SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

50

20

70

3.

30

35

70

4.

   

 

skupaj

150

40

245


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • obvlada osnovne oblikovalske elemente,

 • pozna oblikovalske zasnove, globalni vpliv oblikovanja,

 • pridobi spretnost oblikovanja besedila in slike za tisk, TV, video, računalnik, sceno itd.,

 • razvija občutek za natančnost in estetsko oblikovanje,

 • zna uporabljati priročnike in tehnično dokumentacijo,

 • pozna osnovne lastnosti oblikovanja zelo jasnih in preglednih tehničnih dokumentacij,

 • obvlada osnove psihologije barv,

 • pozna osnove s področja globalnega vpliva barve in oblike (na doživljanje in načrtovanje),

 • razume pomen in moč multimedijske likovne govorice,

 • razvija spretnosti za praktično delo z opremo (računalnik itd.),

 • uči se komunicirati s strokovnjaki z drugih področij v delovni skupini,

 • pridobi občutek odgovornosti za razvoj, varčevanje z vsemi oblikami energije in varno delo,

 • navadi se spremljati strokovno literaturo o trendih, spoznanjh in inovacijah na področju multimedijskega oblikovanja in komuniciranja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnove oblikovanja

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zbirko kvalitetnih oblikovalskih izdelkov (od začetkov likovne umetnosti do najmodernejših, nagrajenih in argumentiranih stvaritev)

 • pozna temeljne psihološke in filozofske smernice grafičnega oblikovanja

 • loči dobre oblikovalske izdelke od slabih in pridobi veliko širine in svobode za svoje delo

 • povezuje miselne in vizualne (slušne, …) vsebine

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Prikaz likovnih dosežkov na CD ROM-u.

  Izdelava grafičnih elementov.

  Osnovni oblikovalski elementi

   

   

   

 • pozna oblikovalsko izraznost točke, črte, ploskve, prostora

 • pozna črkovne sloge in njihov pomen

 • pozna natančnost tehničnega risanja

 • pozna različne pisave in išče enotnost vsebine in oblike

 • pozna posebnosti pisanja in tiskanja

 • obvlada povezovanje črke in slike

 • zna uporabiti različne oblikovalske pristope: perspektivo, stilizacijo, abstrakcijo, simboliko itd.

 • pozna lastnosti posameznih osnovnih likovnih izraznih sredstev

 • razvije ročne in miselne spretnosti

 • razlikuje pisave ne samo po obliki, ampak tudi po vsebini

 • razvija prilagodljivost in natančnost pri uporabi različnih medijev

 • razvija spretnost povezovanja miselnih in likovnih vsebin

 • Razvija prostorsko predstavo, natančnost, sposobnost povezovanja in vživljanja, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost.

  Risanje projekcij

  Kotiranje teles in branje risb iz mer.

  Kompozicija

   

   

   

 • pozna centralno, diagonalno, simetrično, nesimetrično kompozicijo in jo uporablja z zanimivimi teksti (pregovori, …)

 • pozna zlati rez, njegovo zgodovinsko ozadje in ga uporablja v razporeditvah besedila in slik

 • pozna ritem v kompoziciji

 • pozna stopnjevanje v kompoziciji

 • pozna variacije v kompoziciji

 • loči pomene posameznih poudarjenih razporeditev

 • zna uporabljati tisto kompozicijo, ki je za dano vsebino najbolj primerna

 • obvlada dinamiko slike

 • razvija dramatičnost vzdušja na sliki in pridobiva prostorsko predstavo

 • razvija senzibilnost za menjavo razpoloženja

 • razvija miselne in domišljijske sposobnosti

 • Razvija natančnost, zanesljivost, ustvarjalnost, inovativnost, pristnejši kontakt z materijo.

  Osvaja strokovnost, strokovnost in natančnost.

  Prostoročno risanje.

  Delo z računalnikom:

  Variacije v kompoziciji,

  Izvirnost v kompoziciji.

 • pozna izvirnost v kompoziciji

 • obvlada kombinacijo besedila z grafičnimi in slikovnimi elementi

 •      

  2. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Barve

  Dijak

  Dijak

   

 •    pozna pomen barv; barve v različnih kulturah, uporaba barv pri likovni simbolizaciji čustev

 • razume barvni krog, kontraste, harmonije, tople, hladne in komplementarne barve itd.

