SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA GRAFIČNIH PROCESOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

105

210

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

105

105

210

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • pozna vlogo in pomen različnih komunikacijskih medijev,

 • seznani se z najnovejšimi multimedijskimi tehnologijami in tehnikami,

 • pozna naravoslovne zakonitosti v grafičnih procesih,

 • pozna tehnologijo grafičnih proizvodnih procesov in njihovo soodvisnost,

 • pozna osnovo črno-bele fotografije, barvne fotografije in digitalne fotografije,

 • loči med posameznimi kopirnimi tehnikami,

 • pozna značilne grafične proizvode,

 • informativno pozna tiskarske tehnike,

 • informativno pozna tehnološke procese v dodelavi,

 • pozna procese grafične priprave,

 • nauči se uporabljati strokovno terminologijo in literaturo,

 • pozna vrednote, kot so natančnost, estetski čut, odgovornost, čistost, skupinsko delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  I. Komuniciranje ali sporazumevanje

  Dijak

  Dijak

  Dijak

 • pozna različna sredstva za zvočno komuniciranje

 • pozna in loči različna sredstva za vizualno komuniciranje

 • pozna različna kombinirana komunikacijska sredstva

 • opiše razvoj in pomen različnih komunikacijskih sredstev

 • opiše posamezne predstavnike za zvočno komuniciranje: jezik, neposredni govor, telefonijo (analogno, digitalno in mobilno) in radio

 • opiše posamezne predstavnike za vizualno komuniciranje, risbe in slike; razloži pomen pisave, razume pojem fotografije in halografije; zave se pomena in uporabe telefona, e-pošte in tiska

 • razloži prednosti sredstev za kombinirano komuniciranje in jih zna našteti; razlikuje med posameznimi komunikacijskimi sredstvi: TV, videoskopija, optične plošče, telematika, teletekst, teledata, internet, ISDN, sateliti in multimedia; definira uporabo in pomen posameznih komunikacijskih predstavnikov, pozna najnovejše tehnike komuniciranja

 • Se zave inovativnosti, prednosti in zanesljivosti posameznih komunikacijskih sredstev.

  Osvaja strokovno terminologijo.

  Zave se pomembnosti novih tehnologij.

  Ogleda si in se seznanja z vsakdanjimi komunikacijskimi sredstvi.

  II. Naravoslovne zakonitosti barve in toni, barvni učinki in občutki

   

   

   

 • pozna naravo svetlobe

 • razume zaznavanje barv in tonov

 • razume aditivno in subtraktivno mešanje barvnih dražljajev

 • pozna optično mešanje barvnih valenc

 • zna opisovati barve, pozna vlogo in pomen barvnih kart in barvnih atlasov

 • razloži naravo svetlobe

 • opiše fiziološko sposobnost zaznavanja barv in tonov človeškega očesa; loči med barvnim dražljajem, učinkom in vtisom; razume pojem metamerizma; zna razložiti videnje posamezne barve pri različni svetlobi

 • razloži aditivno mešanje in razloži njegovo uporabo v praksi

 • razloži subtraktivno mešanje in njegovo uporabo v praksi; razlikuje med pokritnimi in transparentnimi barvami

 • razloži, pod kakšnimi pogoji nastane optično mešanje

 • definira nastanek novih barvnih dražljajev na osnovi optičnega mešanja v povezavi s praktičnimi primeri; razume uporabo barvnih kart, barvnih atlasov in barvnih zbirk

 • Razvija strokovnost.

  Pridobiva občutek za opazovanje

  Pozna potrebo po uporabi barvnih kart in barvnih zbirk.

  Pripravi svoje izdelke za optično mešanje.

  Praktično simulira aditivno mešanje z različnimi izvori svetlobe in na računalniških monitorjih.

  Izbiranje in opisovanje barv preko katalogov, primerjava različnih katalogov.

  Barvna metrika

   

   

   

 • pozna osnove barvne metrike

 • pozna različne barvne prostore

 • razlikuje med posameznimi barvnimi prostori

 • nauči se uporabljati instrumenta za merjenje

 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Seznani se z meritvami barv na denzitometru.

  Črno-bela reprodukcija barv

   

   

   

 • pozna prednost novih tehnologij

 • razume osnovne procese v fotografski tehnologiji

 • pozna analogno (klasično) in digitalno fotografijo

 • informativno pozna različne analogne in digitalne tehnike tiskarske tehnologije

 • razume pojem rastra

 • pozna amplitudno in frekvenčno rastriranje

 • razloži pojem tona in načine simuliranja barv v črno-beli tehniki; razloži reakcijo pri osvetljevanju filma

 • opiše dogajanje pri razvijanju in fiksiranju

 • razlikuje med klasično in digitalno fotografijo, razloži fotokemijo in fotomehaniko klasične fotografije, loči med posameznimi vrstami predlog; pozna prednosti in slabosti posameznih tehnik

 • razlikuje med kopirno in tiskarsko tehniko

 • definira raster, razlikuje med klasičnim in frekvenčno moduliranim rastrom; pozna namen PostScript jezika; zaveda se prednosti, ki jih ponuja frekvenčno moduliran raster, pozna osnovne modeliranja tonskih vrednosti pri klasičnem in frekvenčno moduliranem rastru

 • Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Ogleda si izdelavo klasične in digitalne fotografije.

  Ogleda si izdelavo tiskovnih form različnih tiskarskih tehnik.

  Trikromatska reprodukcija barv

   

   

   

 • pozna trikromatsko tehnologijo simuliranja barv

 • razume pomen različnih fotonaprav v različnih tehnikah

 • pozna barvno fotografijo

 • razume tehniko pridobivanja barvne fotografije

 • obnovi znanje ČB fotografije

 • obnovi znanje subtraktivnega mešanja barv

 • pozna digitalno fotografijo

 • razume načelo pridobivanja digitalne fotografije

 • razume osnove televizijske tehnologije

 • pozna (informativno ) tiskarske tehnike

 • obnovi znanje o subtraktivnem mešanju; obnovi znanje o metamerizmu, loči med analitičnim, procesnim in sintetičnim delom procesa; razume pomen slojev fotografskega materiala v fotografiji

 • razloži pomen snemalnih cevi v TV kamerah

 • razloži pomen fotonaprav v tisku

 • sistematično razdeli tiskarske tehnike in razlikuje med njihovimi tiskovnimi značilnostmi, primerja posamezne tehnike

 • opiše sestavo trikromatskega fotomateriala, razume občutljivost posameznih slojev v fotomaterialu in njihovo kasnejšo obarvanost, predstavlja si osvetljevanje, ČB razvijanje, barvno razvijanje in slabitev, razume izdelavo barvnih diapozitivov in barvnih fotografij z negativ/ pozitiv tehnologijo

 • razloži zgradbo digitalnega fotoaparata, razume pomen programske in strojne opreme za pridobivanje slik z digitalnim fotoaparatom

 • opiše vlogo in pomen svetloobčutljivega vezja v digitalnem fotoaparatu

 • opiše sestavo trikromatskega zaslona in nastanek barvnih valenc na zaslonu

 • razdeli posamezne tiskarske tehnike in opiše njihove osnovne značilnosti

 • Razvija inovativnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Sodeluje pri izdelavi barvnih izvlečkov na računalniku preko skenerja ali klasično s pomočjo barvnih filtrov.

  Opazuje postopek kromogenega razvijanja.

  Izdela digitalno fotografijo in prenos le-te na računalnik.

  Ogleda si podrobno delovanje trikromatskega televizijskega ekrana.

  Tisk

   

   

   

 • pozna prednost novih tehnologij

 • pozna:

 • barvni tisk

 • fotomehanično tehnologijo

 • elektronsko tehnologijo

 • trikromatski globoki tisk

 • trikromatsko načelo simuliranja in vlogo črne barve

 • pozna informativno tiskarske tehnike, stroje in rotacije

 • pozna delovne operacije na tiskarskih strojih in stroje

 • razloži selektivno absorpcijo na primarnih tiskarskih barvah, razloži pojem ostrine in pomen ločevanja detajlov

 • razloži vlogo črne barve pri trikromatskem načelu simuliranja

 • si predstavlja delovanja posameznih tehnik

 • sistematično razdeli tiskarske tehnike in tiskarske stroje v posamezne skupine, razloži posamezne značilnosti tiskarskih strojev, tiskovne lastnosti

 • Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

  Razvija natančnost in inovativnost.

  Pregleda različne vzorce.

  Si ogleda posameze stroje.

  III. Grafični postopki in procesi

   

   

   

 • pozna osnovo grafične dodelave in izdelke

 • pozna tehnološke operacije pri dodelavi in grafične izdelke

 • pozna:

 • standardne formate

 • razstavljanje

 • oblikovanje

 • sestavljanje

 • pozna postopke pri dodelavi in oplemenitenju

 • loči, prepozna, razlikuje osnovne grafične proizvode in njihove značilnosti

 • informativno pozna tehnološke operacije pri dodelavi in grafične izdelke

 • razlikuje formate in se zave prednosti uporabe standardnih formatov

 • informativno pozna postopke pri dodelavi in oplemenitenju

 •  

  Pregleda različne vzorce in posamezne tehnike.

  Pregled različnih vzorcev.

  Tehnološki procesi v reprografiji

   

   

   

 • pozna osnove fotomehanične reprografije

 • zna uporabljati tipografski merski sistem

 • pozna osnove digitalne reprografije

 • opiše tipografske in reprografske procese

 • razlikuje vrste predlog

 • opiše izdelavo tiskovne forme, loči med kemigrafskimi in mehaničnimi procesi

 • opiše reprofotografijo in fotomehanično rastriranje, si ogleda izdelavo stavka

 • uporablja tipografski merilni sistem

 • se seznani z osnovnimi orodji in programi v digitalni reprografiji, z avtorsko, studijsko in industrijsko reprografijo, razume pojem redakcijskih sistemov, seznani se z različnimi oblikami črk

 • Razvija strokovnost.

  Pozna prednost novih tehnologij.

  Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Si ogleda osnovne procese v reprografiji in pozna osnove računalniškega preloma.

  S tipometrom izvede različne meritve.


  VAJE IZ TIPOGRAFIJE

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Nastanek in zgodovinski razvoj pisave

  Dijak

  Dijak

   

 • zna opisati razvoj pisave

 • predstavi pomen razvoja pisav

 • razlikuje razvoj pisav v posameznih civilizacijah

 • Zave se pomembnosti in smiselnosti razvoja pisav.

  Pozna in razvrsti različne predhodnike pisav.

  Optične značilnosti črk

   

   

   

 • pozna optično stabilizacijo in nevtralizacijo posameznih črkovnih znakov

 • pridobi občutek za pravilno oblikovanje posameznih črkovnih znakov

 • razloži osnovne zakonitosti optičnih prevar

 • razlikuje posamezne črkovne znake glede na optične prevare

 • zave se pomembnosti in smiselnosti optične nevtralizacije posameznih črkovnih znakov pisav

 • Razvija pripadnost delovni skupini.

  Nariše posamezne črkovne znake brez optične nevtralnosti in stabilizacije in jih primerja s črkovnimi znaki, kjer so popravki narejeni.

  Deli črk

   

   

   

 • pozna osnovne dele črk

 • razloži izraze in funkcijo posameznih delov črk

 • pridobi občutek za pravilno oblikovanje posameznih črkovnih znakov

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Razvija pripadnost delovni skupini.

  Nariše posamezne dele črk in jih poimenuje.

  Črkovni slogi

   

   

   

 • pozna črkovne sloge

 • opiše razvoj črkovnih slogov glede na posamezna obdobja

 • razdeli posamezne črkovne znake glede na optične prevare

 • pridobi občutek za pravilno oblikovanje posameznih črkovnih znakov

 • uporabi zakonitosti mešanja posameznih črkovnih slogov

 • Razvija pripadnost delovni skupini.

  Zave se pomembnosti in smiselnosti razdelitve posameznih črkovnih znakov in pisav glede na čas nastanka.

  Pri vajah razdeli posamezne vzorce glede na posamezne črkovne sloge.

  Riše posamezne vzorce glede na črkovni slog.

  Tipografski merilni sistem in tipografsko merilo

   

   

   

 • pozna tipografski merilni sistem

 • zna uporabljati tipometer

 • razloži razvoj in pomembnost tipometra

 • loči med tipografskimi in centimetrskimi merami

 • pridobi občutek za pravilno ravnanje s tipometrom

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Merjenje posameznih vzorcev s tipometrom.

  Velikosti črk

   

   

   

 • pozna velikosti črk

 • pozna imena velikosti posameznih črk

 • navede posamezne velikosti črk

 • navede posamezna imena črk

 • razvrsti posamezne velikosti črk glede na berljivost

 • pridobi občutek za pravilno merjenje

 • Osvaja strokovno terminologijo.

  Ogled posameznih velikosti črk

  Merjenje in poimenovanje posameznih vzorcev črk.

  Razmak med vrsticami ali leading

   

   

   

 • pozna funkcijo leadinga

 • razloži funkcijo leadinga

 • pojasni pojem kompresnega stavka

 • razloži pravilno uporabo leadinga glede na posamezne črkovne znake

 • Pridobi občutek za pravilno oblikovanje z leadingom.

  Razvija pripadnost delovni skupini, zave se pomembnosti in smiselnosti uporabe različnih razmakov med vrsticami.

  Pri vajah razdeli posamezne vzorce glede na posamezne razmake med vrsticami.

  Riše posamezne vzorce glede na črkovni slog.

  Merjenje posameznih vzorcev s tipometrom.

  Dolžina vrstic

   

   

   

 • pozna funkcijo različne dolžine vrstic

 • razloži pomen različnih dolžin vrstic

 • navede različne dolžine vrstic glede na velikost pisav

 • razloži pomen različnih dolžin vrstic glede na hitrost in kvaliteto branja

 • razloži funkcijo števila znakov glede na dolžino vrstic

 • Pridobi občutek za pravilno presojo dolžine vrstic.

  Ogled posameznih vzorcev dolžine vrst.

  Merjenje posameznih vzorcev dolžine vrst.


  VAJE IZ REPRODUKCIJE

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Predloge

  Dijak

  Dijak

   

 • razume definicijo predloge

 • pozna različne vrste predlog

 • pozna reprodukcijsko sposobnost predlog glede na izbor tehnike tiska

 • opazuje in primerja različne tiskovine

 • razlikuje slikovni in tekstovni material

 • razlikuje barve in tone

 • ocenjuje kvaliteto orginalov

 • razloži tehnike tiska

 • določi tehniko tiska gleda na vrsto predloge

 • Razvija strokovnost.

  Osvaja natančnost in zanesljivost.

  Pridobi delovno odgovornost.

  Nariše različne tabele, skice, risbe.

  Ogleda si različne publikacije.

  Črtna reprodukcija

   

   

   

 • zna izračunati velikost reprodukcije

 • pozna postopek izdelave negativ/pozitiv tehnologije

 • zna uporabiti grafično ponazoritev linearne povečave in pomanjšave

 • razlikuje med predlogo in reprodukcijo

 • zna uporabljati procentni račun, s katerim izračuna velikost reprodukcije

 • opiše izvor svetlobe

 • razloži fotokemično obdelavo fotomaterialov

 • Razvija strokovnost.

  Razvija varčnost.

  Pridobi delovno odgovornost.

  Si ogleda nalogo ob demonstraciji učitelja.

  Rastrska reprodukcija

   

   

   


 • razume pojem raster

 • pozna postopek obdelave večtonske predloge v rastrski negativ

 • zna meriti rastertonsko vrednost

 • nariše mrežo in jo pobarva v obliki šahovnice; s tem ponazori velikost in obliko rastrske pike

 • nauči se določati velikost rastrske pike

 • Razvija natančnost.

  Razvija vztrajnost.

  Nariše 50% rastertonsko vrednost

  Skeniranje

   

   

   

 • razume način pretvorbe ploskovne predloge v digitalni signal na skenerju

 • razlikuje bobnasti in ploskovni skener

 • opazuje delovne operacije na skenerju

 • Se zave zanesljivosti in odgovornosti na dragih aparaturah.

  Izvede vajo.

  Digitalna korektura slike

   

   

   

 • pozna orodja in opremo za računalniško modulacijo slike in besedila

 • opazuje delo z orodji v določeni programski

 • opremi

 • naredi enostavno korekturo slike in teksta

 • Razvija strokovnost.

  Razvija osebno in delovno odgovornost.

  Izvede vajo.

  Izhodne enote

   

   

   

 • pozna napravo za osvetljevanje fotomaterialov

 • opazuje proces dela na izhodni enoti

 • pregleda končni izdelek

 • Razvija natančnost in odgovornost.

  Izvede vajo.

  Izdelava tiskovne forme za ploski tisk

   

   

   

 • razume postopek izdelave tiskovne forme za ploski tisk

 • pozna tehnike tiska in jih razlikuje med seboj

 • se nauči uporabljati tehnološki list

 •  Razvija strokovnost.

  Izvede vajo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvočno sporazumevanje

 • Fizika

 • valovanje in zvok

 • vizualno ali video komuniciranje

 • Slovenski jezik

 • razvoj jezika

 • kombinirano komuniciranje

 • Informatika

 • informatika

 • barve in toni

 • Fizika

  Osnove grafičnega oblikovanja

 • svetloba

 • barvni krog

 • črno-bela reprodukcija barv

 • Praktični pouk

 • barvno mešanje

 • rastriranje

 • trikromatska reprodukcija barv

 • Informatika

  Praktični pouk

  Strojeslovje

  Tehnologija tiska

 • računalniški zasloni

 • tiskarski stroji

 • tiskarski stroji in rotacije

 • grafični postopki in procesi

 • Tehnologija dodelave

  Praktični pouk

 • tehnološki procesi v dodelavi