SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

KERAMIJSKE TEHNOLOGIJE

2. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

34

136

170

skupaj

34

136

170

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razvija strokovnost, natančnost in inovativnost pri delu,

 • zna uporabiti teoretično znanje pri praktičnem pouku,

 • zna uporabiti osnovne obdelovalne stroje,

 • razvija ročne spretnosti pri oblikovanju keramičnih izdelkov,

 • razvija čut osebne, poklicne in delovne odgovornosti,

 • razvija čut za delo v skupini,

 • razvija čut za varčnost pri delu in ekonomičnost z materiali,

 • razvija čut za estetični izgled keramičnih izdelkov,

 • razvija sposobnost komuniciranja,

 • se zaveda pomena pravilnega odstranjevanja in shranjevanja odpadkov,

 • se zaveda pomena osebne varnosti in varovanja okolja,

 • razvija ekološko zavest.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Priprava surovin

  Dijak

  Dijak

   

 • zna določiti vlago

 • pozna ostanek na situ

 • zna določiti žaroizgubo

 • razume barvo surovin pred in po žganju

 • pozna potrebo po vodi za plastičnost

 • zna določiti viskoznost suspenzije

 • pozna karakteristike laboratorijskega krogličnega mlina

 • zna odvzeti vzorec za sejalno analizo in izbrati ustrezna sita

 • pozna gostoto suspenzije

 • pozna sedimentacijo po Anderasenu

 • pozna nasipno gostoto

 • zna pripraviti plastično glino in določiti plastičnost po Pfefercornu

 • zna pripraviti suspenzijo za ulivanje v mavčne modele

 • zna pripraviti granulate za stiskanje

 • zna pripraviti ekstrudirane in stiskane preizkušance za karakterizacijo surovin

 • izračuna vsebnost vlage v surovinah;

 • izvede sejalno analizo in poda rezultat tabelarno in grafično;

 • primerja žaroizgubo glede na plastičnost surovin;

 • primerja barve surovin pred in po žganju;

 • z dodatki vode ugotovi plastičnost gline po Pfefercornu;

 • izmeri viskoznost suspenzij;

 • izmeri število vrtljajev mlina;

 • izmeri volumen bobna in kroglice;

 • izračuna polnitev mlina, upoštevajoč vlago surovin;

 • določi drobilno hitrost;

 • jemlje vzorce in pripravi povprečni vzorec;

 • izvede sejalno analizo suhih surovin in granulatov na sejalniku in poda rezultat tabelarno in grafično;

 • izmeri in izračuna sedimentacijo s pomočjo Anderasenove pipete;

 • izmeri nasipno gostoto abrazivnih snovi;

 • z gnetenjem pripravi plastično glino za oblikovanje;

 • s pomočjo dodatkov pripravi suspenzijo za vlikanje;

 • s pomočjo mešalnikov pripravi abrazivne surovine za stiskanje;

 • s pomočjo mešalnikov pripravi granulate za mokro stiskanje;

 • Razvija:

 • občutek za delo s surovinami,

 • natančnost pri meritvah,

 • varčnost pri pripravi surovin,

 • ekološko zavest pri pripravi surovin,

 • ekonomičnost,

 • delovno odgovornost.

 • Delo:

 • določitev vlage,

 • sejalna analiza,

 • določitev žaroizgube,

 • določitev viskoznosti suspenzije,

 • določitev polnitve mlina,

 • določitev nasipne gostote,

 • priprava abrazivne surovine z uporabo gnetilca in mešalnika,

 • z laboratorijskim krogličnim mlinom.

 • Oblikovanje keramičnih izdelkov

   

   

   

 • zna oblikovati na vrteči se plošči

 • zna ulivati v mavčne modele

 • obvlada tehniko stiskanja ( suho, mokro, izostatično) izdelkov

 • zna izdelati mavčni model

 • pozna ekstrudiranje izdelkov

 • pozna struženje izdelkov

 • oblikuje keramične izdelke;

 • izdela keramični izdelek na vrteči se plošči;

 • izdeluje izdelke z ulivanjem v mavčne modele,

 • s pomočjo negativa izdela mavčni model;

 • Razvija:

 • varčnost,

 • ustvarjalnost pri oblikovanju izdelkov,

 • natančnost,

 • ekonomičnost,

 • inovativnost.

 • Delo:

 • izdelava keramičnih izdelkov na vrteči se plošči,

 • izdelava različnih modelov,

 • izdelava različnih izdelkov z modeli, na vrteči se plošči in v stiskalnici.

 • Toplotna obdelava keramike

   

   

   

 • pozna skrček pri sušenju in po žganju

 • pozna postopke sušenja

 • obvlada žganje izdelkov

 • pozna upogibno trdnost surove mase in žgane črepinje

 • zna določiti vodovpojnost črepinje

 • pozna barvo po žganju

 • zna določiti volumsko gostoto

 • izračuna skrček pri sušenju in po žganju;

 • ugotovi celokupni skrček;

 • primerja skrčke glede na vrsto silikatnih materialov;

 • pravilno nalaga izdelke v peč;

 • izmeri vodovpojnost črepinje;

 • določi vakuumsko gostotokot identifikacijo surovine ali materiala;

 • Uri natančnost pri merjenju skrčka.

  Pokaže varčnost pri izbiri energije za sušenje in žganje.

  Povečuje zanesljivost.

  Delo:

 • določitev fizikalnih parametrov pred in po žganju,

 • določitev skrčka različnih vrst glin,

 • določitev vodovpojnosti.

 • Glazure in glaziranje

   

   

   

 • pozna pripraviti glazure

 • zna meriti gostoto

 • pozna barve za poslikavanje in načine poslikavanja

 • zna glazirati izdelke

 • pozna barvo po žganju

 • obvlada napake pri glaziranju

 • zna izvesti kontrolo kvalitete izdelka

 • pripravi glazuro po recepturi;

 • meri gostoto in viskoznost glazure;

 • izdelke glazira na različne načine (potapljanje, polivanje, brizganje, itd.);

 • poslikava izdelke s podglazurnimi in nadglazurnimi barvami;

 • poslikava z različnimi metodami (čopič, vosek, praskanka, razpršilec);

 • izdeluje vzorce s sitotiskom;

 • Izkaže ustvarjalnost pri poslikavanju.

  Razvija varčnost pri glaziranju.

  Povečuje inovativnost in ekološko zavest.

  Delo:

 • priprava glazure po različnih postopkih,

 • določitev fizikalnih parametrov,

 • poslikava izdelkov z različnimi tehnikami in materiali.

 • Projektno delo

   

   

   

  Delo poteka v fazah:

 • navodila za načrtovanje projektnega dela

 • priprava na projektno delo

 • izvedba projekta

 • predstavitev in zagovor dela

 • določi cilje in vsebino projektnega dela;

 • samostojno določi metode ter tehnike dela z uporabo različnih virov (strokovne literature, računalniških virov, medmrežja, itd.);

 • izvede predvidene operacije, sinteze, meritve in analize;

 • samostojno ovrednoti rezultate dela;

 • uporabi računalniška orodja za pisanje in oblikovanje končnega poročila, ki vključuje tudi nebesedna vidna sporočila;

 • pripravi predstavitev projektnega dela na zanimiv način z uporabo različnih pripomočkov;

 • Dokaže sposobnost samostojnega odločanja.

  Dokaže usposobljenost za poklicne zadolžitve.

  Zmore integralno povezati različna znanja in veščine.

  Razvija komunikacijske spretnosti.

  Razvija pozitivno samopodobo.

  Za izvedbo projektnega dela je potrebno nameniti najmanj 20 ur.

  Priprave potekajo daljši čas.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • praktično delo, izdelana poročila,

 • ustno.

  Dijak je opravil obveznost pri praktičnem pouku, če je pokazal ustrezno pozitivno znanje in opravil 80% vseh praktičnih del ter ustreznih poročil.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tradicionalna in sodobna tehnična keramika

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • zgodovina keramike;

 • zgradba keramike

 • steklo

 • mikrostruktura keramike

 • Kemija

 • zgradba kristalov in silikatov;

 • struktura in lastnosti stekla;

 • vpliv mikrostrukture na lastnosti keramike;

 • površinska energija in površinski pojavi

 • metode karakterizacije keramike

 • Fizikalna kemija

  Praktični pouk

 • površinska energija in osnove reologije;

 • osnove metod za določanje karakteristik keramike;

 • fazna ravnotežja

 • Fizikalna kemija

 • fazna ravnotežja v eno-, dvo-, tro- in več- komponentnih sistemih;

 • sintranje

 • Tehnologija

 • osnove in načini sintranja;

 • vplivi na sintranje;

 • keramične surovine

 • Kemija

  Praktični pouk

 • naravne in sintetične surovine;

 • priprava surovin

 • Tehnologija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • skladiščenje in priprava surovin;

 • dodatki za oblikovanje

 • Kemija

  Tehnologija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • dodatki za kvaliteto in izvajanje tehnoloških procesov,

 • oblikovanje keramičnih izdelkov

 • toplotna obdelava

 • Tehnologija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • osnove metod oblikovanja;

 • osnove metod toplotne obdelave;

 • glazure in glaziranje

 • poslikavanje keramike

 • Kemija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • lastnosti glazur in osnove glaziranja;

 • osnove tehnik poslikave;

 • tehnična silikatna keramika

 • Tehnologija

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;

 • ognjevarna gradiva

 • abrazivi

 • Tehnologija

  Ekologija

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;

 • konstrukcijska keramika

 • elektronska in magnetna keramika

 • Tehnologija

 • lastnosti, uporaba;

 • lastnosti, uporaba;

 • priprava surovin

 • glazure in glaziranje

 • Tehnologija

  Ekologija

  Fizikalna kemija

 • priprava in analiza surovin;

 • priprava glazur in načini glaziranja ter poslikavanja;

 • oblikovanje keramičnih izdelkov

 • toplotna obdelava keramike

 • Tehnologija

  Ekologija

 • načini oblikovanja;

 • postopki toplotne obdelave;