 • pozna in se nauči uporabljati barve, ki so v skladu z vsebino

 • pozna posebnosti barvnih spremenljivk (valer, dominanta, …)

 • pozna barvne prostorske plane in ključe

 • pozna posebnosti barv v posameznih medijih

 • zna uporabiti oblikovalska pravila za digitalne medije

 • uporablja in utemeljuje barvne kombinacije

 • usklajuje oblikovanje glede na ciljne skupine

 • usklajuje tiskovne elemente in barve

 • razvija široko mavrico informacij in senzibilnosti

 • pridobi sposobnost likovnega stopnjevanja psihološke napetosti

 • razume vpliv barve na razpoloženje

 • pozna barvno preprostost in izrazitost

 • razvija smisel za prodiranje v globino domnev

 • se nauči pozorno spremljati barvne odtenke v posameznem mediju

 • Osvaja strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost.

  Osvaja natančnost.

  Vaje na računalniku omogočajo preizkušanje večjega števila raznih barvnih kombinacij in razpoloženj.

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Tipografsko oblikovanje

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna osnovne smernice kvalitetne tipografije (globlji pomen praznega prostora, …)

 • pridobi dragoceno širino za svoje delo

 • Osvaja strokovnost.

  Računalnik omogoča večje število študij in variacij na dano temo.

 • pozna črko kot osnovni gradnik in nosilec vsebine (debelina, velikost, slog, …)

 • razlikuje vsebinsko nadgradnjo posameznih oblik

 • Razvija natančnost.

   

 • pozna osnovne zakonitost oblikovanja posameznih vsebin (pregovori, citati, pesmi, dokumentacija )

 • nauči se poiskati ustrezne likovne elemente, ki bodo obogatili vsebino

 • Razvija skrbnost in ustvarjalnost.

  Delo z računalnikom.

 • pozna osnovne zakonitosti preloma (mikrostruktura)

 • zna uporabiti danemu besedilu primerno obliko

 • razvija miselne sposobnosti za ponazoritev bistva

 • Osvaja strokovnost in sposobnost vživljanja

  Razvija varčnost.

  Izdelava predstavitvenih grafik.

 • ve, kaj je pomembno pri oblikovanju naslovnice (kristaliničnost)

 • zna poudariti bistvo in s tem povečati razumljivost zapletenih besedil

 • Osvaja preprostost in vztrajnost.

   

 •    pozna bistvo pri oblikovanju razumljive in pregledne tehnične dokumentacije

 • zna ponazoriti svoja pričakovanja

 • Razvija inovativnost.

  Izdelava uporabne celostne podobe na računalniku.

 • razume pomen likovnih zakonitosti pri razvijanju svojih vizij in idej (koledar)

 • izbere ključne in minimalne likovne elemente za ponazoritev vsebine

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

   

 • obvlada osnovne zakonitosti zaščitnega znaka in celostne podobe

 • zna prenesti likovne kvalitete v trodimenzionalni prostor (oblikovanje embalaže)

 • pozna zakonitosti projiciranja na večje dimenzije: scena (simbolika barv, dinamičnost, prehodi, geometrijski vzorci, prostorske igre, …)

 • sposoben je povezovati znanje in ga nadgraditi z lastno ustvarjalnostjo

 • sposoben je širokopotezno povezati znanje iz različnih smeri

 • obvlada velike dimenzije

 • Razvija ustvarjalnost, strokovnost, inovativnost in sposobnost komuniciranja, sposobnost dela v skupini in spoštovanje do vizualnega uporabnika.

  Izdelava scene, primerne za prezentacijo.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila),

 • ustno.

  Potreben je nadzor pri delu z računalnikom, ocenjuje se sposobnosti uporabe računalnika v praksi.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • bistvo oblikovanja

 • barve

 • oblikovanje besedila

 • Umetnost

  Psihologija

  Fizika

  Praktični pouk

  Digitalna tipografija in reprodukcija

 • simbolika oblike in barve

 • vpliv barve na človeka

 • tipografija

 • zaščitni znak