SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

GLASBA Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

 

105

2.

70

 

70

3.

35

35

70

4.

34

34

68***

skupaj

244

69

313


*   T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** Hospitacije in nastopi - 35 ur v 4. letniku izvedejo dijaki pod vodstvom mentorja v vrtcu.

3. USMERJEVALNI CILJI

 • razumevanje, doživljanje in vrednotenje umetniških del iz glasbene kulture v preteklosti in sedanjosti;

 • razvit odnos do glasbene kulture in smisel za spodbujanje aktivne glasbene ustvarjalnosti;

 • razvoj glasbenih sposobnosti: ritmični in melodični posluh, občutek za sozvočja, čut za estetsko oblikovanje, glasbeno pomnenje, sposobnost za analizo in sintezo, za glasbeno izražanje v poustvarjalnem in ustvarjalnem pomenu ter za estetsko doživljanje glasbe;

 • znanje iz glasbeno-teoretičnih osnov, ki so potrebna za razumevanje glasbeno vzgojne problematike;

 • ob ustreznem pesemskem gradivu oživljajo in ohranjajo ljudsko glasbeno izročilo;

 • razvijati tehniko igranja na male instrumente, na blokflavto in na instrumente s ploščicami;

 • sposobnost za uspešno glasbeno vzgojno delo v vzgojnovarstvenih zavodih;

 • samostojno in ustvarjalno oblikovati interpretacijo otroških, ljudskih in umetnih pesmi ter samostojno voditi skupno petje;

 • seznaniti se z osnovnimi spoznanji predšolske glasbene vzgoje;

 • spoznati in izvajati vokalne in instrumentalne skladb ter glasbeno didaktične igre;

 • vzbujati smisel za skupno delo, za odgovorno prevzemanje in izvrševanje nalog ob skupnem petju in muziciranju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. in 2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Teoretični pojmi in zakonitosti

   

   

   

  Lastnosti tona

       

 • zvok, zvočno gradivo

 • poznati osnovna spoznanja o akustiki;

 • Približati zahtevne teoretične vsebine z zanimivim načinom dela in utemeljevanjem potrebe po njih.

  Predajati se zvokom: obmirovati, zapreti oči in prisluhniti, zbirati predmete, ki dajo zanimive zvoke, ustvarjati zvoke in jih raziskovati.

   

  Ritem

   

   

   

 • metrum

 • takt

 • osnove taktiranja

 • obvladati zakonitosti ritma v glasbi; poznati znamenja za podaljšanje tona in ritmične posebnosti;

 • izvesti ritmične vaje in taktirati ob pesmi;

 • Doživljati ritem kot element narave, izraz zdravja.

  Začutiti ritem kot gonilno silo k dejavnosti.

   

  Osnove dirigiranja

       

 • oznake za tempo, dinamiko, agogiko

 • obvladati osnovne dirigentske sheme;

 • nakazati začetek in zaključek (vzmah na težko, lahko dobo, odmah), spremembe tempa, dinamike, korono;

 • upoštevati značaj pesmi;

 • uporabiti dinamične oznake; poznati tudi izraze v italijanščini;

 • Zavedati se, da kakovostno delo zahteva dodaten čas in napore.

  Biti natančen.

   

  Notni sistemi, ključi

 • obvladati osnove glasbene teorije in branje not;

 •    

 • enharmonični toni

 • poiskati ustrezne enharmonične tone;

 •    

  Tonske vrste skozi zgodovino

 • poznati nekatere lestvične;

 •    

 • tonalnost, atonalnost

 • poznati oba pojma (informativno);

 •    

 • durova in molova lestvica

 • določiti zgradbo, tetrakorde, glavne in stranske stopnje;

 • določiti funkcije v dur – mol sistemu;

 • poznati durove in molove lestvice;

 • znati te lestvice zapisati;

 •    

 • pentatonika

 • poiskati in zapeti pesem v pentatoniki;

 • zapisati lestvico na različnih tonih;

 •    

 • kromatična lestvica (informativno)

 • prepoznati lestvico v skladbah;

 • napisati lestvico navzgor in navzdol;

 •    

  Interval

 • slušno razlikovati in doložiti kvaliteto in kvantiteto intervalov;

 • intervale napisati na določenem tonu (navzgor in navzdol);

 • obračati intervale;

 • intervalno analizirati otroško pesem;

 • poznati zakonitosti melodičnih območij;

 • transponirati;

 • obvladati realno in tonalno transpozicijo;

 • Naprezati svoje zmožnosti in se veseliti uspeha.

   

  Akord

   

   

   

 • struktura trizvoka in D7

 • akordi na glavnih in stranskih stopnjah durove in molove lestvice

 • obrati trizvokov

 • kadance - zveza akordov glavnih stopenj v duru T-S-D-T

 • slušno prepoznati vrste trizvokov in dominantnega septakorda;

 • zapisati vse štiri kvintakorde na določenih tonih;

 • določiti strukturo trizvoka (dur, mol, zvečani, zmanjšani) in dominantnega septakorda (tudi odbrati);

 • zapisati akorde v določenem duru ali molu in določiti zgradbo;

 • poznati imena obratov in način obračanja;

 • zapisati triglasno kadenco v različnih durih in molih;

 • Razvijati zavest, da vztrajnosti in vaja izboljšata rezultate.

   

  Večglasje

   

   

   

 • polifonija

 • homofonija

 • ostinato

 • slušno prepoznati in razložiti strukturo;

 •    

  Osnove vokalne tehnike

       

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • vaje za upevanje

 • pravilno dihati pri petju in vedeti, zakaj je to pomembno;

 • obvladati osnove nekaterih pevskih tehničnih vaj;

 • poznati nekaj vaj za upevanje otroškega pevskega zbora;

 • Uzaveščanje relacij posameznik – skupnost.

  Vsak, ki poje, sliši svoj glas kot delček skupnega zvoka.

  Storiti vse za skupni rezultat.

   
     

  Skupne vaje prispevajo k oblikovanju kolektiva.

  Zahteva po discipliniranosti je pogoj in hkrati sredstvo uspešnega glasbenega dela.

   

  Akord in spremljava na klavirju

 • poiskati ustrezno harmonsko osnovo za enoglasno otroško pesem

 • Biti kritičen do svojih stvaritev.

  Zaupati v lastno delo.

   

  Improvizacija

 • obvladati osnove improvizacije;

 • Uzavestiti, da prijazno, toplo vzdušje, polno spodbud pozitivno vpliva na ustvarjalnost.

   


  2. in 3. Letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Spoznavanje glasbene strukture

   

   

   

  Motiv, tema

       

 • stavek, perioda, pesemske oblike

 • poznati oba pojma in iskati motivično in tematično obdelavo ob partituri in slušnem primeru;

 • poznati pojme in jih analizirati na primerih;

 • Izhajati iz misli, da je "človeški duh že po naravi nagnjen k urejevanju, skladanju koščkov v celoto, k opredeljevanju, k ravnotežju in ugotavljanju somernosti". (Marjan Kozina)

   

  Sestavljene oblike

   

   

   

 • rondo

 • variacije

 • samospev

 • poznati pojme in zgradbo oblik;

 •    

  Slog v glasbi

 • poznati slogovno razdelitev in na kratko označiti posamezne sloge;

 • Uzavestiti se, da umetnost svojo naravo, izpoveduje le v stiku z občinstvom.

   

  Glasba v srednjem veku

   

   

   

 • gregorianski koral

 • posvetna glasba

 • razvoj polifonije in zgodnje polifone oblike

 • poznati nekaj zvočnih primerov in opredeliti nekaj značilnosti te glasbe;

 • poznati nekatere oblike;

 • Doživljati, da glasba izraža bistvene vzgibe človekovega življenja v sleherni družbi, okolju in času.

   

  Renesansa

   

   

   

 • zgodovinski, družbeni, socialni vidiki

 • glasbene značilnosti

 • glasbene oblike: maša, motet, madrigal, chanson

 • instrumentalna glasba v renesansi

 • predstavniki

 • poznati nekatere značilnosti tega obdobja, glasbenih oblik in predstavnike;

 • Motivirati dijake, da pozorno polušajo celo glasbeno delo, med poslušanjem ne motijo drug drugega.

   

  Barok

   

   

   

 • politični, ekonomski, socialni vidiki

 • glasbene značilnosti

 • razvoj instrumentalnih oblik (fuga, suita, koncert, sonata)

 • vokalno-instrumentalne oblike (maša, kantata, oratorij, pasion, opera)

 • baročni skladatelji

 • rokoko

 • poznati nekatere značilnosti tega slogovnega obdobja, glasbene oblike in predstavnike s posebnim poudarkom na nekaterih delih, ki jih lahko posluša predšolski otrok;

 • poznati nekatere zakonitosti glasbenih instrumentalnih oblik;

 • poznati nekatere zakonitosti glasbenih vokalno-instumentalnih oblik;

 • poznati nekatere glasbene predstavnike baroka in njihova dela;

 • poznati nekatere značilnosti obdobja, oblike in skladatelje;

 • Ustvarjalno sodelovati pri pripravah na poslušanje ter izbiri del, ki so primerna za poslušanje v vrtcu.

  Razvijati samostojnost in iniciativnost pri delu.

  Spodbuditi interes do strokovnih vprašanj.

  Z učiteljevim predani odnosom do učnih vsebin, oblikovati odnos do glasbe in učenja ter motivirati samoizobraževanje in glasbeno udejstvovanje.

  S posebnim zanimanjem za snov oblikovati odnos do učenja.

  Konkretizirati učno snov: s pripravami na obisk koncertov, s sprotnim zasledovanjem umetniških dogodkov ter s pregledovanjem časopisnih kritik.

  Pregledati kritike – odpreti diskusijo.

   

  Klasicizem

   

   

   

 • politični, ekonomski, socialni vidiki

 • glasbene značilnosti

 • sonatni stavek

 • opredeliti slog in njegove značilnosti;

 • poznati zakonitosti glasbenih instrumentalnih in vokalno-instrumentalnih oblik;

 • Z uzaveščanjem o razlikah v umetnostnih obdobjih in posameznih umetnikih priti do

   

 • klasicistične instrumentalne oblike (sonata, simfonija, koncert, godalni kvartet)

 • opera v klasicizmu

 • predstavniki

 • poznati zgradbo sonatnega stavka in njegovo vključevanje v ciklične oblike;

 • strpnosti, tolerance in drugačnosti.

   

  Romantika

   

   

   

 • zgodovinski, politični, ekonomski, socialni vidiki

 • glasbene značilnosti

 • romantični slog in predstavniki

 • programska glasba, simfonična pesnitev

 • simfonična glasba v romantiki; predstavniki

 • klavirska miniatura; predstavniki

 • samospev

 • nastajanje nacionalnih kultur – pregledno, vključno s Slovenci

 • opera; Verdi, Wagner

 • splošno opredeliti slog in njegove značilnosti;

 • poznati nekatere kompozicijske vidike in predstavnike;

 • poznati nekatere značilnosti romantičnih oblik;

 • prepoznati nekaj glasbenih primerov;

 • poznati in opredeliti nekaj značilnosti klavirskih miniatur;

 • poznati obe vrsti samospevov;

 • opredeliti pomen nacionalnih šol;

 • poznati nekatere značilnosti romantične opere ter nekatera dela obeh skladateljev;

 • Osveščati, da glasba družbo duhovno bogati, dograjuje njen etični svet, ji širi obzorja.

  Doseči celovito poslušanje pri katerem razumsko sledenje oblikovnim značilnostim ne moti čustvenega doživljanja.

  Začutiti, da glasba že od nekdaj izraža najgloblje, najpomembnejše stvari in osebnostna hrepenenja.

  Upoštevati individualnost.

  Začutiti ljubezen do lastne kulturne dediščine.

   

  Glasba 20. stoletja

   

   

   

 • impresionizem

 • ekspresionizem

 • neoklasicizem

 • druge zvrsti glasbe

 • informativno poznati oblike in predstavnike;

 •  opredeliti odnos do zabavne in narodno zabavne glasbe;

 • Ozaveščati, kaj lahko storimo, da naš sluh in sluh otrok ne bo še bolj ogrožen.

   

  ljudska glasba

 • poznati nekatere značilnosti slovenske ljudske glasbe;

 • Znati selekcionirati bistveno od nebistvenega, lepo od nelepega.

   


  3. in 4. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Mali instrumenti

 • označiti ritmične in melodične male instrumente;

 • razložiti glasbene didaktične igre z uporabo teh instrumentov;

 • Pokazati lastno iniciativo (prinašati predmete, ki so lahko instrumenti) in biti ustvarjalen pri iskanju novih zvočil.

   

 • igranje na male instrumente

 • vedeti, kaj želimo doseči pri igranju na male instrumente;

 • Z instrumenti spoštljivo ravnati in jih po uporabi pospraviti na svoje mesto.

   

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • poznati več vrst delitev instrumentov in tudi delitev malih instrumentov na sedem skupin;

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger, kjer otroci uporabljajo instrumente;

 • Doma narejene instrumente vrednotiti tako kot kupljene.

   

 • oznaka in opis instrumentov iz vseh sedmih skupin

 • poznati značilnosti vsake skupine in instrumente v njej;

 • poznati nekaj iger, kjer vzgojitelj ali otroci uporabljajo male instrumente;

 • izdelati lastno zbirko malih instrumentov;

 • Svojo igro na instrument prilagoditi soigralcu ali soigralcem.

   

  Lastni instrumenti

 • označiti, kaj so lastni instrumenti;

 • poznati načine rabe lastnih instrumentov;

 • izvesti ritmično skladbo z uporabo treh različnih načinov (partiturni zapis);

 • Igrati sproščeno brez zadržkov.

   

  Množični instrumenti

 • označiti pojem “množični instrument”;

 • znati našteti nekaj teh instrumentov po skupinah;

 • razložiti igre, kjer nastopajo množični instrumenti;

 • Oblikovati pravilen odnos do skupne lastnine, do glasbenih instrumentov.

   

  Glasbena pravljica

 • izbrati ustrezen literarni tekst, glasbo;

 • podati napotke za izvedbo;

 • izvesti glasbeno pravljico;

 • Biti strokoven in osebno odgovoren.

  Občutiti pripadnost in povezanost.

   

  Glasbene vsebine za otroke do treh let

 • izvesti bibarije in glasbene didaktične igre za najmlajše;

 • poznati možnosti za uporabo malih instrumentov na tej stopnji;

 • Približati se – potopiti se v otroški svet.

   

  Reproduktivne proste ritmične vsebine

 • našteti in praktično izvesti te vsebine;;

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami

 • Ritmično natančno izvesti posamezne vsebine.

   

  Ustvarjalne ritmične vsebine

 • našteti in praktično izvesti te vsebine;

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami;

 • Navajati na samoobvladovanje in pošteno tekmovalnost.

  Prispevati svoje primere in nove možnosti izvedb.

   

  Spremljava govorjenega besedila

       

 • izbira besedila

 • izbira instrumenta

 • izbira ritma

 • izbira načinov

 • določiti metrum in ritmično sliko besedila;

 • poznati zakonitosti ritmične spremljave besedila in s kakšnimi ritmi spremljajo govorjeno besedilo otroci;

 • izdelati več primerov za spremljavo;

 • Razvijati vztrajnost in natančnost pri izvedbi.

   

  Ritmična spremljava pesmi

   

   

   

 • izbira besedila

 • izbira instrumenta

 • izbira ritma

 • izbira načinov

 • poznati zakonitosti ritmične spremljave pete pesmi in s kakšnimi ritmi spremljajo pesem otroci;

 • zamisliti si spremljavo pesmi na več načinov;

 • pri izvedbah upoštevati notranjo vsebino pesmi;

 • Podrediti se pevcem.

   

  Skupinska instrumentalna igra

   

   

   

  Blokflavta

   

   

   

 • tehnika igranja

 • obvladati držo instrumenta, prijeme, dihanje, nastavek, nevezano in vezano igranje;

 • Biti toleranten do raznolikih zmožnosti (ne zasmehovati tiste, ki jih instrument ne uboga).

   

 • uglasitev dveh blokflavt

 • uglasiti dve blokflavti;

 • Zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • intonacija pred petjem

 • iskanje začetnega tona na instrumentu, če igramo pesem po posluhu

 • igranje melodij otroških pesmi po posluhu in po notnem zapisu

 • razložiti pomen intoniranja in načine intoniranja pred petjem

 • poiskati začetni ton, če igramo po posluhu;

 • Biti natančen in zavzet pri delu.

  Pošteno ocenjevati svoje delo in ga izboljševati.

   

 • enoglasna spremljava k peti pesmi

 • poznati zakonitosti oblikovanja ritmične variacije in ritmično-melodične variacije;

 • oblikovati ritmično in ritmično-melodično variacijo pesmi in jo izvajati na blok flavto;

 •    

 • dvoglasna spremljava otroške pesmi

 • oblikovati k pesmi dvoglasje v vzporednih tercah za blokflavto;

 • oblikovati paralelno dvoglasje z ritmično variiranim drugim glasom in z ritmično-melodično variiranim drugim glasom;

 •    

 • izvedba instrumentalnih skladb

 • izvesti izbrane instrumentalne skladbe;

 • Po svojih zmožnostih pomagati uresničevati izrek: “glasba je človekovo notranje bistvo, pogled na svet”. (Arthur Schopenhauer)

   

 • ustvarjanje

 • ustvariti svoje skladbe, jih zapisati in izvesti;

 •    

  Instumenti s ploščicami (kromatični zvončki)

   

   

   

 • tehnika igranja

 • igranje melodij otroških pesmi po posluhu in po notnem zapisu

 • paziti na držo tolkalc, prožne udarce, zadevanje ploščic, izmenično igro rok in dvoglasno igro;

 • Razvijati skrben odnos do instrumentov.

   

 • enoglasna spremljava k peti pesmi

 • ponoviti zakonitosti oblikovanja ritmične variacije in ritmično-melodične variacije;

 • oblikovati ritmično in ritmično-melodično variacijo pesmi, ostinatni ton in motive;

 • Odgovorno opraviti “domače” naloge.

   

 • dvoglasna spremljava otroške pesmi

 • oblikovati paralelno dvoglasje v tercah, sekstah in oktavah ter kombinacijo le-teh po frazah pesmi, ritmično variirano paraleno dvoglasje in dvoglasje z ostinatnim tonom;

 • oblikovati paralelno dvoglasje z ritmično variiranim drugim glasom in z ritmično-melodično variiranim drugim glasom;

 •    

 • izvedba instumentalnih skladb

 • izvesti izbrane instrumentalne skladbe individualno ali v komornih zasedbah;

 • Veseliti se skupnega muziciranja.

   

 • ustvarjanje skladb

 • ustvariti primere spremljav in skladb v poljubni kompozicijski tehniki;

 • skladbo zapisati in opremiti z znaki in opombami za interpretacijo;

 •    

 • priredbe klavirskih ali drugih skladb

 • prirediti klavirske ali druge skladbe za (blokflavto) in zvončke

 •    

  Orffov instrumentarij

 • oblikovati preproste ritmične in melodične spremljave k pesmim z uporabo glasbil Orffovega instrumentarija;

 • izvajati pesmi na blokflavto ter druga melodična glasbila Orffovega instrumentarija;

 • Ustvariti ustrezno vzdušje in čustveno bogato doživljanje ob muzuciranju.

   


  4. letnik

  Metodika glasbene vzgoje

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Delo ob pesmi

   

   

   

  30 ljudskih in umetnih pesmi

   

   

   

  Analiza pesmi

       

 • ritem

 • melodija, tonaliteta

 • besedilo

 • oblika

 • določiti mero, smer ritmičnega gibanja, taktovski način, notne vrednosti, ritmične motive;

 • določiti tonaliteto, obseg, melodično območje in poiskati značilno melodično motiviko;

 • opredeliti odnos besedilo-melodija;

 • Preko vsebine in deloma melodije pesmi vzbujati estetska in socialna čustva.

  S petjem ljudskih pesmi približati ljudsko izročilo.

   
   

 • oblikovno analizirati pesem;

 • Biti natančen, dosleden.

   

  Interpretacija pesmi

 • pokazati sposobnost za estetsko oblikovanje pesmi;

 • poznati elemente interpretacije;

 • zapeti pesem na pamet in jo igrati na blokflavto ali zvončke;

 • Z ustreznim vzdušjem bogatiti skupno doživljanje.

  Začutiti odgovornost za natančno posredovanje pesmi.

   

  Dirigiranje pesmi

 • uporabiti osnovne dirigentske sheme;

 • Motivirati za iskanje novih pesmi

  Biti pozitivno naravnan in toleranten do drugih, ki se učijo pesmi.

  Približati se stroki skozi doživljanje otroške pesmi.

   

  Osnovna spoznanja iz metodike predšolske glasbene vzgoje s poudarkom na malih instrumentih

   

   

   

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje

 • štiri glasbene dejavnosti

 • metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja

 • poznati glavne smotre in kaj želimo doseči pri vsaki od štirih glasbenih dejavnosti na tej stopnji;

 • poznati metode petja, poslušanja, igranja na male instrumente in glasbeno didaktičnih iger;

 • informativno poznati sistem načrtovanja;

 • Ozaveščati odnos do poklicnih “skrivnosti”.

  Zavestno spodbuditi zanimanje za predmet.

  Z lastnim navdušenjem, ljubeznijo do tematike in zanimivim podajanjem snovi spodbuditi dijake k aktivnemu sodelovanju.

   

  Poustvarjalno petje

   

   

   

 • seznanjanje z novo pesmijo

 • motivacijske vsebine

 • otroška pesem

 • poznati zakonitosti posredovanja otroške pesmi na predšolski stopnji;

 • poznati zakonitosti v zvezi z umetniško vrednostjo otroških pesmi in elementi v teh pesmih;

 • vedeti, kaj želimo doseči pri petju pesmi;

 • izvesti nastop v razredu;

 • Pomagati dijakom, da izpeljejo svoje ustvarjalne ideje.

  Pokazati navdušenje in ustvarjalno energijo.

  Doseči zdravo tekmovalnost pri nastopu s poudarkom na osebni rasti.

   

  Ustvarjalno petje

 • poznati otrokove pevske ustvarjalne zmožnosti;

 • vedeti, kako ohraniti interes za ustvarjalno petje;

 • Zmanjšati strah pred ustvarjalnim nastopanjem v skupini  in pred neuspehom.

  Poskrbeti za povratno informacijo.

  Graditi na pozitivni samopodobi.

  Ob primernem vrednotenju “izmišljarij” razvijati samozavest.

  Zavedati se, da je ustvarjalno petje lahko pomembno sredstvo za poglabljanje medsebojnih odnosov.

   

  Poslušanje glasbe

   

   

   

 • vokalne

 • instrumentalne

 • glasbenih pravljic

 • zvočni primeri orkestralne glasbe

 • poznati zakonitosti, ki glasbena dela uvrščajo tudi v program za poslušanje na predšolski stopnji;

 • izvesti več skladb za blokflavto in zvončke;

 • vedeti, kaj želimo doseči pri poslušanju glasbe;

 • prepoznati zvočni primer, ga označiti in analizirati;

 • Uzaveščati, da vzgojitelj s svojim okusom učinkuje na oblikovanje otrokovega estetskega okusa in opozoriti na nevarnost negativnega “halo” efekta.

  Soglašati, da je v tišini lepše kot v hrupu; da je za poslušanje glasbe potrebna tišina.

   

  Glasbene didaktične igre za

   

   

   

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • določanje smeri zvoka

 • poznati nekatere zakonitosti glasbenih didaktičnih iger;

 • Pri izvajanju glasbenih didaktičnih iger usmerjati k resnicoljubnosti,

   

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • poznati več glasbenih didaktičnih iger s temi vsebinami in jih uporabiti samostojno ali v povezavi z drugimi glasbenimi dejavnostmi;

 • iskrenosti in poštenosti.

  Indetificirati se preko iger z bodočim poklicnim delom.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje blokflavte in kromatičnih zvončkov,

 • petje pesmi,

 • lastno zbirko malih instrumentov,

 • nastop v vrtcu,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: zgodovina, likovna kultura z metodiko, slovenščina, pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, higiena z gospodinjstvom, športna vzgoja.

  Konkretno:

  Ples z metodiko, slovenščina (literatura), likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo

 • enharmonični toni

 • ritem

 • osnove taktiranja

 • osnove dirigiranja

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • tonalnost, atonalnost

 • durova in molova lestvica

 • pentatonika

 • kromatična lestvica

 • interval

 • akord

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja (ritmika)

  Zgodovina

 • akustika;

 • somatologija;

 • enakomerni gibi;

 • kontroliranje gibanja;

 • razvoj glasbe;

 • dihanje;

 • slog v glasbi

 • glasba v srednjem veku:

 • renesansa,

 • barok,

 • klasicizem,

 • romantika,

 • glasba 20. stoletja

 • Športna vzgoja

  Higiena z gospodinjstvom

  Zgodovina

  Likovna kultura z metodiko

  Slovenščina (književnost)

 • vsa tri področja so tesno povezana;

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi

 • analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika;

 • interpretacija pesmi

 • dirigiranje pesmi

 • Slovenščina (književnost)

  Informatika

 • ljudsko izročilo;

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov;

 • podajanje leposlovnih oblik;

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja;

 • poustvarjalno petje

 • motivacijske vsebine

 • otroška pesem

 • ustvarjalno petje

 • poslušanje glasbe

 • glasbene didaktične igre

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • določanje smeri zvoka

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • lastni instrumenti

 • množični instrumenti

 • glasbena pravljica

 • Slovenščina (književnost)

  Pedagogika

  Slovenščina (otroška književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Psihologija (otroška)

  Pedagogika

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

  Fizika

 • poglavja iz obče pedagogike;

 • podajanje in interpretiranje;

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom;

 • ustvarjalnost;

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj;

 • akustika;

 • akustika, gibanje;

 • glasbene vsebine za otroke do treh let

 • reproduktivne proste ritmične vsebine

 • ustvarjalne ritmične vsebine

 • spremljava govorjenega besedila

 • Kemija

  Biologija (ekologija)

  Slovenščina (književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Ples z metodiko (ritmično-gibalna vzgoja)

  Pedagogika

  Psihologija

 • različni materiali, ohranjanje narave;

 • literarni teksti, tehnike risanja, gibanje;

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija;

 • blokflavta

 • Higiena z gospodinjstvom

 • higiena;