SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

LIKOVNA KULTURA Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

40

30

70

2.

40

65

105

3.

35

35

70

4.

34

34

68

skupaj

149

164

313

 

*  T – teoretični pouk, seminarske naloge, referati;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Opomba: teorija je povezana s praktično ustvarjalnostjo dijakov.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki pridobijo:

 • razumevanje znanj s področja likovne teorije in zgodovine umetnosti,

 • znanje s področja likovnih tehnik,

 • poznavanje področij likovnega ustvarjanja,

 • sposobnost odkrivanja likovnih zakonitosti,opazovanja in doživljanja likovnih del ter,

 • kritično vrednotenje lastnih likovnih del in likovnih del odraslih umetnikov,

 • razvit odnos do likovne kulture in smisel za vzpodbujanje likovne tvornosti,

 • primerjanje in vrednotenje likovnih področij med seboj in z drugimi področji človekovega dela,

 • razvijanje praktičnih oblikotvornih sposobnosti,

 • povezovanje lastnih likovno teoretičnih spoznanj s praktičnim delom,

 • sposobnost uporabe različnih likovnih tehnik pri kasnejšem delu z otroki,

 • razvijanje praktičnih oblikotvornih sposobnosti,

 • razvijanje odnosa do likovne kulture in spoznavanje njene vloge pri vzpodbujanju narodne zavesti,

 • razvijanje in negovanje duhovne kulture in vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti,

 • poklicno usposobljenost v smislu sodelovanja z vzgojiteljem pri likovni vzgoji, sposobnost sodelovanja pri neposrednem izvajanju programa za predšolske otroke,

 • sposobnost opazovanja vedenja in dejavnosti otrok,

 • usvajanje časovne razporeditve in izvajanja dnevnih opravil,

 • sposobnost posredovanja opažanj o dejavnostih in vedenju otrok staršem,

 • sposobnost sodelovanja pri načrtovanju konkretnih nalog,

 • sposobnost priprave vzgojnih sredstev (igrač, igral, didaktičnih materialov),

 • sposobnost sodelovanja pri zapisu spremljanja razvoja in napredka otrok pri likovni vzgoji,

 • sposobnost sodelovanja pri izdelavi zaključnega poročila o realizaciji nalog v preteklem letu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRISTOP K LIKOVNEMU DELU

       

 • vsebina likovnega dela in likovna vsebina

 • predikonografska vsebina likovnega dela

 • ikonografska vsebina likovnega dela

 • morfološka analiza

 • razlikovanje med vsebino likovnega dela in likovno vsebino;

 • razlikovanje motivov v likovni umetnosti;

 • spoznavanje pojmov: simbol, atribut, personifikacija, alegorija;

 • navezovanje likovne snovi na literarne, religiozne, mitološke in zgodovinske vire;

 • razlikovanje oblikotvornih stilov v analizi likovnih del skozi zgodovino likovne ustvarjalnosti;

 • Osebnostni razvoj.

  Ozaveščanje relacij človek ustvarjalec - umetniško delo.

  Človek gledalec, aktiven član družbe, ne le opazovalec, ampak izobražen soustvarjalec družbe, ki mu je omogočen duhovni razvoj in je sposoben ceniti in razumeti tako zgodovino likovne umetnosti kot sodobna umetniška prizadevanja.

   

  MESTO LIKOVNE USTVARJALNOSTI V KULTURI IN CIVILIZACIJI

 • spoznavanje vloge umetnosti;

 • spoznavanje značilnosti umetnine;

 • spoznavanje področij likovne umetnosti in dejavnosti, ki se povezujejo z likovno umetnostjo;

 • spoznavanje umetnostne zgodovine;

 • seznanjanje z vedami (naravoslovnimi in družboslovnimi), ki so povezane z likovno umetnostjo;

 • Spoznavanje mesta likovne ustvarjalnost v vsakdanjem življenju; razlikovanje med vizualnim in likovnim svetom;

  spoznavanje mesta likovne ustvarjalnosti v kulturi in civilizaciji.

   

  LIKOVNA DEJAVNOST

   

   

   

 • prvine likovnega izražanja

 • likovna govorica predšolskih otrok

 • figuralna in nefiguralna umetnost

 • spoznavanje orisnih in orisanih likovnih elementov, likovnih spremenljivk in elementov likovnega reda oziroma kompozicije;

 • seznanitev s posebnostmi likovnega izražanja predšolskih otrok;

 • spoznavanje razlik med figuralno in nefiguralno umetnostjo, spoznavanje likovne vsebine in likovnega izražanja;

 • Razvoj zavesti o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

  Razvijanje poklicne usposobljenosti v smislu strokovnosti.

