A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično dopolnijo in razširijo znanje iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov, značilnih za srednješolske programe,
 • osvojijo strokovno-teoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kakovostno izvedbo kompleksnih delovnih nalog in samostojno poklicno delo,
 • spoznajo osnove celotnega grafičnega proizvodnega procesa,
 • si razvijejo sposobnosti za barvno zaznavanje in doseganje harmonije med formo in barvo,
 • samostojno in v skupini razvijajo oblikovne zasnove,
 • si pridobijo temeljno znanje iz informatike in uporabe računalnika pri strokovnem delu,
 • obvladajo računalniško podprto oblikovanje teksta, slike in grafike za tiskane medije,
 • obvladajo računalniško podprto oblikovanje teksta, slike, grafike, podatkov, žive slike in zvoka za multimedialne izdelke ali za uporabo v digitalnih medijih,
 • se usposobijo za delo s podatkovnimi bazami,
 • si razvijajo čut za natančnost in estetsko oblikovanje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati strokovno literaturo in priročnike,
 • znajo samostojno uporabljati tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • spoznajo osnove zakonodaje o intelektualni lastnini,
 • znajo umeriti merilna orodja,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
 • pridobijo temeljno znanje iz varstva pri delu,
 • spoznajo osnovne zakonitosti podjetniškega mišljenja,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje razlogov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo vzrokov,
 • si razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Grafično oblikovanje

  ustno, vaje

  Multimedijsko oblikovanje

  ustno, vaje

  Digitalna tipografija in reprodukcija

  ustno, vaje

  Osnove grafičnih procesov

  ustno

  Varstvo pri delu

  ustno

  Podjetništvo

  ustno

  Fotografija in videotehnika

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • digitalna tipografija in reprodukcija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.