavedajo se pomena zdrave prehrane.

  So strpni do gostov, ki imajo drugačne prehrambene navade.

  So dovzetni za novosti.

  Vaja v sodelovanju s kuharstvom.

  REKLAMACIJE

 • poznajo tipe gostov;

 • znajo prisluhniti gostom;

 • znajo reševati probleme;

 • Spoznajo pojem stalne kakovosti.

  So prilagodljivi vendar vztrajni.

   

  IZBOR IN NAKUP STREŽNEGA INVENTARJA

 • spoznajo standarde o količini strežnega inventarja glede ponudbe in števila sedežev ter načina strežbe.

 • Znajo poiskati informacijo in jo uporabiti.

  Se podjetno obnašajo.

  Ogled sejmov z gostinsko opremo.


  4.LETNIK osnovni del ( 68 ur) za dijake, ki so izbrali kuharstvo

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  IZREDNI OBROKI

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznajo izredne obroke

 • poslovno kosilo

 • hladno-topli bife

 • parti,bife-parti

 • čajanko,piknik

 • banket,cateringe

 • jedi in obroki ob narodnih običajih

 • alternativne jedi

 • ločijo izredne obroke po namenu po ponudbi in glede organizacije dela;

 • Zavedajo se položaja posameznika v kolektivu.

  So odgovorni.

  Podjetno razmišljajo.

   

  SPREJEM NAROČILA ZA IZREDNI OBROK

   

   

   

 • spoznajo podatke, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo obroka

 • znajo uporabljati knjigo rezervacij;

 • znajo z gostom komunicirati in mu predstaviti ponudbo;

 • znajo posredovati ustrezne podatke drugim službam v gostinski hiši;

 • So odgovorni do gosta in delodajalca.

  Se podjetno obnašajo.

  Znajo teoretično znanje prenesti v prakso.

  So iznajdljivi.

  Vaje v parih.

  POSLOVNO KOSILO

   

   

   

 • znajo sprejeti naročilo in organizirati delo v strežbi

 • znajo komunicirati z gostom;

 • razlikujejo različne namene obroka in načine strežbe;

 • se prilagodijo željam naročnika;

 • spoznajo pravila strežbe;

 • znajo delo v strežbi tudi organizirati;

 • So inovativni.

  Poznajo splošni bonton.

  Zavedajo se pomena slovenskih narodnih jedi.

  Ogled oziroma demonstracija postrežbe poslovnega kosila.

  HLADNO-TOPLI BIFE

   

   

   

 • znajo sprejeti naročilo in organizirati delo v strežbi

 • znajo gostu svetovati pri izbiri jedi in postavitvi omizja;

 • sledijo trendom v prehrani;

 • So iznajdljivi.

  Znajo izbrati najbolj primerno varianto.

  So podjetni.

  Vaje v pripravi pisne ponudbe.

  Prikaz postavitve omizja.

  Ogled postrežbe htb.

  PARTY

   

   

   

 • spoznajo možnosti za izvedbo obroka

 • spoznajo normative;

 • spoznajo načine priprave jedi;

 • znajo sprejeti naročilo;

 • znajo organizirati delo v strežbi;

 • So komunikativni.

  Se podjetno obnašajo.

  So odgovorni do gosta.

  Vaje v pripravi ponudbe

  Ogled priprave prostora za goste in postrežbe

  BIFE-PARTY

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo možnosti za izvedbe obroka;

 • seznanijo se s ponudbo in poznajo pravila pri sprejemu naročila;

 • znajo delo organizirati;

 • Sprejemajo nove izzive.

  Upoštevajo trende prehranjevanja.

  Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

  Vaje v pripravi pisne ponudbe.

  Priprava druge dokumentacije.

  Prikaz postavitve omizja in postrežbe.

  PIKNIK

   

   

   

 • spoznajo obrok in standarde za pripravo

 • spoznajo predpise in normative za izvedbo piknika;

 • spoznajo izbor jedi in pijač;

 • znajo obrok v naravi organizirati;

 • Znajo poskrbeti za varstvo okolja.

  Zavedajo se pomena varstva pri delu.

  So inovativni.

  Vaje v pripravi pisne ponudbe naročniku.

  BANKET

   

   

   

 • spoznajo obrok

 • spoznajo izbor jedi in pijač za banket;

 • spoznajo pravila pri postrežbi;

 • znajo sprejeti naročilo;

 • Poznajo splošni bonton.

  So odgovorni do gosta.

  Znajo poiskati informacije in jih uporabiti.

  Vaje v pripravi ponudbe.

  Ogled vodene strežbe banketa.

  CATERING

   

   

   

 • spoznajo organizacijo in izvedbo obrokov izven matične gostinske hiše

 • spoznajo možnosti za izvedbo različnih obrokov;

 • spoznajo posebnosti pri izvedbi;

 • Znajo razmišljati in predvidevati.

  Spoznajo pomen dobre organizacije.

  Ogled in sodelovanje v gostinski hiši.

  SLOVENSKE NARODNE JEDI

   

   

   

 • spoznajo slovenske narodne jedi po pokrajinah

 • spoznajo slovenske narodne običaje

 • spoznajo možnosti vključevanja slovenskih jedi v ponudbo

 • spoznajo narodne običaje in jih znajo ponuditi domačim in tujim gostom;

 • Zavedajo se pomena identitete naroda v gastronomiji.

  So prodorni in znajo poiskati možnosti na trgu..

  Vaje v sestavljanju menujev.

  Priprava pisne ponudbe naročniku.

  MARTINOVANJE

   

   

   

 • spoznajo narodni običaj in jedi

 • spoznajo primerne jedi;

 • znajo obrok ponuditi trgu;

 • spoznajo organizacijo del v strežbi;

 • seznanijo se z možnostmi dekoracije;

 • Zavedajo se pomena identitete naroda v gastronomiji.

  Vaje v pripravi pisne ponudbe.

  Prikaz priprave prostora in postrežbe (program prireditve).

  PUSTOVANJE

   

   

   

 • spoznajo običaj in jedi

 • spoznajo primerne jedi;

 • znajo opremiti prostor;

 • seznanijo se s postrežbo;

 • Spoštujejo običaje in navade slovenskega naroda.

  Vaje v pripravi pisne ponudbe.

  Prikaz priprave prostora in postrežbe (program prireditve).

  ALTERNATIVNE JEDI

   

   

   

 • spoznajo trende prehranjevanja

 • spoznajo različne prehrambene navade;

 • spoznajo zdravo prehrano;

 • znajo posodobiti slovenske narodne jedi;

 • vključujejo te jedi v ponudbo;

 • Sledijo trendom prehranjevanja.

  So strpni

  So kreativni.

  Vaje v pripravi ponudb različnim gostom.

  IZBOR IN NAKUP STREŽNEGA INVENTARJA

   

   

   

 • spoznajo modele, oblike in kakovosti inventarja

 • seznanijo se z normativi glede števila inventarja (število sedežev, ponudba);

 • poznajo možnosti nakupa;

 • Se obnašajo podjetno.

  Prospekti, revije, sejmi.

  REKLAMACIJE

 • znajo prisluhniti gostu;

 • znajo reševati probleme.

 • Pozitivno razmišljajo.

  Znajo poskrbeti za gostovo dobro počutje.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

 • seminarsko nalogo.

  Opomba: v četrtem letniku praktično in teoretično preverjanje znanja za dijake, ki so izbrali več ur kuharstva in teoretično preverjanje znanja za dijake, ki so izbrali več ur strežbe.

  Ocenjevanje vključuje tudi dijakov odnos do dela, inventarja, do sošolcev in druge lastnosti, ki so nujne za delo v gostinstvu. Seminarska naloga v četrtem letniku vključuje znanja iz strokovnoteoretičnih predmetov povezanih z znanji praktičnega pouka.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • vrste gostinskih obratov

 • Organizacija in poslovanje v gostinstvu

 • poznavanje gostinskih obratov glede na katagorizacijo;

 • blokiranje in obračun storitev

 • Kuharstvo

  Organizacija in poslovanje v gostinstvu

 • poznavanje dokumentov, ki spremljajo živilo od skladišča do jedi na gostovi mizi;

 • sprejem naročila

 • Prehrana

  Kuharstvo

 • poznavanje jedi in pijač;

 • odnos do sodelavcev in gostov

 • Psihologija

  Poslovno komuniciranje

 • poznavanje tipov gostov in ustrezno komuniciranje z njimi;

 • strokovna terminologija v gostinstvu v tujih jezikih

 • Tuji jezik 1

  Tuji jezik 2

 • znati tujemu gostu obrazložiti jedi in pijače;

 • znanje o zdravstvenih in higijenskih standardih

 • Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom

 • skrb za osebno zdravje in higieno pri delu z živili in inventarjem;

 • splošna razgledanost

 • Splošno izobraževalni predmeti

 • splošna razgledanost, bonton.