SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

KALKULACIJE IN POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

40

30

70

4.

96

40

136

skupaj

136

70

206


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet je za program gradbeni tehnik temeljnega pomena. Cilj predmeta je ob uporabi računalniške tehnike usposobiti dijake za opravljanje del in nalog na področju gradbenega poslovanja, načrtovanja, organiziranja, vrednotenja in nadziranja enostavnejših opravil v delovnih procesih z optimalno izrabo časa, materiala in energije.

Dijaki:

 • se seznanijo s pomenom predmeta v gradbeni dejavnosti;

 • spoznajo dolžnosti in pravice, ki jih imajo udeleženci pri gradnji objektov;

 • spoznajo ustrezno literaturo ( NORME, STANDARDI, ATESTI, ... );

 • spoznavajo osnovne oblike količinskega vrednotenja dela ter osnove normiranja dela in materiala;

 • spoznavajo povezanost kalkulacij s tehnologijo gradbenih del;

 • spoznavajo pomen racionalne uporabe materiala;

 • spoznajo vpliv uporabe gradbene mehanizacije na ceno gradbenih del;

 • spoznavajo pomen gospodarjenja v gradbeništvu in ekonomske zakonitosti v tržnem gospodarstvu;

 • samostojno rešujejo primere s področja vodenja gradbiščne dokumentacije, izračuna količin materiala in časa delovne sile in strojev, kalkulacije in obračun stroškov ter lastne cene gradbenih del;

 • razvijajo smisel za natančnost, vztrajnost in odgovornost pri izvajanju konkretnih delovnih nalog;

 • spoznajo načine operativnega planiranja, nadzora in spremljanja gradbenega poslovanja z računalniškimi programskimi paketi.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVANI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  1. UDELEŽENCI GRADBENE DEJAVNOSTI

 • se seznani s pomenom kalkulacij in poslovanja v gradbeni dejavnosti

 • razlikuje gradbene dejavnosti: projektantsko, operativno, raziskovalne institucije, nadzor

 • loči pristojnosti in vlogo posameznih udeležencev in pogoje, ki jih mora izpolnjevati

 • pozna organiziranost gradbenega podjetja

 • loči projektno, pravno in ekonomsko dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov

 • pozna pogoje za pričetek del na gradbišču

 • zna voditi gradbeni dnevnik in oblikovati strokovna poročila

 • Spozna povezavo med udeleženci v gradbeništvu.

  Pozna pomen poznavanja predpisov pri poklicnem delu.

  Razvija odgovornost za svoje delo.

  Oblikuje svoj odnos do poklica.

  Učna snov predstavljena s skicami, s prosojnicami, s prospekti, z avdiovizualnimi sredstvi, s primeri iz prakse.

  Ogled različnih gradbenih organizacij.

  2. TEHNOLOŠKI POSTOPKI

 • pozna elemente in pogoje za organizacijo gradbišča

 • pozna faze izvedbe objekta

 • pozna načine vključevanja izvajalcev zaključnih in inštalacijskih del na objektu

 • pozna predpise s področja varovanja zdravja in varstva pri delu

 • Razvija čut za organizacijo in sistematičnost.

  Vaja: izdelava projekta organizacije gradbišča za manjši objekt.

  3. OSNOVE EKONOMIKE

 • pozna tržne zakonitosti ponudbe in povpraševanja

 • pozna temeljne ekonomske pojme (strošek, prihodek, dobiček…)

 • pozna pojme delovna sredstva, predmeti dela, obratna sredstva, amortizacija

 • spozna kontni plan in temeljne računovodske izkaze

 • pozna osnovne kazalce uspešnosti podjetja

 • Razvija čut za gospodarnost.

  Spozna povezanost različnih panog.

  Spozna pomen gospodarnega poslovanja.

  Razvija podjetniški pristop in analitično razmišljanje.

   

  4. PREDRAČUN-OBRAČUN

 • pozna oblike in vsebine predračunov in obračunov

 • seznani se z različnimi računalniškimi obdelavami podatkov

 • izdela oceno stroškov za organizacijo gradbišča

 • pozna vrstni red pri sestavi elaborata

 • izvede postopek za sestavo predračunske postavke in predračunskega laborata v celoti

 • zna določiti kalkulativne cene in sestaviti cenik materialov

 • Razvije odgovornost pri pripravi predračuna.

  Zave se, da je potreben pošten odnos na relaciji investitor-projektant-izvajalec.

  Razvija strokovnost

  Vaja: izdelava predračunskega elaborata gradbenih del za manjši objekt.

  5. OPIS DEL IN PREDIZMERE

 • zna sestaviti opis del za gradbena in zaključna dela

 • pozna pravila merjenja za izračun gradbenih količin za vsa gradbena dela v skladu s pravili stroke

 • obvlada izračun gradbenih količin

 • seznani s pravili merjenja, izračun količin in obračun del za zaključna in inštalacijska dela

 • Spozna pomembnost sistematičnega pristopa k delu.

  Razvija natančnost in strokovnost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Vaje (10 ur): s pomočjo računalniških programov izdela popise del in izračun gradbenih količin.

  6. OBRAČUN DEL ZA GRADBENO MEHANIZACIJO

 • pri obračunu zna uporabiti normative delovne sile in strojev gradbene mehanizacije

 • Razume pomen natančnosti in odgovornosti pri svojem poklicnem delu.

   

  7. POMOŽNE KALKULACIJE

   

   

   

 • franco gradbišče

 • strojno delo

 • mokre mešanice

 • notranji transporti

 • izdela shemo organizacije gradbišča s tabelo transportnih razdalj

 • spozna pomen pomožnih kalkulacij

 • izdela posamezne pomožne kalkulacije

 • sestavi cenik pomožnih kalkulacij

 • upošteva specifičnost gradbenih kalkulacij

 • Spozna specifičnosti kalkulacij gradbenih del.

  Razvija natančnost, varčnost in strokovnost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Vaje (10 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi pomožne kalkulacije.

  8. ANALIZA CENE PO ENOTI

 • pozna osnovne pojme analize cene

 • spozna sestavo cene na enoto gradbenih del in strukturo

 • zna sestaviti analizo cene za vsa dela predračun-obračun, razen za obrtniška dela

 • zna izdelati obračun izvršenih del na gradbišču

 • loči lastno od prodajne cene

 • Zave se pomena natančnosti pri delu.

  Razvija kritičnost in samokritičnost.

  Razvija tržni pristop in način razmišljanja.

  Vaje (10 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi glavne kalkulacije.

  9. IZDELAVA PREDRAČUNSKEGA ELABORATA ZA PONUDBO

 • pozna postopek za sestavo predračunskega elaborata

 • izdela izvlečke materiala, strojev in delovne sile

 • pozna dokumentacijo, ki jo mora vsebovati ponudba

 • pozna glavne sestavine gradbene pogodbe

 • Povezuje tehnološka in konstruktivna znanja.

  Razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela.

  Spozna odgovornost za natančnost, varčnost in strokovnost.

  Vaje (10 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov pripravi glavne kalkulacije.

  10. OPERATIVNO PLANIRANJE

 • spozna pomen operativnega planiranja

 • pozna tehnike operativnega planiranja

 • spozna vrste spremljajočih planov (finančni, mehanizacije, materiala, delovne sile)

 • zna izdelati gantogram poteka gradbenih del

 • zna izdelati izvlečke količin materiala, ur delovne sile in gradbene mehanizacije

 • zna sestaviti skupino za izvedbo posamezne vrste gradbenih del

 • Razvija kritičen odnos do estetskega videza svojega dela.

  Spozna pomen priprave dela za delo v gradbeni operativi.

  Zave se odgovornosti za natančnost,varnost in strokovnost.

  Uri se v povezovanju teorije s prakso.

  Nauči se timskega dela.

  Vaje (10 ur): ročno in s pomočjo računalniških programov izdela osnovni mrežni plan ali gantogram poteka gradbenih del.

  11. IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO VELJAVNI ZAKONODAJI

 • pozna pomen in vlogo nadzornega organa investitorja pri gradnji

 • pozna pristojnosti odgovornega vodje gradbišča

 • spozna zakonodajo o gradbenih proizvodih

 • pozna pomen inšpekcijskega nadzora

 • pozna pomen uporabnega dovoljenja

 • spozna pomen obračuna in garancije

 • pozna potek tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt

 • Razvija sposobnost poslovnega komuniciranja.

  Pozna pomembnost poznavanja zakonov in predpisov.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razume pomen strokovnega nadzora.

  Razvija ekonomsko in ekološko zavest.

  Vaje (20 ur): s pomočjo računalniških programov ( shema organizacije gradbišča, primeri ponudb, pogodb, gradbenega dnevnika, obračunskega lista).

  Po možnosti ogled gradbišč v vseh fazah gradnje in ogled primerov dokumentacije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - programi oziroma seminarske naloge, ki so izdelani delno s pomočjo računalniških programov),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • udeleženci gradbene dejavnosti

 • predračun – obračun

 • opis del in račun gradbenih količin

 • Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

 • projektna dokumentacija

 • branje načrtov

 • poznavanje tehnologij

 • poznavanje materialov

 • poznavanje geometrije

 • gradbena mehanizacija

 • Visoke zgradbe

 • poznavanje tehnologij gradenj

 • pomožne kalkulacije

 • franco gradbišče

 • strojno delo

 • mokre mešanice

 • notranji transporti

 • analiza cene po enoti

 • izdelava predračunskega elaborata za projekte za izvedbo

 • Matematika

  Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

  Materiali

 • poznavanje materialov za gradnjo objektov

 • poznavanje tehnologije

 • operativno planiranje

 • Matematika

 • poznavanje tehnologij

 • izvajanje gradbenih del v smislu zakona o graditvi objektov

 • Matematika

  Visoke zgradbe

  Nizke zgradbe

 • poznavanje projektne dokumentacije