B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRAFIČNI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

 

 

2

70

2

70

   

140

Geografija

2

70

 

 

 

 

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

     

 

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

 

 

210

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

19

665

18

630

13

442

2542

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Osnove grafičnega oblikovanja

3

105

3

105

 

 

 

 

210

Tehnologija grafičnih procesov

6

210

 

 

 

 

   

210

Varstvo pri delu

 

 

2

70

 

 

   

70

Strojeslovje

 

 

 

 

2

70

   

70

Podjetništvo

 

 

 

 

   

3

102

102

Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave

 

 

3

105

4

140

6

204

449

Skupaj B

9

315

8

280

6

210

9

306

1111

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk tiska ali
Praktični pouk dodelave

 

 

5

175

8

280

10

340

795

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

 

 

72

 

 

72

                   

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

                   

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

     

175

 

352

 

340

867

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1288

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

Pojasnilo k predmetniku:

Po 1. letniku se dijaki odločijo za izbirno področje tiska ali dodelave. Vsebine se razlikujejo pri tehnologiji in praktičnem pouku.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant  

 

13 6

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant  

 

12 10

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

105

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     12 10

Tehnologija tiska

učitelj

10

do 17

   

Praktični pouk tiska

učitelj

175

do 17

 

 

laborant       145

Praktični pouk dodelave

učitelj

175

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Kemija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     12 10

Tehnologija tiska

učitelj

10

do 17

   

Tehnologija dodelave

učitelj

5

do 17

   

Praktični pouk tiska

učitelj

280

do 17

 

 

laborant       184

Praktični pouk dodelave

učitelj

280

do 17

   

4.

Tehnologija tiska

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk tiska

učitelj

340

do 17

 

 

laborant       198

Praktični pouk dodelave

učitelj

340

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz raeunalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega podroeja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega podroeja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove grafičnega oblikovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafičnega oblikovanja ali likovne umetnosti

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali grafične tehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela ali grafične tehnike

Tehnologija tiska

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Tehnologija dodelave

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Praktični pouk tiska

učitelj

višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz grafike

Praktični pouk dodelave

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike