A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KEMIJSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki :

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo,
 • osvojijo strokovno teoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kvalitetno samostojno poklicno delo,
 • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v oviru poklica,
 • razvijejo primeren odnos do kakovosti dela,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja in kritičnega ocenjevanja,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • znajo uporabljati strokovno literaturo in kemijske priročnike,
 • samostojno oblikujejo in uporabljajo tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • obvladajo tehnike dela in principe delovanja laboratorijske opreme in naprav,
 • razvijejo sposobnosti in ročne spretnosti za delo v laboratoriju, s povdarkom na natančnosti,
 • samostojno izvajajo analizne in sintezne postopke in tehnike,
 • samostojno izvajajo metode preizkušanja surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • se usposobijo za nadzor mehansko in elektronsko vodenih procesov in naprav,
 • pridobijo znanja iz informatike, avtomatizacije in računalniške obdelave podatkov,
 • znajo zbirati podatke in jih pravilno uporabiti pri vrednotenju rezultatov analiz,
 • naučijo se odgovornega in vestnega dokumentiranja meritev in rezultatov analiz,
 • razumejo vlogo standardov in standardnih postopkov v analitiki in proizvodnji,
 • razumejo pomen periodičnih kalibracij merilnih instrumentov in validacije analiznih metod,
 • obvladajo metode vzorčevanja,
 • so sposobni vodenja manjših skupin,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in večjo delovno mobilnost,
 • pridobijo znanje za spremljanje dela in ugotavljanje kakovosti, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo le-teh,
 • se naučijo zbiranja in uničevanja odpadkov ter izoblikujejo ekološko zavest ter
 • obvladajo osnove varstva pri delu.

  V izbirnem delu za področje laboratorijskega dela:

 • znajo rokovati z zahtevno laboratorijsko opremo,
 • razumejo pomen periodičnih kalibracij merilnih instrumentov in validacije analiznih metod,
 • spoznajo osnove biotehnoloških procesov,
 • oblikujejo kritičen odnos do novih dognanj v biotehnologiji.

  V izbirnem delu za področje kemijske tehnologije:

 • spoznajo osnovne operacije in naprave v kemijski procesni tehniki,
 • se seznanijo z zahtevami operativne in tehnološke priprave proizvodnje,
 • spoznajo tehnološki račun z normiranjem proizvodnje, energije in izrabe kapacitet strojev in naprav.

  V izbirnem delu za področje sinteze in predelave polimerov:

 • spoznajo lastnosti kompozitnih materialov,
 • se usposobijo za izvajanje tehnoloških procesov sinteze in predelave polimerov,
 • znajo analizirati in identificirati polimerne materiale ter določati njihove lastnosti.

  V izbirnem delu za področje papirniške tehnologije:

 • spoznajo kemijsko-tehnološke zakonitosti pridobivanja vlaknin in priprave polnil, pigmentov in pomožnih sredstev,
 • poznajo tehnologijo izdelave papirja, kartona, lepenke,
 • poznajo osnove tehnologije površinskega oplemenitenja, dodelave in predelave ter tiskanja papirja in kartona,
 • obvladajo metode za karakterizacijo vlaknin, papirja in kartona, polnil in pigmentov.

  V izbirnem delu za področje keramijske tehnologije:

 • spoznajo lastnosti in tehnologijo pridobivanja in oplemenitenja osnovnih surovin in dodatkov za izdelavo keramičnih materialov,
 • obvladajo tehnološke postopke izdelave keramičnih materialov in izdelkov po fazah,
 • poznajo načine nanašanja emajlov, glazur in poslikav,
 • znajo določiti fizikalne parametre keramijskih materialov.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Kemija

  ustno

  Fizikalna kemija

  pisno, ustno

  Kemijska tehnologija

  ustno

  Meritve in regulacije

  ustno, vaje, poročilo

  Osnove eksperimentalne kemije

  ustno

  Ekologija

  ustno, seminarska naloga

  Biotehnologija

  ustno, vaje, poročilo

  Kemijska procesna tehnika

  ustno

  Tehnologija polimerov

  ustno

  Tehnologija vlaknin in papirja

  ustno

  Tehnologija keramike

  ustno

  Praktični pouk

  ustno, delo in rezultati analiz, poročilo

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • kemija za vsa izbirna področja, razen za izbirno področje papirniške tehnologije, kjer je pisni in ustni izpit iz tehnologije vlaknin in papirja.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.