SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

70

70

3.

 

70

70

4.

 

102

102

skupaj

 

312

312

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo potrebna znanja in rutino iz računalniške grafične obdelave projektov;

 • ob praktičnih primerih utrjujejo znanja, pridobljena pri strokovno teoretičnih predmetih;

 • znajo uporabljati osnovne računalniške programe;

 • spoznavajo pojem analitične in grafične obdelave konstrukcije;

 • spoznajo način in zahtevano kvaliteto grafične obdelave načrta;

 • usvojijo tipične konstrukcijske detajle, sisteme in izračune;

 • pridobijo izkušnje in sposobnost analiziranja dobljenih rezultatov;

 • spoznajo veljavne standarde in predpise s področja gradbeništva;

 • znajo upoštevati predpise s področja varovanja zdravja in varstva pri delu;

 • poznajo konstrukcijske materiale in pripadajoča enostavna vezna sredstva;

 • pridobijo osnovno znanje iz modeliranja enostavnega nosilnega sistema;

 • pri projektiranju znajo uporabiti sestavne elemente in podpore enostavnega nosilnega sistema;

 • usvojijo postopke konstruiranja in dimenzioniranja enostavnih konstrukcij in detajlov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GRADBENI ELEMENTI IN KONSTRUKCIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • temelji, hidroizolacija in drenaže

 • stene in stebri

 • preklade in parapeti

 • stropovi in tlaki

 • strešne konstrukcije

 • vertikalne komunikacije

 • okna in vrata

 • dimniki in ventilacije

 • pozna razliko med gradbenimi elementi in konstrukcijami

 • razloži osnovne značilnosti in prednosti posameznih materialov in elementov, njihovo uporabnost pri posameznem funkcionalnem in konstrukcijskem sklopu

 • našteje glavne značilnosti posameznih nosilnih sistemov

 • usvoji tehniko grafičnega prikaza in zahteve pravilnega kotiranja elementov, sklopov in konstrukcij

 • pozna pomen modularne koordinacije

 • usvoji tehniko izrisa posameznega sklopa na osnovi kotirane ali nekotirane skice

 • opiše tehnologijo izvajanja objekta

 • pozna specifičnosti gradbeniških in obrtniških del na različnih vrstah objektov

 • Poglablja temeljna strokovna znanja in izkušnje o objektih.

  Razvija prostorsko predstavo, tehniko prostoročnega skiciranja in nazornega prikazovanja posameznih elementov in konstrukcij.

  Spozna pomen nazornosti in natančnosti risb in detajlov.

  Razvija pozitiven odnos do estetskega oblikovanja.

  Razvija poklicno identifikacijo.

  Spozna interdisciplinarnost problemov projektiranja in izvajanja del na objektu.

  Zna uporabljati grafične in analitične metode ter tabelarične podatke pri izdelavi projekta.

  Vaja: klasični izris konstrukcijskih in arhitektonskih detajlov na osnovi danih podlog in skic.

  RAČUNALNIŠKA GRAFIČNA OBDELAVA

   

   

   

 • uporaba grafičnega računalniškega programa

 • izris črtnih likov

 • izris kombiniranih geometrijskih likov

 • izris enostavnih gradbenih elementov (okno, vrata, jašek…) in konstrukcij (strešno povezje, oporni zid, greznica, …)

 • kotiranje in šrafiranje

 • uporablja osnovne tehnike rabe računalniških programov

 • zna z računalniško programsko opremo izrisati določene elemente, jih povezati v konstrukcijo in

 • usvoji predpisano tehniko kotiranja

 • pozna pomen in tehniko nivojskega izrisa

 • spozna nujnost ustvarjanja banke podatkov in tipskih elementov

 • zna grafično obdelati projekt enostavnejšega visokopritličnega objekta (tlorisi, prerezi, fasade, obdelava detajlov, …)

 • definira funkcionalne in prostorske zahteve posameznih sklopov objekta

 • Spozna pomen in prednosti računalniške obdelave projektov.

  Razvija kritičen odnos do kvalitete grafične obdelave projekta in do uporabe različne programske opreme.

  Spozna pomen in nujnost stalnega izobraževanja in usposabljanja.

  Spozna interdisciplinarnost problematike projektiranja.

  Spozna pomen standardizacije in poznavanja veljavne zakonodaje.

  Razvija čut za sistematičnost in točnost.

  Zna oblikovati strokovno stališče do zasnove konstrukcije in detajlov v projektu.

  Vaje: pri vajah se uporabi razpoložljiva računalniška programska oprema:

 • izris lesenega strešnega poveza,

 • izris konstrukcijskih in arhitektonskih detajlov,

 • izris kopalnice s sanitarno opremo,

 • izris enostavnih in zavitih stopnic,

 • izris tlorisov, prečnega in vzdolžnega prereza enostavnega zidanega objekta.

 • RAVNINSKI NOSILNI SISTEMI

   

   

   

 • določanje notranjih statičnih količin

 • prostoležeči gredni nosilci z ravno in lomljeno osjo

 • paličje

 • kontinuirni gredni nosilci z ravno osjo

 • zna s pomočjo računalniške programske opreme izvesti analizo enostavnega nosilnega sistema

 • določi obtežbo in izračuna reakcije enostavnih prostoležečih nosilcev ravne in lomljene osi

 • pozna na praktičnih primerih pomen pravilne izbire nosilnega sistema, matematičnega modela nosilca in obtežbe

 • izračuna in izriše diagrame notranjih statičnih količin za različne nosilne sisteme

 • zna vrednotiti in analizirati dobljene diagrame oziroma rezultat

 • Spozna pomen pravilnega pristopa pri reševanju problemov.

  Zave se pomena stalnega izobraževanja.

  Razvija sposobnost analiziranja in kritične presoje.

  Razvija čut za sistematičnost.

  Spozna pomen nazornega prikazovanja rezultatov.

  Razvija spoznanje o koristnosti izmenjave mnenj in izkušenj.

  Razvija sposobnost uporabe različnih virov informacij in podatkov.

  Spozna pomen optimalne zasnove konstrukcije in matematičnega modela.

  Vaja: primeri izračuna ravninskih konstrukcij s pomočjo razpoložljive računalniške programske opreme.

  BETON

   

   

   

 • izračun prereza po mejnih stanjih nosilnosti

 • konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na upogib

 • armaturni načrti za linijske nosilne elemente, preklade, nosilce, …

 • armaturni načrti AB plošče

 • konstruiranje elementov in konstrukcij, obremenjenih na centrični in ekscentrični tlak

 • armaturni načrt za centrično in ekcentrično obremenjene elemente

 • usvoji tehniko dimenzioniranja s pomočjo tabel in računalniške programske opreme

 • usvoji tehniko izrisa armaturnih načrtov enostavnejših konstrukcij, upoštevaje rezultate statičnega izračuna

 • zna kontrolirati izris armature in ga analizirati glede na diagrame notranjih statičnih količin

 • uporablja praktične prijeme s področja izrisa armaturnih načrtov

 • pozna različne primere tehnike obdelave armaturnih načrtov (primeri iz prakse – projekti PZI)

 • pozna pomen predpisov in standardov

 • Pozna pomembnost točne in nazorne analize konstrukcije.

  Spozna pomen povezovanja različnih splošnih znanj pri izdelavi projektov.

  Zave se pomena odločitve pri pravilni izbiri dimenzij konstrukcijskega elementa, materiala in trdnostnih preiskav gradbenih materialov.

  Razvija poklicno samozavest in kritičen odnos do stroke.

  Zna poiskati in uporabiti pri delu strokovno literaturo.

  Razvija sposobnost vrednotenja kvalitete obdelave projekta.

  Razvija sposobnost hitrega analiziranja in kontrole pravilnosti.

  Vaje: primeri dimenzioniranja konstrukcijskih elementov, obremenjenih na upogib, centrični in ekscentrični tlak.

  Primeri izrisa armiranih načrtov nosilca, stebra s točkovnim temeljem, ab plošče.

