SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

DIGITALNA TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Tipografija

Reprodukcija

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

       

 

2.

27

26

26

26

105

3.

35

52

35

53

175

4.

42

43

43

42

170

Skupaj

104

121

104

121

450

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • obvlada splošna tipografska pravila,

 • obvlada pravila za pripravo slike za tisk,

 • obvlada zahteve oblikovanja slike in besedila za različne tiskovine,

 • usposobi se za barvno upravljanje,

 • obvlada osnove prenosov digitalnih podatkov,

 • pozna grafično pripravo in izdelavo tiskovne forme na konvencionalen način,

 • obvlada digitalno reprodukcijo,

 • pozna in pri delu upošteva standarde kakovosti,

 • oceni kvaliteto izdelka,

 • razume strokovni jezik,

 • se usposobi za uporabo strokovne literature.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  DIGITALNA TIPOGRAFIJA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Črka

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna nastanek in delitev pisave

 • pozna dele črke

 • obvlada tipografski merilni sistem

 • pozna nastanek pisave

 • prepozna posamezne črkovne sloge in opiše njihove značilnosti

 • prepozna vrsto naglasov in njihovo uporabo

 • nariše črko in opiše njene sestavne dele

 • oblikuje inicialko in obrazloži namen in uporabo

 • definira velikost črk

 • pozna tipografski merilni sistem in obvlada uporabo

 • Razvija strokovnost.

  Pridobiva natančnost pri meritvah.

  Se navaja na strpnost pri delu.

  Risanje skic.

  Merjenje s tipometrom.

  Osnove stavljenja

   

   

   

 • obvlada osnove oblikovanja besedila

 • določi pravilne presledke med črkami, besedami in vrsticami

 • razloži pravila za delitev besed

 • opiše pravilno poudarjanje besedila v različnih tiskovinah

 • pozna pravilo za določanje umikov, oblikuje različne primere

 • razloži uporabo različnih naslonil v besedilu

 • razloži uporabo in stavljenje kratic

 • pozna vrste števil in obvlada njihovo stavljenje v različnih tiskovinah

 • Se zave potrebe po strokovnem znanju.

  Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

  Usposablja se za odgovorno delo.

   

  Osnove oblikovanja v sistemih stavljenja

   

   

   

 • obvlada formate papirja

 • zna razporediti prostor in oblikovati elemente za izdelavo strani

 • pozna formate papirja in razmerja med njimi

 • je sposoben pravilno razporediti prostor

 • izdela skico strani po svoji ideji

 • nariše zrcalo za stran z vsemi potrebnimi oznakami

 • zna pravilno izbrati velikost in obliko pisave za različne tiskovine

 • Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

  Razvija strpnost pri delu.

  Pridobiva sposobnost iskanja svojih idej.

  Izračunavanje formatov papirja.

  Risanje zrcala za izdelavo strani.

  Rokopis

   

   

   

 • pozna oblike rokopisov, delo z njimi in njihovo korekturo

 • pozna različne oblike rokopisa in delo z njimi

 • razume in uporabi oznake in navodila za oblikovanje strani

 • Se zaveda pomembnosti natančnega dela.

  Opravi korekturo besedila.

   

 • izračuna obseg tiskovine na podlagi rokopisa

 • pozna korekturne znake in njihovo uporabo

 • opravi korekturo besedila

 • Se zaveda odgovornosti pri delu.

   

  Montaža

   

   

   

 • pozna pravila za izdelavo montaže

 • opiše načrt dela za izdelavo montaže

 • izbere in uporabi materiale in orodja za izdelavo montaže

 • nariše skico in načrt za montažo

 • prikaže načine razporejanja strani

 • pozna oblike označevanja montaž in njihov namen

 • Navaja se na varčen odnos do uporabe materialov.

  Pridobiva ročne spretnosti.

  Izdelava montažne strani.

  Tabelarični stavek

   

   

   

 • pozna pravila za stavljenje in lomljenje tabel

 • opiše dele tabele

 • našteje črte v tabeli

 • pove, kako stavimo besedilo v tabeli

 • razloži lomljenje tabele

 • pove, kako se tabela vgradi v besedilo

 • Razvija strokovnost.

  Risanje tabel

  Sporočilna grafika

   

   

   

 • obvlada izdelavo in uporabo grafov in diagramov

 • obrazloži namen in uporabo grafov in diagramov

 • opiše in nariše različne oblike grafov

 • opiše in nariše različne oblike diagramov

 • Pozna pomen načrtovanja dela.

  Zave se potrebe po natančnem delu.

