A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik/grafična tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično dopolnijo in razširijo znanje iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, značilnih za srednješolske programe,
 • usvojijo strokovno-teoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kakovostno izvedbo kompleksnih delovnih nalog in samostojno poklicno delo,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati strokovno literaturo in priročnike,
 • si pridobijo temeljno znanje iz informatike in uporabe računalnika pri strokovnem delu,
 • si razvijajo čut za natančnost in estetsko oblikovanje,
 • obvladajo tehnike dela in principe delovanja strojev in orodij,
 • znajo umeriti merilna orodja,
 • znajo samostojno uporabljati tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,
 • si razvijajo ročne spretnosti, zlasti natančnost,
 • spoznajo naravoslovne zakonitosti grafičnih procesov,
 • samostojno izvajajo osnovne metode preizkušanja surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • razumejo vlogo standardov in standardnih postopkov v grafični proizvodnji,
 • spoznajo metode vzorčenja,
 • pridobijo temeljno znanje iz varstva pri delu,
 • spoznajo osnovne zakonitosti podjetniškega mišljenja,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
 • si pridobijo znanje za spremljanje dela in ugotavljanja kakovosti, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in jih znajo odpraviti,
 • se naučijo ravnati z neskladnimi izdelki in si razvijajo ekološko zavest,
 • si oblikujejo delovne navade, pravilen odnos do dela, delovnih sredstev ter do udeležencev v delovnem procesu.

  Dijaki, ki si za izbirno področje izberejo tisk, se poleg tega usposobijo za:

 • tiskanje v najbolj razširjenih tiskarskih tehnikah,
 • upravljanje, vodenje in regulacijo tiskarskih strojev ter pomožnih naprav v najbolj razširjenih tiskarskih tehnikah.

  Dijaki, ki si za izbirno področje izberejo dodelavo,

 • znajo uporabljati materiale in delovna sredstva v knjigoveštvu in embalažerstvu,
 • obvladajo tehnološke operacije ročne in strojne izdelave knjige in embalaže.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Osnove grafičnega oblikovanja

  ustno, vaje

  Tehnologija grafičnih procesov

  ustno, vaje

  Varstvo pri delu

  ustno

  Strojeslovje

  ustno

  Podjetništvo

  ustno

  Tehnologija tiska

  ustno

  Tehnologija dodelave

  ustno

  Praktični pouk tiska

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Praktični pouk dodelave

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija tiska ali tehnologija dodelave.

  Izbirni del:

 • tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.