SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

INSTRUMENT - KITARA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

11,6

 

11,6

2.

11,6

 

11,6

3.

11,6

 

11,6

4.

11,3

 

11,3

skupaj

46,1

 

46,1

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Delitev dijakov v skupine: pouk instrumenta - kitare poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 12 ur letno na dijaka.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razvijajo zanimanje za instrument – kitaro;

 • seznanijo se z osnovami tehnike igranja na kitaro;

 • ob igri na instrumentu uporabljajo, širijo in poglabljajo glasbena spoznanja. oblikujejo glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature;

 • glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljajo in svoje doživljaje izražajo z ustrezno interpretacijo;

 • razvijajo glasbene zmožnosti prepuščanja in doživljanja glasbe, koncentracijo, slušno predstavo, ritmični in melodični čut in posluh;

 • razvijajo sposobnosti pomnenja, analize, sinteze, primerjanja, razlikovanja posploševanja, vrednotenja glasbenih del;,

 • igrajo otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvarjajo preproste spremljave ter jih izvajajo ob petju;

 • igrajo lažje skladbe za poslušanje;

 • razvijajo zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja in zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod v igranje kitare in uglaševanje instrumenta Tehnične prvine

 • seznanjanje z instrumentom, sedenje in drža kitare, drža desne in leve roke;

 •    

 • udarna tehnika prstov desne roke

 • obvladati udarno tehniko prstov desne roke z naslonom in brez naslona;

 •    

 • enoglasje

 • večglasje

 • tehnika prstov leve roke

 • sinhronizacija delovanja desne in leve roke

 • igrati s posameznimi prsti, menjalno udarjanje z osnovnimi kombinacijami prstnega reda;

 • linearna postavitev prstov desne roke in akordična postavitev prstov desne roke;

 • legato, mali barre;

 • posebni poudarek je na legato igri;

 •    

 • priprava za lestvice

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol v I. in II. legi

 • vaditi pripravo na lestvice;

 • lestvice igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • priprava na akorde

 • igranje akordov

 •      

 • enostavne akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A - dur in a-mol

 • igrati v različnih načinih izvajanja za desno roko – akordične figuracije;

 • igrati kadence v duru, vezava glavnih in stranskih stopenj; in v molu, vezava glavnih stopenj (4. letnik);

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • oblikovanje tona, motiva in fraze

 • spoznavanje in intepretacija

 • osnovna dinamična diferenciacija

 • uporaba ritardanda

 • ugotoviti enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko;

 • spoznavati in interpretirati enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko;

 • izvajati mf, p, f;

 •    

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • skladbo interpretirati glede na njeno notranjo vsebino in stilno obdobje;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • tempo

 • seznanijo se z osnovnimi označbami za tempo, tempo uskladiti z naravo glasbe ali pesmi;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi iz zbirk za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo – enoglasje;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi z enostavnimi akordičnimi figuracijami v obravnavanih tonalitetah;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

  Ustvarjalnost

   

   

   

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb (1., 2. letnik);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   


  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tehnične prvine

 • utrjevanje pravilnega sedenja in drže kitare, drža desne in leve roke;

 •    

 • udarna tehnika prstov desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne in leve roke;

 •    

 • utrjevanje lestvic

 • lestvice in lestvične vaje durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol v I. in II. legi

 • utrditi znanja in spretnosti obvladovanja igranja lestvic;

 • lestvice igrati v razširjenem obsegu (sestavu na) vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • akordične kadence tonalitet c-,g-,d-,a dur in a-mol

 • kromatične vaje v i. legi

 • spoznavanje višjih leg

 • razvijanje dinamične in barvne izenačenosti tonov pri menjalnem udarjanju

 • hitrost igranja

 • igrati v različnih načinih izvajanja za desno roko – akordične figuracije;

 • izvesti kromatične vaje v I. legi po vseh strunah in kromatične vaje po posameznih strunah z menjavo leg;

 • spoznavanje višjih leg;

 • razvijanje dinamične in barvne izenačenosti tonov pri menjalnem udarjanju, palčni igri v akordičnih figuracijah in v spremljavi;

 • razvijati sposobnost hitrosti igranja;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • spoznavanje in intepretacija

