SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK TISKA - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

 

175

175

3.

 

280

280

4.

 

340

340

skupaj

 

795

795

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • se usposobi za upravljanje tiskarskih strojev in pomožnih naprav v različnih tiskarskih tehnikah,

 • razvija spretnosti za praktično delo z orodjem, stroji , napravami in elektronsko opremo na področju tiska,

 • pozna sodobne tehnologije in orodja,

 • se zave pomena in nujnosti timskega dela,

 • se zave pomena natančnosti in doslednosti pri delu,

 • razvija sposobnost natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,

 • seznani se s strokovno literaturo in spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja.

 • razvija ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost.

 • se zave pomena varstva pri delu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Merilna orodja

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • se nauči merjenja z osnovnimi merilnimi orodji, ki se uporabljajo v tisku

 • samostojno meri s pomičnim merilom, komparatorjem, mikrometrom, shore metrom, denzitometrom, pH metrom, higrometrom, bohmsmetrom

 • Razvija občutek za natančnost in zanesljivost.

  Izmeri razne vrste tiskovnih materialov, ki jih pri delu uporablja, tiskovnih form, gum, valjev.

  Vzdrževanje tiskarskih strojev

   

   

   

 • zna oskrbeti z mazalnim sredstvom posamezna mazalna mesta

 • razlikuje posamezne mazalne sisteme in mazalna mesta in jih zna glede na časovne presledke uporabiti

 • nauči se pravilnega čiščenja tiskarskih strojev

 • Zaveda se pomena čiščenja in vzdrževanja strojev in reda na delovnem mestu.

  Izdela delavniški dnevnik.

  Pri vajah na stroju, po potrebi namaže in očisti stroj.

  Vlagalni in izlagalni sistemi

   

   

   

 • razlikuje različne vrste vlagalnih in izlagalnih sistemov in pozna njihove sestavne dele

 • se nauči nastaviti vlagalni sistem, izlagalni sistem, stransko naslonko, naslonila na začetku tiska

 • pripravi različne tiskovne materiale na vlagalni in izlagalni mizi

 • Razvija občutek za skrbnost in delovno ter materialno odgovornost.

  Nastavlja vlagalne in izlagalne sisteme na različnih tiskarskih strojih in te nastavitve po potrebi popravlja.

  Tiskovni člen

   

   

   

 • pripravi tiskovni člen za poskusno odtisovanje enostavne enobarvne tiskovine

 • nastavi vlažilni sistem in pripravi vlažilno raztopino

 • nastavi barvni sistem

 • spozna delovne operacije pri menjavi gumijeve napone

 • zapre tiskovno formo

 • vstavi tiskovno formo

 • pozna dodatne naprave na tiskovnem členu

 • Se zaveda pomembnosti natančnosti.

  Pripravi tiskovni člen do stopnje, da lahko izdela odtis in ureja obliko in nanos barve.

  Tehnološki proces izdelave materialov v tisku

   

   

   

 • pozna tehnološki proces izdelave papirjev, kartonov in lepenke ter tiskarske barve

 • razume postopke izdelave tiskovnih materialov in tiskarskih barv

 • Razvija ekološko zavest.

  Strokovne ekskurzije v papirnice in tovarne barv, da spozna procese izdelave.


  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnovni in pomožni materiali

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pripraviti tiskovni material

 • zna pripraviti tiskarske barve

 • zna pripraviti vlažilno raztopino

 • zna pripraviti dodatne materiale in sredstva pri tisku

 • sposoben je izbrati ustrezen format in gramaturo tiskovnega materiala, ga poravnati in prerahljati

 • določi in izbere prave barve za mešanje po predlogi ali za barvni tisk

 • zmeša vodo z dodatki za vlaženje v pravilnem razmerju

 • sposoben je izbrati ustrezne: podložne materiale za ploščni in gumijev valj, dodatke za tiskarske barve, čistila in pomožna sredstva

 • izdela odtis

 • uredi obliko, nabarvanje, iztis in pravilno razmerje med vlažilno raztopino in tiskarsko barvo

 • Razvija občutek za varčnost, za delovno odgovornost pri uporabi osnovnih in pomožnih materialov.

  Izmeri debelino materiala, določi format, prerahlja material, določi smer teka vlaken.

  Izbere in pripravi tiskarsko barvo.

  Pripravi vlažilno raztopino (pufer, alkohol).

  Tisk enobarvne tiskovine(ploski, visoki, propustni tisk)

   

   

   

 • zna tiskati enobarvno tiskovino tako, da pravilno nastavi barvni, vlažilni sistem in iztis

 • zna urediti skladje s pomočjo naslonil in tiskovne forme pri enobarvni tiskovini

 • zna med tiskom kontrolirati enakomerno nabarvanje

 • zna po končanem tisku pravilno očistiti tiskarski stroj

 • Razvija občutek za zanesljivost, skrbnost in delovno ter materialno odgovornost.

  Pripravi dodatke.

  Pripravi tiskovni material, tiskarsko barvo, tiskovno formo.

  Tehnološki proces v globokem tisku

   

   

   

 • pozna celoten postopek izdelave v globokem tisku

 • razume postopke izdelave odtisov v globokem tisku

 • Razvija občutek za natančnost in strokovnost.

  Izdela odtis in uredi obliko.

  Proces tehnike globokega tiska spozna na strokovni ekskurziji.

  Priprava in tisk dvobarvne tiskovine

   

   

   

 • zna urediti skladje s pomočjo naslonil in tiskovne forme

 • se nauči urediti skladje s pomočjo naslonil

 • se nauči urediti skladje s pomočjo tiskovne forme

 • Razvija občutek za varčnost pri delu.

  Nastavi naslonila (prednja, stranska).

  Obojestranski enobarvni tisk

   

   

   

 • zna potiskati tiskovino in urediti skladje po drugi strani

 • je sposoben pravilno naložiti tiskovni material na vlagalno mizo

 • zamenja stransko naslonko

 • uredi skladje po drugi strani

 • Razvija občutek za timsko delo.

  Razvija občutek za delovno odgovornost.

  Uredi obliko s pomočjo tiskovne forme.

  Zamenja stransko naslonko in uredi skladje.

  Mešanje tiskarske barve

   

   

   

 • zna izbrati in zmešati ustrezno tiskarsko barvo

 • se nauči zmešati barvo po predlogi iz barvne zbirke in po priloženem vzorcu

 • Razvija ustvarjalnost, poklicno odgovornost.

  Pripravi tiskarsko barvo po vzorcu.

  Receptiranje tiskarske barve

   

   

   

 • zna izdelati recepturo za priložene barvne vzorce

 • se nauči izdelati s pomočjo tehtnice ustrezno recepturo barv

 •  

  Zmeša barvo po vzorcu ali predlogi.

  Mersko-tehnična kontrola kvalitete tiska

 • svoje izdelke vizualno in denzitometrično izmeri

 • Razvija občutek za estetiko in ločljivost barv.

  Izvede meritve z denzitometrom.


  4. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Priprava in tisk štiribarvne tiskovine

  Dijak

  Dijak

   

 • zna tiskati zahtevno štiribarvno tiskovino, tako da mersko tehnično vrednoti posamezne denzitometrične cenilke

 • zna vzdrževati enakomerno nabarvanje

 • se nauči spremljati in kontrolirati horizontalno-vertikalni presek naklade

 • enakomerno nabarvanje vzdržuje, tako da kontrolira tiskovino z denzitometrom

 • Razvija natančnost, strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost.

  Razvija čut za dosledno izvajanje tehnoloških postopkov.

  Opravlja vaje in korigira morebitna odstopanja na različnih delovnih mestih.

  Tisk polnih ploskev

   

   

   

 • pozna težave pri tisku polnih oziroma velikih tiskovnih površin

 • se nauči izbrati ustrezne barve in dodatke za tisk ploskev

 • nastavi osno raztenjevanje barve in vodila na izlagalnem sistemu, vključi poravnavanje neravnih pol, aktivira in regulira prašenje, pri tisku kontrolira morebitno odtisovanje po hrbtni strani in po potrebi odlaga v manjše sklade

 • Razvija čut za timsko delo

  Se zave pomena strokovne literature in jo

  Zna uporabljati.

  Tisk polne ploskve.

  Izračuna numeracijo in jo izdela.

  Izseka izdelek.

  Dodatna dela na tiskarskih strojih

   

   

   

 • pozna slepi tisk, numeriranje, perforiranje, izsekovanje, nasekovanje in žlebljenje

 • pozna tehniko propustnega tiska

 • samostojno izdela in uravna slepi tisk, numeriranje, perforiranje, izsekovanje, nasekovanje in žlebljenje

 • se nauči odtisovanja v sitotisku na različne tiskovne materiale z ustreznimi barvami

 • Razvija občutek za estetiko.

  Izdela slepi odtis.

  Izdela odtis v tehniki propustnega tiska.

  Računalniško krmiljenje tiskarskih strojev

   

   

   

 • pozna postopek CPC

 • pozna postopke računalniškega vodenja tiska

 • Razvija občutek za doslednost.

  Proces daljinskega krmiljenja spozna na strokovni ekskurziji.

  Mersko tehnična kontrola tiska- standardizacija tiska

   

   

   

 • pozna standard SIST ISO

 • zna v standardu odčitati vrsto papirja, ki je skladen s papirjem, na katerega tiska

 • zna v standardu odčitati navidezno ISO povečanje rastrskega tona za določen tip papirja

 • zna po obrazcu Murray Davies izračunati obarvanje rastrskega polja 70% RTV

 • določi vrsto in belino papirja, na katerega tiska

 • prilagodi denzitometer papirni belini

 • ugotavlja optimalno obarvanje rastrskega tona in ga prilagaja

 • na podlagi meritve odtisa izračuna obarvanje rastrskega polja

 • Razvija in osvaja strokovno terminologijo.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Razvija čut za inovativnost.

  Razvija čut za raziskovalno delo.

  Izdela:

 • odtis po sist iso,

 • večbarvno tiskovino,

 • odtis v slepem tisku,

 • odtis v vročem tisku.

 • Projektno delo

   

   

   

 • zna izdelati načrt za reševanje problemov

 • obnovi določena znanja

 • povezuje različna strokovna področja

 • samostojno rešuje nove naloge

 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Razvija miselne sposobnosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnovne računske operacije

 • procentni račun

 • logaritmi

 • Matematika

 • izračun porabe tiskarske barve

 • izračun gramature papirja in kartona

 • mehanika

 • optika

 • Fizika

 • gibanje

 • tiskovni tlak

 • sile

 • denzitometrija

 • organske spojine in barva

 • raztopine

 • Kemija

 • papir, tiskarske barve in dodatki, vlažilna raztopina, čistila

 • tiskovni materiali in tiskarske barve, tiskarski stroji, tiskovna kakovost

 • Tehnologija tiska

  Tehnologija grafičnih procesov

 • sestava, značilnosti in lastnosti tiskovnih materialov in tiskarskih barv

 • zgradba, delovanje in vodenje različnih tiskarskih strojev

 • cenilke kakovosti

 • denzitometrija

 • standardizacija tiska

 • stroji, strojni elementi, mehanizmi

 • Strojeslovje

 • delovanje strojev