A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično izpopolnijo splošno in strokovno izobrazbo,
 • osvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje, ki sje potrebno za kakovostno izvedbo različnih delovnih nalog,
 • so sposobni odkrivati strokovne probleme, jih analizirati in poiskati ustrezne rešitve,
 • znajo analizirati gradbeni postopek in izbrati ustrezno tehnologijo,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • spoznajo in pravilno uporabljajo gradiva v gradbeništvu,
 • znajo risati in brati projektno dokumentacijo,
 • spoznajo elemente, postopke in tehnologije visokih gradenj,
 • spoznajo elemente nizkih gradenj in jih znajo uporabljati,
 • spoznajo osnovne zakonitosti stabilnosti in varnosti,
 • spoznajo osnove trdnosti in detaljev pri spajanju posameznih elementov,
 • znajo brati armaturne načrte, narisati in preveriti položeno armaturo,
 • spoznajo geodetske inštrumente in jih znajo uporabiti pri geodetskih delih,
 • spoznajo in upoštevajo predpise iz varstva pri delu in pri delu na gradbišču,
 • so usposobljeni za strokovno delo z računalniško programsko opremo, ki se uporablja v stroki,
 • so usposobljeni za samostojno vodenje gradbene dokumentacije in planiranje del,
 • znajo izdelati popise del, predizmer, predračunov in ponudb,
 • znajo določiti ceno storitev,
 • si razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • spoznajo strokovno literaturo in jo znajo uporabljati,
 • si pridobijo strokovno znanje za nadaljevanje izobraževanja.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Materiali

  ustno

  Opisna geometrija

  ustno, vaje

  Visoke zgradbe

  pisno, ustno, vaje

  Gradbena mehanika

  pisno, ustno, vaje

  Beton

  ustno, vaje

  Geodezija

  ustno

  Nizke zgradbe

  pisno, ustno, vaje

  Kalkulacije in poslovanje

  ustno, vaje

  Praktični pouk

  ustno, vaje, izdelki ali storitve z zagovorom in delavniški dnevnik

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • visoke zgradbe, nizke zgradbe ali gradbena mehanika (po izbiri dijaka).

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.