SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

STROJESLOVJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

55

15

70

4.

   

 

skupaj

55

15

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pomen strojeslovja za grafično industrijo,

 • razume nujnost strokovnega izobraževanja s področja strojeslovja in avtomatizacije grafičnih procesov,

 • razvija sposobnosti za samostojno upravljanje strojev v grafični industriji,

 • razvija pripadnost grafični industriji,

 • razvija ekološko zavest,

 • razvija sposobnosti za timsko delo, samostojnost in dobre odnose v podjetju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

 • razume vlogo strojeslovja v gospodarstvu in njegov pomen za grafično in kartonažersko industrijo

 • našteje osnovna področja strojništva

 • loči med posameznimi področji strojništva

 • našteje osnovne stroje v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • našteje osnovne dele strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • Pozna pomen strojeslovja za odnose v človeški družbi.

  Se zave pomena natančnosti in zanesljivosti.

   

 • pozna strojne elemente

 • razume pomen materialov in standardov v strojeslovju

 • loči med posameznimi strojnimi elementi (elementi za zvezo, elementi za prenos gibanj, elementi za mazanje strojnih delov, ležaji, ...)

 • razloži pomen materialov za strojne elemente

 • razloži pomen standardov za strojne elemente

 • Pri risanju razvija doslednost in vztrajnost.

  Pri branju načrtov razvija vztrajnost in samozavest.

  Uporaba načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnove tehniškega risanja

 • razume enostavne delavniške in sestavne risbe

 • nariše predmet v pravokotni in izometrični projekciji

 • loči med delavniško in sestavno risbo

 • nariše po pravilih tehniškega risanja delavniško risbo enostavnega strojnega elementa

 • razloži že narisano sestavno risbo

 • razloži načrt stroja

 • nariše delavniško risbo enega od delov stroja

 • Razvija sposobnost za timsko delo.

  Se zave delovne odgovornosti pri vodenju strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji.

  Uporaba načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnovne stroje in naprave, ki so sestavni deli strojev v grafični, kartonažerski in knjigoveški industriji

 • razume osnovna načela njihovega delovanja

 • našteje osnovne stroje (črpalke, kompresorje, elektromotorje, ventilatorje, ...)

 • razloži njihovo delovanje

 • Razvija sposobnosti za timsko delo.

  Pozna pomen sestavnih delov strojev za kvalitetno vodenje proizvodnje v grafični , knjigoveški in kartonažerski industriji.

  Vaje na grafičnih, knjigoveških in kartonažerskih strojih.

 • pozna osnovne stroje za proizvodnjo in obdelavo strojnih delov s poudarkom na strojih, ki se uporabljajo v vzdrževalnih delavnicah grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije

 • opiše osnovne stroje (varilni stroji, stružnice, rezkalni stroji, vrtalni stroji)

 • razloži postopek za izdelavo enostavnega strojnega dela

 • našteje stroje, ki so potrebni za izdelavo enostavnega strojnega dela

 • Razvija pripadnost stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju strojev.

  Razvija natančnost pri delu

  Ogled vzdrževalne delavnice v eni od večjih tiskarn, knjigoveznic ali kartonažnih tovarn.

 • pozna osnove krmiljenja in regulacije strojev

 •  pozna simbole za krmiljenje in regulacijo strojev

 • razume osnovna načela regulacije in avtomatizacije proizvodnje v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • razloži regulacijsko shemo

 • razloži osnovne fizikalne količine x, y in w

 • nariše regulacijsko zanko

 • nariše simbole za krmiljenje in regulacijo

 • Razvija pripadnost stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju strojev.

  Razvija natančnost pri delu.

  Uporaba načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnove elektrike pri električnem krmiljenju, regulaciji in avtomatizaciji strojev in naprav v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • pozna osnovne električne simbole in elemente

 • našteje in nariše osnovne električne simbole

 • nariše enostavno električno shemo

 • razloži električno shemo

 • Pozna pomen avtomatizacije procesov za kvalitetno in konkurenčno proizvodnjo.

  Uporaba načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnovne stroje v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji in razume njihovo delovanje

 • razloži načrte strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • razloži delovanje posameznih delov stroja

 • Razvija pripadnost stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju strojev.

  Razvija natančnost pri delu.

  Ogled večje tiskarske, knjigoveške ali kartonažerske linije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • materiali, izračuni strojnih delov, merjenje, mehanika

 • Fizika

 • SI sistem, mehanika, dinamika, Hookov zakon, navor, Newtonovi zakoni

 • razumevanje načrtov strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • razumevanje delovanja posameznih delov stroja

 • Praktični pouk

 • delo na strojih v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

 • poznavanje strojev in tehnologij v grafični industriji

 • Tehnologija grafičnih procesov

 • stroji v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji