SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

SINTEZA IN PREDELAVA POLIMEROV

2. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA POLIMEROV

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

180

24

204

skupaj

180

24

204

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • utrdi znanje o zgradbi snovi in njihovih lastnostih,

 • pridobi znanje za razumevanje procesov in delovnih zahtev,

 • pozna metode predelave ter osnovne stroje in naprave za predelavo polimernih materialov,

 • pozna spremembe lastnosti gradiv zaradi obdelave ali predelave,

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na pravilno in ekonomično izbiro gradiv,

 • obvlada nekatere tipične obratne analizne in instrumentalne kontrolne metode,

 • razvija sposobnosti za samostojno delo,

 • spozna predpise in ukrepe, povezane z varnim delom ter postopke za zaščito okolja.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnove polimerne kemije

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna polimerne materiale in jih zna razvrstiti po različnih kriterijih

 • razume zgradbo makromolekul

 • zna razložiti kemijske vezi v polimerih

 • pozna splošne lastnosti polimerov

 • opiše razvoj polimernih materialov;

 • razloži razdelitev polimerov glede na izvor, obliko molekul, medmolekulsko strukturo, področje uporabe, itd.;

 • razloži lastnosti polimernih materialov;

 • opiše prednosti in slabosti polimernih materialov;

 • obvlada nove termine pri razdelitvi polimernih materialov;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija samozavest pri sprejemanju odločitev.

  Uporaba originalnih standardov.

  Uporaba priročnikov.

  Reakcije za nastanek polimerov

   

   

   

 • pozna načina nastanka polimerov (modifikacija in sinteza)

 • razlikuje različne vrste sinteznih reakcij polimerov in jih zna razložiti

 • razloži postopke nastanka polimerov in reakcije sinteze glede na tip reakcije (polikondenzacija, poliadicija, kopolimerizacija), glede na mehanizem reakcije (verižna in stopenjska), glede na proces (v masi, v raztopini, v suspenziji in v emulziji), itd.;

 • razloži zgradbo polimernih materialov in primerja med seboj termoplaste, duroplaste in elastomere;

 • Razvija odnos do strokovne literature.

   

  Metode prepoznavanja in karakterizacije

   

   

   

 • pozna metode za razpoznavanje in preizkušanje kakovosti plastičnih tvoriv

 • pozna nekaj osnovnih naprav za karakterizacijo polimerov

 • zna opisati izvedbo osnovnih preizkusov na nepoznanem vzorcu plastičnega tvoriva;

 • opiše metode za prepoznavanje kakovosti in analizo osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosti (natezno trdnost, žilavost, trdoto, gostoto, viskoznost, optične lastnosti, staranje, toksičnost, itd.);

 • opiše najvažnejše naprave za preizkušanje;

 • Povezuje interdisciplinarno razumevanje fizike in kemije.

  Ogled preizkusnega laboratorija.

  Uporaba prosojnic z napravami in aparaturami za preizkušanje.

  Osnovni načini predelave polimerov

   

   

   

 • pozna principe sušenja, transporta, mletja, sejanja, odzračevanja, separacije delcev, doziranja, temperiranja

 • pozna naprave za pripravo materialov in dodelavo

 • pozna značilne tehnike predelave

 • pozna najvažnejše skupine polimernih izdelkov;

 • zna opisati in razložiti delovanje naprav za pripravo materialov: sušilnike, tekoče trakove, mline, strojna sita, ciklonske izločevalnike prahu, separatorje metalnih delcev, dozirne naprave, temperirne naprave;

 • zna opisati tehnike predelave: stiskanje, vbrizganje, iztiskanje, valjanje, nanašanje na podlagoizdelovanje armiranih materialov, itd.;

 •  

  Uporaba prospektov, materiala, prosojnic, priročnika za orodjarje in plastike.

  Uporaba video posnetkov posameznih tehnologij.

  Stroji in orodja za predelavo polimerov

   

   

   

 • pozna različne vrste in izvedbe strojev za predelavo in opisati potek delovanja

 • razume principe hidravlike

 • razume principe krmiljenja strojev

 • pozna različne izvedbe orodij ter načine izdelave

 • pozna različne sisteme obdelave

 • zna izbrati materiale za elemente orodij

 • pozna računalniško podprto konstruiranje in izdelava orodij

 • pozna osnovno vzdrževanje proizvodnih sredstev

 • opiše sestavo stroja in ga zna skicirati;

 • pozna osnovne delovne gibe strojev;

 • razume potek nastavljanja strojev;

 • razlikuje programske možnosti strojev;

 • razume delovanje hidravličnih sistemov - črpalke, ventilov, hidromotorjev;

 • opiše elemente orodij in način izdelave;

 • razume in razlikuje dolivne sisteme, sisteme izmetavanja in sisteme temperiranja za elemente orodij;

 • zna uporabiti konkreten načrt orodja za razložitev funkcij;

 • zna uporabljati računalnik in programsko orodje za konstruiranje in izdelavo orodij;

 • pozna pravila vzdrževanja strojev;

 • Se zave pomena znanja, ki je vloženo v izbor materialov in v proizvodni postopek.

  Se zave pomena natančnih dimenzij orodij za izdelavo izdelkov iz polimerov zaradi standardnih zahtev pri vgradnji.

   Se zave pomena uporabe sodobnih oblik konstruiranja za razvoj izdelkov in orodij in za estetski videz.

  Se zave pomena vzdrževanja orodij tudi z ekonomskega vidika.

  Ogled postopka brizganja.

  Uporaba prospektnega materiala, prosojnic, priročnika za orodjarje in plastike.

  Uporaba video posnetkov posameznih strojev in orodij.

  Termoplasti

   

   

   

 • pozna tehnično pomembne polimere

 • zna opisati značilnosti tehnoloških postopkov pridobivanja termoplastov

 • pozna vpliv pogojev predelave na lastnosti materialov

 • predvidi uporabnost na osnovi poznavanja lastnosti in procesa obdelave

 • obvlada osnovne preskuse in meritve za določanje kakovosti polimerov

 • zna opisati bistvene značilnosti polimernih materialov:

 • poliolefini (PE, PP), stirenski polimeri (PS, ABS, SAN), vinilni polimeri (PVC), fluor vsebujoči polimeri (PTFE), poliakrilni polimeri (PMMA), polioksimetilen ( POM), poliamidi ( PA), poliestri (PET, PBT, PC), linearni poliuretani (TPU), celulozni polimeri (CA), visokotemperaturni polimeri;

 • našteje in opiše dodatke pomožnih materialov za izboljšanje lastnosti in olajšano oblikovanje (barvil, polnil, mehčal, stabilizatorjev, katalizatorjev, itd.);

 • Razvija strokovnost.

   Interdisciplinarno povezuje razumevanje fizike in kemije.

  Si razvija svoj odnos do strokovne literature.

  Razvija samozavest pri sprejemanju odločitev, povezanih s predlogi uporabe.

  Ogled izdelkov praktično in na fotografijah.

  Izvedba določenih meritev.

  Duroplasti, smole

   

   

   

 • pozna tehnično pomembne duroplaste

 • pozna osnovne značilnosti tehnološkega postopka pridobivanja duroplastov

 • pozna vpliv pogojev predelave na lastnosti materialov

 • predvidi uporabnost na osnovi poznavanja lastnosti in procesa obdelave

 • obvlada osnovne preskuse in meritve za določanje kakovosti duroplastov

 • zna opisati bistvene značilnosti polimernih materiaov:

 • fenoplasti PF (CF,XF);

 • aminoplasti MF, MP, UF;

 • nenasičene poliesterske smole UP;

 • epoksidne smole EP;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija svoj odnos do strokovne literature.

  Razvija samozavest pri sprejemanju odločitev, povezanih s predlogi uporabe.

  Ogled izdelkov praktično in na fotografijah.

  Izvedba določenih meritev.

  kavčuki in gume

   

   

   

 • pozna faze tehnološkega procesa proizvodnje kavčuka in gume

 • pozna vpliv pogojev predelave na lastnosti materialov

 • pozna faze tehnološkega procesa proizvodnje gume

 • spozna osnovne principe izvajanja meritev in razume pomen njihove uporabe za določanje kakovosti polimerov

 • pozna načine predelave odpadne gume

 • razume lastnosti sestavljenih gradiv z vidika vloge posameznih komponent;

 • predvidi uporabnost sintetičnih kavčukov na osnovi poznavanja lastnosti in procesa obdelave;

 • pozna osnovna in pomožna sredstva za izdelavo gumenih izdelkov;

 • razlikuje postopke predelave odpadne gume, opiše posamezen postopek in razloži prednosti in slabosti posameznih postopkov;

 •  

  Ogled izdelkov praktično in na fotografijah.

  Sheme strojev za pridobivanje gume.

  Izvedba določenih meritev za karakterizacijo kvalitete proizvod.

  novi polimerni materiali

   

   

   

 • pozna najnovejše dosežke na področju polimernih materialov

 • pozna mešanice polimerov, tekoče-kristalinične polimere, biokompatibilne, itd.

 • spozna nove tehnologije;

 • razume lastnosti sestavljenih gradiv z vidika vloge posameznih komponent;

 • našteje področje uporabe na osnovi poznavanja lastnosti in procesa obdelave;

 • Se zave pomena sestavljenih gradiv.

  Razvija inovativnost.

  Pridobi potrebo po spremljavi novosti na strokovnem področju.

  Ogled izdelkov praktično in na fotografijah.

  Polimerni odpadki

   

   

   

 • pozna vrste odpadkov glede na nastanek

 • obvlada načine reševanja problema odpadkov za posamezno vrsto (sežig, razgradnja, plastificiranje)

 • razume energetske in ekonomske učinke predelave

 • kategorizira skupine odpadkov glede na raven:

 • proizvodnje,

 • predelave,

 • po uporabi v gospodarski ali storitveni dejavnosti,

 • po individualni porabi;

 • opiše pomen organiziranega zbiranja odpadkov;

 • Se zaveda, da so odpadki prostorski, komunalni in ekološki problem in da lahko tudi sam prispeva k zmanjšanju ogroženosti okolja.

  Predstavitev sheme tehnološke linije za predelavo odpadnih termoplastov.

  energetski sistemi

   

   

   

 • zna opisati centralni hladilni sistem

 • zna opisati sistem komprimiranega zraka

 • zna opisati pezračevalni in ogrevalni sistem

 • pozna sistem oskrbe z električno energijo

 • razume delovanje centralnega hladilnega sistema;

 • razume delovanje sistema komprimiranega zraka;

 • razume delovanje prezračevanja, razume delovanje oskrbe z električno energijo;

 • Se zave pomena racionalne uporabe energije z vidika dobička podjetja.

   

  organizacija tehnoloških procesov

   

   

   

 • procesna dokumentacija

 • pozna organizacijo procesa predelave polimerov;

 • izdela primer procesne dokumentacije;

 • Razvija poklicno in delovno odgovornost.

  Razvija strokovnost.

  Uporaba praktičnega paketa tehnološke dokumentacije.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (referati, seminarske naloge),

 • ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • polimer

 • polimerni materiali

 • Kemija

 • zgradba polimerov;

 • termoplasti

 • predelava polimerov

 • Fizikalna kemija

 • fazni diagrami za čiste snovi;

 • določanje kakovosti polimerov

 • Fizika

  Praktični pouk

 • električne, magnetne, mehanske lastnosti , optične lastnosti in preiskave, toplotna prevodnost,

 • predelava polimerov

 • stroji za predelavo polimerov

 • Kemijska tehnologija

  Praktični pouk

 • najprimernejši polimeri za kemijsko procesno opremo glede na obratovalne pogoje, vzdrževanje naprav, recikliranje gradiv, ekonomske lastnosti;

 • računanje šarže

 • Matematika

  Praktični pouk

 • reševanje enačb;

 • metode karakterizacije

 • Ekologija

  Praktični pouk

 • obstojnost pri povišani temperaturi, vnetljivost, strupenost, nevarnost za okolje, mikroskopija, sinteza polimerov;