SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

INSTRUMENT - KLAVIR

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

11,6

 

11,6

2.

11,6

  11,6

3.

11,6   11,6

4.

11,3   11,3

skupaj

46,1

 

46,1

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Delitev dijakov v skupine: Pouk instrumenta (klavir) poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 12 ur letno na dijaka

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu:

 • razvijati zanimanje za instrument (klavir);

 • seznaniti z osnovami tehnike igranja na klavir;

 • ob igri na instrumentu uporabljati, širiti in poglabljati glasbena spoznanja. oblikovati glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature;

 • glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljati in svoje doživljaje izraziti z ustrezno interpretacijo;

 • igrati otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvariti preproste spremljave ter jih izvajati ob petju;

 • igrati lažje skladbe za poslušanje;

 • razvijati zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja in zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Klavir

   

   

   

 •    uvod v klavirsko igro

 • seznanjanje z instrumentom, sedenje pri klavirju, postavitev rok in prstov (1. letnik);

 •    

  Tehnične prvine

   

   

   

 • nevezana igra (non legato, staccato), vezana igra (legato)

 • odtegljaj

 • obvladati oba načina igranja;

 •    

 • vaje na petih tonih

 • igrati vaje na petih tonih legato, non legato, staccato, skupaj z obema rokama v istem artikulacijskem načinu (2. letnik);

 • igrati vaje na petih tonih skupaj, vsaka roka igra drugačen artikulacijski način (3. letnik);

 •    

 • priprava za lestvice

 • durove lestvice

 • vaditi podlaganje palca;

 • lestvice igrati v eni oktavi posamezno, do štirih predznakov (1. letmik);

 • igrati durove lestvice skupaj v eni oktavi vzporedno in proti postopno do štirih predznakov (2. letnik);

 • igrati durove lestvice v eni oktavi vzporedno in protipostopno v različnih artikulacijskih načinih (3. letnik);

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • molove lestvice

 • igrati molove lestvice v eni oktavi, posamezno (3. letnik);

 • igrati durove lestvice čez dve oktavi skupaj; molove lestvice čez eno oktavo skupaj (4. letnik);

 •    

 • kromatična lestvica

 • igrati kromatično lestvico čez eno oktavo posamezno (4. letnik);

 •    

 • priprava na akorde

 • igranje akordov

 • igrati tonični kvintakord v durovih lestvicah do štirih predznakov, posamezno, razloženo in sozvočno (1. letnik);

 • igrati durov kvintakord z obrati v eni oktavi razloženo in sozvočno, posamezno (2. letnik);

 • igrati durov kvintakord z obrati v eni oktavi skupaj, vzporedno, razloženo in sozvočno (3. letnik);

 • igrati durov kvintakord čez dve oktavi, razloženo in sozvočno, skupaj (4. letnik);

 •    

 • igranje kadenc

 • igrati vezavo glavnih stopenj skupaj:
  T-S-T, T-D-T, T-S-D-T (3. letnik);

 • igrati kadence v duru, vezava glavnih in stranskih stopenj; in v molu, vezava glavnih stopenj (4. letnik);

 •    

 • vaje za pedal

 • igrati vaje za pedal (3. in 4. letnik);

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • oblikovanje tona, motiva in fraze

 • ugotoviti enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko

 •    

 • dinamična diferenciacija

 • izvajati mf, p, f (1. letnik);

 • izvajati p, mp, mf, f, crescendo in decrescendo (2. letnik);

 • upoštevati fraziranje, dinamiko in agogiko v skladu z notno sliko (3. in 4. letnik);

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • tempo

 • tempo uskladiti z naravo skladbe ali pesmi (1.,2.,3.,4. letnik);

 • pri tehničnih vajah tempo prilagoditi zmožnostim (1. letnik zmerno počasi), (2.,3.,4. letnik hitreje);

 •    

 • intepretacija

 • skladbo interpretirati glede na njeno notranjo vsebino in stilno obdobje

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno posamezno in enoglasno z menjavanjem rok, skupno v oktavah, vzporednih decimah in sekstah; izvedba pesmi je združena s petjem (1. letnik);

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in po notnem zapisu; k pesmim oblikovati in zapisati spremljavo v oktavi z ritmično in ritmično melodično variacijo v obeh rokah in le v levi roki; v decimi z ritmično in ritmično-melodično variacijo; v kombinaciji decimske in sekstne lege; izvedba pesmi je združena s petjem (2. letnik);

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v protipostopu z ritmično in ritmično-melodično variacijo; z ležečim tonom in melodičnim ostinatom; izvedba pesmi je združena s petjem (3. letnik);

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

   

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in po notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljave; izbirati pesmi v duru, molu in pentatoniki; ugotoviti harmonsko osnovo in oblikovati spremljavo na tej osnovi z uporabo glavnih in stranskih stopenj v duru ter glavnih stopenj v molu; kombinacija različnih že znanih načinov med seboj; izvedba pesmi je združena s petjem (4. letnik);

 •  

   

  Ustvarjalnost

   

   

   

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb (1., 2. letnik);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (3. letnik);

 • oblikovati glasbeno pravljico po literarni predlogi, ki jo dijak sam izbere; za glasbeni del dijak uporabi skladbe različnih avtorjev, instrumentirane pesmi in tudi lastne skladbe; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (4.letnik);

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje klavirja.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: zgodovina, likovna kultura z metodiko, pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, higiena z gospodinjstvom, športna vzgoja.

  Konkretno:

  Ples z metodiko, slovenščina, likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo

 • enharmonični toni

 • ritem

 • osnove taktiranja

 • osnove dirigiranja

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

  Zgodovina

 • akustika;

 • akustika;

 • somatologija;

 • enakomerni gibi;

 • kontroliranje gibanja;

 • razvoj glasbe;

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • tonalnost, atonalnost

 • durova in molova lestvica

 • pentatonika

 • kromatična lestvica

 • interval

 • akord

 • Fizika

 • akustika;

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • Športna vzgoja

  Higiena z gospodinjstvom

 • dihanje;

 • slog v glasbi

 • glasba v srednjem veku:

 • renesansa,

 • barok,

 • klasicizem,

 • romantika,

 • glasba 20. stoletja,

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi

 • Zgodovina

  Likovna kultura z metodiko

  Glasba z metodiko

  Ples z metodiko

 • vsa tri področja so tesno povezana;

 • Analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika

 • interpretacija pesmi

 • dirigiranje pesmi

 • Slovenščina (književnost)

  Informatika

 • ljudsko izročilo;

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov;

 • podajanje leposlovnih oblik;

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja

 • Književnost)

   

 • poustvarjalno petje

 • motivacijske vsebine

 • otroška pesem

 • ustvarjalno petje

 • poslušanje glasbe

 • glasbene didaktične igre

 • ugotavljanje značilnosti zvoka

 • določanje smeri zvoka

 • razlikovanje tempa

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin

 • lastni instrumenti

 • množični instrumenti

 • glasbena pravljica

 • Pedagogika

  Slovenščina (književnost, otroška književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Otroška psihologija

  Pedagogika

  Ples z metodiko

  Športna vzgoja

  Psihologija

  Fizika

  Kemija

  Ekologija

  Biologija

 • poglavja iz obče pedagogike;

 • podajanje in interpretiranje

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom;

 • ustvarjalnost;

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj;

 • akustika;

 • gibanje;

 • različni materiali, ohranjanje narave;

 • glasbene vsebine za otroke do treh let

 • Slovenščina (književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Ples z metodiko

  Pedagogika

  Psihologija

 • literarni teksti;

 • tehnike risanja;

 • gibanje;

 • reproduktivne proste ritmične vsebine

 • ustvarjalne ritmične vsebine

 • Slovenščina (književnost, leposlovni teksti)

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija;

 • spremljava govorjenega besedila

 • blokflavta

 • Higiena z gospodinjstvom

 • higiena;