SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

KERAMIJSKE TEHNOLOGIJE

2. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA KERAMIKE

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

190

14

204

skupaj

190

14

204

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna pomen in uporabo keramičnih materialov v sodobni industriji in v vsakdanjem življenju,

 • osvoji temeljno znanje iz keramijske tehnologije,

 • spozna osnovne kemijske in fizikalne lastnosti naravnih in sintetičnih keramičnih materialov,

 • spozna osnove procesov obdelave in predelave keramičnih materialov s keramičnimi materiali,

 • spozna osnove karakterizacije parametrov v keramičnih procesih,

 • spozna osnove ekonomike poslovanja,

 • razvija občutek za estetiko,

 • razvija sposobnost komuniciranja,

 • razvija ekološko zavest.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tradicionalna in sodobna tehnična keramika

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna osnove proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike

 • pozna proizvodnjo sanitarne, ognjevzdržne, tehnične keramike in keramičnih izolatorjev

 • pozna proizvodnjo keramičnih zidnih in talnih plošč, brusilnih sredstev ter nekovinskih mineralnih izdelkov

 • spozna zgodovino keramike;

 • primerja predmete sodobne tehnične keramike z lončarskimi;

 • opiše tipične lastnosti keramičnih materialov in način razlikovanja;

 • Zna povezovati tradicionalno keramiko s sodobno tehnično keramiko.

  Ogled proizvodnje izdelkov tradicionalne in sodobne tehnične keramike.

  Zgradba keramike

   

   

   

 • pozna vrste kristalov in zgradbo kristalov

 • obvlada določene strukture keramičnih kristalov

 • pozna strukturo silikatov

 • obnovi znanje o zgradbi atoma, kemijski vezi in kristalih;

 • opiše zgradbo keramičnih kristalov;

 • poglobi znanje o strukturi silikatov;

 • Zaveda se, da so snovi v naravi zgrajene iz osnovnih gradnikov.

  Povezuje makroskopski svet z mikroskopskim.

  Ogled:

 • videokaseta: zgradba kristalov,

 • modelv kristalov keramičnih materialov in silikatov.

 • Steklo

   

   

   

 • pozna surovine za proizvodnjo stekla

 • obvlada sestavo stekla

 • razloži strukturo stekla

 • obvlada lastnosti stekla

 • razloži vpliv sestavin stekla na njegove lastnosti

 • razloži zgradbo stekla;

 • razlikuje vrste stekla;

 • obnovi lastnosti stekla;

 • Se zaveda pomembnosti stekla v vsakdanjem svetu.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Pripravi poročilo s strokovne ekskurzije v steklarni (Hrastnik, Rogaška Slatina).

  Predstavi seminarsko nalogo.

  Vrste in uporaba stekla.

  Površinska energija in površinski pojavi

   

   

   

 • razume površinsko energijo tekoče in trdnih snovi

 • razume medfazne energije

 • pozna omakalni kot

 • pozna osnove reologije in utekočinjanja

 • pozna osnove drobljenja in mletja

 • pozna osnove razprševanja keramičnih suspenzij

 • definira površinsko energijo;

 • razlikuje površinsko energijo tekočin in trdnih snovi;

 • primerja medfazne energije v sistemu:

 • trdnina/para,

 • trdnina/tekočina,

 • tekočina/para;

 • definira omakalni kot;

 • pozna osnove reoloških karakteristik (viskoznost, tiksotropija, površinski naboj delcev, električna dvojna plast);

 •  

  Si ogleda omenjene pojave na shemah (prosojnice).

  Fazna ravnotežja

   

   

   

 • obvlada enokomponentno fazno ravnotežje

 • pozna sisteme z dvema komponentama

 • pozna tri- in več- komponentne sisteme

 • razloži Gibbsovo fazno pravilo

 • razloži fazni diagram vode (P-T)

 • razloži fazni diagram SiO2

 • razloži in primerja fazne diagrame dvokomponentnih sistemov (MgO-NiO,CaO-La2O3)

 • spozna diagram ternarnega sistema K2O-Al2O3-SiO2

 • Razvija občutek za povezovanje fizikalnih pojmov v različnih sistemih z vsakdanjim življenjem.

  Za razlago diagramov uporabi sheme (prosojnice).

  Sintranje

   

   

   

 • razume osnove sintranja

 • pozna spremembe, do katerih pride med sintranjem

 • pozna sintranje enokomponentnega sistema v trdni fazi

 • pozna sintranje v prisotnosti taline

 • pozna sintranje v različnih atmosferah

 • definira pojem sintranja;

 • opiše spremembe, ki so posledica sintranja:

 • sprememba dimenzije,

 • sprememba gostote;

 • opiše vpliv temperature na sintranje;

 • razloži in primerja izotermno sintranje in neizotermno sintranje;

 • opiše vpliv taline na sintranje keramičnih izdelkov;

 • Razvija čut za ekonomičnost postopkov.

  Se zaveda pomembnosti prave izbire tehnološkega postopka.

  Za razlago uporabi ustrezne sheme in prosojnice.

  Mikrostruktura keramike

   

   

   

 • pozna vpliv mikrostrukture na lastnosti keramike

 • razume razvoj mikrostrukture v monofazni keramiki

 • razume vpliv poroznosti in vključkov na rast zrn

 • pozna razvoj mikrostrukture v prisotnosti taline

 • spozna električne in magnetne lastnosti keramike;

 • spozna optične lastnosti keramike;

 • opiše razvoj mikrostrukture v fazi sintranja;

 • opiše vpliv velikosti zrn na gostoto keramike;

 • spozna vpliv prisotnosti taline na razvoj mikrostrukture;

 • Spoznava pomen strokovnosti, osebne in poklicne odgovornosti.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v Inštitut Jožef Štefan-odsek za keramiko.

  Za razlago in predstavo o mikrostrukturi keramike uporabi ustrezne sheme in prosojnice.

  Metode karakterizacije keramike

   

   

   

 • pozna metode karakterizacije keramike

 • obnovi znanja o merjenju gostote trdnih snovi s piknometrom;

 • spozna poroznost keramike;

 • razloži pomen specifične površine keramike;

 • obnovi zrnatost keramike;

 • spozna osnove sedimentne analize;

 • spozna osnove rentgenske in mikroskopske analize, elektronske mikroanalize;

 • spozna osnove diferenčne, termične in termogravimetrične analize;

 • spozna osnove delovanja mehanskih dilatometrov;

 • spozna sodobne elektronske dilatometre;

 • spozna mehanske lastnosti keramike (trdnost, trdoto, žilavost);

 • Spoznava pomen strokovnosti.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija čut za ekonomičnost postopkov.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v Inštitut Jožef Štefan.

  Za razlago uporabi ustrezne sheme in prosojnice.

  Keramične surovine

   

   

   

 • . pozna naravne in sintetične surovine

 • spozna surovine za keramiko;

 • razlikuje naravne in sintetične surovine;

 • razloži nastanek naravnih surovin;

 • spozna tipična nahajališča v svetu;

 • spozna materiale za proizvodnjo sintetičnih surovin;

 • Se zaveda pomembnosti keramičnih surovin v vsakdanjem življenju.

  Razvija sposobnost komuniciranja

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije: TD Ruše, Filovci, Ljubečna, Gorenje keramika.

  Priprava surovin

   

   

   

 • pozna skladiščenje surovin

 • pozna čistočo surovin

 • pozna postopke za pripravo surovin

 • razlikuje vrste skladišč;

 • opiše pomen čistoče surovin;

 • razloži delovanje naprav za drobljenje, suho in mokro mletje;

 • razloži pomen mešanja;

 • spozna napake pri mešanju;

 • primerja mešalnike tekočin in mešalnike za trdne snovi;

 • spozna proizvodnjo granulatov za mokro in suho stiskanje;

 • Se zaveda pomena priprave surovin za tehnološke postopke.

  Razvija ekološko zavest.

  Za razlago in boljšo predstavo uporabi ustrezne sheme in prosojnice.

  Dodatki za oblikovanje keramike

   

   

   

 • pozna dodatke za oblikovanje keramike

 • spozna dodatke:surfaktante, deflokulante, koagulante, veziva;

 • plastifikatorje, maziva;

 • spozna vpliv dodatkov na izvedbo tehnoloških postopkov;

 • prepozna, da z dodatki zagotavlja boljšo kvaliteto proizvodov;

 • razlikuje organska in anorganska veziva;

 • Razvija občutek za pravilno izbiro dodatkov.

  Razvija ustvarjalnost.

  Razvija občutek za ekonomičnost.

   

  Oblikovanje keramičnih izdelkov

   

   

   

 • pozna postopke za oblikovanje keramičnih izdelkov

 • spozna osnove mokrega in suhega stiskanja;

 • spozna princip in razlike izostatskega in vročega stiskanja;

 • spozna princip izdelave mavčnega izdelka in izdelka na vrteči se plošči;

 • razloži postopek ulivanja;

 • spozna ekstruzijsko oblikovanje;

 • spozna struženje keramičnih izdelkov;

 • spozna postopke glaziranja (brizganja, pomakanja);

 • opiše plastičnost gline;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija občutek za ekonomičnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Se zaveda pomembnosti izbire pravega tehnološkega postopka.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v KILI Liboje, v COMET Zreče, Ljubečna.

  Za razlago uporabi ustrezne sheme in prosojnice.

  Toplotna obdelava keramike

   

   

   

 • pozna postopke toplotne obdelave keramike

 • razloži postopek sušenja;

 • razloži sušilni diagram;

 • spozna in primerja sušilnike ter njihovo delovanje;

 • spozna tehniko žganja;

 • spozna in razloži diagram žganja keramike;

 • razlikuje princip oksidacijskega in redukcijskega žganja;

 • spozna obratovanje peči za žganje keramike (tunelske, komorne);

 • . primerja vrste energije za žganje;

 • Razvija občutek za ekonomičnost.

  Se zaveda pomembnosti izbire pravega tehnološkega postopka.

  Za razlago in boljšo predstavo uporabi ustrezne sheme in diagrame (prosojnice).

  Glazure in glaziranje

   

   

   

 • pozna glazure za glaziranje keramike

 • razlikuje prozorne in neprozorne glazure;

 • spozna matne, kristalne in barvne glazure;

 • spozna lastnosti in sestavo glazure;

 • spozna suspenzije za glaziranje in nanašanje glazur;

 • pozna napake pri glaziranju;

 • Razvija občutek za estetiko keramičnih izdelkov.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija strokovnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Izdela poročilo s strokovn ekskurzije v KILI Liboje

  Poslikavanje keramike

   

   

   

 • pozna teoretične osnove tehnik poslikavanje keramike

 • razlikuje podglazurne in nadglazurne barve;

 • spozna tehniko poslikavanja;

 • spozna orodja za poslikavanje (čopič, vosek, razpršilec, praskanec);

 • spozna sitotisk;

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija občutek za estetiko.

   

  Tehnična silikatna keramika

   

   

   

 • pozna tehnično silikatno keramiko

 • razlikuje surovine za proizvodnjo silikatne keramike

 • pozna lastnosti silikatne keramike

 • spozna predstavnike tehnično silikatne keramike (kamenina, porcelan, steatit, korderit, mullitna in mullitno-korundna keramika) in način razlikovanja;

 • spozna osnove pridobivanja silikatne keramike;

 • povezuje uporabo silikatne keramike v industriji in gospodinjstvu;

 • Se zaveda pomembnosti tehnične silikatne keramike v izdelkih za vsakdanje življenje.

  Razlikuje strokovnost in inovativnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v Elektroelement Izlake.

  Ognjevarna gradiva

   

   

   

 • pozna vrste ognjevarnih gradiv in namen uporabe

 • pozna izolacijska gradiva

 • spozna ognjevarna gradiva: (silika opeka, šamot, visoko glinična gradiva, bazična gradiva, nevtralna gradiva, izolacijska gradiva);

 • spozna surovine za proizvodnjo ognjevarnih gradiv;

 • spozna in primerja mehanske in toplotne lastnosti ognjevarnih gradiv;

 • spozna pridobivanje ognjevarnih gradiv;

 • se seznani z lastnostmi in uporabo izolacijskih gradiv;

 • razloži pridobivanje izolacijskih gradiv;

 • spozna pomožno opremo za žganje keramike;

 • Se zaveda pomembnosti ognjevarnih in izolacijskih gradiv v vsakdanjem življenju.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija strokovnost.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije3 (npr. opekarna)

  Abrazivi

   

   

   

 • pozna abrazivne snovi in izdelke iz njih

 • našteje abrazivne snovi;

 • spozna surovine za pridobivanje abrazivnih snovi;

 • spozna proizvodnjo brusov in rezalnih plošč;

 • spozna in primerja lastnosti in uporabo brusov;

 • Povezuje pomembnost abrazivnih materialov z uporabo v vsakdanjem življenju.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v Comet Zreče, Swaty Maribor.

  Konstrukcijska keramika

   

   

   

 • pozna konstrukcijsko keramiko

 • razloži pomen konstrukcijske keramike;

 • opiše lastnosti konstrukcijske keramike;

 • definira elastični modul, trdnost in trdoto keramike;

 • spozna materiale konstrukcijske keramike;

 • spozna uporabo konstrukcijske keramike;

 • spozna in opiše korundno keramiko, ZrO2, SiC, Si3N4;

 • Se zaveda pomena konstrukcijske keramike v sodobni tehniki.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija strokovnost.

   

  Elektronska in magnetna keramika

   

   

   

 • pozna elektronsko in magnetno keramiko

 • opiše električne in izolacijske lastnosti elektronske in magnetne keramike;

 • spozna lastnosti in uporabo nelinearnih dielektrikov (feroelektriki, piezokeramika, piroelektrična keramika);

 • spozna predstavnike polprevodnikov (PTC, NTC termistorji, ZnO peristorji);

 • spozna lastnosti in proizvodnjo magnetne keramike;

 • spozna keramične senzorje za vlago in plin;

 • Se zaveda pomena elektronske in magnetne keramike v sodobni tehniki.

  Razvija strokovnost

  Razvija ekonomičnost.

  Izdela poročilo s strokovne ekskurzije v Inštitut Jožef Štefan.

  Osnovni pojmi gospodarjenja

   

   

   

 • pozna potrebe in dobrine

 • pozna osnovne elemente proizvodnje

 • spozna ponudbo in povpraševanje

 • zna razložiti organizacijsko ureditev majhnih in velikih podjetij

 • definira premoženje podjetja

 • razlikuje stroške po različnih kriterijh

 • definira poslovni izid

 • razloži termin investicija

 • pozna promocijo podjetja kot instrument trženja

 • definira življenjske in družbene potrebe in razlikuje vrste dobrin;

 • razloži razlike med obrtniškim in industrijskim načinom blagovne proizvodnje;

 • spozna pojme ponudba, povpraševanje, tržno ravnovesje, delovanje tržnega mehanizma;

 • loči stroške;

 • razloži pojme sanacija in stečaj;

 • ugotavlja razloge za investiranje;

 • Zaveda se pomena delitve dela in medsebojnega sodelovanja za napredek družbe.

  Zaveda se vseh stroškov izdelka.

  Razvija odgovornost za nastale stroške.

  Zaveda se pomena varčevanja in odrekanja, ki sta potrebna za investicije v družini in podjetju.

  Razmišlja o pripadnosti podjetju.

  Izmisli si svojo firmo, logotip firme in slogan firme.

  Računa lastno ceno izdelka.

  Izdela seminarsko nalogo.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja iz zgradbe, lastnosti in uporabe keramike ter iz poznavanja teoretičnih osnov oblikovanja in obdelave keramike.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tradicionalna in sodobna tehnična keramika

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • zgodovina keramike;

 • zgradba keramike

 • steklo

 • mikrostruktura keramike

 • Kemija

 • zgradba kristalov in silikatov;

 • struktura in lastnosti stekla;

 • vpliv mikrostrukture na lastnosti keramike;

 • površinska energija in površinski pojavi

 • Fizikalna kemija

  Praktični pouk

 • površinska energija in osnove reologije;

 • fazna ravnotežja

 • Fizikalna kemija

 • fazna ravnotežja v eno-, dvo-, tro- in več- komponentnih sistemih;

 • sintranje

 • tehnična silikatna keramika

 • konstrukcijska keramika

 • elektronska in magnetna keramika

 • Tehnologija

 • osnove in načini sintranja, vplivi na sintranje;

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;

 • lastnosti, uporaba;

 • metode karakterizacije keramike

 • Fizikalna kemija

  Praktični pouk

 • osnove metod za določanje karakteristik keramike;

 • keramične surovine

 • Kemija

  Praktični pouk

 • naravne in sintetične surovine;

 • priprava surovin

 • oblikovanje keramičnih izdelkov

 • toplotna obdelava

 • Tehnologija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • skladiščenje in priprava surovin;

 • osnove metod oblikovanja;

 • osnove metod toplotne obdelave;

 • dodatki za oblikovanje

 • Kemija

  Tehnologija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • dodatki za kvaliteto in izvajanje tehnoloških procesov;

 • glazure in glaziranje

 • poslikavanje keramike

 • Kemija

  Ekologija

  Praktični pouk

 • lastnosti glazur in osnove glaziranja;

 • osnove tehnik poslikave;

 • ognjevarna gradiva

 • abrazivi

 • Tehnologija

  Ekologija

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba;