SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

OPISNA GEOMETRIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

35

35

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • poznajo temeljne geometrijske pojme, znanja, principe in zakonitosti za razumevanje prostora;

 • usvojijo prostorsko predstavo;

 • znajo z metodami analize, sinteze in kombinatorike opredeliti odnose v prostoru;

 • uporabljajo osnove konstruiranja z orodjem za risanje/branje načrtov in tehniških risb ter skic;

 • znajo prostoročno risati in skicirati;

 • znajo uporabljati programsko opremo pri načrtovanju v stroki.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  OSNOVE GEOMETRIJE, PROSTOROČNO SKICIRANJE IN RISANJE Z ORODJEM

 • pozna pojme geometrija, točka, daljica, premica, poltrak, okrogli - oglati, pravilni - posebni liki, ravna – ukrivljena ravnina, osnovna telesa

 • z risalnim orodjem zna konstruirati simetrale, pravokotnice, delitev na enake dele, razdelitev v razmerju, kote, simetralo kota, tangente na krog, krog skozi tri točke, pravilne mnogokotnike in oglišče, elipse

 • pozna definicije geometrijskih tvorov

 • zna skicirati geometrijske like in telesa

 • Spozna povezanost z drugimi področji.

  Se nauči natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PROJEKCIJA IN NAČINI PROJICIRANJA

 • loči projekcije in pravilno razume različne načrte

 • pozna različne načrte in jih zna brati

 • Razvija sposobnost za prostorsko predstavljivost.

  Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  PRAVOKOTNA PROJEKCIJA NA DVE PROJEKCIJSKI RAVNINI

 • konstruira v projekciji: elemente in njihove povezave (točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati)

 • določi posebne lege (vzporedno ali pravokotno na posamezne projekcijske ravnine) daljice, premice, ravnine, lika

 • konstruira v projekcijah in določi vidnost obravnavanih teles ter konstruira njihove mreže

 • konstruira telesa v splošni legi v prostoru in določi vidnost

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.

  Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  STREHE

 • konstruira strehe s pomočjo preseka ravnin z enakimi in različnimi naklonskimi koti

 • konstruira strehe z uporabo predorov

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti in izdelovanja razumljivih risb.

  Vsa teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  KOTIRANA PROJEKCIJA IN TOPOGRAFSKA PLOSKEV

 • konstruira enostavne posege na topografski ploskvi

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti.

  Vse teoretična znanja dijak spozna preko vaj - izdelovanja risb.

  SENČENJE

 • pozna pojem sence, vrste in konstruiranje senc

 • Nauči se natančnosti, urejenosti, preglednosti.

   

  PERSPEKTIVA

 • pozna pojme horizont, bežišče, osnovnica in jih uporablja pri konstruiranju

 • Razvija sposobnost za prostorsko predstavljivost.

   

  UPORABA RAČUNALNIKA PRI NAČRTOVANJU RISB

 • riše, konstruira, vnaša in odčitava podatke s pomočjo CAD programske opreme

 • izdela enostavnejši načrt

 • Spozna pomen in prednosti modernih informacijskih tehnologij.

  Vaje (70 ur): uporaba elementov opisne geometrije pri izdelavi gradbenih načrtov z računalnikom.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • geometrijski pojmi

 • geometrijske konstrukcije

 • definicija geometrijskih tvorov

 • konstruiranje v projekciji: elementov in njihovih povezav - točka, daljica, ravnina, liki - okrogli in oglati

 • konstruiranje v projekcijah ter določevanje vidnosti obravnavanih teles in konstrukcije njihovih mrež

 • Matematika

 • osnove geometrije

 • pravokotna projekcija na dve projekcijski ravnini

 • telesa v projekcijah in njihove mreže (ploskve)

 • konstruiranje presekov in prebodov teles, predorov, strešin

 • Nizke zgradbe

  Visoke zgradbe

  Geodezija

  Praktični pouk

 • preseki in prebodi ravnin in teles, predorov strešin

 • konstruiranje enostavnih posegov na topograski ploskvi

 • Geografija

  Geodezija

 • kotirana projekcija in topografska ploskev

 • osnovno obvladovanje programa in osnovno konstruiranje s pomočjo programske opreme

 • Nizke zgradbe

  Visoke zgradbe

  Geodezija

  Praktični pouk

 • uporaba računalnika pri načrtovanju risb v gradbeništvu