  Razvija ustvarjalnost.

  Risanje grafov in diagramov.

  Računalniška grafika

   

   

   

 • obvlada osnove računalniške grafike

 • razloži razliko med bitno in vektorsko grafiko

 • pove, kaj je to ločljivost in kakšne vrste ločljivosti poznamo

 • opiše barvne modele

 • našteje in opiše formate grafičnih datotek

 • razloži, kako se pretvarjajo različni formati datotek

 • opiše načine stiskanja podatkov

 • pove, kako pripravimo datoteko za tiskanje

 • našteje računalniške programe za oblikovanje besedila in pove njihove glavne značilnosti

 • na kratko opiše delovanje računalnika

 • našteje in opiše vhodne enote

 • našteje in opiše izhodne enote

 • Razvija strokovnost.

  Vaje na računalniški opremi.

  Knjiga

   

   

   

 • zna oblikovati knjigo

 • opiše in nariše zrcalo strani

 • pozna vrste paginacije in njihovo oblikovanje

 • oblikuje opombe v knjigi

 • razloži oblikovanje marginalij

 • opiše pravila za oblikovanje poglavij

 • pozna dele naslovne pole in pravila za njihovo oblikovanje

 • opiše pravila za oblikovanje pesmi

 • oblikuje dramski stavek

 • je sposoben oblikovati zunanjo in notranjo opremo knjige v skladu z vsebino

 • Pridobiva strokovnost.

  Razvija občutek za oblikovanje.

  Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

  Usposablja se za odgovorno delo.

  Vaje na računalniku.

  Revija

   

   

   

 • pozna pravila za oblikovanje različnih vrst revij

 • pozna različne vrste revij in njihov namen

 • oblikuje ovitek revije

 • oblikuje članke v reviji

 • opiše način paginacije revij

 • zaveda se pomembnosti oglasov in pozna pravila za njihovo oblikovanje

 • je sposoben smiselno razporediti članke v reviji

 • Pridobiva strokovnost.

  Razvija občutek za oblikovanje.

  Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

  Usposablja se za odgovorno delo.

  Risanje skic.

  Časopis

   

   

   

 • pozna pravila za oblikovanje časopisa

 • loči časopise glede na vsebino in namen

 • oblikuje naslovno stran časopisa

 • opiše pravila za oblikovanje časopisnih strani

 • zaveda se pomembnosti oglasov in pozna pravila za njihovo oblikovanje

 • razloži pravila za prelom besedila in je sposoben smiselno razporediti članke

 • Pridobiva strokovnost

  Razvija občutek za oblikovanje

  Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila

  Usposablja se za odgovorno delo

  Obisk oddelka priprave v tiskarni, ki se ukvarja s tiskom časopisa.

  Slovar, leksikon in enciklopedija

   

   

   

 • pozna uporabo in oblikovanje slovarjev, leksikonov in enciklopedij

 • razlikuje in razume njihovo uporabo

 • opiše njihove glavne značilnosti s stališča oblikovanja

 • razloži pravila za oblikovanje

 • nariše vzorčno stran za vsak primer

 • Pridobiva strokovnost.

  Razvija občutek za oblikovanje.

  Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

  Usposablja se za odgovorno delo.

  Risanje skic.

  Akcidenčne tiskovine

   

   

   

 • pozna in razume pravila za oblikovanje oglasa, vizitke, vabila, dokumentne tiskovine, prospekta, kataloga, plakata, jedilnika in vinske karte, računa, pisemske glave, sporeda, vstopnice, izkaznice, koledarja

 • našteje akcidenčne tiskovine

 • opiše njihove lastnosti

 • razloži pravila za njihovo oblikovanje

 • nariše in oblikuje skice za posamezne primere

 • primerja med seboj posameze primere

 • predvidi učinke oblikovanja posameznih primerov

 • se zave pomembnosti oblikovanja

 • Zaveda se pomembnosti grafičnega oblikovanja.

  Usposablja se za ustvarjalno delo.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Risanje skic.

  Vaje na računalniku.

  Specialni stavek

   

   

   

 • pozna pravila za oblikovanje matematičnega stavka in stavka fizike in kemije

 • prepozna in obrazloži posebnosti tovrstnega stavka

 • definira pravila za oblikovanje

 • našteje znake, ki se pojavljajo pri tej vrsti stavka

 • Razvija strokovnost.

   

  Standardizacija in načrtovanje kakovosti

   

   

   

 • zna analitično opisati standardizacijo in razume njen pomen

 • zave se pomena poenotenja oziroma standardizacije delovnih procesov

 • pozna elemente načrtovanja kakovosti

 • opiše in razčleni razloge za uvedbo standardizacije

 • našteje vrste standardov glede na področje uporabe

 • opisati zna vrste kontrol kakovosti in osnovne izvedbene metode kontrole kakovosti

 • pozna pomembnost statistične analize in prikaz statistično obdelanih podatkov

 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka ali procesa

 • razume strošek kakovosti kot dobiček

 • Razvija sposobnost za timsko delo.

  Se zaveda pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

   

  Osnove priprave dela

   

   

   

 • pozna in razume postopek dela pri tehnološki pripravi izdelka za proces tiska

 • pozna faze dela v pripravi, tisku in dodelavi

 • pojasni pomen tehnološke priprave dela

 • našteje faze dela v tehnolški pripravi

 • določi materiale, ki so potrebni za izdelavo določenega izdelka

 • našteje in opiše področja dela v tiskarni

 • Pozna potrebo po načrtnem delu.

  Zaveda se povezanosti grafičnih strok in njihovega medsebojnega sodelovanja.

  Povezuje znanja, ki jih je pridobil pri strokovnih predmetih.

  Čuti potrebo po komuniciranju.

  Obisk celotnega dela proizvodnje v tiskarni.


  DIGITALNA REPRODUKCIJA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Naloga in vloga reprografije v grafičnem procesu

  Dijak

  Dijak

   

 • razume vlogo reprografije v tiskarskem procesu

 • : pozna grafičini proces od predloge do končne tiskovine

 • prepozna pomen reprografije v pripravi

 • Razvija stokovnost.

  Risanje sheme.

  Organigram tiskarne.

  Naravoslovne osnove reprografije

   

   

   

 • razume fotometrijo

 • pozna svetlobne vire v reprografiji

 • razume koloriometrijo

 • obvlada denzitometrijo

 • pozna senzitometrijo in fotokemijo

 • pozna kemijske procese redukcije

 • razume vrstni red kemijskih reakcij v fotokemiji

 • zna določiti vse kemizme v procesu

 • pozna delovanje fotocelice

 • nariše shemo fotocelice

 • obvlada načelo meritve svetlobe

 • razlikuje naravne in umetne vire svetlobe

 • razume spektralno žarenje posameznih izvorov svetlobe

 • razlikuje meritve svetlobe in meritve barvnega žarenja

 • prepozna kelvinmeter

 • prepozna kolorimeter

 • opiše različne denzitometre

 • zna beležiti rezultate meritev

 • na osnovi meritve nariše graf

 • definira pojme o, i, t, T, D, G in gama

 • razume prikaz meritev v računalniškem programu

 • prepozna senzitometer in ga opiše

 • nauči se osnove njegovega delovanja

 • obvlada fotokemijske reakcije

 • zna pravilno določiti vse kemizme

 • razume dogajanja v kemičnem procesu

 • razlikuje med različnimi razvijalci glede na fotomaterial

 • Razvija strokovnost in natančnost, varčnost in skrbnost, natančnost in zanesljivost in ekološko zavest.

  Uporaba luksmetra.

  Ogled:

 • različnih izvorov svetlobe,

 • barvih katalogov,

 • prospekta,

 • razvijalnega avtomata.

 • uporaba denzitometra.

 • Fotomehanični reprografski procesi

   

   

   

 • pozna predloge

 • razume foto- in reprooptiko

 • pozna reprodukcijske fotomateriale

 • razlikuje predloge med seboj

 • definira posamezno predlogo

 • oceni kvaliteto predlog

 • nauči se opremiti predlogo

 • zna čitati, vnašati in izdelati imaginarne predloge

 • Osvaja natančnost, strokovnost, osebno odgovornost, sposobnost komuniciranja.

  Razvija skrbnost.

  Vzorci predlog.

  Primeri objektivov.

  Vzorci fotomaterialov.

   

 • obvlada osnovne zakonitosti optike

 • zna zakonitosti fotooptike

 • prepozna objektive v reprografiji

 • pozna sestavo fotomaterialov

 • zna razlikovati fotomateriale glede njihovih lastnosti

 • razume oznake na embalaži fotomaterialov

 • razlikuje reprografske fotomateriale

 • obvlada formate in zvitke embaliranih fotomaterialov

 • pozna specialne fotomateriale

 • Osvaja zanesljivost.

   

  Oprema in postopki

   

   

   

 • pozna klasično opremo reprografije

 • obvlada elektronsko digitalne aparate in naprave

 • prepozna možne poti in načine za izdelavo tiskovne forme

 • opiše reprokamero, povečevalnik, kontaktni aparat, retušersko opremo in kontaktne kopirne aparate

 • razlikuje med analognimi in digitalnimi reprografskimi procesi

 • prepozna valjčne in ploskovne skenerje

 • prepozna različne računalnike

 • opiše različne osvetljevaljne enote CTF, CTP, CTPt

 • opiše možne poti izdelave tiskovnih form z uporabo različnih aparatov in naprav

 • Razvija strokovnost, skrbnost, osebno odgovornost, ustvarjalnost, strokovnost, varčnost, ustvarjalnost.

  Prikaz prospektov.

  Ekskurzija v tiskarno.

  Reprodukcijske tehnike 1

   

   

   

 • pozna fotomehansko črtno reprodukcijo

 • obvlada digitalno črtno reprodukcijo

 • obvlada možnosti retuše črtne reprodukcije

 • pozna večtonsko fotomehansko reprodukcijo

 • razume razliko med večtonsko fotomehansko in digitalno reprodukcijo

 • razume možnosti tonskih korektur v fotomehanski in digitalni večtonski reprodukciji

 • pozna tehniko in zahteve črtne reprodukcije

 • zna pravilno izbrati pot reprodukcije glede na zahtevo tiskovine

 • razlikuje med kvalitetno in slabo črtno reprodukcijo

 • oceni možno retušo

 • definira možne manualne in računalniške popravke

 • prepozna razliko med večtonsko in črtno reprodukcijo

 • razlikuje med tonalitetami, svetlobami, srednjimi toni in teminami

 • razlikuje grafe večtonskih slik

 • pozna razliko med ploskovno in točkovno reprodukcijo

 • nauči se pomena gostote točk, ki sestavljajo sliko

 • pozna tonsko spreminjanje gama reprodukcije

 • razlikuje med pojmi maskiranje, tonsko maskiranje in svetlobne konice

 • pozna možnosti manualne retuše tonskih vrednosti

 • prepozna razliko med digitalno in manualno retušo

 • Razvija natančnost in strokovnost, zanesljivost in osebno odgovornost, ustvarjalnost in skrbnost.

  Prikaz:

 • različnih črtnih reprodukcij na filmu,

 • črtnih reprodukcij z napakami in retuširanje,

 • večtonskih reprodukcij na filmu,

 • vzorčnih primerov.

 • Reprodukcijske tehnike 2

   

   

   

 • pozna rastrsko reprodukcijo, njen namen in pomen

 • razume fotomehanični način rastriranja

 • obvlada ponazoritvene možnosti rastriranja

 • razume pomen prenosa tonskih vrednosti s predloge v RTV

 • obvlada elektronsko digitalni način črtanja tonskih vrednosti

 • razume spreminjanje tonskih vrednosti v računalniškem programu

 • razume proces digitaliziranih signalov, ko se spremenijo v RTV

 • pozna različne možnosti in oblike simuliranja z različnimi efekti

 • pozna namen in pomen simuliranja tonskih vrednosti

 • prepozna pripomočke za fotomehanični način rastriranja

 • pozna prenos tonskih vrednosti v rastrske

 • razlikuje med različnimi prenosi TV predloge v RTV reprodukcije

 • pozna princip črno-belega skeniranja

 • pozna način spreminjanja tonskih vrednosti in vpliv na RTV

 • pozna nastajanje rastrske pike na računalniških tiskalnikih in filmskih osvetljevalnih enotah

 • prepozna različne tiskovine z različnimi oblikami tiskovnih elementov

 • Razvija strokovnost in natančnost, inovativnost.

  Prikaz:

 • nastanka gigantografije,

 • vzorcev rastrov,

 • Rtv % (rastrska tonska vrednost),

 • prospekti delovanja črno-belega skenerja,

 • prospekti, vzorci.

 • Trikromatska reprodukcija

   

   

   

 • pozna osnove barvne metrike

 • pozna barvne modele

 • pozna barvne sisteme

 • razume fotomehansko selekcijo barv z barvnimi premiki in retušo

 • pozna digitalno selekcijo barv - skeniranje - barvno korekturo ob čitanju predloge in njeno tonsko korekturo

 • pozna možno obdelavo digitalnih signalov slik v kombinaciji slika-slika (fotomontaža), slika-besedilo in izdelavo končnega izgleda ter oblike tiskovine na tiskarski poli

 • pozna fizikalne zakonitosti barvnega prostora in njihovo številčno določanje

 • se nauči uporabnosti posameznega barvnega modela

 • se nauči uporabo barvnih kart in barvnih skal

 • prepozna klasično izdelavo barvnih izvlečkov, njihovo maskiranje in retušo

 • pozna možnosti digitalnega skeniranja in možne spremembe svetlosti in barvitosti ob selekcioniranju

 • se nauči, kako se združujejo slike, kako slike in besedilo, kako se izdelajo strani tiskovine, kako se izdela končni izgled tiskovine in kako se pripravi izdelek za izhod oziroma materializacijo

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost, zanesljivost, skrbnost, natančnost in osebno odgovornost.

  Prikaz:

 • barvnega prostora,

 • prehajanja med barvnimi modeli,

 • vzorci barvnih katalogov skal,

 • vzorci barvnih izvlečkov,

 • ekskurzija v repro center,

 • prospekti ctf, ctp, ctp ctp.

 • Poiskusni odtisi

   

   

   

 • pozna pojme izdelave poskusnih odtisov

 • razume izdelavo klasičnih poskusnih odtisov:

 • fotokemičnih

 • fotoelektronskih

 • računalniško tiskalniških

 • prepozna izgled poskusnih odtisov, njihov pomen in uporabna korekturna znamenja po DIN normah

 • razloži način izdelave in njihovo medsebojno kvalitativno primerjavo

 • Razvija strokovnost, varčnost, skrbnost in natančnost, ustvarjalnost.

  Primer:

 • poskusnih odtisov korekturnih znamenj,

 • dveh kvalitativno različnih poskusnih odtisov.

 • Kopirne tehnike

   

   

   

 • pozna osnovna načela kopiranja in napake, ki nastanejo pri tem

 • razume izdelavo tiskovnih form za vse tehnike tiska s tiskovno formo kot osnovo

 • obvlada kontrolo kakovostnih tiskovnih form

 • opišekopirne postopke in možna odstopanja v kvaliteti zaradi različnih dejavnikov

 • se nauči postopkov izdelave tiskovne forme na osnovi fotokemičnih in elektronsko graviranih postopkov

 • prepozna pripomočke, ki omogočajo hitro kontrolo kvalitetne izdelave tiskovnih form

 • Razvija strokovnost, natančnost in varnost, natančnost, strokovnost in varčnost.

  Prospekti

  Primeri tiskovnih form.

  Primeri kontrolnih elementov.

  Digitalni reprografski procesi, standardna programska oprema, sistemska oprema in telekomunikacija

   

   

   

 • pozna možnosti sprejema digitiliziranih podatkov v računalniški sistem

 • zna proces njihove modulacije in materializacije na različnih delovnih postajah

 • pozna končne izhodne možnosti iz računalniškega sistema CTP, CTF, CTPt, CTGm in CTPrint

 • razume delovanje elektronske plošče in uporabo interneta

 • pozna različne načine vnosa digitaliziranih slikovnih podatkov v računalnik

 • se nauči pošiljanja slikovnih signalov znotraj računalniškega sistema in njihovo pošiljanje med sistemi

 • pozna pomembne parametre za pravilno materializacijo slik na različnih izhodnih enotah

 • se nauči možnosti telekomunikacijskih izmenjav slikovnih podatkov

 • Razvija natančnost, strokovnost in inovativnost.

  Ekskurzija v repro- studie.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • črka

 • Slovenščina

  Grafično oblikovanje

 • nastanek pisave

 • risanje črke

 • osnove stavljenja

 • Slovenščina

 • slovenski pravopis

 • rokopis

 • montaža

 • stavljenje oblikovanje in prelom

 • Praktični pouk

 • korektura

 • izdelava montaže

 • oblikovanje različnih tiskovin

 • montaža

 • Osnove grafičnih procesov

 • izdelava montaže

 • računalniška grafika

 • Informatika

  Multimedijsko oblikovanje

 • obdelava podatkov

 • materiali v reprodukciji

 • Kemija

  Praktični pouk

 • fotoaktivne snovi in njihova obdelava

 • materiali za poskusni tisk

 • material za izdelavo tiskovnih form

 • delovna sredstva in oprema v digitalni reprodukciji

 • Praktični pouk

 • vrste tehnologije in opreme za izvedbo nalog digitalne reprodukcije

 • računalniška orodja

 • Informatika

  Praktični pouk

 • možnosti, ki jih nudijo posamezna programska orodja

 • projektiranje

 • Matematika

 • izračun odstotka velikosti reprodukcije

 • izvedba kalkulacije

 • strokovni jezik

 • Tuji jezik (angleški, nemški)

 • strokovna terminologija