 • razširjena dinamična in barvna diferenciacija pri interpretaciji

 • spoznavati in interpretirati nove glasbene oblike;

 •    

 • tempo

 • agogika

 • seznaniti z novimi označbami za tempo, tempo uskladiti z naravo glasbe ali pesmi;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • izstopanje tematičnega gradiva v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

            Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • improvizirana spremljava pesmi

 • igrati lažje slovenske ljudske in otroške pesmi iz zbirk za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo – enoglasje;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno , dvoglasno – ustrezno izvajalskim možnostim predmeta;

 • improvizirana spremljava ljudskih in otroških pesmi z enostavnimi upoštevaje različne tipe večglasja;

 • spremljava pete melodije v vzporednih tercah, sekstah in decimah;

 • spremljava z ležečimi toni in ostinati;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

  Ustvarjalnost

   

   

   

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   


  3. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tehnične prvine

 • dopolnitev tehničnega znanja iz prejšnjega letnika;

 •    

 • tehnika prstov desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne roke in hitrost igranja;

 •    

 • lestvice

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, e- in d-mol v I. in II. legi

 • utrjevanje igranja akordov

 • utrjevati lestvice;

 • izvajati, igrati utrjevati lestvice in lestvične vaje igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, E- in d-mol v I. in II. legi, mestoma v III. legi.

 • kromatične vaje v I. legi

 • spoznavanje višjih leg in,menjava leg

 • vezave tonov in okraski

 • barre

 • naravni flageoletti

 • preglasitev 6. strune v D

 • gibanje leve roke

 • orientacija prstov leve roke

 • zapestje leve roke

 • diferenciacija

 • igrati v različnih načinih izvajanja– akordične figuracije;

 • izvajati kromatične vaje v i. legi po vseh strunah in kromatične vaje posameznih strunah z menjavo leg;

 • obvladati uporabo prazne strune;

 • utrjevati vertikalno in horizontalno gibanje leve in desne roke;

 • razvijati orientacijo prstov leve roke;

 • razvijati spretnosti v zapestju leve roke;

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • spoznavanje in intepretacija

 • dinamična in barvna diferenciacija

 • spoznavanje in interpretiranje novih glasbenih oblik;

 • razširjanje dinamične in barvne diferenciacije pri interpretaciji, predvsem pri skladbah iz obdobja renesanse in baroka;

 •    

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • razvijanje sposobnosti interpretacije in spremljave v večglasju z izstopanjem tematičnega materiala v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • transpozicija

 • transpozicija izbranih notnih primerov z uporabo kapodastra;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igranje dvoglasnih skladb za otroške zbore;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi - notalno zapisana ali zapisana z akordičnimi simboli ali improvizirana;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v proti postopu z ritmično in ritmično-melodičano variacijo,izvedba pesmi je združena s petjem (3. letnik);

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

 • ustvarjalnost

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (3. letnik);

 • Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  4. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Tehnične prvine

 • dopolnitev tehničnega znanja iz prejšnjega letnika;

 •    

 • tehnika desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne roke in hitrost igranja;

 •    

 • lestvice in kadence

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, e- in d-mol v I. in II. legi

 • utrjevanje igranja akordov

 • utrjevati lestvice in kadence;

 • izvajati, igrati utrjevati lestvice in lestvične vaje igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • diatonične lestvice glavnih tonalitet

 • utrjevati diatonočne lestvice glavnih tonalitet v obsegu dveh oktav z menjavo leg v I. oziroma II. legi;

 •    

 • akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, e- in d-mol v I. in II. legi, mestoma v III. legi.

 • kromatične vaje v razlčičnih legah

 • spoznavanje višjih leg in,menjava leg

 • vezave tonov in okraski

 • terce po prvih treh strunah

 • naravni flageoletti

 • preglasitev 6. strune v D

 • gibanje leve roke

 • orientacija prstov leve roke

 • zapestje leve roke

 • diferenciacija

 • utrjevati akordične kadence tonalitet v I. in II. legi in v višjih legah z menjavo leg v izbranih akordičnih figuracijah;

 • izvajati kromatične vaje v vseh legah po vseh strunah in kromatične vaje posameznih strunah z menjavo leg;

 • razvija spretnosti igranja ob vajah igranja;

 • obvladati uporabo prazne strune;

 • utrjevati vertikalno in horizontalno gibanje leve in desne roke;

 • razvijati orientacijo prstov leve roke;

 • razvijati spretnosti v zapestju leve roke;

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

 • osnove portamentiranja in vibriranja

 • dinamična in barvna diferenciacija

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • uvajanje poznanih glasbenih oblik

 • spoznavanje in intepretacija

 • tempo

 • spoznavanje in interpretiranje novih glasbenih oblik;

 • razširjanje dinamične in barvne diferenciacije pri interpretaciji, predvsem pri skladbah iz obdobja renesanse in baroka;

 • razvijanje samostojnega dela pri iskanju ustreznega tempa, dinamike, agogike in tonske barve pri interpretaciji;

 •    

 • izstopanje melodične linije v skladbah melodije in spremljave v večglasju

 • izstopanje tematičnega gradiva

 • razvijanje sposobnosti interpretacije in spremljave v večglasju z izstopanjem tematičnega materiala v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • transpozicija

 • transpozicija izbranih notnih primerov z uporabo, tekstovna transpozicija in transpozicija z uporabo kapodastra;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • spremljava pesmi

 • igranje dvoglasnih in lažjih triglasnih skladb za pevske zbore in skladb za otroške zbore;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi - notalno zapisana ali zapisana z akordičnimi simboli ali improvizirana;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v proti postopu z ritmično in ritmično-melodičano variacijo,izvedba pesmi je združena s petjem;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

 • ustvarjalnost

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri;

 • oblikovati glasbeno pravljico po literarni predlogi, ki jo dijak sam izbere, za glasbeni del pa dijak uporabi skladbe različnih avtorjev ali svoje lastne skladbe, instrumentalne pesmi in v celiti izvede pri učni uri;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje kitare.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: zgodovina, likovna kultura z metodiko, slovenščina (književnost), pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, higiena z gospodinjstvom, športna vzgoja.

  Konkretno:

  Ples z metodiko, slovenščina (literatura), likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo

 • enharmonični toni

 • ritem

 • osnove taktiranja

 • osnove dirigiranja

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • tonalnost, atonalnost

 • durova in molova lestvica

 • pentatonika

 • kromatična lestvica

 • interval

 • akord

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja (ritmika)

  Zgodovina

 • akustika;

 • somatologija;

 • enakomerni gibi;

 • kontroliranje gibanja;

 • razvoj glasbe;

 • dihanje;

 • slog v glasbi

 • glasba v srednjem veku:

 • renesansa,

 • barok,

 • klasicizem,

 • romantika,

 • glasba 20. stoletja

 • Športna vzgoja

  Higiena z gospodinjstvom

  Zgodovina

  Likovna kultura z metodiko

  Slovenščina (književnost)

 • vsa tri področja so tesno povezana;

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi

 • analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika

 • interpretacija pesmi

 • dirigiranje pesmi

 • Slovenščina (književnost)

  Informatika

 • ljudsko izročilo;

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov;

 • podajanje leposlovnih oblik;

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja

 • poustvarjalno petje

 • motivacijske vsebine

 • otroška pesem

 • ustvarjalno petje

 • poslušanje glasbe

 • glasbene didaktične igre

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • določanje smeri zvoka

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • lastni instrumenti

 • množični instrumenti

 • glasbena pravljica

 • Slovenščina (književnost)

  Pedagogika

  Slovenščina (otroška književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Psihologija (otroška)

  Pedagogika

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

  Fizika

 • poglavja iz obče pedagogike;

 • podajanje in interpretiranje;

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom;

 • ustvarjalnost;

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj;

 • akustika;

 • akustika, gibanje;

 • glasbene vsebine za otroke do treh let

 • reproduktivne proste ritmične vsebine

 • ustvarjalne ritmične vsebine

 • spremljava govorjenega besedila

 • Kemija

  Biologija (ekologija)

  Slovenščina (književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Ples z metodiko (ritmično-gibalna vzgoja)

  Pedagogika

  Psihologija

 • različni materiali, ohranjanje narave;

 • literarni teksti, tehnike risanja, gibanje;

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija;

 • blokflavta

 • Higiena z gospodinjstvom

 • higiena;