  NIZKE ZGRADBE

   

   

   

 • podporni zid

 • projekt dovoza in dostopa k stavb in nadgradnja projekta ceste

 • nadgradnja projekta kanalizacije

 • določi aktivni zemeljski pritisk na podporni zid

 • loči različne oblike podpornih zidov

 • razume pomen pete podpornega zidu

 • izračuna varnost podpornega zidu pred prevrnitvijo

 • izračuna napetost pod temeljno ploskvijo

 • določi potrebno armaturo v podpornem zidu, jo izriše in napravi izvleček armature

 • sestavi popis del

 • zna kritično oceniti gradbišče po ogledu in našteti pomanjkljivosti

 • po ogledu na gradbišču zna opisati, izmeriti in izrisati izvedeni dovoz, dostop in parkiranje

 • zna zasnovati dovoz in dostop k stavbi

 • pravilno določi smeri in velikost nagibov posameznih površin

 • pripravi projekt površinskega in kanalizacijskega odvodnjavanja

 • sestavi tehnični opis

 • določi ureditev na gradbišču ceste

 • pozna projektiranje cest z računalniško programsko opremo

 • izriše detalje projekta kanalizacije z računalniško programsko opremo

 • spozna veljavne predpise in standarde

 • Spozna povezanost praktičnih in teoretičnih znanj.

  Spozna pomen dobrega načrtovanja na kakovost konstrukcije.

  Nauči se uporabljati strokovno literaturo pri delu.

  Zaveda se odgovornosti in pomena gradnje v skladu s standardi.

  Pri reševanju praktičnih problemov razvija poklicno samozavest in pripadnost stroki.

  Razvija sposobnost vrednotenja različnih rešitev problemov.

  Spozna pomen interdisciplinarnosti pri reševanju strokovnih problemov.

  Razvija sposobnost za delo v skupini.

  Razvija sposobnost povezovanja znanja in uporabe v novi situaciji.

  Spozna pomen stalnega strokovnega izobraževanja.

  Razvija sposobnost prostorske predstave.

  Razvija čut za odgovornost in natančnost pri delu.

  Razvija pozitiven odnos do strokovnega dela in ga ceni.

  Vaje:

 • primer dimenzioniranja in izrisa enostavnega podpornega zidu,

 • izdelava tehničnega opisa in izris načrta dovoza in dostopa (situacija, prerezi in detajli jaškov, cestnih požiralnikov, …) k enodružinskemu stanovanjskemu objektu,

 • izdelava grafičnega dela in popisov del za zunanjo ureditev enodružinske stanovanjske hiše (zemeljska dela, kanalizacija, vodovod, plin, drenaža, uvoz z glavne ceste, …),

 • ogled gradbišča ceste in izdelava tehničnega poročila.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom (načrti in projekti).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • grafična obdelava projektov

 • Opisna geometrija

 • tehnika izrisa in prostorska predstava

 • dimenzioniranje in izris notranjih statičnih količin za enostavnejše konstrukcije

 • izris kostrukcijskih in arhitektonskih detajlov

 • grafična obdelava projektov

 • Informatika

 • osnove programiranja

 • uporaba osnovnih programskih orodij

 • uporaba programov za dimenzioniranje po MMS

 • uporaba programov za grafično obdelavo projektov

 • izris konstrukcijskih in arhitektonskih detajlov

 • izdelava načrta enostavnega ziidanega objekta

 • konstruiranje stopnic

 • Visoke zgradbe

 • gradbeni elementi

 • konstrukcijski sistemi

 • izbira materialov in tehnologija dela

 • inštalacije

 • obrtniška in zaključna dela

 • dimenzioniranje prerezov in elementov konstrukcij

 • konstrukcijsko snovanje enostavnejših objektov

 • Gradbena mehanika

 • statična analiza konstrukcij

 • izris arhitektonskih in konstrukcijskih načrtov

 • konstrukcijsko snovanje enostavnejših objektov

 • Beton

 • dimenzioniranje prerezov po MMS

 • armaturni načrti

 • standardi

 • izdelava popisov za posamezni sklop gradbenih del

 • Kalkulacije in poslovanje

 • izdelava popisa

 • normativi

 • konstruiranje manjšega AB opornega zidu

 • izdelava načrta zunanje ureditve enodružinske stanovanjske hiše

 • Nizke zgradbe

 • gradbeni elementi

 • konstrukcijski sistemi

 • izbira materialov in tehnologije dela

 • dimenzioniranje enostavnih homogenih prerezov

 • dimenzioniranje temeljev

 • Materiali

 • mehanske lastnosti materialov

 • tehnični preizkusi

 • standardi