SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IME PREDMETA

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

120

20

140

3.

60

10

70

4.

   

 

skupaj

180

30

210

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razvija sposobnost komuniciranja z risbami in skicami,

 • pridobi prostorsko predstavo risbe,

 • pridobi ročne spretnosti z risanjem in skiciranjem,

 • seznani se s skladiščenjem in transportom,

 • spozna osnovne mehanske operacije v kemijski industriji in naprave, s katerimi se izvajajo te operacije,

 • obvlada simbole procesnih naprav in risanje shem,

 • povezujejo operacije in naprave v sklope,

 • razvija ekološko zavest in delovno odgovornost,

 • razvije odgovornost za ravnanje z nevarnimi snovmi.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  1. Tehnično risanje

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna standardne formate risb, merila povečanja in pomanjšanja

 • pozna tehniško pisavo, črte na risbah, kotiranje

 • pozna izometrično, dimetrično in ortogonalno projekcijo

 • se nauči pravila za risanje prerezov, šrafiranje, delni prerez

 • pozna delavniške in sestavne risbe

 • razume pomen toleranc

 • spozna standarde za tehnično risanje;

 • razloži a formate risb in merila povečanja in pomanjšanja;

 •  osvoji osnove pisav, osvoji uporabo različnih oblik in debelin črt, zna kotirati ravni rob, krog, lok in konus;

 • zna skicirati predmet v izometrični projekciji;

 • zna narisati enostaven predmet iz ortogonalne projekcije v dimetrično projekcijo, z vajo pridobi prostorsko predstavo;

 • zna uporabljati šrafure in osvoji risanje enostavnih prerezov;

 • zna prečitati toleranco na risbi;

 • razlikuje med delavniško in sestavno risbo;

 • Osvaja sposobnost sporočanja s tehnično risbo, razvija vztrajnost in natančnost.

  Vaja:

 • risanje risb.

 • 2. strojni elementi

   

   

   

 • pozna vrste obremenitev.

 • pozna elemente za razstavljive in nerazstavljive zveze

 • pozna zvojne in špiralne vzmeti

 • pozna osi, gredi tečaje, ležaje

 • pozna gredne vezi in sklopke

 • pozna elemente za prenos vrtenja

 • zna razložiti pomen in vlogo navedenih strojnih elementov v kemijskih napravah in tehnoloških linijah

 • spozna standarde za strojne elemente;

 • opiše natezno, tlačno, upogibno, strižno, zvojno in uklonsko napetost;

 • skicira in opiše vijake in zatiče, zakove in zvare, razloži delovanje ter njihove značilnosti;

 • razlikuje in razume delovanje in uporabo mirujoče in vrteče osi, gladke in stopničaste gredi, aksialnih in radialnih tečajev,drsnih in kotalnih aksialnih in radialnih ležajev;

 • razlikuje in zna opisati toge, elastične, izravnalne in neizravnalne gredne vezi, torno stožčasto sklopko, zobniško sklopko;

 • opiše torno gonilo, zobniški prenos, jermensko gonilo, ploščati in klinasti jermen, verižni prenos;

 • razloži enačbo prestavnega razmerja in računa enostavne naloge. skicira, razloži delovanje in uporabo gonil;

 • Ovaja sposobnost sporočanja s skico.

  Vaja:

 • skiciranje v zvezek,

 • računa naloge.

 • 3. skladiščenje

   

   

   

 • pozna načine skladiščenja trdnih, tekočih in plinastih surovin

 • skicira in navede primere uporabe;

 • opiše skladiščenje sipkih snovi, odprto skladišče in silos;

 • Razvija ekološko zavest in poklicno odgovornost.

  Vaja:

 • računa naloge.

