SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KEMIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IZBIRNO PODROČJE

SINTEZA IN PREDELAVA POLIMEROV

2. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

3. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

34

136

170

skupaj

34

136

170

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

4. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • povezuje strokovno – teoretična in praktična znanja,

 • pozna tehnološke postopke in stroje ter naprave za predelavo polimerov,

 • preizkuša izvedbo tehnoloških postopkov v laboratoriju,

 • nauči se izračunati šaržo za sintezo polimerov,

 • nauči se izvajati meritve in izračunati fizikalne veličine, karakteristične za dimenzioniranje in delovanje procesnih naprav,

 • zna izvesti analizo za identifikacijo polimernih izdelkov,

 • obvlada osnovna znanja o tehnologijah obdelave,

 • spozna principe orodij za predelavo polimerov,

 • pozna zahteve varnega dela v obratu,

 • zna ravnati z odpadnimi kemikalijami in odpadnimi polimeri in razvija ekološko zavest.


 • 5. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Lastnosti polimerov

  Dijak

  Dijak

   

 • je sposoben na osnovi izvedenih preizkusov primerjati značilnosti polimerov in samostojno izbrati najprimernejši material za določene zahteve

 • zna uporabiti strokovno literaturo

 • samostojno pripravi načrt preiskave neznanega polimera;

 • izvede preiskave (izgleda, gostote, obnašanja, itd.) neznanega polimera in rezultate primerja z znanimi iz literature;

 • izvede določitve fizikalnih parametrov (npr.:tališče, trdota, zmehčišče, viskoznost, natezna in upogibna trdnost, udarna žilavost, itd.);

 • oceni pravilnost rezultata;

 • izdela primerjalno tabelo;

 • napiše poročilo;

 • Razvija ustvarjalnost.

  Uči se opazovati in razlikovati.

  Razvija sposobnost povezovanja znanja.

  Zaveda se pomena natančnosti pri delu.

  Delo:

 • preiskava neznanega polimera na osnovi izgleda, gostote, obnašanja pri gorenju, plamenske reakcije, topnosti,

 • določitev tališča PE, UP, TPU, gume,

 • natezni preizkus PE, UP, TPU, gume,

 • natezni, upogibni, torzijski in talilni preizkus za termoplastične elastomere (SBR).

  Ogled laboratorija z IR spektroskopijo, termično analizo.

 • Priprava polimerov

   

   

   

 • obvlada postopke priprave materiala

 • pozna tehnološki postopek vulkanizacije kavčuka

 • sodeluje pri izdelavi brizganih izdelkov na stroju

 • samostojno pripravi načrt za delo;

 • pripravi material za izdelavo polimera v vseh fazah: sušenje, mletje, sejanje, priprava zmesi, doziranje, temperiranje

 • izračuna šaržo;

 • po recepturi izvede pripravo različnih polimernih materialov iz granulata in dodatkov (npr.: EP, PMMA, PA, itd.) in izdela model;

 • izbere primerne armature za izdelke na osnovi lastnosti elastomernih materialov;

 • Razvija pravilen odnos do dela.

  Razvija inovativnost.

  Delo (odvisno od opremljenosti šole):

 • priprava EP in izdelava modela,

 • priprava PMMA in izdelava prozorne kocke z rožo,

 • priprava PA in izdelava zobnika,

 • utrjevanje SI gume in izdelava modela za zobnik,

 • priprava PUR in izdelava lutke,

 • izdelava laka (npr. alkidni in lepilo –CR),

 • oblikovanje EPS.

 • Predelava polimerov

   

   

   

 • spozna nizkotlačne postopke predelave

 • spozna stroje za brizganje, prešanje, pihanje, ekstrudiranje, varjenje, preoblikovanje, lepljenje, gumiranje, vulkaniziranje

 • spozna osnovno vzdrževanje teh strojev

 • spremlja tehnološke postopke predelave in priprave izdelkov iz posameznih materialov;

 • spremlja tehnološki postopek brizganja;

 • po izvedeni ekskurziji nariše sheme strojev in predstavi v razredu princip delovanja, specifike in načine vzdrževanja;

 • napiše poročilo;

 • Pridobiva pravilen odnos do dela.

  Razvija tehnološko zavest.

  Razvija smisel za kakovosten končni izdelek.

  Dopolnjuje poklicno socializacijo.

  Ekskurzija:

 • ogled posopkov predelave in priprave izdelkov iz posameznih materialov (npr. Gorenje, Iskra Emeco, MGA, Minerva, TIM, Saturnus Avtooprema, Liv, Coca-Cola, Sava Kranj, itd.).

  Ogled brizgalke z demonstracijo posameznih funkcij.

  Ogled video posnetkov proizvodnje.

 • Elastomeri

   

   

   

 • obvlada značilne preizkuse za identifikacijo elastomerov

 • pripravi načrt za izvedbo identifikacije (glede na dane možnosti opreme);

 • pripravi instrument in ustrezne pogoje dela;

 • izvede meritev po predpisu;

 • oceni rezultat;

 • napiše poročilo;

 • Razvija strokovnost in odgovoren odnos do dela.

  Delo:

 • natezni in talilni preizkus za kavčuke (BR) in elastomere- termoplastične (SBR).

 • Orodja za predelavo

   

   

   

 • zna izdelati kalupe-orodja po različnih postopkih

 • na strojih (CNC) spozna tehnologije odrezavanja in erodiranja

 • izdela načrt dela;

 • nariše tehnološki načrt za kalup;

 • izdela kalupe iz različnih materialov;

 • orodje po navodilu površinsko utrdi;

 • napiše poročilo;

 • Presoja ekonomičnost pri uporabi surovin.

  Razvija strokovnost.

  Dojame pomen osebne odgovornosti za kakovost izdelka.

  Delo:

 • izdelava kalupa - orodja iz SI kavčuka,

 • izdelava kalupa-orodja iz EP kompozita s temperiranjem,

 • izvedba površinskega utrjevanja orodij.

  Ekskurzija:

 • ogled tehnologije odrezavanja in erodiranja v neposrednem delovnem procesu.

 • Konstruiranje izdelkov in orodij

   

   

   

 • na računalniku spozna osnovne principe konstruiranja

 • uči se uporabljati računalniško in programsko opremo za konstruiranje;

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri množici podatkov z uporabo sodobnih orodij za večanje učinkovitosti dela.

  Ovrednoti ekonomičnost določenih postopkov.

  Delo:

 • delo s programsko opremo (npr. Autocad).

 • Projektno delo

   

   

   

  Delo poteka v fazah:

 • navodila za načrtovanje projektnega dela

 • priprava na projektno delo

 • izvedba projekta

 • predstavitev in zagovor dela

 • določi cilje in vsebino projektnega dela;

 • samostojno določi metode ter tehnike dela z uporabo različnih virov (strokovne literature, računalniških virov, medmrežja, itd);

 • izvede predvidene operacije, sinteze, meritve in analize;

 • samostojno ovrednoti rezultate dela;

 • uporabi računalniška orodja za pisanje in oblikovanje končnega poročila, ki vključuje tudi nebesedna vidna sporočila;

 • pripravi predstavitev projektnega dela na zanimiv način z uporabo različnih pripomočkov;

 • Dokaže sposobnost samostojnega odločanja.

  Dokaže usposobljenost za poklicne zadolžitve.

  Zmore integralno povezati različna znanja in veščine.

  Razvija komunikacijske spretnosti.

  Razvija pozitivno samopodobo.

  Za izvedbo projektnega dela je potrebno nameniti najmanj 20 ur, priprave potekajo daljši čas.


  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • praktično delo, izdelano poročilo in računske naloge,

 • ustno.

  Dijak je opravil obveznost pri praktičnem pouku, če je pokazal ustrezno pozitivno znanje in opravil 80% vseh praktičnih del ter ustreznih poročil.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lastnosti polimerov

 • Kemija

 • zgradba molekul;

 • polimerizacija, polikondenzacija, poliadicija;

 • sinteza;

 • barvila;

 • alkeni;

 • ciklični ogljikovodiki;

 • lastnosti polimerov

 • Fizikalna kemija

 • gostota;

 • spektroskopija;

 • termična analiza;

 • katalizatorji;

 • hitrost reakcije;

 • koloidi;

 • taljenje;

 • prevodnost;

 • fazni diagrami;

 • lastnosti polimerov

 • Fizika

 • električne, magnetne, mehanske lastnosti materialov;

 • optične lastnosti in preiskave;

 • toplotna prevodnost;

 • predelava polimerov

 • Tehnologija

 • najprimernejši materiali za kemijsko procesno opremo glede na obratovalne pogoje, ekonomske lastnosti, vzdrževanje naprav;

 • recikliranje gradiv;

 • izdelava polimerov

 • Matematika

 • reševanje enačb;

 • orodja za predelavo

 • Ekologija

 • korozijska obstojnost;

 • obstojnost pri povišani temperaturi;

 • vnetljivost;

 • strupenost;

 • nevarnost za okolje;