SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBENI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

VISOKE ZGRADBE I

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

70

35

105

3.

70

35

105

4.

70

32

102

skupaj

280

137

417

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo naravno in grajeno bivalno okolje;

 • spoznajo splošne gradbene elemente konstrukcij in konstrukcijske sisteme;

 • spoznajo različne materiale in tehnologijo gradnje;

 • razumejo povezavo med materialom, konstrukcijo in obliko objekta;

 • spoznajo inštalacije v objektu ter njihov vpliv na konstruktivne rešitve;

 • znajo brati in izdelati delno projektno dokumentacijo;

 • spoznajo in uporabljajo veljavno zakonodajo in predpise;

 • poznajo predpise s področja varovanja zdravja in varstva pri delu;

 • razvijajo čut natančnosti, vestnosti in odgovornosti pri delu ter čut za estetsko oblikovanje elementov in konstrukcij;

 • spoznajo in razumejo pomen timskega dela;

 • razvijajo čut vrednotenja kulturne dediščine;

 • spoznajo področje urbanizma kot sintezo vseh človekovih aktivnosti;

 • znajo uporabljati strokovno literaturo;

 • spoznajo pomen stalnega strokovnega izobraževanja kot posledico razvoja novih gradbenih materialov in tehnologij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Gradbeništvo – vloga in pomen

  Dijak

  Dijak

   

 • visoke gradnje

 • naravno in grajeno bivalno okolje

 • gradnja in ekologija

 • razširjenost gradbeniške dejavnosti

 • vrste gradbenih objektov

 • projektna dokumentacija in ustrezna zakonodaja s tega področja

 • spozna povezavo med naravnim in grajenim okoljem

 • razume gradbeništvo kot področje gospodarske dejavnosti

 • spozna razširjenost stroke

 • zna razvrstiti gradbene objekte

 • spozna veljavno zakonodajo, ki predpisuje vrste dokumentacij

 • loči posamezne vrste dokumentacij

 • pozna postopek pri pridobivanju dokumentacije

 • razume potrebnost izdelave posamezne vrste dokumentacije

 • seznani se s posameznimi načrti

 • uporablja merilo za različne načrte

 • Spozna povezanost med grajenim objektom in naravnim okoljem.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost do naravnega okolja.

  Razvija poklicno identifikacijo in socializacijo.

  Se zave odgovornosti spoštovanja zakonodaje.

  Razvija poklicno zavest.

  Spozna povezanost različnih strok.

  Primeri različnih vrst dokumentacije.

  Gradbeni elementi in konstrukcije

   

   

   

 • vrste gradbenih elementov

 • osnovni konstrukcijski sistemi, materiali in oblika

 • obremenitve (obtežba)

 • pozna vrste gradbenih elementov

 • sestavlja elemente

 • pozna osnovne konstrukcijske sisteme

 • spozna osnovne tehnologije izvedbe

 • povezuje konstrukcijo in tehnologijo izvedbe sistemov z materialom in obliko

 • spozna vrste obtežb

 • Razvija občutek za konstrukcijo.

  Razvija smisel za izbiro varčnega sistema gradnje.

   

  Temeljenje

   

   

   

 • vrsta zemljin in izbira temeljev

 • plitvo temeljenje

 • globoko temeljenje

 • hidroizolacija in drenaža

 • spozna osnovne vrste zemljin

 • pozna postopek zakoličbe in profiliranja

 • pozna vrste temeljenja

 • loči temelje glede na material in obliko

 • zna povezati vrsto zemljine z izbiro temelja

 • zna izbrati vrsto temelja glede na konstrukcijo

 • spozna pomen hidroizolacije

 • pozna vrste hidroizolacijskih materialov

 • loči hidroizolacijo pred talno vlago in pred podtalnico

 • izbere primeren material za hidroizolacijo

 • pozna vlogo drenaže

 • pozna principe drenažnih sistemov

 • Spozna pomen odgovornosti pri pravilni izbiri gradbenih elementov.

  Spozna pomen pravilne izvedbe.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Ogled gradbišča.

  Zidovi in stebri

   

   

   

 • nosilni zidovi (opečni, iz lahkega betona, iz celičnega betona, kamniti, leseni, betonski)

 • predelni zidovi

 • potresno varna gradnja

 • obdelava zidov

 • stebri

 • loči posamezne vrste zidov in stebrov glede na material, lego v objektu, nosilnost in tehnologijo izvedbe

 • razume povezanost zidov in stebrov v konstrukciji

 • pozna toplotno, zvočno in protipožarno zaščito

 • pozna notranje in zunanje obdelave zidov in stebrov

 • zna upoštevati veljavne protipožarne predpise

 • pozna tehnologijo izvedbe horizontalnih in vertikalnih vezi

 • zna izbrati ustrezen konstrukcijski sistem

 • Razvija sposobnost primerjanja in vrednotenja najprimernejših rešitev.