 • obvlada razne načine vzorčenje sipkih snovi, tekočin in plinov

 • opiše načine skladiščenja tekočin. skicira in navede primere uporabe cistern in cilindričnih rezervoarjev;

 • skicira krogelni rezervoar in plinohram, pozna oznake jeklenk in tlake plinov v jeklenkah;

 • opiše pripravo povprečnega vzorca s četrtinjenjem;

 • opiše plinsko bireto;

 •  

 •  

 • 4. Transport

   

   

   

 • zna opisati različne načine transporta sipkih snovi

 • zna opisati različne načine transporta tekočin, cevi in ventile

 • zna definirati volumenski pretok, kontinuitetno enačbo, Bernoullijevo enačbo, Reynoldsovo število, enačbo za tlačne izgube v cevovodu

 • pozna vrste in zgradbo črpalk ter osnovne karakteristike

 • razume princip njihovega delovanja

 • zna opisati različne načine transporta plinov

 • skicira, opiše zgradbo in razume delovanje naprav (transportni trak, korčni elevator, polžni transporter, tlačni in vakuumski pnevmatski transport, celični dodelilnik);

 • razume volumensko kapaciteto transporterjev. navede primere uporabe;

 • navede značilne dimenzije za cevi, razlikuje cevi glede na gradiva, razlikuje načine spajanja in tipično uporabo. skicira in opiše krogelni ventil, zasun, loputo, nepovratni ventil, varnostni ventil z utežjo in na vzmet, varnostno razcepko;

 • definira volumenski pretok, razume Bernoullijevo enačbo in vzroke za tlačne izgube;

 • pozna pomen črpalk za transport;

 • opiše, skicira in navede uporabo batne, zobniške, polžne, cevne in centrifugalne črpalke;

 • razume enačbo za moč centrifugalne črpalke in zna čitati karakteristike;

 • definira kompresijsko razmerje, opiše batni kompresor, Rootsov kompresor, celični kompresor, Gaedejevo vakuumsko črpalko;

 • opiše zgradbo in delovanje centrifugalnega in aksialnega ventilatorja, skicira, navede uporabo;

 •  

  Vaja:

 • računa naloge, skicira.

 • 5. Večanje površine

   

   

   

 • pozna drobljenje in mletje, racionalno drobljenje

 • zna izračunati optimalno frekvenco za kroglični mlin

 • razloži princip in namen razprševanja. skicira, opiše zgradbo in razloži delovanje naprav

 • razloži namen drobljenja in mletja, navede primere, razloži fizikalno potrebno delo in tehnično vloženo delo, definira izkoristek energije;

 • opiše načine delovanja sil na delec;

 • definira stopnjo drobljenja;

 • skicira, opiše zgradbo in razloži delovanje drobilnikov in mlinov;

 • Razvija gospodarnost.

  Skicira

   

 • opiše razprševanje tekočin;

 • opiše razpršilno kolo, razpršilni pladenj, šobo za razprševanje z zrakom, šobo za razprševanje tekočine pod tlakom;

 •  

   

  6. Mehanski postopki ločevanja faz

   

   

   

 • pozna magnetno separacijo, opiše magnetni separator za zaščito mlina

 • zna razložiti princip flotacije

 • zna razložiti princip sejanja, sejalne površine, ISO-DIN, definira karakteristiko sita, opiše vibracijsko sito

 • razume princip zračnega klasiranja in hidroklasiranja

 • pozna načine ločevanja trdnih delcev iz plina

 • zna razložiti sedimentacijo in filtriranje plinov

 • opiše ločevanje kapljic iz plina

 • opiše ločevanje trdnih delcev iz tekočine s sedimentacijo

 • zna razložiti princip filtriranja suspenzij, tipe filtriranja, časovni potek, tlak med filtriranjem, hitrost filtriranja, vrste filtrirnih sredstev

 • zna razložiti princip centrifugiranja

 • opiše centrifuge

 • razlikuje med sortiranjem in klasiranjem;

 • razdeli snovi glede na relativno permeabilnost. skicira, opiše zgradbo in delovanje magnetnega separatorja;

 • razloži pripravo rude, suspenzije, flotiranje in ločevanje. opiše pomožna sredstva, postopek flotacije in flotacijsko komoro;

 • grafično prikaže rezultate sejalne analize s krivuljo za pogostost frakcij ter s krivuljama presevka in odsevka;

 • razloži fizikalne osnove za zračno klasiranje in hidroklasiranje;

 • opredeli velikost prašnih delcev, vire prahu, vpliv na okolje. definira učinkovitost odpraševalnih naprav;

 • skicira, opiše zgradbo, delovanje in učinkovitost prašnega kanala, tangencialnega ciklona in Venturijevega odpraševalnika, vrečastega filtra, elektrofiltra;

 • skicira in opiše odbojno ploščo in polnilo;

 • razume Stokesov zakon in računa naloge. Skicira in opiše zgoščevalni bazen;

 • opiše površinsko in globinsko filtracijoin filtriranje skozi kolač;

 • opredeli prekinjeno in neprekinjeno filtriranje;

 • razloži uporabo nadtlaka in vakuuma;

 • definira hitrost filtriranja;

 • opiše nasipne sloje, tkanine, porozne mase, naplavna in pomožna filtrirna sredstva;

 • skicira, opiše zgradbo in delovanje filtrirnih naprav. zna opisati filtrne naprave: industrijsko nučo, vakuumski rotacijski filter, komorno filtrirno stiskalnico, svečni filter, zaprti peščeni filter;

 • razloži enačbo za centrifugalno silo na delec;

 • definira karakteristiko centrifuge;

 • skicira, opiše zgradbo in delovanje, zagon, in potek časovnega obratovanja za filtracijsko centrifugo;

 • Razvija ekološko zavest in gospodarnost.

  Skicira

   

 • skicira, opiše zgradbo in delovanje diskontinuirne filtracijske centrifuge, polžne dekantacijske centrifuge, enostavne separacijske centrifuge in ultracentrifuge;

 •  

   

  7. Membranske operacije

       

 • opiše ultrafiltracijo, obratno osmozo in dializo

 • razloži princip ločilnih operacij, ki potekajo s pomočjo membran;

 • opiše lastnosti membran;

 • zna zapisati in razložiti Fickov zakon;

 • razloži ultrafiltracijo in obratno osmozo, navede primere uporabe, opiše modul s cevkami;

 • razloži dializo in njeno uporabo;

 •    

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  8. Mešanje

  Dijak

  Dijak

   

 • opiše mešanje tekočin v ceveh

 • opiše mešanje tekočin v posodi

 • pozna standardni mešalec

 • pozna emulgiranje

 • opiše mešanje sipkih snovi, mešalno cev, V mešalec

 • opiše mešanje plinov s pomočjo injektorjev, v praznih ceveh, s statičnimi mešalnimi elementi

 • opiše vlogo turbulence na čas pomešanja in vlogo statičnih mešalnih elementov;

 •  opiše nastanek lijaka in vlogo lomilcev toka;

 • opiše lopatasto, kolutasto, propelersko, sidrasto mešalo in mešalo s prečkami;

 • opiše smeri tokovnic in navede primere uporabe mešal;

 • opredeli razmerje dimenzij za standardni mešalec in razloži enačbo za koristno moč mešala in koeficient upora;

 • ponovi površinsko napetost, razloži vlogo emulgatorjev, razloži emulzijo olja v vodi in vode v olju;

 • navede primere uporabnih emulzij;

 • skicira, opiše naprave in razloži delovanje;

 •  

  Vaja:

 • računa naloge.

 • 9 Kompaktiranje

   

   

   

 • pozna kompaktiranje brez uporabe tlaka in z uporabo tlaka

 • opiše vlogo veziva, vpliv tlaka, namen;

 • razlikuje granuliranje, peletiranje, tabletiranje, briketiranje;

 • navede primere uporabe;

 • opiše eno napravo za granulacijo;

 • Razvije ekološko zavest in gospodarnost

   

  10. prenos toplote

   

   

   

 • razume prenos toplote s kondukcijo in konvekcijo

 • pozna ogrevna sredstva: zrak, voda, para, termoolja.

 • zna opisati sotočni in protitočni toplotni menjalnik z dvojno cevjo

 • razloži enačbe za toplotni tok skozi enostavno in sestavljeno ravno steno, razloži koeficiente za toplotno prevodnost, prestopnost in prehodnost;

 • primerja specifične toplotne kapacitete, uporabi kondenzacijsko entalpijo pare, čita tabele;

 • skicira, opiše zgradbo in delovanje toplotnih menjalnikov, računa toplotno bilanco;

 • Razvija ekološko zavest in gospodarnost.

  Vaja:

 • računa naloge, skicira.

 • pozna osnove in namen uparjanja ter vlogo uparjalnikov v industrijskih procesih

 • spozna prenos toplote s sevanjem

 • skicira in opiše duplikator, Robertov uparjalnik, uparjalnik s prisilno cirkulacijo, tankoslojni in protitočni brizgalni kondenzator hlapov, sotočno uparjanje v stopnjah;

 • razloži zgradbo in delovanje teh naprav;

 • razloži enačbo za masno in toplotno bilanco in računa naloge;

 •    

  11. Varstvo pri delu

   

   

   

 • pozna veljavno zakonodajo

 • pozna osnovne lastnosti snovi za tehnično varnost, ukrepe za preprečevanje eksplozij in varno skladiščenje

 • pozna zahteve za skladiščenje snovi v laboratoriju

 • pozna oznake za nevarnosti na delovnem mestu in oznake na embalaži

 • pozna nevarne snovi za zdravje

 • pozna oznake za nevarne snovi na embalaži, R in S stavke

 • pozna prvo pomoč pri zastrupitvah in poškodbah

 • pozna zahteve za varno delovno mesto v obratu in v laboratoriju

 • obvlada varno ravnanje z odpadki

 • razvija spretnosti za čitanje predpisov in iskanje podatkov;

 • pozna definicije za plamenišče, temperaturo vžiga, najmanjšo energijo vžiga, eksplozijske meje, maksimalni eksplozijski tlak, temperaturo razkroja. razdeli snovi v nevarnostne razrede;

 • opiše načine prodiranja snovi v organizem, vpliv na zdravje, poklicne bolezni, pozna definicije za LD 50, LC 50, MDK, TRK(tehnična smerna koncentracija), BAT (biološka snovna tolerančna vrednost);

 • pozna zaščitno obleko, rokavice masko, plinsko masko;

 • pozna delo z gasilnim aparatom in pravila za vzdrževanje;

 • pozna pomen zračenje prostora, varen dostop do delovnega mesta, nevarnost pri delu na višini;

 • iz lastnosti snovi sklepa na varno shranjevanje odpadkov;

 • Razvija zanesljivost, osebno in poklicno odgovornost.

  Razvija odgovornost za lastno zdravje in zdravje sodelavcev.

  Razvija ekološko zavest.

  Spozna pravice delavca, ki sledijo iz zakonov, ki uravnavajo varstvo pri delu.

  Uporablja zakone in predpise.

  Ogleda si filmsko gradivo o nesrečah in preprečevanju nesreč.

  Snovi, s katerimi dela pri praktičnem pouku, opredeli glede na varno delo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (računske naloge, risbe),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tehnično risanje

 • strojni elementi

 • skladiščenje

 • Praktični pouk

 • risanje in skiciranje;

 • delo z aparaturami in vzdrževanje aparatur;

 • vzorčenje;

 • transport

 • večanje površine

 • mehanski postopki ločevanja faz

 • membranske operacije

 • mešanje

 • Praktični pouk

  Fizika

 • vaja s centrifugalno črpalko;

 • vaja iz sušenja;

 • vaji iz sejanja in mletja;

 • vaja iz filtriranja, usedanje,

 • filtriranje in centrifugiranje pri različnih vajah;

 • vaji iz mešanja, mešanje tekočin pri različnih vajah;

 • frekvenca;

 • tlak, hitrost, moč;

 • frekvenca, centrifugalna sila,

 • kompaktiranje

 • varstvo pri delu

 • Ekologija

 • načini obdelave odpadkov;

 • zdravju škodljive snovi;

 • prenos toplote

 • Praktični pouk

  Fizikalna kemija

  Fizika

 • vaja s toplotnim menjalnikom, ogrevanje snovi pri različnih vajah;

 • specifična toplotna kapaciteta, izparilna entalpija, toplota, toplotni tok;

 • varstvo pri delu

 • Praktični pouk

 • pri celotnem praktičnem pouku mora upoštevati pravila za varno delo in varno skladiščenje v laboratoriju;