SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IME PREDMETA

EKOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

56

12

68

skupaj

56

12

68

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo različne vire onesnaževanja okolja in s tem učinek na kvaliteto življenja,

 • spoznajo pomen pravočasnega odkrivanja škodljivega delovanja strupov na okolje in razloge za upoštevanje pravnih norm, ki ščitijo okolje in človeka,

 • spoznajo načine merjenja in nadzora zdravju škodljivih snovi in njih učinek (jedkih, dražljivih, radioaktivnih, gabljivih, kužnih, mutagenih in teratogenih snovi),

 • znajo uporabiti računalniški medij za spremljanje dokumentacije in standardov s področja varstva okolja,

 • spoznajo maksimalno dovoljene količine toksičnih substanc ter njihovo pojavno obliko (prah, hlapi, aerosoli ) in zaščito pred njimi,

 • naučijo se odgovornosti do lastnega zdravja, spoštovanja življenja drugih ljudi in pomena ohranjanja obstoja žive in nežive narave za človeka,

 • seznanijo se z mednarodno in slovensko zakonodajo na področju varovanja okolja,

 • seznanijo se s strateško usmeritvijo Slovenije za ravnanje z odpadki,

 • razvijajo pravilen odnos do sodobnih problemov varovanja okolja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Ekologija, Ekosistemi

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna osnovne pojme ekologije ter delovnega in življenjskega okolja

 • razume kroženje snovi in pretok energije

 • opredeli pojme: ekosistem, okolje, neživi in žividejavniki okolja, populacija, ekološko ravnovesje, biotop, biocenoza;

 • zna opisati kroženje vode, kisika, dušika, žvepla in ogljika v ekosistemu;

 • S primeri izpostavi posledice človekovega poseganja v prostor.

  Razume, da predstavlja ekologija način preživetja.

  Nauči se dolžnosti in odgovornosti do okolja.

   

  Pravne osnove varstva okolja, Normativna zaščita okolja

   

   

   

 • pozna mednarodno konvencijo s področja okolja

 • pozna slovensko zakonodajo na področju varstva okolja

 • razume delitev odgovornosti in pojme kot so materialna in pravna odgovornost v podjetju

 • pozna razvoj standardov dobre industrijske prakse

 • opiše pomen temeljnih določil mednarodne in slovenske zakonodaje s področja varovanja okolja;

 • spozna zakonska določila, mere in ukrepe varstva okolja;

 • spozna pomen upoštevanja predpisov, ki veljajo tudi za neposredno okolje izven tovarne in pravni vidik neupoštevanja zahtev;

 • razloži način nadzora pri izpolnjevanju standardov, zlasti s področja zaščite okolja;

 • Dojame pomen legalizacije problema varovanja okolja za sodobno civilizacijo in prihodnje generacije.

  Dobi vpogled v resnične probleme varstva okolja in nevarnosti za okolje (obravnava primerov ekoloških npr.: Bopahl, Seveso, itd.).

  Ekskurzija: po ekskurziji pisno poročilo o načinih razstrupljevanja v tovarni.

  Seminarska naloga delo v zdravju nevarnih proizvodnih linijah: pravice in dolžnosti, naloge tovarne in posameznega zaposlenega.

  Zdravju škodljive snovi v okolju

   

   

   

 • pozna vrste nevarnih snovi po predpisih, lastnostih, glede na način prodiranja v organizem, po toksikoloških učinkih in po količini odmerka

 • spozna nekatere poklicne bolezni , ki jih povzročajo nevarne snovi

 • seznani se z z vrstami nevarnih snovi , njihovimi lastnostmi in nevarnostmi;

 • spozna zdravju škodljive učinke posameznih vrst nevarnih snovi (rakotvornih, mutagenih, teratogenih snovi, krvnih in živčnih strupov, itd.);

 • definira in opiše pripadajoče skupine glede na LD50 oziroma LC50;

 • zna nuditi najosnovnejšo prvo pomoč pri najpogostejših oblikah zastrupitev;

 • Zave se nevarnosti navedenih substanc in posledic za zdravje pri vnosu v telo.

  Zave se, da lahko s svojim vedenjem in ravnanjem tudi sam prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja.

  Razume nevarnost neprimernega odlaganja ali odmetavanja opisanih snovi v okolje zaradi podtalnice.

  Tematsko obravnavanje prepovedi strupov, njih uporabe v vojni in pri vsakdanjem delu v industriji.

  Ogled proizvodne procesne linije, kjer so razmere urejene in osebna in kolektivna zaščita tudi uporaba predpisov in tabel s podatki o MDK, MIK.

  Onesnaževanje zraka

   

   

   

 • pozna vire kontaminantov zraka

 • pozna škodljive vplive kontaminantov zraka na zdravje ljudi

 • razume pomen ozonskega plašča za zaščito pred škodljivimi sevanji

 • zna razložiti efekt tople grede

 • pozna načine merjenja kontaminiranosti zraka

 • pozna načine čiščenja strupenih snovi

 • razloži najpogostejše vzroke onesnaževanja zraka;

 • opiše lastnosti dima in prahu ter njun vpliv na zdravje;

 • spozna ukrepe za zmanjšanje emisij kontaminantov zraka;

 • spozna nastajanje in lastnosti plinov ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč;

 • zna uporabiti podatke o prekomerni onesnaženosti zraka (mejna koncentracija-emisijska in imisijska, kritična koncentracija);

 • Razvija pravilen odnos do povzročiteljev onesnaženega zraka.

  Razume nujnost zaščite z ustreznimi sredstvi pred delovanjem strupenih plinastih snovi.

  Pridobi občutek odgovornosti do okolja, ker se zave škodljivosti pretirane uporabe pršil, barv, topil.

  Seminarska naloga: največji onesnaževalci zraka v Sloveniji.

  Ogled filma o emisijah kontaminantov zraka iz industrije.

  Onesnaževanje vode

   

   

   

 • razume pomen vode za življenje na planetu

 • pozna izvore onesnaževanja voda

 • razume pomen preprečitve odtekanja odplak v tekoče vode

 • obvlada metode čiščenja odpadnih voda

 • spozna vire kontaminantov vode;

 • spozna lastnosti snovi, ki so nevarne za zdravje in življenje ljudi;

 • opiše posledice onesnaženja voda;

 • zna pripraviti vodo za pitje;

 • Se zaveda pomena medsebojnega sodelovanja pri izvedbi določene naloge.

  Se zaveda pomena zanesljivosti pri izvajanju meritev in doslednosti pri postavljanju zahtev.

  Se zaveda, da lahko s svojim vedenjem in odnosom do okolja vpliva tudi na kvaliteto vode.

  Ogled:

 • razstrupljevanja odpadnih voda v kemijski, papirni, farmacevtski, idr. industriji,

 • naprave za čiščenje komunalnih voda.

  Seminarska naloga: glavne vrste kontaminantov vode.

 • Onesnaževanje zemlje

   

   

   

 • pozna izvore onesnaževanja tal

 • pozna probleme prenaseljenosti planeta

 • pozna glavne vzroke za umiranje gozdov in iztrebljanje živalskih in rastlinskih vrst

 • opiše posledice sodobnega intenzivnega kmetovanja na okolje;

 • pojasni vpliv uporabe umetnih gnojil, pesticidov, herbicidov ,itd. na kvaliteto tal;

 • Se zaveda, da lahko s svojim vedenjem in odnosom do okolja vpliva tudi na kvaliteto tal.

  Seminarska naloga: glavne vrste kontaminantov vode.

  Odpadki

   

   

   

 • pozna nevarnosti odpadkov za okolje ob nepravilnem ravnanju

 • pozna vrste odpadkov in njihove lastnosti

 • pona vrste in količine odpadkov, ki nastanejo pri specifičnih dejavnostih

 • pozna načine odstranjevanja odpadkov

 • razume nujnost zmanjševanja nastanka ob izvoru

 • pozna strateške usmeritve Slovenije za ravnanje z odpadki

 • razlikuje vrste odpadkov po različnih kriterijih ( po kemični strukturi, izvoru, agregatnem stanju, načinu nastanka, uporabi);

 • pozna mednarodne simbole za glavne onesnaževalce spozna vrednost odpadkov kot sekundarnih surovin;

 • spozna pomen ločenega zbiranja odpadkov,

 • seznani se s posameznimi vrstami in načini procesiranja;

 • razume, da so odpadki okoljska in gospodarska prvina in zato strategija usmerjena v racionalno in sonaravno izkoriščanje naravnih virov ter v uveljavljanje temeljnih načel ravnanja z odpadki;

 • Zave se, da so izdelki, ki ne povzročajo odpadkov, zaželeni in okolju prijazni.

   se zave pomena preprečevanja nastanka odpadkov.

  Se zave, da načela ravnanja z odpadki vključujejo sistem zajemanja, predelave in obdelave odpadkov ter rekonstrukcijo in sanacijo odlagališč.

  Seminarska naloga: vrste in količina odpadkov v domačem gospodinjstvu.

  Ogled filma o procesiranju odpadkov.

  Vodenje dnevnika odpadnih snovi

   

   

   

 • pozna bazo podatkov, iz katere lahko črpa vir informacij o novih spojinah in poteh do podatkov, kadar teh o proizvedeni surovini še ni

 • obvlada računalniško zajemanje podatkov iz baze podatkov

 • razloži pomen doslednega upoštevanja predpisov, ki jih predstavljajo oznake na embalaži;

 • opiše označevanje kemikalij s kodnimi številkami in znaki;

 • definira predpise, ki veljajo v EU za označevanje kemikalij in se preizkusi v pisanju nalepnic za embalažo;

 • razloži, kam spravljamo odpadke po končanem delu v laboratoriju;

 • Se zaveda neposredne človekove ogroženosti, omejenosti naravnih surovinskih virov in njihovega neracionalnega izkoriščanja

  Vaja:

 • formiranje lastne baze podatkov za določene spojine,

 • pisanje tabel in preglednic za nevarne snovi.

 • Ekotehnika

   

   

   

 • zna razložiti izraza ekogena in ekocidna tehnologija

 • pozna pomen in načine varčevanja z energijo in vodo v gospodinjstvih in v industriji

 • pozna okolju prijazne vire energije

 • razume, da je že v fazi načrtovanja proizvodov treba upoštevati okoljevarstvene vrednostne kriterije v vseh njegovih stopnjah

 • pozna naloge pri uvajanju čistih tehnologij

 • pozna sodobne načine nadzora okolja (ekološki sateliti, meritve, itd.)

 • pozna ekološki znak

 • s primeri razloži razlike med vrstama tehnologij;

 • razume pomen iskanja izpopolnjevanja ekoloških virov energije;

 • razume posledice kopičenja odpadkov;

 • definira pojme: recikliranje, sekundarna surovina;

 • spozna pomen globalizacije nadzora dogajanj v okolju;

 • razume, da je že pri načrtovanju proizvodov treba upoštevati izbor take tehnologije, da bo čim manj odpadkov oziroma, da bo mogoča reciklaža;

 • razume pomen čiste kemijske proizvodnje za privlačnejši izgled Slovenije in njeno reputacijo v svetu;

 • pozna ime, grafično podobo in namen znaka (slovenski znak za okolju prijazen proizvod, Modri angel, European Flower, itd.);

 • Se zave, da predstavlja ekologija način preživetja.

  Razvija smisel za varčevanje s primarnimi energetskimi viri.

  Se zave, da popolne tehnologije ni, da je mogoče le vlagati napore v uvedbo takšne tehnologije , ki čim manj obremenjuje okolje in ki omogoča popolnejše vračanje odpadkov v ciklični tok reprodukcijskega procesa.

  Seminarska naloga: izdelava procesne sheme čiste tehnologije.

  Načela integriranega varstva okolja

   

   

   

 • razume pomen recikliranja neizrabljenih surovin in odpadnih produktov, ki jih lahko ponovno uporabimo za zmanjšanje obsega odpadkov

 • razume, da je s sežigom mogoče zmanjšati škodljivost kemijskih odpadnih snovi, da pa je obremenitev okolja zaradi sežignih plinov še vedno velika in da moramo tudi v tem primeru poskrbeti za skladiščenje trdnih podpadkov, pline pa absorbirati in jih napraviti neškodljive

 • spozna postopke za ponovno izkoriščanje odpadnih snovi (recikliranje papirja, stekla, pločevine, vseh kovin, plastičnih mas);

 • opiše pomen recikliranja surovin za zmanjšanje obremenitve okolja, ki bi sicer nastalo ob večji proizvodnji primarnih surovin;

 • razloži pomen izrabe kemijsko nepomembnih ostankov za proizvodnjo energije s sežigom in s tem zmanjševanje količine odpadnih snovi;

 • razume, da je za čiščenje okolja po kontaminaciji najbolj poklican prav kemik, ki je odpadke proizvedel, zato naj vsi ekološko vprašljivi odpadki ostanejo kot problem v tovarni, ki jih je proizvedla;

 • Se zave pomena načrtovanja ekološko sprejemljivih procesnih linij, ki zagotavljajo kar najmanjše obremenjevanje okolja.

  Razume, da je za nastale odpadke v kemijski industriji in njihov vpliv na okolje predvsem kriv proizvajalec produktov, ki mora v ceni proizvoda upoštevati tudi ceno odstranjevanja odpadnih snovi in naknadno čiščenje okolja.

  Ogled ekološko ozaveščene tovarne z nalogo: proučiti izpolnjevanje zahtev ter pridobiti podatke o izvršenih dejavnostih na področju zaščite okolja, ki jih je v svoje delo vložila tovarna.

  Priporočeno: TKI - Hrastnik, Cinkarna Celje, Lek Mengeš.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarske naloge),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ekologija

 • Biologija

 • osnovni pojmi iz ekologije;

 • onesnaževanje zraka

 • onesnaževanje vode

 • onesnaževanje tal

 • Kemija

 • strupene snovi v zraku, vodi, tleh;

 • kemijske reakcije nastajanja strupenih plinov in drugih snovi;

 • merjenje stopnje onesnaženosti zraka, vode, tal

 • Praktični pouk

 • kvantitativne določitve po različnih metodah;

 • odpadki

 • Tehnologija

 • načini odstranjevanja odpadkov;