SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

PAPIRNIŠKE TEHNOLOGIJE

2. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA VLAKNIN IN PAPIRJA

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

272

68

340

skupaj

272

68

340

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume kemijsko-tehnološke zakonitosti pridobivanja vlaknin, pozna njihove razlike predvsem glede na lastnosti;

 • pozna lastnosti polnil, pigmentov in drugih pomožnih sredstev in zna glede na to izbrati določene surovine za izdelavo želene vrste papirja;

 • razume tehnologijo izdelave različnih vrst papirjev (splošen izraz za papir, karton ali lepenko) in predvideva kateri dejavnik določenega procesa proizvodnje papirja lahko spremenimo, da bomo dosegli želene lastnosti določene vrste papirja;

 • pozna osnove tehnologije površinskega oplemenitenja in obvlada pripravo ustreznih premaznih mešanic glede na lastnosti osnovnega papirja in vrsto premazovalnika;

 • pozna osnove dodelave in osnove tiskanja papirja in ve kakšne lastnosti mora imeti papir za določeno vrsto tiska.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna definicijo papirja ter zgodovino in poenostavljen potek izdelave

 • opiše zgodovinski potek nastajanja papirja;

 • razloži današnji pomen papirja;

 • nariše najpreprostejšo shemo izdelave papirja;

 • Se zave pomembnosti tehnološkega napredka.

  Ogled videofilma.

 • pozna in prepozna osnovne sestavine papirja in njegove glavne lastnosti

 • razloži iz česa je sestavljen papir;

 • našteje različne skupine lastnosti papirjev;

 • razlikuje in opiše najpomembnejše lastnosti;

 • pozna enačbe za izračun lastnosti in izračuna njihove vrednosti iz znanih podatkov;

 • Razvija strokovna znanja o sestavi papirja.

  Se zave pomena zanesljivosti pri določanju in računanju lastnosti papirja.

  Prikaz različnih surovin, ki sestavljajo papir.

  Računske vaje.

 • zna razvrstiti papir v določene skupine

 • obvlada razvrščanje končnih izdelkov papirne industrije iz različnih gledišč v posamezne skupine;

 • Se zave pomena izdelave različnih vrst papirjev in njihove uporabe za različne namene.

  Demonstracija različnih vzorcev papirja.

 • pozna lastnosti in vrste lipidov

 • opiše splošne značilnosti, zgradbo molekul in kemijske lastnosti lipidov;

 • razlikuje med umiljivimi in neumiljivimi lipidi;

 • razloži nastanek esterske vezi;

 • razlikuje posebnosti pri uporabi voskov;

 • razlikuje maščobe rastlinskega in živalskega izvora, nasičene in nenasičene maščobne kisline;

 • razloži reakcije maščob in olj (adicija, oksidacija, umiljenje)

 • spozna sposobnost emulgiranja maščob;

 • definira lastnosti površinsko aktivnih snovi na primerih mil in detergentov;

 • Razvija osnovna kemijska strokovna znanja pomembna pri pripravi surovin za papirno industrijo.

  Priprava emulzije iz jedilnega olja in rumenjaka.

 • pozna zgradbo in lastnosti ogljikovih hidratov

 • razlikuje ogljikove hidrate po izvoru, funkcionalni skupini in številu monosaharidnih enot;

 • zna zapisati formule in razložiti lastnosti monosaharidov s poudarkom na značilnostih glukoze,

 • razlikuje disaharide, razloži nastanek glikozidne vezi v saharozi celobiozi;

 • definira polisaharide;

 • spozna naravna polimera škrob in celulozo;

 • razlikuje škrob od celuloze glede na zgradbo, lastnosti in uporabo;

 • Razvija osnovna kemijska strokovna znanja pomembna pri pripravi surovin za papirno industrijo.

  Sestavljanje monosaharidov z modeli in zapisovanje Fischerjevih projekcij.

 • pozna sestavo lesa in enoletnih rastlin (slame)

 • opiše morfološko sestavo lesa;

 • opiše kemično sestavo in razloži pomen posameznih komponent lesa in slame;

 • opiše zgradbo lesnega vlakna in stebla slame;

 • Razvija strokovna znanja o osnovnih surovinah za izdelavo vlaknin.

