SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

HOSPITACIJE

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Ustanove v katerih se izvaja pedagoška praksa

Skupaj/Praksa

2.

Vrtci

70 ur

3.

Vrtci

Druge oblike pedagoškega dela: delavnice za otroke,, prireditve za otroke, urice pravljic, lutkovne igre, plesno glasbene dramatizacije za otroke, zavodi za delo z osebami s posebnimi potrebami, predavanja oziroma seminarji priznanih strokovnjakov.

70 ur

4.

Vrtci

Druge oblike pedagoškega dela: delavnice za otroke,, prireditve za otroke, urice pravljic, lutkovne igre, plesno glasbene dramatizacije za otroke, zavodi za delo z osebami s posebnimi potrebami , predavanja oziroma seminarji priznanih strokovnjakov.

Osnovna šola

68 ur

SKUPAJ

 

208 ur


3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • neposredno spoznavajo delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu,

 • opazujejo in spremljajo vzgojno – izobraževalno delo,

 • se seznanijo z vsemi elementi dnevnega reda in njihovo medsebojno povezavo ter pripravijo analizo,

 • se seznanijo s sredstvi za vzgojno delo ter jih analizirajo z različnih vidikov,

 • se seznanijo z načinom in izvedbo tistih vsebin, ki so jih pridobili pri pouku,

 • opravijo zapažanja o otrocih: opazujejo vedenje in dejavnosti posameznikov ter skupine, ter si opaženo zabeležijo in napišejo poročilo,

 • spoznajo življenje in delo vrtca, dela in naloge pomočnika/pomočnice vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok,

 • spoznajo organiziranost vrtca, delitev dela v njej ter različne dejavnosti, ki potekajo v vrtcu,

 • razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,

 • si oblikujejo ustvarjalen odnos do vzgojno - izobraževalnega dela,

 • spoznajo tudi delo v drugih vzgojno izobraževalnih ustanovah: v prvih razredih osnovne šole, zavodih za delo z osebami s posebnimi potrebami ali razvojnih oddelkih itd.

  4. NAVODILA ZA URESNIČEVANJE HOSPITACIJ

  Dijaki hospitirajo v vrtcu, razvojnem oddelku, osnovni šoli ali tudi v zavodih za delo z osebami s posebnimi potrebami.

  Splošna navodila

  1. Hospitacije dijaki obiskujejo pod učiteljevim vodstvom.

  2. Praviloma naj bo opravljena analiza hospitacij pod vodstvom mentorja in učitelja.

  3. Posamezne zanimive teme ali primere dijaki lahko obdelajo, proučijo tudi v seminarski nalogi.

  4. Kot obliko povezovanja teoretičnega dela s prakso lahko uvedemo tudi seminar ali predavanje uspešnih praktikov iz vrtcev in drugih ustanov, ki bodo predstavili nove oblike, metode, načine dela ali drugo, nakar naj sledi diskusija, dijaki pa napišejo poročilo in obvezno dodajo svoje mnenje.

  5. Učitelji posameznih predmetov pripravijo dijake na hospitacije in dajo dijakom ustrezna navodila, (pripravijo program in naloge za dijake) dijaki pa morajo napisati poročilo in analizo.

  6. Hospitacije organizira učitelj na šoli.

  7. Dijake na hospitacijah spremlja učitelj, ki hospitacije organizira ali učitelj posameznih predmetov.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Hospitacije se ne ocenjujejo. V spričevalo za posamezni letnik se vpiše: opravil/opravila.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Specifičnost hospitacij je v tem, da omogoča sintezo spoznanj s posameznih področij in uresničevanje le teh pri vzgojnem delu v vrtcu.