  Razvija ekološko zavest.

  Utrjuje poklicno samozavest ob pravilnih strokovnih odločitvah.

  Ogled gradbišča.

  Stropovi, nosilci in preklade

   

   

   

 • leseni stropovi

 • AB stropovi

 • stropovi na jeklenih nosilcih

 • oboki in kupole

 • nosilci

 • preklade

 • obdelava tal in stropa

 • loči vrste stropnih konstrukcij glede na material, obliko, lego v objektu, tehnologijo izvedbe

 • pozna vrste nosilcev in preklad glede na material in obliko

 • razume pomen nosilcev in preklad v stropnih konstrukcijah

 • pozna načine talne in stropne obdelave

 • izbere pravilno obdelavo nosilne konstrukcije

 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejših materialov in izvedb.

  Spozna pomen pravilne izbire nosilne konstrukcije.

  Razvija ekološko zavest.

  Spozna pomen natančnosti in sistematičnosti pri delu.

  Ogled gradbišča.

  Strehe

   

   

   

 • poševne

 • ravne

 • pozna povezanost izbire strehe z okoljem in klimatskimi razmerami

 • pozna vrste poševnih in ravnih streh

 • razume povezavo med strešno konstrukcijo in kritino

 • spozna povezanost strešne konstrukcije s konstrukcijskim sistemom

 • pozna odvodnjavanje streh

 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.

  Ogled gradbišča.

  Vertikalne konstrukcije

   

   

   

 • klasične

 • stopnice

 • dvigala

 • loči različne vrste streh glede na material in razpon

 • pozna povezanost strešne konstrukcije s konstrukcijskim sistemom

 •    

  Vertikalne komunikacije

   

   

   

 • klančine

 • stopnice

 • dvigala

 • pozna vrste klančin

 • pozna pomen klančin v objektu in pri oblikovanju zunanjega prostora

 • pozna vlogo stopnic v notranjosti in zunanjosti objekta

 • uporabi standard za izračun stopnic

 • pozna vrsto stopnic glede na material, obliko, konstrukcijo in tehnologijo izdelave

 • Razvija poklicno samozavest.

  Ogled gradbišča.

  Vaje: izračun stopnic z uporabo standarda.

  Stavbno pohištvo

   

   

   

 • okna

 • vrata

 • mreže

 • spozna osnovne elemente oken in vrat

 • pozna standardne velikosti oken in vrat

 • pozna načine vgradnje

 • spozna sredstva za zaščito oken in vrat pred atmosferskimi vplivi

 • pozna zaščito pred toplotno izgubo in hrupom

 • spozna vrste in oblike mrež

 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.

   

  Dimniki in ventilacije

   

   

   

 • individualni dimovodni kanali

 • skupni dimovodni kanali

 • individualni ventilacijski kanali

 • skupni ventilacijski kanali

 • loči vrste dimnikov in ventilacij glede na material, obliko, izvedbo

 • pozna pomen dimnovodnih in prezračevalnih kanalov

 • zna izbrati vrsto dimnovodnih in prezračevalnih kanalov

 • spozna sanacijske metode in kleparska dela pri dimnovodnih in prezračevalnih kanalih

 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najustreznejše rešitve.

  Pozna vpliv in pomen izbire pravilne rešitve.

  Razvija ekološko zavest.

  Spozna pomen odgovornosti, natančnosti in sistematičnosti pri delu.

   

  Hišne inštalacije

   

   

   

 • vodovod

 • kanalizacija

 • elektrika

 • plin

 • spozna vrste voda, s katerimi oskrbujemo naselja

 • spozna lokalne in centralne vire oskrbe z vodo

 • pozna hišno vodovodno inštalacijo v povezavi s konstrukcijo

 • pozna elemente in materiale hišne kanalizacijske mreže

 • nariše načrt horizontalne hišne kanalizacije

 • spozna osnove inštalacij plina

 • pozna osnove elektroinštalacij v povezavi z gradbenimi deli

 • pozna pomen strelovodov

 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.

  Vaja: izdelava načrta horizontalne hišne kanalizacije.

  Ogrevanje in klimatizacija

   

   

   

 • viri energije

 • lokalno in centralno ogrevanje

 • grelna telesa

 • klimatizacija

 • pozna omejene in neomejene vire energije

 • loči vrste ogrevanja

 • za dane okoliščine zna izbrati najprimernejši sistem ogrevanja

 • pozna različna grelna telesa in njihovo namestitev v prostor

 • spozna sisteme klimatizacije prostorov

 • zna brati načrte inštalacij

 • Spozna potrebnost interdisciplinarnega reševanja problemov projektiranja in gradnje.

  Spozna pomen natančnosti pri izvedbi.

  Ogled gradbišča.

  Toplotna in zvočna zaščita objektov

   

   

   

 • toplotni prehod

 • principi toplotne zaščite

 • hrup – nezaželen zvok

 • zaščita okolja pred hrupom

 • pozna problematiko toplotnega prehoda

 • pozna problematiko hrupa in načine zvočne izolacije

 • pozna različne vrste toplotne zaščite in njihovo namestitev

 • zna izbrati primerno vrsto zvočne izolacije

 • Spozna pomen pravilne izbire in izvedbe zvočne in toplotne zaščite za uporabnost objekta.

   

  Montažna gradnja

   

   

   

 • modularna koordinacija

 • razvoj montažne gradnje

 • sistemi montažne gradnje

 • spozna proporcijske ključe, primerne za montažno gradnjo

 • pozna pomembnost modula za standardizacijo v gradbeništvu

 • spozna zgodovinski razvoj in prisotnost montažne gradnje

 • pozna vrste montažne gradnje glede na material in konstrukcijski sistem

 • Razvija sposobnost primerjanja in izbire najprimernejših rešitev.

  Spozna pomen pravilne izbire konstrukcije.

  Razvija ekološko zavest.

  Spozna pomembnost skrbnosti in natančnosti pri delu.

  Ogled gradbišča.

  Zgodovina gradenj od prazgodovine do danes

 • spozna razvoj naselij skozi zgodovinska obdobja

 • pozna značilnosti gradnje v posameznih zgodovinskih obdobjih

 • zna opredeliti gradbene dosežke po zgodovinskih obdobjih

 • razume povezavo med obliko in materialom v konstrukcijskih rešitvah

 • Razvija kulturno zavest in čut za vrednotenje razvoja gradbeništva.

   

  Varstvo naravne in kulturne dediščine

 • spozna pomen varovanja naravne in kulturne dediščine

 • pozna kriterije varovanja stavbne dediščine

 • spozna zgodovino varovanja stavbne dediščine

 • spozna postopke pri sanaciji in adaptaciji objektov

 • pozna patologijo materialov

 • Spozna pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija sposobnost sodelovanja v skupini s strokovnjaki iz drugih področij.

  Vaje: izdelava posnetka objekta ali dela objekta.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • poznavanje konstrukcij in tehnologij gradnje v povezavi z materiali

 • Materiali

 • poznavanje materialov in njihovih lastnosti

 • preiskave materialov

 • risanje in branje načrtov

 • Opisna geometrija

 • osnovna pravila risanja

 • razumevanje vidnosti

 • povezovanje vrste zemljine z izbranim temeljem

 • izbira vrste temelja glede na konstrukcijo

 • poznavanje hišne inštalacije (vodovod, kanalizacija…)

 • Nizke zgradbe

 • poznavanje zemljin in njihovih lastnosti

 • poznavanje različnih zemeljskih del

 • povezava konstrukcije in tehnologije

 • sestavljanje gradbenih elementov

 • poznavanje osnovnih konstrukcijskih sistemov

 • seznanjanje z vrstami obtežb

 • Gradbena mehanika

 • poznavanje pojma napetosti

 • risanje delne projektne dokumentacije

 • poznavanje izvajanja gradbenih del

 • Kalkulacije in poslovanje

 • določitev predizmer in izmer

 • plan napredovanja del

 • izbira mehanizacije

 • spoznavanje armiranobetonskih konstrukcijskih elementov

 • Beton

 • pravila armiranja

 • izračun enostavnih konstrukcijskih elementov

 • poznavanje postopka zakoličbe in profiliranja

 • Geodezija

 • izmera terena

 • zakoličevanje objektov

 • izdelava delne projektne dokumentacije

 • Praktični pouk

 • izdelava projektne dokumentacije

 • povezava s projektivo in operativo

 • poznavanje problematike toplotne, zvočne in hidroizolacije

 • Fizika

 • toplota

 • zvok

 • hidrostatika

 • poznavanje razvoja naselij

 • Geografija

 • urbana geografija

 • poznavanje gradnje v različnih zgodovinskih obdobjih

 • Zgodovina

 • poznavanje različnih obdobij