SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

PAPIRNIŠKA TEHNOLOGIJA

2. IME PREDMETA

MERITVE IN REGULACIJE

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

34

34

68

skupaj

34

34

68

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pomen merilne, krmilne in regulacijske tehnike v papirni industriji,

 • razume nujnost stalnega strokovnega izobraževanja s področja merilne, krmilne in regulacijske tehnike,

 • razvija sposobnosti za samostojno načrtovanje avtomatizacij procesov,

 • razvija pripadnost papirni stroki,

 • razvija ekološko zavest, ki je še posebej pomembna v papirni industriji,

 • razvija sposobnosti za timsko delo, samostojnost in dobre odnose v podjetju.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  1. Razume osnove merjenja krmiljenja in regulacije (MKR) v papirni industriji
  (fizikalna količina, enota, definicija merjenja, predpone enot, definicija KR po DIN, krmilna veriga, regulacijska zanka, signal, regulator, dvotočkovna, P, I, PI regulacija)

 • razloži definicijo merjenja z zgledi;

 • loči med krmiljenjem in regulacijo;

 • nariše regulacijske zanke;

 • na primerih regulacije v papirni industriji določi x, y in w;

 • Spoznava pomen merjenja za odnose v človeški družbi.

  Se zave pomena natančnosti pri merjenju.

  Razvija zanesljivost pri merjenju.

  Uporaba meril in etalonov. Uporaba tehnoloških shem iz papirne industrije.

  2. Pozna sheme in simbole za označevanje regulacijskih zank v papirni industriji

 • izdela enostavno tehnološko shemo procesa z vrisanimi regulacijskimi zankami;

 • razloži tehnološke sheme in regulacijske zanke iz papirne industrije;

 • samostojno riše regulacijske zanke;

 • Pri risanju tehnoloških shem razvija ustvarjalnost.

  Pri risanju simbolov razvija doslednost in vztrajnost.

  Uporaba eksperimentalne naprave. Uporaba shem iz papirne industrije.

  3. Razume regulacijo temperature v kuhalniku
  s tekočinskim regulatorjem brez pomožne energije

 • upravlja proces z regulatorjem;

 • nastavi w;

 • nazorno opiše x, y in w;

 • Razvija sposobnost za timsko delo.

  Se zave delovne odgovornosti pri vodenje strojev v papirni industriji.

  Vaje potekajo na eksperimentalni napravi.

  4. Zna regulirati nivo v strojni kadi za
  papirno snov s pnevmatskim regulatorjem FOXBORO in pnevmatsko krmiljenim ventilom

 • vodi proces z regulatorjem FOXBORO;

 • nastavlja željeno količino w;

 • določi w, x in y;

 • Razvija sposobnost za timsko delo.

  Razvija sposobnosti za vodenje strojev v papirni industriji.

  Spoznava pomen natančnega merjenja in regulacije pri vodenju papirnega stroja.

  Vaje potekajo na eksperimentalni napravi.

  5. Zna in razume metode merilne, krmilne in regulacijske tehnike na papirnem stroju za
   - merjenje gramature, vlage, pepela (vsebnosti polnila)

 • razloži fizikalne principe;

 • nariše shemomernih naprav;

 • nariše regulacijsko zanko;

 • Razvija pripadnost papirni stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju papirnega stroja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Ogled naprav v papirnicah. Uporaba modelov naprav.

  6. Zna in razume metode MKR na papirnem stroju (PS) za merjenje gostote, stopnje odvodnjavanja, mletja in regulacije dovoda snovi na PS

 • razloži fizikalne principe;

 • nariše shemo mernih naprav;

 • nariše regulacijsko zanko;

 • Razvija pripadnost papirni stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju papirnega stroja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Ogled naprav v papirnicah. Uporaba modelov naprav.

  7. Zna in razume metode MKR na papirnem stroju (PS) za merjenje trdote, gladkosti in debeline papirja in regulacijo hitrosti papirne proge

 • razloži fizikalne principe;

 • nariše shemo mernih naprav;

 • nariše regulacijsko zanko;

 • Razvija pripadnost papirni stroki.

  Razvija odgovornost pri vodenju papirnega stroja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Ogled naprav v papirnicah. Uporaba modelov naprav.

  8. Pozna regulacijo ogrevanja na PS (osnove energetike v papirni industriji, regulacija tlaka in temperature pare, parno-kondenzatni sistemi)

 • nariše enostavno shemo sušenja s paro;

 • izračuna količino pare za ogrevanje sušilnih skupin;

 • razloži delovanje osnovnih parno-kondenzatnih sistemov v sušilni skupini na papirnem stroju;

 • Spoznava pomen merilne, krmilne in regulacijske tehnike za ekologijo.

  Spoznava pomen merjenja za majhno porabo energije.

  Ogled papirnic.

  9. Pozna osnove električnega merjenja, krmiljenja in regulacije v papirni industriji
  (osnove elektrike, osnovni električni elementi v MKR tehniki, čutilniki, električni regulacijski krog, elektronski regulatorji

 • sestavi enostavne električne regulacijske zanke;

 • razloži delovanje značilnega elektronskega regulatorja;

 • loči med posameznimi elektronskimi elementi;

 • Razvija sposobnosti za timsko delo.

  Pri risanju regulacijskih zank razvija ustvarjalnost in inovativnost.

  Uporaba eksperimentalne naprave in modelov regulatorjev.

  10. Pozna in utrdi osnove računalniškega vodenja procesov
  (Osnove računalništva, D/A in A/D pretvorba, osnove programiranja)

 • razloži delovanje računalnika;

 • nariše shemo D/A in A/D pretvornika;

 • pretvarja analogne vrednosti v digitalne;

 • napiše blok shemo računalniškega vodenje procesa;

 • Spoznava pomen natančnosti in zbranosti pri uporabi računalnika.

  Razvija zanesljivost pri vnosu podatkov v računalnik.

  Vaje na eksperimentalni napravi in na PC računalniku.

  11. Razume računalniško regulacijo nivoja v strojni kadi na PS
  (merjenje nivoja z A/D pretvornikom in dvotočkovna regulacija nivoja z vklopom in izklopom črpalke)

 • vodi proces na eksperimentalni napravi;

 • napiše enostaven program v Pascalu za vklop in izklop črpalke;

 • Pri pisanju programa razvija ustvarjalnost.

  Pri reševanju problemov pri pisanju računalniškega programa razvija sposobnosti za timsko delo.

  Vaje na eksperimentalni napravi za računalniško vodenje procesov.

  12. Razume računalniško MKR gramature in vlage na PS-ju

 • izpiše in ovrednoti podatke in nariše shemo regulacije;

 •  pokaže merna mesta na papirnem stroju in jih poveže s shemo;

 • Pri ogledu papirnic razvija tolerantnost in komunikativnost.

  Spoznava pomen dobrih odnosov za uspešno proizvodnjo.

  Spoznava pomen osebne odgovornosti pri računalniškem vodenju papirnega stroja.

  Ogled računalniškega sistema v papirnici.

  13. Zna voditi proces proizvodnje papirja z računalniškim programom CAPS za simulacijo proizvodnje papirja

 • vpiše v program parametre potrebne za uspešno vodenje procesa proizvodnje papirja;

 • ovrednoti osnovne regulacijske zanke v proizvodnji papirja. vodi posamezne dele programa;

 • izbira posamezne regulacijske sklope;

 • nadzoruje celoten proces;

 • Se zave pomena simulacijskih programov za učenje in zmanjševanje napak v proizvodnji.

  Pri delu s simulacijskim programom razvija ustvarjalnost.

  Razvija sposobnosti za timsko delo.

  Uporaba računalniškega programa CAPS za simulacijo proizvodnje papirja.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove merjenja

 • Fizika - 1. letnik

 • osnovne in izpeljane fizikalne količine, etaloni, standardi;

 • sheme in simboli za označevanje regulacijskih zank v papirni industriji

 • Tehnologija - 2. letnik

 • risanje tehnoloških shem in simbolov;

 • regulacija nivoja v strojni kadi

 • Tehnologija - 2. letnik

 • regulacija nivoja v strojni kadi z regulatorjem FOXBORO;

 • merilna, krmilna in regulacijska tehnika na papirnem stroju

 • Tehnologija - 3. in 4. letnik

 • merjenje fizikalnih količin papirja na papirnem stroju (gramatura, vlaga, pepel, ...);

 • regulacija ogrevanja na papirnem stroju

 • Tehnologija - 4. letnik

  Fizika - 4. letnik

 • regulacija sušenja papirja in ogrevanja sušilnih skupin s paro;

 • osnove električnega merjenja, krmiljenja in regulacije v papirni industriji

 • Fizika - 3. letnik

 • osnove električne regulacije in elektronski regulator;

 • osnove računalniškega vodenja procesov

 • Računalništvo - 1. letnik

 • osnove računalništva, AD in DA pretvorba;

 • računalniška regulacija nivoja v strojni kadi na papirnem stroju

 • Tehnologija - 4. letnik

 • regulacija nivoja s PC računalnikom;

 • računalniško merilne, krmilne in regulacijske tehnike gramature in vlage na papirnem stroju

 • Tehnologija - 4. letnik

 • regulacija gramature in vlage na papirnem stroju z računalnikom;

 • simulacija vodenja proizvodnje papirja z računalniškim programom CAPS

 • Tehnologija -4. letnik

 • simulacije celotnega procesa proizvodnje papirja z računalniškim programom CAPS;