SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

GRADBENA MEHANIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

50

20

70

3.

75

30

105

4.

91

45

136

skupaj

216

95

311


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Gradbena mehanika posreduje temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo strokovni usposobljenosti v gradbeništvu.

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo pojem sile, napetosti in deformacije;

 • spoznajo osnovne zakonitosti statike togih teles;

 • pridobijo osnovna znanja iz vektorskega izračuna in prve praktične izkušnje;

 • pridobijo osnovna znanja iz modeliranja enostavnega nosilnega sistema;

 • spoznajo sestavne elemente in pojem statične določenosti;

 • usvojijo postopke dimenzioniranja enostavnih konstrukcij;

 • spoznajo osnovne računalniške programe in se jih naučijo uporabljati;

 • pridobijo sposobnost vrednotenja in analiziranja dobljenih rezultatov;

 • spoznajo tipične konstrukcijske sisteme ter pojem in tipe obtežb;

 • spoznavajo konstrukcijske materiale in pripadajoča enostavna vezna sredstva;

 • poznajo pojem analitične in grafične obdelave konstrukcije;

 • spoznajo veljavne standarde in predpise s področja konstrukcij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SILE V RAVNINI

  Dijak

  Dijak

   

 • centralni sistem sil

 • sistem sil, ki nimajo skupnega prijemališča

 • spozna učinek sile in način predstavitve v ravnini in prostoru

 • zna analitično in grafično sestavljati in razstavljati sile

 • pozna pojem centralnega sistema in sistem sil, ki nimajo skupnega prijemališča

 • pozna vektor momenta sile

 • pozna pojem ravnotežja in osnovne matematične in fizikalne zakonitosti

 • usposobi se analitično (z vektorskim računom) in grafično določati rezultanto sil v ravnini

 • zna teoretični pojem sile povezati z obtežbo na konstrukcijah

 • zna vrednotiti in interpretirati dobljene rezultate

 • Razvija strokoven odnos do konstrukcij.

  Spozna pomen razumevanja in točnosti pri reševanju tehničnega problema.

  Razvija samozavest pri lastnem pristopu k reševanju problemov.

  Spozna pomen odgovornosti.

  Spozna prednosti in nujnost uporabe sodobnih delovnih pripomočkov.

  Razvija sposobnost povezovanja temeljnih splošnih in strokovnih znanj.

  Pridobiva strokovno rutino in izkušnje

  Razvija sposobnost utemeljevanja izbrane strokovne rešitve.

   

  RAVNINSKI NOSILNI SISTEMI

   

   

   

 • določanje reakcij

 • določanje notranjih statičnih količin

 • spozna elemente nosilnih sistemov (sistemska os, podpore, obtežbe, razdelitev na zunanje in notranje sile) in enostavne nosilne sisteme

 • zna določiti obtežbo in izračunati reakcije enostavnih prostoležečih nosilcev ravne in lomljene osi na praktičnem primeru določi ustrezen nosilni sistem ter izbere matematični model nosilca in obtežbe

 • spozna pojme napetosti in deformacije ter notranjih statičnih količin

 • zna izračunati in izrisati diagrame notranjih statičnih količin za različne nosilne sisteme

 • zna analizirati in vrednotiti dobljene rezultate oziroma diagrame

 • zna z razpoložljivo programsko računalniško opremo izvesti analizo enostavnega nosilnega sistema

 • Spozna pomen pravilnega in sistematičnega pristopa k reševanju problemov.

  Spozna pomen stalnega dopolnjevanja znanja za uspešno reševanje problemov.

  Razvija sposobnost analitičnega mišljenje in kritične presoje.

  Spozna pomen sistematičnosti in nazornega prikazovanja rezultatov.

  Spozna in razvija potrebo po izmenjavi mnenj in izkušenj.

  Nauči se poiskati informacije v literaturi in preko elektronskih medijev.

  Razvije potrebne spretnosti za rokovanje s programsko opremo.

  Spozna pomen izbire optimalne zasnove konstrukcij in matematičnega modela za ekonomiko izvedbe objekta.

  Razvija sposobnost povezovanja splošnih in strokovnih znanj ter jih zna uporabiti pri reševanju novega problema.

  Razvija strokovno samozavest in kritičen odnos do stroke.

  Vaja(10 ur):

 • izris diagramov notranjih statičnih količin,

 • prostoležeči gredni nosilci z ravno in lomljeno osjo,

 • čisto paličje,

 • kombinacija grednih nosilcev in elementov paličja (vešalk),

 • Gerberjev ravni in lomljeni nosilec.

 • TRDNOST

       

 • napetosti

 • deformacije

 • Hookov zakon

 • temperaturna obremenitev

 • nateg

 • tlak

 • upogib

 • strig

 • na primerih iz prakse razloži pojem napetosti in deformacije

 • razume in zna razložiti s-e diagramnateznega preizkusa jeklene palice

 • usvoji pojme elastičnost, plastičnost, varnost, normalne in strižne napetosti

 • usvoji medsebojno odvisnost količin s, e, E, Dt, at in osnovne enačbe

 • izračuna napetosti in deformacije za enostavne osne obtežbne primere

 • usvoji pojem dopustnih napetosti in deformacij

 • zna kontrolirati napetosti in natezno obremenjene vešalke

 • pozna uporabnost in razlike med glavnimi gradbenimi materiali

 • pozna tipične predstavnike gradbenih materialov (tabele jeklenih profilov, armatur, lesa, vijakov)

 • pozna problematiko uklona in pojem kritične sile, uklonskih dolžin

 • spozna vlogo zavetrovalnih oziroma stabilizacijskih podkonstrukcij

 • usvoji metodo dimenzioniranja (čisti tlak) na primeru jeklenih in lesenih tlačnih elementov

 • razloži pojem vztrajnostnega in odpornostnega momenta ploskve

 • usvoji osnovne enačbe izračuna geometrijskih karakteristik (Steiner)

 • zna dimenzionirati enostavno upogibno obremenjene jeklene in lesene nosilce

 • zna kontrolirati strižne napetosti pri homogenih prerezih

 • pozna dimenzioniranje stikov lesenih in jeklenih elementov (vijačeni, žebljani, mozničeni stiki)

 • zna konstruirati in izrisati delavniški načrt stika elementov

 • Razvija sposobnost za točno in nazorno analiziranje sistemov.

  Zaveda se povezanosti splošnih in strokovnih znanj.

  Razvija čut za odgovornost pri izbiri materialov in upoštevanju trdnostnih preiskav pri projektiranju konstrukcij.

  Spozna pomen upoštevanja standardov in predpisov.

  Razvija strokovno samozavest in odgovornost.

  Vaje(30 ur):

 • klasičen način dimenzioniranja, uporaba računalniške programske opreme,

 • dimenzioniranje natezne palice paličja in vešalke kombiniranega nosilca,

 • dimenzioniranje tlačne jeklene in lesene palice (osna obremenitev),

 • dimenzioniranje enostavno obremenjenega upogibnega elementa (enostavni in sestavljeni homogeni prerezi).

 • STATIČNO NEDOLOČENE KONSTRUKCIJE

 • razume statično nedoločene konstrukcije in pozna njihove značilnosti in prednosti

 • zna uporabljati razpredelnice za določitev notranjih sil

 • Razvija sposobnost izbiranja optimalne zasnove konstrukcij.

   

  PREDPISI IN STANDARDI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

   

   

   

 • področje projektiranja

 • področje izvajanja in pregledov konstrukcij

 • pozna veljavno zakonodajo s področja konstrukterstva

 • pozna glavne veljavne standarde s področja konstrukterstva

 • spozna glavne zahteve predpisov s področja protipotresne gradnje, temeljenja, betonskih, zidanih in lesenih konstrukcij

 • spozna specifične zahteve predpisov pri izvajanju posameznih vrst konstrukcij (atesti, tehnični pregledi, ogledi, certifikati, izjave in izvedeniška mnenja)

 • spozna evropsko zakonodajo in standarde

 • Zaveda se pravnih posledic in odgovornosti konstrukterja, izvajalca in nadzora na objektu.

  Razvija sposobnost iskanja izvirnih tehničnih rešitev.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sestavljanje in razstavljanje sil, uravnoteženje sistema sil (analitično)

 • diagrami notranjih statičnih količin

 • določanje geometrijskih karakteristik sestavljenih prerezov

 • Matematika

 • funkcijske odvisnosti

 • izrisi grafov

 • metode reševanja linearnih enačb

 • osnove vektorskega izračuna

 • trigonometrija

 • pojem sile in pojem ravnotežja

 • težišče lika in telesa

 • obtežba in napetost

 • vzmet in karakteristika vzmeti

 • deformacije zaradi spremembe temperature

 • specifična obtežba

 • Fizika

 • mehanika

 • izračun reakcij in notranjih statičnih količin enostavnejših nosilcev oziroma konstrukcij

 • izris diagramov statičnih količin

 • dimenzioniranje prerezov

 • Informatika

 • osnove programiranja

 • uporaba osnovnih programskih orodij

 • dimenzioniranje gradbenih nosilcev

 • dimenzioniranje elementov paličja (jeklo, les)

 • dimenzioniranje enostavnega stebra (jeklo, les)

 • dimenzioniranje pasovnega temelja zidanega objekta

 • dimenzioniranje temelja konzolnega stebra hale (kontrola napetosti v tleh)

 • Visoke zgradbe

 • konstrukcijski sistemi: ostrešja in konstrukcijski elementi, palični strešni nosilci, leseni stropovi, temelji, montažne hale

 • sanacije in adaptacije

 • zgodovinski razvoj gradbeništva

 • dimenzioniranje enostavnih lesenih prerezov

 • dimenzioniranje jeklenih prerezov

 • kontrola napetosti v tleh

 • Materiali

 • mehanske lastnosti materialov

 • tehnični preizkusi

 • standardi