SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

70

32

102

skupaj

70

32

102

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pridobiva temeljna znanja s področja podjetništva,

 • razvija občutek za gospodarno potrošnjo ekonomskih dobrin,

 • se zave nujnosti zmanjševanja stroškov doma in na delovnem mestu,

 • razvija sposobnosti za skupinsko in projektno delo,

 • razvija samozavest in pogajalske sposobnosti,

 • preučuje kupčeve potrebe in koristi,

 • zna finančno ovrednotiti enostavno podjetniško zamisel (izdelek ali storitev) in jo zagovarjati,

 • zna izračunati ceno svoje storitve,

 • zna izračunati prag pokritja za svojo zamisel,

 • zna izdelati enostaven poslovni načrt in ga predstaviti,

 • se usposobi za možnost samozaposlovanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Vsebina podjetništva

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna pojem podjetništva in osebnostne kvalitete podjetnika

 • dojame pomen drobnega gospodarstva, ugotavlja priložnosti v okolju

 •  

  Izvede intervju z uspešnimi podjetniki.

  Podjetje, sodni register

   

   

   

 • pozna oblike gospodarskih organizacij

 • razume pojem firma

 • pozna sodni register in načela registrskega prava

 • zna zastopati podjetje

 • razloži oblike gospodarskih organizacij in pojem osebna in kapitalska družba

 • pojasni oblike odgovornosti, pravice in dolžnosti delničarjev

 • ugotovi, da je gospodarska družba registrirana za dejavnost, za katero je usposobljena

 • zna utemeljiti, zakaj mora biti sodni register javna knjiga

 • Razvija samozavest, sodelovanje v skupini, strpnost in pogajalske spretnosti.

  Pridobljeno znanje mu pomaga, da se kot podjetnik pri ustanavljanju gospodarske družbe laže odloči bodisi za vlogo samostojnega podjetnika ali za partnerstvo.

  Če bo posloval z manj znanim partnerjem, bo podatke o njem najprej preveril v sodnem registru.

  Strokovne ekskurzije.

  Vaje iz skupinske dinamike po izbiri učitelja: izdelava miselnega vzorca lastnosti podjetnika.

  Vaja: sodni register v uradnem listu uporabi kot učilo, ugotavlja oblike odgovornosti vpisanih podjetij.

  Sestavi besedilo za vpis v sodni register.

  Pokazatelji uspešnosti podjetja

   

   

   

 • pozna enačbe – ekonomske pokazatelje uspešnosti podjetja: produktivnost, ekonomičnost, profitno mero in plačilno sposobnost

 • obvlada pojem denarni tok

 • utemelji, zakaj moramo podjetje vrednotiti z več pokazatelji in da npr. velika produktivnost ne pomeni tudi večje ekonomičnosti

 • razloži, zakaj je profitna mera večja v časopisnih in založniških hišah in manjša v tiskarnah

 • se nauči prenašati stanje, pri čemer osebni prihodek in izdatke razporeja tako, da bo plačilno sposoben

 • V kasnejšem življenju poslovnih partnerjev ne vrednoti več le po občutku ali zaupanju, temveč po ekonomskih pokazateljih.

  S pridobljenim znanjem si bo kot gospodar ali podjetnik laže zagotavljal plačilno sposobnost.

  Vaja: ugotavlja profitno mero v posameznih vejah gospodarstva na podlagi statističnih informacij, z vajo osebni denarni tok preverja svojo plačilno sposobnost

  Premoženje podjetja, dvostavni knjigovodski račun, viri financiranja

   

   

   

 • ugotovi, da je premoženje kapital in da v premoženje podjetja poleg kapitala štejemo tudi dolg

 • pozna oblike samofinanciranja in vrste kreditov

 • pozna enačbi za enkratno odplačilo kredita po določenem številu let in anuitetno odplačevanje

 • zna izdelati načrt za obročno odplačevanje kredita, pozna enačbo za kapitalizirano vrednost

 • utemelji, zakaj se s prilivom denarnih sredstev (dobička) povečata premoženje in kapital

 • zna na enostavnih primerih vrednotiti premoženje z računom

 • obvlada reševanje enačb in določi najboljši način za odplačevanje konkretnega kredita

 • je sposoben presojati najboljše pogoje pri najemanju in odplačevanju kredita in izbere najboljši način odplačila; skuša izbrati najbolj ugodno obliko kredita

 • Se nauči oceniti svoje premoženje oziroma premoženje svojega podjetja, zato bo laže odkril, kdaj mu premoženje odteka.

