SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

GEODEZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

55

15

70

4.

   

 

skupaj

55

15

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • poznajo veljaven merski sistem in sistem merskih enot pri geodetskih delih,

 • znajo pretvarjati enote in izražati količine,

 • spoznajo vsebine posameznih geodetskih načrtov,

 • poznajo geodetsko mersko orodje,

 • poznajo natančnost merjenj in napake,

 • spoznajo metode višinomerstva,

 • poznajo izmero zemljišč,

 • spoznajo osnovne geodetske izračune in znajo zakoličiti objekt,

 • poznajo geodetska dela pri gradnji nizkih in visokih zgradb,

 • spoznajo geodetske evidence in zemljiško knjigo,

 • znajo poiskati podatke o zemljišču in lastnikih zemljišč,

 • spoznajo strokovno literaturo in jo znajo uporabljati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  NALOGE GEODEZIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • Geodetska dela v gradbeništvu

 • spozna geodezijo kot panogo

 • spozna pomen geodetskih del v gradbeništvu

 • Razume pomen povezovanja različnih strok.

  Razume povezanost poklicev.

  Pridobi vpogled v obsežnost dejavnosti širšega poklicnega področja.

  Ogled prospektov in brošur s področja geodezije.

  MERSKE ENOTE

   

   

   

 • za dolžino

 • za kote

 • naklonski kot

 • spoznajo merske enote za dolžino in kote

 • poznajo pretvorbe kotnih mer

 • izračunajo naklon v procentih in promilih

 • Razvija odgovoren odnos do dela.

  Razvija sistematičnost in natančnost pri delu.

   

  MERILA

   

   

   

 • geodetskih načrtov

 • kart

 • spozna merila in jih zna uporabljati

 • pozna vsebino geodetskih načrtov in kart

 • uporablja geodetske načrte in karte

 • Razvija sistematičnost in natančnost.

  Spozna pomen predhodnih meritev pri izdelavi načrtov.

   

  GEODETSKO MERSKO ORODJE

   

   

   

 • trasirka

 • trinožnik

 • grezilo

 • merski trak

 • kotne prizme

 • libele

 • postopično orodje

 • naklonomeri

 • spoznajo geodetsko mersko orodje po namenu uporabe

 • s trasirko določi vmesne točke na daljicah

 • zna določiti presek dveh daljic

 • izmeri dolžine z merskim trakom

 • izračuna reducirano dolžino

 • zna prenesti dolžino iz načrta na nagnjen teren

 • spozna uporabo kotnih prizem

 • pozna libele

 • zna libelo preskusiti in rektificirati

 • Spozna pomen timskega dela.

  Razvija sposobnost za delo v skupini.

  Vaja (4 ure): uporaba in merjenje z geodetskimi merskimi orodji.

  NATANČNOST MERJENJ IN NAPAKE

   

   

   

 • grobe napake

 • sistematične napake

 • naključne napake

 • spozna natančnost merjenj in napake

 • zna oceniti pomembnost natančnosti merjenj

 • Razvija čut za natančnost in odgovornost pri opravljanu meritev.

  Izračuni in ugotavljanje napak pri merjenju.

  TEODOLITI

   

   

   

 • opis

 • uporaba

 • pozna in opiše teodolit

 • pozna postavitev (centriranje in horizontiranje) teodolita

 • izvede preskus pravilnosti delovanja

 • izmeri kote in dolžine

 • Razvija čut za odgovorno ravnanje z merilnimi instrumenti.

  Preskus nastavitve in uporaba teodolita.

  VIŠINOMERSTVO

   

   

   

 • barometrično

 • fotogrametrično

 • trigonometrično

 • niveliranje

 • spozna vrste in način višinomerstva

 • razume pojme nadmorska in relativna višina, višinska razlika

 • zna določiti višino vmesnih točk

 • Razume pomen višin pri gradbenih delih.

  Vaja (2 uri): določanje višin točk na podlagi različnih načinov višinomerstva.

  NIVELACIJSKO ORODJE

   

   

   

 • postopično orodje

 • stavbno rezalo

 • vizirni križi

 • nivelir

 • poznajo postopično orodje, stavbno razalo in vizirne križe

 • izmeri horizontalne razdalje in višinske razlike na razgibanem terenu

 • Spozna pomen in razvija čut za natančnost.

  Razvija odgovoren odnos do dela.

   

  NIVELIRANJE

   

   

   

 • principi niveliranja

 • preizkus niveliranja

 • stabilizacija višinskih točk

 • potek niveliranja

 • spozna nivelir

 • pozna načine določanja višinskih razlik

 • pozna načina stabilizacije točk z znano nadmorsko višino

 • zna nivelirati

 • Razvija čut za odgovornost pri delu.

  Spozna pomen pravilnega določanja višin pri gradbenih delih.

  Vaja (2 uri): niveliranje in izdelava elaborata.

  KOORDINATNI SISTEM

   

   

   

 • mreža geodetskih izmeritvenih točk

 • določanje koordinat

 • pozna pojem mreža geodetskih merskih točk

 • pozna veljavni koordinatni sistem

 • zna izračunati koordinate

 • spozna pomen določanja položaja geodetskih točk za nadaljnje delo

 • Razvija čut za natančnost.

  Spozna pomen natančnosti.

  Vaja: izračun koordinat.

  IZMERA ZEMLJIŠČA

   

   

   

 • trikotna metoda

 • obodna metoda

 • ortogonalna metoda

 • polarna metoda

 • fotogrametrija

 • pozna pojem izmera zemljišča

 • spozna metode izmere zemljišča

 • S poglabljanjem strokovnega znanja pridobiva poklicno samozavest.

  Vaja (4 ure): primeri trikotne izmere in izračun površin.

  IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV

   

   

   

 • računalniška izdelava načrtov

 • konstrukcija izohips

 • določanje površin

 • spozna izdelavo geodetskih načrtov tudi s pomočjo računalnika

 • konstruira izohipse

 • določi površino zemljišča

 • Pridobiva motivacijo za širjenje področja strokovnih znanj.

  Vaja: konstrukcija izohips med točkami z znano nadmorsko višino.

  GEODETSKA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH

   

   

   

 • metode zakoličevanja

 • zakoličevanje zgradb

 • določanje višin gradbenih profilov

 • določanje vertikal

 • merjenje posedanj, premikov in deformacij

 • spozna geodetska dela pri visokih gradnjah

 • pozna metode zakoličevanja objekta

 • zna določiti višine gradbenih profilov

 • zna določiti vertikale

 • izmeri posedanje zgradb

 • opazi razne deformacije pri gradnji objekta

 • Razvija odgovornost, natančnost in sistematičnost pri delu.

  Spozna povezanost gradbeništva in geodezije.

  Ogled oznak za opazovanje deformacij pri visokih zgradbah.

  Vaja (3 ure): zakoličevanje enostavnega objekta.

  GEODETSKA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH

   

   

   

 • zakoličevanje krožnih lokov

 • zakoličevanje prečnih profilov

 • geodetska dela pri komunalnih vodih

 • zakoličevanje jaškov

 • prenos višin v globoko gradbeno jamo

 • pozna načine zakoličevanja nizkih zgradb

 • spoznajo geodetska dela pri gradnji cest in komunalnih vodov

 • zna določiti višinne in smeri za polaganje vodov

 • Razvija čut za odgovornost pri delu.

  Spozna povezanost gradbeništva in geodezije.

  Ogled oznak in objektov na komunalnih vodih.

  GEODETSKE EVIDENCE

   

   

   

 • zemljiški kataster

 • kataster komunalnih naprav

 • zemljiška knjiga

 • razume pomen geodetskih evidenc v gradbeništvu

 • zna pridobiti osnovne podatke o zemljišču, lastništvu in komunalnih vodih

 • Razvija sistematičnost pri iskanju podatkov.

  Spozna odgovornost za varovanje podatkov in podatkovnih baz.

  Ogled operata zemljiškega katastra.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • merske enote

 • merila

 • Matematika

 • pretvarjanje merskih enot

 • metode zakoličevanja

 • zakoličevanje zgradb

 • merjenje posedanj, premikov in deformacij

 • Visoke zgradbe

 • pozna postopek zakoličevanja in profiliranja

 • zakoličevanje krožnih lokov

 • zakoličevanje prečnih profilov

 • zakoličevanje jaškov

 • geodetska dela pri komunalnih vodih

 • Nizke zgradbe

 • določi posedke temeljev

 • izračuna, nariše in zakoliči horizontalni potek trase