SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

BETON

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

35

105

4.

   

 

skupaj

70

35

105


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • znajo povezovati različne strokovne vsebine;

 • spoznajo osnove računanja gradbenih elementov in konstrukcij, obremenjenih na tlak in upogib;

 • spoznajo pravila za armiranje;

 • poznajo predpise varstva pri delu;

 • dimenzionirajo preproste gradbene elemente;

 • znajo izrisati armaturne načrte stebra, nosilca, plošče;

 • znajo sestaviti izvleček armature;

 • znajo oceniti in preveriti dobljene rezultate;

 • spoznajo delo z računalniško programsko opremo;

 • razvijajo samozavest in utrjujejo samostojnost pri delu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Beton

  Dijak

  Dijak

   

 • materiali za pripravo betona

 • klasifikacija betona

 • kontrola kakovosti

 • pozna vrste in lastnosti sestavin za pripravo betona

 • pozna tehnologijo in karakteristike betona

 • Razvija sposobnost za povezovanje strokovnih znanj z različnih področij.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Ogled betonarne in laboratorija za preiskavo materialov.

  Jeklo za armiranje

 • pozna vrste in značilnosti jekla za armiranje

 • Razvija strokovno odgovornost

  Ogled železokrivnice.

  Pravila za armiranje (zaščitna plast nad armaturo, razporejanje armature v prerezih elementov, oblikovanje armature, vodenje vzdolžne armature)

 • upošteva pravila za armiranje armiranobetonskih konstrukcij

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Razvija strokovno odgovornost.

  Je motiviran za samostojno strokovno delo.

   

  Izvajanje betonerskih del

 • pozna posamezne faze pri izvajanju betonskih del (opaženje, armiranje, betoniranje, nega betona, razopaževanje)

 • Razvija strokovnost.

  Spozna pomen in nujnost doslednega izvajanja predpisanih postopkov.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Ogled gradbišča.

  Izračun in konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na upogib

   

   

   

 • grede (napetostna stanja, dimenzioniranje, armaturni načrt)

 • kratki elementi

 • dimenzioniranje in armaturni načrt za plošče ( nosilne v eni, v dveh smereh, kontinuirane)

 • po metodi mejnih stanj zna dimenzionirati elemente in konstrukcije, obremenjene na upogib

 • zna izrisati armaturni načrt grede in plošče

 • izdela izvleček armature

 • v gredo zna namestiti armaturo po M-z liniji

 • v ploščah, nosilnih v dveh smereh, zna razdeliti obtežbo na obe smeri

 • Navaja se na uporabo strokovne literature, priročnikov in računalniške programske opreme.

  Razvija sposobnost kritičnega vrednotenja dobljenih rezultatov.

  Razvija strokovnost in natančnost ter poklicno odgovornost pri delu.

  Vaje(20 ur): dimenzioniranje elementov konstrukcij, obremenjenih na upogib, s pomočjo razpredelnic in z uporabo računalniškega programskega paketa.

  Izračun in konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na centrični pritisk

   

   

   

 • dimenzioniranje in armaturni načrt stebrov in sten

 • temelji

 • po metodi dovoljenih napetosti dimenzionira elemente in konstrukcije, obremenjene na centrični pritisk

 • zna izrisati armaturni načrt

 • izdela izvleček armature

 • Navaja se na uporabo strokovne literature, priročnikov in računalniške programske opreme.

  Samostojno poglablja in širi znanje.

  Razvija čut za strokovnost, natančnost in poklicno odgovornost.

  Vaje(12 ur): dimenzioniranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na centrični pritisk, s pomočjo razpredelnic in z uporabo računalniškega programskega paketa.

  Izračun in konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na centrični nateg

 • razume problem centričnega natega pri armiranem betonu

 • po metodi dovoljenih napetosti zna dimenzionirati elemente in konstrukcije na centrični nateg

 • zna izrisati armaturni načrt

 • izdela izvleček armature

 • Navaja se na uporabo strokovne literature, priročnikov in računalniške programske opreme.

  Samostojno poglablja in širi znanje.

  Razvija čut za strokovnost, natančnost in poklicno odgovornost.

  Spozna pomen spremljanja razvoja stroke in panoge.

  Vaje(3 ure): dimenzioniranje elementov, obremenjenih na centrični nateg, s pomočjo razpredelnic in z uporabo računalniškega računalniškega paketa.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • dimenzioniranje elementov na tlak in upogib

 • Gradbena mehanika

 • statično določeni nosilci

 • konstruiranje elementov konstrukcij, obremenjenih na tlak in upogib

 • Visoke zgradbe

 • osnovni gradbeni elementi (stebri, nosilci, plošče, ...)

 • materiali za pripravo betona

 • beton

 • jeklo za armiranje

 • Materiali

 • beton in jeklo za armiranje

 • konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na tlak in upogib

 • Praktični pouk

 • uporaba računalniških programov

 • ekskurzije na gradbišča