  Domača naloga: oceni, koliko je vredno premoženje staršev, na šolskem primeru preverja dvostavni račun.

  Vaja: navede podatke pri načrtu za obročno odplačevanje.

  Izračuna odplačevanje po treh metodah za najem kredita in v konkretnem primeru izbere najboljšo.

  Osnove podjetništva

  Iskanje podjetniških idej

   

   

   

 • pozna lastnosti podjetnika

 • zna se pogajati in svoje zamisli preverjati

 • pozna pomen iskanja izboljšav na različnih področjih

 • zna ugotoviti čim več koristi, ki jih kupec pričakuje od posameznega izdelka

 • primerja svoje lastnosti z lastnostmi podjetnikov

 • pridobi pogajalske spretnosti pri skupinskem delu

 • ugotovi, da je na stopnji iskanja idej vsaka ideja umestna in pomembna

 • razvija ustvarjalno mišljenje in ugotavlja, da vsak izdelek ali storitev nista dovršena in da se ju da izboljšati

 • odkriva motive, zaradi katerih se kupci odločajo za nakup posameznega blaga

 • Odgovorno deluje v skupini.

  Pridobi motivacijo za iskanje podjetniških idej.

  Kritično presoja izdelke in storitve pri drugih.

  Presoja, kakšne koristi mu prinaša: dobrina kot proizvajalcu in kdaj prinaša čim več koristi naročniku.

  Reševanje testa o podjetniških sposobnostih.

  Skupinsko delo, poročanje

  Vaja : papirni stolp, pri katerem ocenjujemo inovativnost.

  Domača naloga na delovnem listu.

  Vaja: presoja posameznih grafičnih izdelkov z vidika kupčevih koristi in ugotavljanje pomanjkljivosti.

  Oglaševanje izdelka ali storitve

   

   

   

 • pozna pojme trg, trženje, oglaševanje

 • razume vlogo oglasa in načela pri oblikovanju gesla, seznani se z načeli oglaševalske etike

 • zna izbrati medij za oglaševanje, s pomočjo viharjenja idej

 • zna izdelati geslo, bodisi samo ali s podloženim slikovnim gradivom, usmerjeno na ciljno skupino kupcev in njihove koristi za blago ali storitev

 • Vrednoti oglase v medijih.

  Vaja: izdeluje gesla z možgansko nevihto, analizira in vrednoti gesla v tujih medijih v povezavi s predmetom slovenski jezik (sporočanje).

  Avtorske pravice

   

   

   

 • pozna pravno ureditev avtorskih pravic in intelektualne lastnine

 • dojame, da lahko uporablja in posega v avtorsko delo samo s soglasjem avtorja

 • Razvija korekten poslovni odnos do avtorjev; če je avtor sam, pozna svoje pravice.

  Vaja: na konkretnih primerih ugotavlja, kaj sodi v zaščito avtorskih pravic in zaščito intelektualne lastnine.

  Celostno obvladovanje kakovosti

   

   

   

 • pozna krog celostnega obvladovanja kakovosti

 • dojame, da se obvladovanje kakovosti nanaša na vse funkcije v podjetju in na celotno življenjsko dobo proizvoda

 • Na vsaki stopnji oblikovanja proizvoda ali storitve si prizadeva za odličnost.

  Vaja: predstavitev popolne kvalitete vodenja v šoli, uporabnost pri vajah in razvoju poslovnega načrta.

  Spoznanja uporabi pri izdelavi poslovnega načrta

  Finančno vrednotenje podjetniške zamisli

  Zagonski stroški

   

   

   

 • pozna pojem začetni kapital in zagonski stroški

 • zna izračunati stroške na enoto proizvoda ali storitve, ki nastopi v proizvodnji

 • zna razložiti odvisnost dobička od zagonskih stroškov

 • pojasni in razlikuje med stroški na enoto proizvoda ali storitve in zagonskimi stroški

 • pri naročilih zna oceniti in upošteva stroške, da posluje v ugodnem razmerju med stroški in prodajno ceno

 • zna ovrednotiti svoje delo in ga všteti med stroške

 • Razvije občutek za razmerje med nespremenljivimi – fiksnimi stroški, naklado in ceno.

  Vaja:

 • za en izdelek ali storitev izvede enostaven izračun; ideja mora biti finančno enostavno preverljiva,

 • ocenjuje stroške pri storitvi, ki so jo predhodno razvijali.

 • Prag pokritja – razmerje med zagonskimi stroški in dobičkom na enoto

   

   

   

 • obvlada pojem prag pokritja v proizvodnji in trgovini

 • pozna davek na dodano vrednost kot strošek

 • definira in utemelji ga kot število enot proizvoda ali storitve, s katerim pokrijemo zagonske stroške

 • zagonske stroške deli z dobičkom na enoto

 • razloži delež za pokritje kot razliko med lastno ali nabavno ceno blaga ali storitve

 • davek na dodano vrednost ali carino vračuna kot strošek

 • Osvaja filozofijo podjetništva z zniževanjem stroškov na enoto proizvoda z manjšimi zagonskimi stroški, z nakupom rabljene tehnologije ali najetjem prostorov.

  Računa prag pokritja za en proizvod ali storitev (glej primere v priročniku za učitelje podjetništvo; npr. Škofjeloški kruhki, čistilec oken).

  Simulacija proizvodnje v tržnih pogojih

   

   

   

 • zna razložiti na primeru simulirane proizvodnje vse pomembne tržne pogoje

 • utrdi pojme nakupna in prodajna cena, stroški in dodana vrednost

 • preskusi delitev dela, ki pripelje do večje produktivnosti v skupini

 • vrednotenje svojega dela primerja s finančnim učinkom

 • Utrdi pripadnost skupini.

  Preskusi poslovanje v tržnih pogojih, kupuje, kar je ceneje, in prodaja dražje; blagu skuša dodati čim večjo vrednost.

  Vaja:

 • izdelava in prodaja račk,

 • poslovanje po dnevih predstavi grafično z računalnikom s simulacijo rezultatov ob spremembi parametrov.

 • Poslovni načrt

   

   

   

 • zna sestaviti poslovni načrt, s katerim se identificira

 • zna napovedati dobiček in tveganje

 • pozna pomen nastopanja v javnosti

 • zna samostojno predstaviti poslovno idejo, obvlada povzemanje

 • zna javno predstaviti načrt

 • zna uskladiti obseg informacij s časom

 • Utrjuje postopnost in sistematičnost pri delu.

  Krepi samozavest in sposobnost ter izkušnje pri prepričevanju drugih, kar vpliva na boljše komunikacijske spretnosti.

  Individualno in skupinsko delo; s poslovnimi načrti tekmuje na eksternih tekmovanjih.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • kalkulacije

 • Matematika

 • obrestni račun

 • kapitalizirana vrednost

 • komuniciranje

 • Psihologija

 • spretnosti v medosebnih odnosih

 • računalništvo

 • Informatika

 • prelom

 • oblikovanje besedil

 • internet

 • poslovno komuniciranje

 • Tuji jezik

 • vljudnostno izrazje

 • strokovno izrazje

 • oblikovanje dopisov

 • grafično oblikovanje

 • Osnove grafičnega oblikovanja

 • programi, sestavljeni iz črk in besedil, slike in besedila

 • programi barve ploskev