SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

MATERIALI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

46

24

70

2.

58

12

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

104

36

140


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Materiali posredujejo temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo ostalim strokovnoteoretičnim predmetom in praktičnemu pouku.

Pri predmetu dijaki:

 • ob primerih razložijo pomen posameznih lastnosti gradbenih materialov ter njihov vpliv na uporabo (izbira, obdelava, vgrajevanje, zaščita),

 • razložijo pojem in pomen preizkusa materialov, atestov, standardov, normativov in tehničnih predpisov,

 • skicirajo, razložijo i klasificirajo, lastnosti , vrste, pridobivanje, skladiščenje, obdelavo, vgrajevanje in zaščito posameznih materialov,

 • natančno opredelijo in razložijo lastnosti in pomen gradbenih materialov,

 • anorganski nekovinski materiali: naravni kamen, keramika, steklo, mineralna veziva, malte, beton:

 • kovinski materiali: železo, barvne kovine,

 • polimerni materiali,

 • biomateriali,

 • opredelijo pojem preiskav in kontrole kvalitete,

 • razumejo vzroke za degradacijo materialov in znajo določiti ukrepe za njihovo sanacijo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD

  Dijak

  Dijak

   

 • zgodovina in razvoj gradbenih materialov ter njihova uporabnost

 • pozna pojem gradiva

 • pozna nastanek in razvoj gradbenih materialov

 • pozna uporabnost različnih gradbenih materialov v preteklosti

 • Oblikuje pozitiven odnos do osnovnih gradbenih materialov in zgodovinskih obdobij.

   

  LASTNOSTI GRADBENIH MATERIALOV

   

   

   

 • fizikalne lastnosti

 • kemijske lastnosti

 • mehanske lastnosti

 • tehnološke lastnosti

 • pozna pojme gostota, specifična teža materiala, prostornina in masa ter jih zna izračunati

 • pozna pojem tlačna, natezna, upogibna, vzvojna, strižna in uklonska trdnost materiala

 • loči med pojmi trdota, žilavost, elastičnost in plastičnost in jih zna izračunati

 • pozna pojem obrusne odpornosti

 • Spozna povezanost stroke z znanstvenimi panogami.

  Vaje (18 ur): ugotavljanje fizikalnih, kemijskih in mehanskih lastnosti gradbenih materialov.

  KLASIFIKACIJA GRADBENIH MATERIALOV

   

   

   

 • po izvoru

 • po sestavi (organska, anorganska)

 • po uporabi

 • glede na kemijske in fizikalne lastnosti

 • loči in našteje naravne in umetne materiale

 • loči in našteje organske in anorganske materiale

 • loči po namenu uporabe konstrukcijske, vezivne, izolacijske in dekorativne materiale

 • glede na uporabnost loči anorganske nekovinske materiale, kovine, polimere, kompozite, polprevodnike in biomateriale

 • Razvijajo čut za sistematičnost pri razvrščanju.

   

  NORMIRANJE IN STANDARDIZACIJA

 • pozna pojem in pomen standardizacije, norm, tehničnih predpisov, pravilnikov, zakonov

 • Spozna vpliv mednarodnih standardov in norm na oblikovanje slovenske zakonodaje.

   

  GRADBENI MATERIALI

  VODA

   

   

   

 • voda v naravi

 • kemično čista voda

 • fizikalne lastnosti čiste vode

 • voda v gradbeništvu

 • usvoji vodo kot temeljno gradivo

 • poznajo osnovne fizikalne in kemijske lastnosti vode ter razumejo njene posebnosti

 • pozna pojem molekularna zgradba,

 • pozna in loči pojma gostota in trdota

 • pozna agregatna stanja vode

 • pozna pojma disociacija in kislost

 • določi potrebe po vodi glede na vrsto veziva

 • pozna vpojnostne lastnosti vode

 • pozna pojem in posledice korozije in izcvetanja soli

 • Razvija ekološko zavest.

  Spozna omejenost razpoložljivih vodnih virov.

   

  ANORGANSKI NEKOVINSKI MATERIALI

   

   

   

  Naravni gradbeni kamen

       

 • razdelitev

 • spozna vrste in zgradbo kamna

 • spozna osnove pridobivanja

 • razdeli naravni gradbeni kamen po izvoru, strukturi, teksturi, obdelavi, zrnatosti in uporabi

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija čut odgovornosti pri strokovnih odločitvah.

  Vaje: prepoznavanje kamnin iz vzorčne mineralološke zbirke.

 • lastnosti kamna

 • usvojijo lastnosti gradbenega kamna

 • Razvija sposobnost opazovanja.

   

 • uporaba anorganskih nekovinskih materialov

 • spozna uporabo v gradbeništvu

 • Razvija čut odgovornosti za izbrane strokovne rešitve in razume posledice odločitev.

  Vaja (6 ur): v laboratoriju :gostota, prostorninska teža, poroznost, ..

  Kamniti agregati

   

   

   

 • mineraloško- petrografska analiza

 • oblika zrn, tekstura površine, prostorninska masa

 • vodovpojnost

 • tlačna trdnost

 • žilavost

 • zmrzlinska obstojnost

 • zrnavost – do

 • riše krivulje zrnavosti

 • določi zrnavost za mešanico agregata

 • določi maksimalno zrno in škodljive primesi v agregatu

 • pozna standardne zahteve za beton in malte

 • Razvija sposobnost za vrednotenje kakovosti materiala v odvisnosti od sestave.

  Ogled separacije agregata.

  Vaje: prepoznavanje frakcij in ustreznosti agregatov glede na obliko in velikost.

  Gradbena keramika

   

   

   

 • keramika

 • glina

 • zidni in stropni elementi

 • keramične cevi in ploščice

 • ekspandirana glina

 • ognjeobstojna keramika

 • pozna definicijo in zgodovino keramike

 • pozna vrste keramike

 • pozna pomen sestave, primesi, zrnavosti, vlage, normalne konsistence in plastičnosti gline

 • opiše proizvodne postopke grobe keramike (priprava surovine, oblikovanje, sušenje, žganje, glaziranje)

 • Razvija odgovornost pri delu.

  Razvija čut za estetsko vrednotenje.

  Pridobi poklicno identifikacijo.

  Ogled opekarne.

  Gradbeno steklo

   

   

   

 • vrste

 • lastnosti

 • spozna surovine in proizvodnjo stekla

 • pozna uporabnost gradbenih stekel glede na lastnosti

 • Razvija čut za estetsko vrednotenje.

  Spozna pomembnost stalne informiranosti o novostih v stroki.

   

  Mineralna veziva

   

   

   

 • hidravlična, nehidravlična, avtoklavna veziva

 • zračno apno

 • mavec

 • cementi

 • glina

 • bitumen

 • razdeli mineralna veziva glede na njihove lastnosti in pozna njihovo uporabo

 • definira tehnološke probleme pri pripravi veziv (optimalna vlaga, sušenje, nega)

 • določi vodocementni faktor

 • razloži upliv količine in kakovosti vode pri vezanju mineralnih veziv

 • Razvija občutek za gospodarnost in odgovornost.

   

  Malte

   

   

   

 • vrste malt

 • komponente

 • lastnosti

 • pozna vrste malt po namenu uporabe (zračne, hidralične, ognjevarne, sanirne)

 • pozna vlogo neziva, agregatov, vode in dodatkov kot komponent, ki sestavljajo malto

 • opiše lastnosti malte kot so konsistenca, homogenost, trdnost, vodozadržanost mrazoodpornost, sprijemnost s podlago

 • Razvija strokovnost in odgovornost pri delu.

  Ogled maltarne.

  Betoni

   

   

   

 • sestava

 • dodatki betonu

 • konsistenca betona

 • trdnost betona

 • lom betona

 • betonski prefabrikati

 • lahki betoni

 • pozna zgodovinski razvoj betonov

 • opiše reologijo svežega betona

 •  našteje tehnične zahteve reologije

 • definira pojme stabilnost, gibljivost, vgradljivost

 • pozna tehnične lastnosti betonov – izločanje vode, segregacija, stisljivost

 • pozna pojem marka betona in njeno določanje

 • razloži preiskusa tlačne in strižne trdnosti betona

 • Razvija sistematičnost pri izvajanju tehnoloških postopkov.

  Razvija kritičen odnos do vrednotenja kvalitete.

  Ogled betonarne.

  Vaja: sestava različnih betonskih mešanic.

  KOVINE

   

   

   

  Železo, jeklo in litine

   

   

   

 • lastnosti

 • predelava jekla in litine

 • toplotna obdelava

 • predelava v polizdelke

 • pozna najpomembnejše lastnosti železa, jekla in litin (gostota, elastičnost-plastičnost, natezno trdnost)

 • pozna razlike med železom, jeklom in litinami

 • spozna obdelovalne in predelovalne postopke v kovinski industriji z namenom razumeti lastnosti in uporabnost materialov

 • Razvija čut za estetsko vrednotenje.

  Spozna pomen stalne informiranosti o novostih v stroki.

   

  Barvne kovine in litine

   

   

   

 • aluminij, baker, magnezij in zlitine

 • karbidne trdine in orodna jekla

 • pozna pomen in uporabnost barvnih kovin v gradbeništvu

 • pozna specifične lastnosti jekel in zlitin za orodja

 • Razvija čut za povezovanje različnih strokovnih področij.

  Spozna pomen stalne informiranosti o novostih v stroki.

   

  LES

   

   

   

 • drevo

 • makroskopska zgradba lesa

 • vrste lesa, lastnosti

 • tehnični les

 • napake lesa

 • zaščita

 • uporaba lesa v gradbeništvu

 • poznajo makroskopsko zgradbo lesa

 • spozna napake lesa

 • spozna zaščitna sredstva za les in njihovo uporabnost

 • poznajo uporabnost lesa v gradbeništvu

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija občutek za gospodarno uporabo naravnih dobrin.

  Pridobi poklicno identifikacijo.

  Vaje: izdelava načrta uporabe posameznih vrst lesa.

  OGLJIKOVODIKI

   

   

   

 • bitumni

 • opiše bitumne, njihove emulzije in raztopine

 • opiše potek preiskav bitumnov

 • pozna prednosti polimermodificiranih bitumnov

 • Povezuje uporabo ogljikovodikov z onesnaževanjem okolja.

   

  POLIMERI

   

   

   

 • naravni

 • kavčuk

 • bombaž, volna, svila, usnje

 • umetni

 • lepila

 • smole

 • laki

 • pozna lastnosti in uporabo kavčuka

 • pozna uporabnost naravnih polimerov

 • spozna postopke izdelave umetnih polimerov

 • pozna vrste, lastnosti in uporabnost umetnih polimerov

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe pri reševanju novih problemov.

   

  Kompoziti

   

   

   

 • vrste kompozitnih materialov

 • kompoziti učvrščeni z vlakni

 • strukturni kompoziti

 • les kot kompozit

 • polimerski kompoziti

 • kompoziti v gradbeništvu

 • spoznajo različne načine nastajanja kompozitnih materialov

 • spoznajo les kot naravni polimerni material in spoznajo vrste lesnih kompozitov (papir)

 • primerja les z njegovimi kompoziti

 • pozna vrste polimerskih kompozitov in njihove lastnosti in uporabo v gradbeništvu (malte, betoni)

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe pri reševanju novih problemov.

  Seminarske naloge.

  Kompozitni materiali.

  Biomaterial

 • spozna uporabnostne lastnosti biomaterialov

 • predvidi nadomestitev nekaterih materialov z ustreznimi biomateriali

 • Razvija ekološko zavest in pozitiven odnos do uporabe biomaterialov v bivalnem okolju.

   

  10. IZOLACIJSKI MATERIALI

   

   

   

 • parna zapora

 • hidroizolacijje in

 • emulzije in premazi

 • toplotno izolacijski materiali

 • naravni

 • umetni

 • zvočno izolacijski materiali

 • toplotna prevodnost in toplotni tok

 • pozna vlogo in pomen pravilne izbire in izvedbe izolacijskih slojev

 • pozna ukrepe zaščite stavbe pred kondenzno in kapilarno vlago

 • razloži posledice prehoda difuzne pare v materialu

 • pozna načine določanja dilatacijskih reg

 • pozna problematiko stikov materialov z različnimi temperaturnim raztezanjem

 • izračuna toplotno prevodnost za gradbene materiale

 • Razvija zavest o varčni uporabi energetskih virov.

  Oblikuje odnos do prsvilne in smiselne uporabe izolacijskih materialov.

   

  PREISKUŠANJE MATERIALOV

   

   

   

 • kontrola kakovosti materialov

 • preizkusne metode in testi

 • preiskave materialov

 • spozna pomen in nujnost kontrole kvalitete materialov

 • spozna vlogo in mejnost metod ugotavljanja kakovosti materiala

 • pozna glavne metode preiskav, ki se uporabljajo v praksi

 • Razvija čut za kritično vrednotenje kakovosti.

   

  VZROKI PROPADANJA MATERIALOV IN UKREPI ZAŠČITE

   

   

   

 • degradacija materialov

 • vpliv temperature, vode, vlage na materiale

 • ukrepi zaščite materialov

 • spozna vpliv visokih in nizkih temperatur na materiale

 • zna glede na temperaturne razmere izbrati ustrezen material

 • razloži kapilarne pojave v materialih

 • pozna vpliv korozije na obstojnost materialov

 • pozna ukrepe zaščite materialov (hidroizolacijski in zaščitni premazi)

 • Spozna pomen staranja materialov na trajnost rešitev na gradbenih objektih.

  Ogled obnove objekta kulturne dediščine.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lastnosti materialov

 • Kemija

 • kemijske lastnosti materialov

 • preiskave

 • Fizika

 • fizikalne in kemijske lastnosti materialov