  Se zave pomena natančnosti pri določanju vrste vlaken.

  Prikaz lesa v različnih presekih.

  Demonstracija vlaknin pod mikroskopom.

 • pozna lesni prostor

 • opiše posamezne tehnološke postopke in naprave pri pripravi lesa za nadaljnjo pridobivanje vlaknin, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja;

 • nariše enostavno blok shemo lesnega prostora;

 • Razvija strokovna znanja priprave osnovnih surovin za izdelavo vlaknin.

  Se zave delovne odgovornosti na delovnem mestu

  Prikaz shem posameznih naprav.

  Samostojno risanje blok sheme.

 • pozna pridobivanje in vrste lesovinskih vlaknin, njihovo pripravo ter njihovo uporabo

 • pozna razlike med različnimi vrstami lesovinskih vlaknin in pozna njihovo uporabo pri izdelavi papirja;

 • opiše princip pridobivanja bruševin, navede dejavnike, ki vplivajo na kakovost in primerja različne vrste bruševin;

 • opiše princip pridobivanja meljavin, navede dejavnike, ki vplivajo na izdelavo in primerja različne vrste meljavin;

 • opiše namen in potek prebiranja lesovinskih vlaknin in nariše enostavno blok shemo sistema prebiranja lesovinskih vlaknin;

 • opiše namen in potek beljenja lesovinskih vlaknin z različnimi belilnimi sredstvi;

 • razloži, kdaj je potrebno zgoščevanje, izžemanje ali sušenje lesovinskih vlaknin in opiše potek;

 • Osvaja strokovna znanja izdelave vlaknin.

  Zave se varčnosti pri uporabi lesovinskih vlaken in s tem tudi ekološke zavesti.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav.

  Samostojno risanje blok shem.

 • pozna pridobivanje in vrste celuloznih vlaknin, njihovo pripravo in njihovo uporabo

 • pozna razlike med različnimi vrstami celuloznih vlaknin;

 • pozna uporabo različnih vrst celuloznih vlaknin;

 • razloži potek pridobivanja po hidrogensulfatnem (IV) postopku (poudarek na razklopu z magnezijevo bazo):

 • opiše potek pridobivanja in priprave SO2 plina,

 • opiše in skicira diskontinuirni kuhalnik z osnovno opremo,

 • razloži potek polnjenja diskontinuirnega kuhalnika, tehnologijo kuhanja in potek praznjenja kuhalnika v izpihovalno posodo;

 • razloži potek regeneracije kemikalij:

 • razloži potek uparevanja redke odpadne lužnice,

 • razloži potek sežiga goste odpadne lužnice,

 • razloži potek priprave kuhalne kisline;

 • Osvaja strokovna znanja izdelave vlaknin.

  Zave se poklicne odgovornosti na delovnem mestu, razvija ekološko zavest.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav.

  Risanje blok shem.

   

 • spozna potek pridobivanja sulfatne celulozne vlaknine:

 • spozna delovanje kontinuirnega kuhalnika in njegove prednosti,

 • spozna potek regeneracije kemikalij;

 •    

 • pozna nadaljnjo predelavo celuloznih vlaknin

 • razloži potek pranja;

 • pozna različne pralne naprave in sisteme pranja celulozne vlaknine;

 • pozna pomen in potek čiščenja celuloznih vlaknin;

 • razloži namen in potek beljenja celuloznih vlaknin (klasični, ECF, TCF sistemi);

 • razloži, kdaj je potrebno zgoščevanje, izžemanje ali sušenje celulozne vlaknine in kako poteka;

 • Razvija strokovna znanja priprave vlaknin.

  Zaveda se skrbnosti in zanesljivosti pri delu, poglablja ekološko zavest in varčnost.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav.

  Risanje blok shem.

 • spozna pridobivanje in uporabo drugih vrst vlaknin

 • spozna pridobivanje polcelulozne vlaknine (NSSC) in njeno uporabo;

 • spozna pridobivanje kemične celuloze in njeno uporabo;

 • Širi strokovna znanja o možnosti pridobivanja vlaknin in uporabe vlaknin v drugih industrijskih panogah.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov, risanje blok shem.

 • pozna namen uporabe polnil v papirju

 • pozna pojem retencije;

 • pozna zahteve, ki se postavljajo za uporabo polnil;

 • razloži vpliv polnil na lastnosti papirja;

 • pozna glavne lastnosti različnih vrst polnil;

 • pozna pripravo polnil pred vnosom v papirno snov;

 • Zave se pomena dodajanja polnil v papir.

  Prikaz slik polnil.

  Risanje blok sheme.

 • spozna značilnosti polimerov

 • definira in razlikuje pojme: monomer, kopolimer, polimer;

 • napiše reakcije polimerizacije alkenov in dienov;

 • razlikuje sintezo adicijskih in kondenzacijskih polimerov;

 • razloži nastanek poliadicijskih polimerov: polietilena, polistirena, polivinilklorida,teflona in opiše njihovo uporabnost;

 • razloži nastanek polikondenzacijskih polimerov: poliestra, poliamida, polisiloksana in opiše njihovo uporabnost;

 • sklapa na obremenitev okolja s tovrstnimi odpadki;

 • Se zave racionalne uporabe sintetičnih polimerov glede na ekološko naravnanost industrije.

  Referat:

 • iskanje izdelkov v vsakdanji uporabi s točno določeno sestavo obravnavanih polimerov.

 • pozna namen uporabe klejiv v papirju

 • razloži namen klejenja;

 • pozna klejenje v masi z različnimi vrstami klejiv in klejenje na površini;

 • Zave se pomena dodajanja klejiv v papir.

  Demonstracija razlike med klejenim in neklejenim papirjem.

 • pozna namen uporabe ostalih pomožnih sredstev v papirju

 • pozna namen barvanja papirja;

 • razlikuje med različnimi vrstami barvil;

 • pozna pripravo barvil in načine barvanja;

 • pozna načine za povečanje beline papirja;

 • pozna mokromočna sredstva in namen njihove uporabe;

 • Zave se pomena uporabe ostalih pomožnih sredstev pri izdelavi papirja.

  Prikaz različnih obarvanih papirjev.

  Prikaz razlike med navadnim papirjem in papirjem z dodatkom

   

 • spozna načine in sredstva za preprečevanje penjenja;

 • spozna sredstva za preprečevanje rasti in za uničevanje mikroorganizmov;

 • pozna retencijska sredstva;

 •  

  sredstva za povečanje beline.

 • razume pripravo primarnih in sekundarnih vlaknin pri izdelavi papirja

 • razloži namen uporabe in delovanje posameznih naprav v pripravi primarnih vlaknin (razpuščevalniki, surovinske kadi, cevni čistilniki goste snovi, razvlaknjevalniki, mlelne naprave);

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na njihovo učinkovitost;

 • izdela preprosto tehnološko skico priprave primarnih vlaknin;

 • razume pomen uporabe sekundarnih vlaknin;

 • spozna nekaj postopkov in specialnih naprav za predelavo sekundarnih vlaknin oziroma starega odpadnega papirja (predvsem deinking);

 • Osvaja strokovna znanja o pripravi primarnih in sekundarnih vlaknin pri izdelavi papirjev.

  Zave se pomena varčnosti.

  Širi ekološko zavest.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav.

  Risanje blok shem.

 • strokovna ekskurzija v tovarno celuloze in papirja VIPAP Krško

 • ogled proizvodnje bruševine, celulozne vlaknine po magnefitnem postopku in pripravo sekundarnih vlaknin s flotacijskim deinking postopkom;

 • Osvojena teoretična znanja vidi v praksi.

  Izdelava poročila.

 • razume pripravo papirjevine oziroma konstantni del papirnega stroja

 • razloži potek priprave papirjevine in pozna naprave, ki se pri tem uporabljajo;

 • izdela preprosto tehnološko skico konstantnega dela papirnega stroja;

 • Osvaja strokovna znanja o pripravi papirjevine pri izdelavi papirjev.

  Prikaz skic določenih naprav.

  Risanje blok shem.

  Samostojno risanje skic.

 • razume delovanje različnih natokov papirnem stroju

 • razloži delovanje natokov;

 • primerja različne natoke na papirnih strojih;

 • Zave se pomena zanesljivega dela natokov PS.

  Prikaz skic določenih naprav.

 • razume potek oblikovanja papirnega traku

 • razloži potek oblikovanja papirjev na različnih strojih;

 • pozna osnovne elemente klasične sitove skupine;

 • pozna oblikovanje papirne plasti na okroglih sitih;

 • pozna sodobne naprave z dvojnimi siti za oblikovanje različnih vrst papirjev;

 • Osvaja strokovna znanja o oblikovanju različnih papirjev in pri tem se zaveda pomena tehnološkega napredka.

  Prikaz tehnoloških shem in risanje skic določenih naprav.

 • razume potek izžemanja papirnega traku

 • razloži potek izžemanja papirnega traku;

 • pozna različne vrste mokrih stiskalnic (enojne, kompaktne kombinirane) in njihovo delovanje;

 • Osvaja strokovna znanja o izžemanju papirnega traku in hkrati se zave ekonomičnosti porabe energije.

  Prikaz in risanje skic določenih naprav.

 • pozna potek kroženja vod na papirni stroj

 • pozna različne vrste sitovih vod in njihovo uporabo v papirnicah;

 • pozna naprave za čiščenje vod;

 • Predvsem razvija ekološko zavest, saj naj bi čim manj industrijskih vod izpuščali v vodotoke.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav.

 • razume potek sušenja papirnega traku

 • razloži potek sušenja papirnega traku in njegov vpliv na lastnosti papirja;

 • opiše sušilno skupino;

 • opiše kontaktno sušenje;

 • opiše delovanje parno kondenzatnih sistemov;

 • opiše konveksno sušenje;

 • opiše rekuperacijo toplote;

 • spozna hlajenje papirja;

 • Osvaja strokovna znanja o sušenju papirjev.

  Se zave varčnosti ter pomena primernega delovnega okolja.

  Prikaz tehnoloških shem sušilne skupine in parno kondenzatnih sistemov.

  Prikaz skic določenih naprav.

 • pozna potek navijanja papirnega traku

 • opiše potek navijanja papirnega traku na navijalniku

 • Osvaja strokovna znanja.

  Prikaz skice navijalnika.

 • strokovna ekskurzija v papirnico SLADKOGORSKA v Sladkem vrhu

 • ogled priprave sekundarnih vlaknin po izpiralnem deinking postopku, barvanja papirja in izdelave tissue higienskih papirjev ter njihove predelave;

 • Osvojena teoretična znanja vidi v praksi.

  Izdelava poročila.

 • razume namen in postopke oplemenitenja papirja

 • razloži namen premazovanja papirjev;

 • opiše sestavo premazne mešanice, njeno pripravo in njene najpomembnejše lastnosti;

 • razloži potek premazovanja;

 • pozna različne vrste premazovalnih sistemov;

 • Osvaja strokovna znanja izdelave oplemenitenih papirjev in pri tem razvija poklicno odgovornost.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih sistemov in skic določenih naprav

 • razume namen in potek glajenja papirjev

 • razloži namen glajenja papirjev;

 • opiše delovanje različnih vrst gladilnikov;

 • Osvaja strokovna znanja izdelave gladkih sijajnih ali mat papirjev.

  Prikaz slik in shem določenih naprav.

 • pozna strojno dodelavo papirjev in njihovo skladiščenje

 • opiše potek previjanja papirjev;

 • opiše potek vzdolžnega razreza papirjev;

 • opiše potek prečnega razreza papirjev;

 • opiše potek embaliranja papirjev;

 • opiše potek skladiščenja papirjev;

 • Razvija strokovna znanja dodelave papirjev v papirnici, pri čemer se zave pomena kakovosti končnega izdelka, ki bo šel h kupcu, na kar vpliva predvsem natančnost in delovna, poklicna ter osebna odgovornost vseh zaposlenih.

  Prikaz slik in skic določenih naprav.

 • spozna čiščenje odpadnih vod tovarn za izdelavo vlaknin in papirja

 • spozna mehansko čiščenje odpadnih vod;

 • spozna kemijsko čiščenje odpadnih vod;

 • spozna biološko čiščenje odpadnih vod;

 • Razvija predvsem ekološko zavest.

  Prikaz tehnoloških shem posameznih postopkov in skic določenih naprav

 • strokovna ekskurzija v papirnico KORA-C v Tržiču

 • ogled proizvodnje in predelave lepenke;

 • Osvojena teoretična znanja vidi v praksi.

  Izdelava poročila.

 • pozna osnovne tehnike tiska

 • razloži potek tiskovnega procesa;

 • spozna različne tehnike tiska in potrebne lastnosti papirja za njih;

 • Se zave pomena kakovosti izdelkov papirne industrije za nadaljnjo uporabo.

  Slikovni prikaz različnih tehnik tiska.

 • pozna osnove organizacije proizvodnje

 • pozna različna pojmovanja besede organizacija in njihov pomen;

 • pozna pomen, opredelitev in vsebino dela poslovnih funkcij (procesov) ter izbiro področij poslovanja v proizvodni organizaciji;

 • Osvaja znanja o osnovnih organizacijskih lastnostih velikih podjetij in svojem mestu v njih.

   

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet se povezuje predvsem s praktičnim poukom v 4. letniku in s predmetom meritve in regulacija v 4.letniku, pomembna pa so tudi določena predhodna znanja iz predmetov kemijska tehnologija in kemija.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • glavne lastnosti papirja

 • Praktični pouk (4. letnik)

 • lastnosti papirja;

 • lesni prostor

 • Kemijska tehnologija

 • skladiščenje, transport snovi;

 • lesovinske vlaknine

 • Kemija

  Kemijska tehnologija

  Praktični pouk (4. letnik)

 • skladiščenje, transport suspenzij, postopki ločevanja faz trdno-tekoče, sušenje;

 • oksidacija, redukcija – kemijske reakcije,

 • proizvodnja lesovine;

 • celulozne vlaknine

 • Kemija

  Kemijska tehnologija

  Merjenje in regulacija

  Praktični pouk (4. letnik)

 • transport in mešanje suspenzij, uparevanje, kemijski reaktorji;

 • merjenje in regulacija temperature, tlaka, pretoka, nivoja, konsistence;

 • priprava celulozne vlaknine,

 • kemijske reakcije;

 • polnila, klejiva in ostala pomožna sredstva pri izdelavi papirja

 • Kemijska tehnologija

  Praktični pouk

 • disperzija, adsorbcija, mešanje;

 • izdelava papirja;

 • priprava snovi na papirnem stroju

 • Kemijska tehnologija

  Merjenje in regulacija

  Praktični pouk (4. letnik)

 • priprava snovi na papirnem stroju;

 • proizvodnja papirja in kartona,

 • transport in mešanje suspenzij,

 • merjenje in regulacija nivoja, gostote oziroma konsistence, pretoka, tlaka;

 • osnovni segmenti papirnega stroja

 •  

 • izdelava papirja na papirnem stroju, proizvodnja papirja in kartona,

 • ločevanje faz, prenos toplote, sušenje;

 • merjenje in regulacija gramature, debeline, suhote, vsebnosti pepela na papirnem stroju;

 • oplemenitenje papirja (premazovanje, glajenje)

 • dodelava papirja in skladiščenje

 • Praktični pouk (4. letnik)

 • premazovanje papirja na premazovalniku, proizvodnja premazanega papirja in glajenje na supergladilniku;

 • dodelava papirja;

 • čiščenje odpadnih vod tovarn za izdelavo vlaknin in papirja

 • Kemijska tehnologija

  Ekologija

 • ločevanje faz;

 • odpadne vode;