B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

2

70

 

 

 

 

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

2

70

 

 

   

140

Fizika

2

70

2

70

 

 

   

140

Kemija

2

70

2

70

 

 

   

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

21

735

12

420

13

442

2472

                   

B - Strokovno-teoretični predmeti

Grafično oblikovanje

3

105

2

70

2

70

 

 

245

Multimedijsko oblikovanje

 

 

2

70

5

175

3

102

347

Digitalna tipografija in reprodukcija

 

 

3

105

5

175

5

170

450

Osnove grafičnih procesov

4

140

 

 

     

 

140

Varstvo pri delu

 

 

 

 

   

2

68

68

Podjetništvo

 

 

 

 

   

3

102

102

Fotografija in videotehnika

 

 

 

 

3

105

 

 

105

Skupaj B

7

245

7

245

15

525

13

442

1457

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

 

4

140

5

175

6

204

519

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

 

 

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

0

 

140

 

247

 

204

591

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1288

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Osnove grafičnih procesov

učitelj

35

do 17

   

2.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Kemija

učitelj

7

do 17

   
laborant    

13

7

Grafično oblikovanje

učitelj

20

do 17

   

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

35

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

52

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

3.

Grafično oblikovanje

učitelj

35

do 17

   

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

85

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

105

do 17

   

Fotografija in video tehnika

učitelj

35

do 17

 

 

laborant       35

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

   

4.

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

51

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

85

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

204

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja, likovne umetnosti ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, raeunalništva in informatike, organizacije dela, ekonomije ali sociologije

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali informatike

Osnove grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela ali grafične tehnike

Fotografija in videotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, likovne umetnosti ali grafične tehnike

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba iz fotografije, grafike ali kemije

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz grafike ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike