A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOSTINSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: gostinski tehnik/gostinska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo, za zagotavljanje produktivnega, racionalnega in ekonomičnega poslovanja v delovni enoti ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo posamezna živila, njihove lastnosti, pridobivanje in načine uporabe,
 • spoznajo pomen prehrane za človekovo zdravje in storilnost,
 • se usposabljajo za spremljanje novosti, oblikovanje ponudb in trženja,
 • si pridobijo znanje za samostojno poslovanje manjše delovne enote (kuhinje, strežbe) v restavracijah, gostilnah in gostinskih obratih manjšega hotela,
 • se usposabljajo za sprejemanje večjih naročil gostinskih storitev,
 • se usposabljajo se za pripravljanje in postrežbo zahtevnejših jedi in pijač,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za vodenje skupin, komuniciranje, reševanje problemov, motiviranje sodelavcev,
 • oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
 • se usposabljajo za nadzorovanje varstva pri delu,
 • si pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

  Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne zmožnosti v italijanskem jeziku kot drugem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgojo za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Prehrana

  ustno

  Organizacija in ekonomika v gostinstvu

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  vaje

  Zdravstvena vzgoja s higienskim

  ustno

  minimumom

   

  Kuharstvo (praktični pouk)

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Strežba (praktični pouk)

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

  Izbirni del: