SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

PAPIRNIŠKA TEHNOLOGIJA

2. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

34

136

170

skupaj

34

136

170

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Kraj in obseg izvedbe praktičnega pouka

Kraj izvedbe

Število ur

Opombe

Srednja šola tiska in papirja

40

 

ICP Ljubljana

80

 

Papirnica Vevče

15

 

Količevo karton

15

 

Projektno delo

20

ICP ali papirnica

Skupaj ur

170

 


4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • se usposobi za izvajanje tehnoloških operacij v laboratorijskem, polindustrijskem in industrijskem obsegu v proizvodnji papirja in kartona,

 • se usposobi za izvajanje medprocesne kontrole pri proizvodnji papirja in kartona,

 • spozna materiale, naprave in osnovne tehnološke postopke v laboratorijskem, polindustrijskem in industrijskem obsegu,

 • se usposobi za uporabo strokovne literature in spozna nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja,

 • se zave pomena natančnosti in doslednosti pri delu,

 • se zave pomena izvedbe dela po natančno predpisanem postopku,

 • se seznani s principi kakovosti vodenja in organiziranja,

 • spozna osnove in pomen varstva pri delu,

 • spozna vrednote : objektivnost, natančnost, odgovornost, skupinsko delo,

 • razvija ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,

 • pridobiva spretnosti, natančnost, točnost, zanesljivost in redoljubnost pri delu.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Vlaknine

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna pomen in postopek frakcionoranja vlaknin

 • se nauči izdelati mehansko analizo vlaknin: gramaturo, debelino, volumsko maso, utržni indeks, raztržni indeks, razpok, kapilarna vpojnost

 • izdela frakcioniranje lesovinskih vlaken;

 • izvede meritve vlakninskih listov pri različnih pogojih mletja, zapiše izmerjene podatke z rezultati in nariše mlelno krivuljo;

 • Se navaja na natančnost.

  Razvija sposobnosti delitve dela in dela v skupini.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost za delo z merilnimi napravami.

  LABORATORIJSKO DELO SE IZVEDE V ŠOLSKEM LABORATORIJU

 • samostojna izvedba meritev,

 • izdelava poročila.

 • Karton

   

   

   

 • razume pomen združevanja različnih vlakninskih plasti v karton

 • zna izračunati potrebno količino vlaknin za izdelavo plasti

 • izdela posamezne vlakninske plasti na laboratorijskem oblikovalniku,

 • sestavi tri vlakninske plasti v karton,

 • Razvija ustvarjalnost.

  Razvija ročne spretnosti.

  Delo:

 • računske vaje,

 • izdelava triplastnega kartona,

 • izdelava poročila.

 • Papir

   

   

   

 • se nauči določiti smer teka vlaken

 • obnovi postopek za mehansko analizo papirja: gramaturo, debelino, volumsko maso, utržno jakost, raztezek, raztrg

 • se nauči določiti vrednost pepela, suhoto, vlažnost

 • se nauči določiti površinske lastnosti papirja : določiti strani papirja, gladkost, hrapavost, klejenost

 • se nauči določiti tiskovne lastnosti papirja : K + N test, DT, Winston test, IGT test

 • določi smer teka vlaken na vzorcih;

 • pridobi rutino pri določanju mehanskih lastnosti papirja;

 • določi strani papirja;

 •  analizira površinske lastnosti papirja;

 • analizira tiskovne lastnosti papirja;

 • je sposoben povezati teoretične zaključke z rezultati meritev;

 • Se zaveda pomena natančnosti.

  Razvija povezovanje teorije s praktičnimi ugotovitvami.

  Razvija sposobnosti dela v skupini.

  Delo:

 • izvedba mehanskih,

 • površinskih in tiskovnih meritev papirja,

 • izdelava poročila.

 • Premazani papir

   

   

   

 • zna izdelati primerjalno analizo papirja pred in po premazovanju

 • določi lastnosti papirja pred in po premazovanju;

 • razloži rezultate meritev;

 • povezuje rezultate meritev papirja pred in po premazovanju in izdela zaključke;

 • Razvija pripadnost skupini.

  Se čuti odgovornega za izmerjene rezultate.

  Se navaja na vrednotenje dobljenih rezultatov.

  Delo:

 • delo po skupinah,

 • zaključki so rezultat skupinskega dela.

 • Proizvodnja lesovine

   

   

   

 • spozna pripravo lesa

 • spozna brušenje lesa

 • obnovi znanje o čistilnih napravah

 • spozna zgoščevanje lesovine

 • razume pomen čiščenja lesa;

 • opazuje postopek izdelave lesovine;

 • nariše skico brusilnika in ga opiše;

 • razloži delovanja čistilnih naprav;

 • Razvija odnos do racionalnosti pri pripravi lesa.

  PROGRAM SE IZVEDE V PODJETJU LESPAL, KOLIČEVO

  Ogled proizvodnje lesovine.

  Delo:

 • skiciranje v zvezek,

 • izdelava poročila.

 • Proizvodnja kartona

   

   

   

  Priprava recikliranih vlaknin

   

   

   

 • spozna pripravo in sortiranje recikliranih vlaknin

 • spozna sortirne naprave in opiše princip delovanja

 • razloži pomen sortiranja recikliranih vlaknin

 • razloži postopke za ločevanje specifično težjih in specifično lažjih delcev od vlaken

 • Razvija ekološko zavest in poklicno odgovornost.

  PROGRAM SE IZVEDE V PODJETJU KOLIČEVO KARTON

  Izdelava kartona

   

   

   

 • -spozna oblikovanje plasti kartona

 • spozna postopek združevanja plasti kartona

 • spozna glajenje kartona v sušilni skupini KS

 • razlikuje delovanje formerjev in ravnih sit;

 • je sposoben predstave zaporedja združevanja plasti;

 • opiše postopek glajenja kartona v sušilni skupini;

 • Upošteva različnost vlakninske sestave plasti kartona.

  Ogled proizvodnje kartona.

  Delo:

 • uporaba proizvodnih shem,

 • skiciranje v zvezek,

 • izdelava poročila.

 • Proizvodnja papirja

   

   

   

  Priprava vlaknin

   

   

   

 • spozna kontinuirano pripravo vlaknin

 • spozna programirano mešanje vlaknin in dodatkov

 • spozna razliko v pripravi navadnega in vodoodpornega izmeta

 • razloži prednosti kontinuirane priprave vlaknin;

 • logično poveže faktorje, ki vplivajo na mešanje vlaknin;

 • razloži postopek priprave vodoodpornega izmeta;

 • Razvija logično razmišljanje.

  Razvija skrbnost, strokovnost In ekološko zavest.

  PROGRAM SE IZVEDE V PODJETJU PAPIRNICA VEVČE

  Ogled priprave vlaknin za izdelavo papirja.

  Delo:

 • računske vaje,

 • uporaba proizvodnih shem,

 • izdelava poročila.

 • Izdelava papirja

   

   

   

 • spozna večstopenjsko čiščenje snovi

 • spozna oblikovanje papirnega lista na hitrotekočem papirnem stroju

 • zna ločiti med vodnim znakom in moleto

 • spozna delovanje kompaktne

 • stiskalnice

 • obnovi znanje o sušenju papirja

 • spozna procesno vodenje papirnega stroja in tekočo kontrolo kvalitete

 • razloži pomen večstopenjskega;

 • čiščenja snovi;

 • nariše elemente sitove skupine in razloži njihove naloge;

 • pojasni vlogo valjev v stiskalnici in jo primerja s klasično stiskalnico;

 • razloži pomen procesnega vodenja PS in tekoče kontrole kvalitete;

 • Osvaja sposobnost sporočanja s skico.

  Se zave ustvarjalnosti pri oblikovanju papirnega lista.

  Razvija čut za varčno uporabo toplotne energije.

  Zave se potrebe po zanesljivosti in konstantnosti obratovanja papirnega stroja.

  Ogled izdelave papirja.

  Delo:

 • skiciranje v zvezek,

 • opis po skici,

 • uporaba proizvodnih shem,

 • izdelava poročila.

 • Premazovanje papirja

   

   

   

 • spozna avtomatizirano pripravo premaznih mešanic

 • spozna industrijsko premazovanje papirja

 • opazuje pripravo premazne mešanice;

 • razloži pomen večkratnega čiščenja premazne mase;

 • razloži postopek premazovanja;

 • Zave se potrebe po konstantni kvaliteti premazne mase.

  Zave se ekoloških posledic nepravilnega ravnanja s surovinami.

  Ogled premazovanja papirja.

  Delo:

 • računske vaje,

 • skiciranje v zvezek,

 • izdelava poročila.

 • Vode v proizvodnji papirja

   

   

   

 • obnovi pomen vode v proizvodnji papirja

 • spozna pomen in postopek čiščenja voda

 • razloži pomen vode v proizvodnji papirja;

 • razloži pomen čiščenja odpadne vode iz proizvodnje papirja;

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Ogled vodočistilne naprave.

  Dodelava papirja

   

   

   

 • spozna pomen dodelave papirja

 • spozna potek informacij o kvaliteti v proizvodnji papirja

 • opazuje spreminjanje oblike papirja;

 • sklepa o posledicah slabega prenosa informacij;

 • Zave se pomena organiziranosti proizvodnega procesa.

  Razvija osebno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

  Ogled dodelave papirja.

  Delo:

 • izdelava poročila.


 • Inštitut za celulozo in papir

   

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  PRIPRAVA VLAKNIN

  Dijaki

  Dijaki

   

   

  Delignifikacija

   

   

   

 • razumejo postopek delignifikacije

 • prepoznajo razliko med napravami za delignifikacijo

 • spoznajo tehnološke parametre pri delignifikaciji

 • obvladajo spremembe tehnoloških parametrov

 • spoznajo naprave za prebiranje

 • samostojno pripravijo lesno sekanico;

 • sodelujejo pri pripravi kemikalij za delignifikacijo;

 • samostojno določijo hidro-modul;

 • spremljajo tehnološke parametre delignifikacije glede na končne lastnosti pridobljene celulozne vlaknine;

 • izdelajo poročilo;

 • Razvijajo čut za natančnost in odgovornost.

  Razvijajo čut za varnost pri delu.

  Vaje:

 • priprava lesne sekanice,

 • priprava kemikalij za delignifikacijo,

 • spremljanje tehnoloških pogojev delignifikacije.

 • Mletje

   

   

   

 • spoznajo laboratorijske mlevne naprave

 • spoznajo polindustrijske mlevne naprave

 • spoznajo pogoje mletja

 • spoznajo vpliv mletja na kakovost celuloznih vlaken

 • narišejo sheme mlevnih naprav;

 • primerjajo način mletja v laboratorijskem Valley mlinu in v ploščnem mlinu;

 • samostojno izvedejo spremembe mlevnih parametrov;

 • samostojno določijo stopnjo mletja;

 • samostojno določijo porazdelitev dolžine vlaken po mletju;

 • izdelajo poročilo;

 • Razvijajo čut za natančnost, strokovnost.

  Vaje:

 • mletje na polindustrijskih mlevnih napravah,

 • določanje koncentracije vlakninske suspenzije,

 • določanje stopnje mletja,

 • določanje porazdelitve dolžine vlaken - Imset indeks.

 • IZDELAVA PAPIRJA

   

   

   

  Papirni stroj

   

   

   

 • spoznajo posamezne dele papirnega stroja in njihovo funkcijo v postopku izdelave papirja

 • opišejo papirni stroj

 • spoznajo postopek tvorbe papirnega traku v mokrem delu papirnega stroja

 • spoznajo sušilno skupino

 • spoznajo klejno stiskalnico

 • spoznajo strojni gladilnik

 • obvladajo postopek izdelave papirja na polindustrijskem papirnem stroju

 • narišejo shemo papirnega stroja;

 • samostojno izvedejo poseg v mokrem delu PS z namenom spremembe gramature;

 • samostojno določijo gramaturo papirja;

 • samostojno izvedejo spremembe v delovanju sesalnih omar z namenom spremembe suhote pred in po mokrih stiskalnicah;

 • določijo suhoto papirja;

 • določijo temperaturo sušilnih valjev in samostojno narišejo temperaturno krivuljo sušenja;

 • določijo koncentracijo klejne flote;

 • samostojno izvedejo spremembo tlaka na strojnem gladilniku;

 • izdelajo poročilo;

 • Razvijajo čut za natančnost, strokovnost.

  Razvijajo čut za varnost pri delu.

  Razvijajo strokovno in poklicno odgovornost.

  Vaje:

 • določitev gramature pred in po posegu v mokrem delu papirnega stroja,

 • sušenje v sušilniku in določitev suhote papirja,

 • merjenje temperature sušilnih valjev papirnega stroja s kontaktnim termometrom,

 • določitev koncentracije klejne flote,

 • določitev voluminoznosti papirja.

 • POVRŠINSKO OPLEMENITENJE

   

   

   

  Premazovanje

   

   

   

 • spoznajo sestavine premazne mase

 • razumejo kaj je reologija

 • spoznajo polindustrijski premazni stroj

 • spoznajo premazne agregate

 • znajo sestaviti premazno maso z določenimi lastnostmi

 • spoznajo načine sušenja na polindustrijskem premaznem stroju

 • samostojno izvedejo postopek dispergiranja

 • samostojno pripravijo premazno maso

 • merijo viskoznost premazne mase

 • samostojno izvedejo premazovanje na laboratorijskem premaznem stroju

 • premazujejo papir na polindustrijskem premaznem stroju

 • Razvijajo čut za natančnost, strokovnost.

  Razvijajo čut za varnost pri delu.

  Razvijajo strokovno in poklicno odgovornost.

  Razvija čut za samostojno delo.

  Razvija miselne sposobnosti.

  Vaje:

 • priprava premazne mase,

 • določanje koncentracije in viskoznosti,

 • določitev nanosa premaza na papir.

 •  

  PROJEKTNO DELO

   

   

   

 • zna izdelati načrt za reševanje problema

 • obnovi določena znanja

 • povezuje različna strokovna področja;

 • samostojno rešuje nove naloge;

 • Razvijajo čut za ustvarjalnost in inovativnost.

  Razvija čut za raziskovalno delo.

  Razvijajo strokovno in poklicno odgovornost.

 • Vaje:

 • tema je določena v podjetju, kjer se projektno delo izvaja pod vodstvom mentorja,

 • pripravi pisno poročilo.


 • 6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • praktično delo, izdelano poročilo in računske naloge,

 • ustno.

  Dijak je opravil obveznost pri praktičnem pouku, če je pokazal ustrezno pozitivno znanje in opravil 80% vseh praktičnih del ter ustreznih poročil.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •