B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KEMIJSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Sociologija

           

2

68

68

Psihologija

       

2

70

   

70

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

Biologija

2

70

           

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

17

595

16

560

14

476

2436

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Kemija *

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Fizikalna kemija *

       

4

140

3

102

242

Kemijska tehnologija

   

4

140

2

70

   

210

Meritve in regulacije

   

2

70

2

70

   

140

Osnove eksperimentalne kemije

2

70

2

70

2

70

   

210

Ekologija

           

2

68

68

Izbirni predmeti **

           

6

204

204

Skupaj B

6

210

12

420

13

455

14

476

1561

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk ***

4

140

4

140

4

140

5

170

590

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 Pojasnila k predmetniku:

* Za izbirno področje papirniške tehnologije se v 4. letniku predvidene ure za kemijo in fizikalno kemijo v skupnem obsegu 6 ur na teden namenijo izbirnima strokovnima predmetoma, in sicer meritvam in regulacijam (2 uri na teden oziroma 68 ur letno) in tehnologiji vlaknin in papirja (4 ure na teden oziroma 136 ur letno).

 ** V 4. letniku so izbirni predmeti vezani na posamezno izbirno področje, in sicer:

 

št. ur na

Izbirno področje

Izbirni predmet

teden

leto

a) Laboratorijsko delo

Biotehnologija

6

204

b) Kemijske tehnologije

Kemijska procesna tehnika

6

204

c) Sinteze in predelave polimerov

Tehnologija polimerov

6

204

d) Papirniške tehnologije

Tehnologija vlaknin in papirja

6

204

e) Keramijske tehnologije

Tehnologija keramike

6

204

*** V 4. letniku so vsebine praktičnega pouka različne, saj so prirejene izbirnemu področju.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Kemija

laborant

   

35

 

Osnove eksperimentalne kemije

laborant

   

17

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

 

 

laborant       140

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

laborant

   

35

 

Meritve in regulacije

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Osnove eksprimentalne kemije

laborant

   

17

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   
laborant       140

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Kemija

laborant

    35  

Fizikalna kemija

laborant

    18  

Meritve in regulacije

učitelj

35

do 17

 

 

laborant       35

Osnove eksprimentalne kemije

laborant

   

17

 

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

 

 

laborant       140

4.

Kemija

laborant

   

34

 

Fizikalna kemija

laborant

   

17

 

Meritve in regulacije **

učitelj

34

do 17

 

 

laborant       34

Biotehnologija**

učitelj

40

do 17

 

 

laborant       40

Praktični pouk (za izbirna področja):

         

- laboratorijsko delo

učitelj

170

do 17

 

 

laborant       136

- kemijska tehnologija

učitelj

170

do 17

 

 

laborant       136

- sinteza in predelava polimerov

učitelj

170

do 17

 

 
laborant     34  

- papirniška tehnologija

učitelj

170

do 17

 

 
laborant     34  

- keramijska tehnologija

učitelj

170

do 17

 

 
laborant     34  

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Izbirni predmeti.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega izobraževanja ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizikalna kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega izobraževanja ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije

Kemijska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva ali strojništva

Meritve in regulacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike ali elektrotehnike ali strojništva ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali elektronike ali kemije

Osnove eksperimentalne kemije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega izobraževanja ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije

Ekologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega izobraževanja ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali varstva pri delu in požarnega varstva

Biotehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali biologije ali biokemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije

Kemijska procesna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

Tehnologija polimerov

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali strojništva

Tehnologija vlaknin in papirja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva

Tehnologija keramike

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega izobraževanja ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva; za vsebine papirniške tehnologije tudi višja izobrazba iz papirniške tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije, za vsebine papirniške tehnologije pa tudi srednja strokovna izobrazba iz papirništva