  Strokovna in poklicna odgovornost.

   

  PODROČJA LIKOVNEGA USTVARJANJA

   

   

   

 • slikarstvo

 • razlikovanje tehnik in oblik slikarstva: stensko slikarstvo (freska, mozaik), tabelno slikarstvo, oljno in akrilno slikarstvo, tapiserija, vitraž ter njihove funkcije in naloge;

 • spoznavanje miniaturnega slikarstva;

 • spoznavanje vaznega slikarstva;

 • spoznavanje različnih nosilcev slike in historično;

      pojavljanje različnih oblik slikarstva;

 • Doslednost, natančnost, inovativnost,ustvarjalnost, ljubezen do likovnega izražanja, vztrajnost.

   

 • risba in grafika

 • spoznavanje osnovnih nalog in funkcij risbe in grafike ter njunih tehnik;

 • razlikovanje med umetniško grafiko, lepakom in vizualnimi komunikacijami;

 • Ustvarjalnost, negovanje sposobnosti komuniciranja v likovnem jeziku.

   

 • kiparstvo

 • spoznavanje kiparske forme in materialov;

 • razdelitev kiparstva in kiparskih tehnik;

 • naloge kiparstva nekdaj in danes;

 • spoznavanje oblikovanja predmetov za vsakdanjo rabo;

 • Natančnost, vztrajnost.

  Doživljanje likovnega dela.

   

 • arhitektura

 • spoznavanje elementov arhitekture, zvrsti, funkcije arhitekture in gradbenih materialov,

 • razlikovanje sakralne in profane arhitekture;

 • usvajanje osnovnih pojmov o urbanizmu;

 • Spoznavanje civilizacijske vloge arhitekturne raznolikosti.

   

  USTVARJALNO DELO

 • preverjanje izraznih možnosti posameznih elementov likovnega izražanja v ustvarjalnem delu (npr. ploskovnost barve – trobarvni akord, točkovna in linearna organizacija forme in prostora, kolorizem in tonsko slikarstvo; masa, volumen);

 • praktično uporabljanje različnih risarskih, slikarskih in kiparskih tehnik;

 • oblikovanjem zaprtega, polodprtega in odprtega arhitekturnega prostora;

 • Razvijanje ljubezni do poklica, poklicna socializacija.

  Ustvarjalnost, razvoj intelektualnih in motivacijskih sposobnosti.

  Ekonomičnost, vztrajnost, sposobnost komuniciranja v likovnem jeziku.

   

  2. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  USTVARJALNO DELO

   

   

   

  PRVINE LIKOVNEGA IZRAŽANJA

  aktivno kreativno delo v povezavi z likovno teorijo (formiranje likovnih nalog);

  Razumevanje sodobnejših prizadevanj v likovni ustvarjalnosti in vrednotenje le-teh; tolerantnost.

   

  PLOSKOVNO OBLIKOVANJE

   

   

   

 • risba:

 • črta; obris predmeta ali figure, prostor, črtni rastri, črtne teksture, smer, črtna izraznost

 • preverjanje črte, ploskve, volumna, svetlobe in prostora v kreativnem delu;

 • spoznavanje kompozicijske vloge črte in črtnih tvorb;

 • usvajanje kompozicijae figuralnega in nefiguralnega motiva v prostoru:

 • preučevanje sorazmerja mas in svetlobe;

 • preučevanje kompozicije;

 • spoznavanje konture v risbi, vloga zunanjih in notranjih obrisov;

 • spoznavanje perspektivičnih črtnih vodil (spoznavanje vzporedne in središčne črtne perspektive- npr. realizacija motiva geometričnih teles v v eklidičnem prostoru);

 • spoznavanje odnosa: resničen prostor, iluzija prostora;

 • Širitev družbenokulturnega obzorja.

  Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti, predstavljivosti, sposobnosti likovne komunikacije, samostojnosti

   

 • slikarstvo:

 • barva in barvna sistematika (barvni krog, barvni globus; primarne, sekundarne in terciarne barve; barvni kontrasti), barvna izraznost

 • spoznavanje barvne čistosti  (pestrosti in nepestrosti), barvnih tonov,svetlostne vrednosti slike (valerja), barvnih nians; mešanja barvnih snovi, strukturiranja površine s potezami; razlikovanje pastoznih in lazurnih nanosov, barvne in zračne perspektive;

 • realizacija in likovno analiziranje slogov poznega 19. in 20. stoletja (impresionizem, pointilizem, ekspresionizem, nadrealizem (sanjski oziroma fantastični svet), abstraktni ekspresionizem in lirična abstrakcija (interakcija z glasbeno umetnostjo), kubizem, minimalizem, nova podoba);

 • Poklicna socializacija.

  Vživljanje v otroško duševnost.

  Doslednost, natančnost ter celovitost izvedbe.

  Samostojnost razmišljanja.

  Spoznavanje specifične in splošne vloge likovnega ustvarjanja.

   

 • grafika

 • spoznavanje možnosti in lastnosti visokega, globokega in ploskega tiska;

 • praktično spoznavanje linoreza , kolagrafije in montažnega tiska;

 • Strokovnost, poklicna odgovornost, razvoj intelektualnih in moralno etičnih potencialov.

   

  PLASTIČNO OBLIKOVANJE IN OBLIKOVANJE PROSTORA

 • spoznavanje prostorsko časovnega kontinuuma, črtnih obrisov kipov in arhitekture, površine oblik ter njihovih barvnih in teksturalnih kvalitet (npr, izdelava preprostih teles iz kartona – preučevanje vpliva barv na telesnost, prostorskost teles; poslikava teles: točkasta, ploskovna, iluzionistična, preučevanje vpliva vzorcev na telesnost in jasnost ali deformacijo robov);

 • organizacija volumnov in prostora glede na prostorski križ;

 • odvzemanje in dodajanje materiala;

 • arhitekturna naloga z odrivanjem in zajemanjem prostora;

 • Vzgojni cilji.

  Ljubezen do likovne umetnosti in ustvarjalnosti.

   

 • ročna lutka

 • izdelava ročne lutke in seznanitev z animacijo;

 • Ustvarjalnost

   

 • različne vrste lutk

 • oblikovanje lutke nogavičke;

 • oblikovanje lutke rokavičke;

 • oblikovanje ploščate lutke (tudi senčne lutke);

 • oblikovanje preproste marionete;

 • Ustvarjalnost, izvirnost.

  Spoznavanje didaktične in vzgojne vloge lutk v otroškem svetu.

   

  LIKOVNO VREDNOTENJE

 • samostojna analiza slikarskih, kiparskih in arhitekturnih del;

 • proučevanje vpliva barvnih površin in svetlobe na doživljanje plastičnosti v kiparstvu in arhitekturi;

 • analiza slik glede na barvno in tonsko artikulacijo;

 • vrednotenje figuralnega in nefiguralnega slikarstva;

 • likovna in izpovedna analiza lastnih del;

 • analiza likovnih del glede na kompozicijo in načine uporabljenih elementov likovnega izražanja;

 • Strokovno usposabljanje.

  Razvoj intelektualnih in motivacijskih mehanizmov.

  Strokovna odgovornost.

  Sposobnost komuniciranja skozi likovno izražanje.

  Vztrajnost, oblikovanje osebnosti, vestnost.

   

  ZGODOVINA LIKOVNE UMETNOSTI od paleolitika do zgodnje krščanskega obdobja

 • preučevanje slogov: časovni, zemljepisni in osebni slog, razumevanje slogovne analize, slogovna sistematika in slogovni razvoj; pojem slogovnega obdobja: zgodnje - arhaično, zrelo - klasično, pozno - helenistično ali baročno;

 • spoznavanje zgodovinskih slogov;

 • opazovanje morfoloških slogov;

 • Razvijanje ljubezni do poklica.

  Varčnost, ekonomičnost, skrbnost, delovna odgovornost, osebnostni razvoj, inovativnost.

   

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Aktivno ustvarjalno delo in likovna teorija

   

   

  PLOSKOVNO OBLIKOVANJE

   

   

   

 • grafika

 • preučevanje mere, razmerij, sorazmerij, zlatega reza in racionalnosti zlatega reza;

 • preučevanje ritmov;

 • izdelava likovnega dela v grafični tehniki – večbarvni tisk;

 • Strokovnost, ljubezen do poklica, osebna odgovornost, poklicna odgovornost, poklicna socializacija.

   

 • risba

 • usvajanje prostorskih predstav in projekcij (tloris, naris, stranski ris in centralna perspektiva - eksterier);

 • usvajanje proporcev cele človeške figure, glave in rok (risanje po modelu),

 • usvajanje tonske modelacije (renesančna osvetljava) in svetlo-temnega kontrasta (baročna osvetljava);

 •    

 • slikarstvo

 • praktično spoznavanje in utrjevanje pojmov: barvni ton (svetlost) in barvna moč, organizacija svetlobe in teme, toplo-hladni kontrast,komplementarni kontrast,koločinski kontrast, kvalitativni kontrast; barvna modulacija;

 • realizacija slikarske naloge na večjem formatu;

 • realizacija individualnega in skupinskega delo, samostojna izbira motiva in tehnike in likovne naloge;

 • realizacija otroške figure in živali (realizem, stilizacija, abstrahiranje);

 • ustvarjanje ilustracije;

 • ustvarjanje plakata;

 • Razvoj intelektualnih in moralno- etičnih potencialov, širitev kulturne razgledanosti in spoznavanje likovne komunikativnosti.

  Vestnost, natančnost.

  Vzgojno izobraževalni cilji.

  Narodna zavest.

   

  PLASTIČNO OBLIKOVANJE

 • opisovanje in praktično preverjanje organizacije mase in prostora v kiparstvu ter razlaga pomena prostora za kiparstvo;

 • razlikovanje in praktično preverjanje okrogle in oglate telesnosti;

 • opisovanje in praktično preverjanje značilnosti in razlik med reliefom in oblo plastiko;

 • praktično ugotavljanje, kdaj je ravnotežje simetrično in kdaj asimetrično (npr.stojnost oble plastike);

 • spoznavanje proporcev človeškega telesa odraslih in otrok ter oblikovanje živali;

 • uresničitev figuralne kompozicije;

 • Strokovnost, ustvarjalnost, zanesljivost, varčnost, skrbnost.

   

   

 • uresničitev kiparske naloge z odvzemanjem in dodajanjem materiala;

 •    

  OBLIKOVANJE PROSTORA

 • gradnja in konstrukcija, prostor v arhitekturi;

 • kompozicija v prostoru;

 • Osebna odgovornost, delovna odgovornost, kolektivna odgovornost.

   

  LIKOVNO VREDNOTENJE

 • obisk razstave; analiza razstave glede na vsebino, likovne sestavine in odnose med njimi; občutenje likovne razstave;

 • likovna analiza lastnih likovnih del (npr.razlikovanje: figuralika, abstrakcija, barvni kontrasti, ritem, črno-belo, tonsko; ugotavljanje proporca, kontrastov, dominante, enovitosti kompozicije, tipa kompozicije);

 • vrednotenje lastnih likovnih del po kriterijih: pripovednost oziroma sporočolnost, izvirnost, inovativnost, ustvarjalnost, osebna prizadevnost, uspešnost uporabe likovne tehnike;

 • Sposobnost komuniciranja v likovnem jeziku, vztrajnost.

  Inovativnost, oblikovanje osebnosti, razvoj intelektualnih in motivacijskih mehanizmov.

  Oblikovanje zgodovinske zavesti in zavesti o sodobnem času.

   

  Mimična lutka

 • načrtovanje in izdelava mimične lutke iz mehkih materialov;

 • Razvijanje samostojnosti, izvirnosti

   

  Projektno delo

 • načrtovanje in izdelava scene in kostumov za gledališko predstavo;

 • realizacija gledališke predstave;

 • Poklicna socializacija, socialna integracija, osebnostni razvoj.

  Razvoj strokovne in poklicne odgovornosti, razvoj intelektualnih in moralno etičnih potencialov.

   

  Zgodovina likovne umetnosti v Evropi in Sloveniji

   

   

   

 • karolinška renesansa

 • romanika, gotika

 • quattrocento

 • visoka renesansa in manierizem

 • severni manierizem

 • barok, rokoko

 • klasicizem in romantika

 • razlikovanje morfoloških slogov (ploskoviti, plastični, slikoviti); preučevanje arhitekture, slikarstva, kiparstva;

 • spoznavanje miselnega sveta različnih obdobij; družbeni in idejni okviri;

 • slogovni razvoj;

 • pojem slogovnega obdobja (zgodnja, zrela in baročna faza);

 • opisovanje dobe in razlikovanje glavnih značilnosti posameznih slogov v arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu;

 • naštevanje in opisovanje glavnih spomenikov obdobja glede na likovne značilnosti, pomembnost in lokacijo;

 • spoznavanje najpomembnejših predstavnikov, njihovih značilnih likovnih del in analiziranje nekaterih primerov;

 • Razvoj intelektualnih potencialov.

  Razvijanje občutka za lepo – estetsko.

  Seminarska naloga

  Referati

   

  4. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Obravnava likovnih problemov ob teoretičnem in ustvarjalnem delu

   

   

   

  PLOSKOVNO OBLIKOVANJE

   

   

   

 • risba

 • utrjevanje prostorske predstave in projekcije; doseganje linij prostora;

 • oblikovanje proporčnih sistemov; omejitev, členitev, povezava z grafizmi;

 • Vrednotenje klasičnih in sodobnih likovnih tehnik ter kritična presoja le-teh v primerjanju možnosti izraznosti, spoznavanje izraznih možnosti različnih materialov.

  Seminarska naloga

 • grafika

 • realizacija primerne tehnike za črtno risbo (suha igla);

  realizacija primerne tehnike za večje barvne ploskve (sitotisk) na podlagi osnutkov;

 • Vzgojno izobraževalni cilji.

  Osebnostna rast.

  Spoznavanje likovnih in splošnih problematik sodobnega časa.

   

 • slikarstvo

 • proučevanje barve kot fizikalnega in fiziološkega pojava,

  uresničitev barvne kompozicije in opazovanje barvnih efektov, spoznavanje barvnega simbolizma;

 • Razvoj strokovne in poklicne odgovornosti.

   

  PLASTIČNO OBLIKOVANJE

 • ugotavljanje in stvaritev odprte in zaprte forme;

 • preučevanje statike in dinamike - razlaga in oblikovanje kontraposta;

 • preizkušanje materialov za klesanje in modeliranje;

 • Razvoj intelektualnih in moralno etičnih potencialov.

  Razviti ljubezen do poklica, negovanje narodne zavesti in pripadnosti.

   

  OBLIKOVANJE PROSTORA

 • arhitekturni prostor in organizacija volumnov v arhitekturnem prostoru, kompozicija večjih volumnov v širšem prostoru (maketa - skupinsko delo);

 • urbanizem v našem prostoru; vključevanje v prostor, v katerem živimo ( primeri dobrega urbanističnega reševanja dijakom znanega okolja);

 •    

  LIKOVNO VREDNOTENJE

 • obisk razstave in tolmačenje glede na historične in morfološke sloge (samostojna analiza);

 • primerjanje razstav glede na slog in odnos med likovnimi sestavinami (imenovanje skupnega imenovalca razstave);

 • postavitev razstave na šoli;

 • izdelava sistemov za postavitev razstave;

 •    

   

 • samostojna analiza likovnih del povezovanje likovne ustvarjalnosti z drugimi umetnostnimi področji, posebno s filmom in TV (»žive slike«, primerjava impresionizma in TV - barvno zlivanje);

 •    

 • hospitacije in nastopi v vrtcih

 • likovne dejavnosti

 • likovne tehnike

 • praktično spoznavanje in preizkušanje klasičnih in modernih likovnih tehnik v risanju, slikanju, grafiki in kiparstvu (npr.: perorisba, lavirana risba, praskanka, škropljenka s šablonami, batik, kolaž, asomblaž in mozaična tehnika v slikarstvu, škropljenka, kaširanje, odlivanje itd.);

 • uporaba različnih materialov;

 • spoznavanje sodobnih tehnik kiparstva (ge lutk vkiparstvo, instalacija, ambiantalne postavitve);

 •    

  Zgodovina likovne kulture

   

   

   

 • druga polovica 19. in 20. stoletje

 • realizem, impresionizem,postimpresionizem, fin de siecle, ekspresionizem, vplivi neevropskih ljudstev na umetniško snovanje tega časa v Evropi;

 • arhitektura druge polovice 19. in začetka 20. stoletja razvoj tehnike in njen slogovni izraz, nova obravnava figuralnega sveta, francosko slikarstvo pred svetovno vojno in pot v abstrakcijo ( kubizem, konstruktivizem, »organska« in geometrična abstrakcija); De Stijl in Bauhaus, modernistična gibanja v Nemčiji, plastika tega časa, nadrealizem, nova figuralika, arhitektura 20. stoletja;

 • opisovanje umetnostno zgodovinskih obdobij in glavne značilnosti posameznih slogov v arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu;

 • naštevanje in opisovanje glavnih spomenikov obdobij glede na likovne značilnosti, pomembnost in lokacijo;

 • naštevanje najpomembnejših predstavnikov, njihova značilna dela in analiziranje nekaterih primerov;

 •  

  Seminarska naloga

  METODIKA LIKOVNE VZGOJE

   

   

   

 • družbeni pomen likovne vzgoje

 • vloge likovne vzgoje:

 • celovitost vzgoje spoznavanje,

 • svojstveno izražanje in sporočanje,

 • ustvarjalnost,

 • poznavanje otroka,

 • likovna vzgoja kot terapija;

 • Razvoj zavesti o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

  Razvijanje poklicne usposobljenosti v smislu strokovnosti.

   

 • osnovna likovna dejavnost predšolskih otrok

 • razločevanje oblikovanja:

 • v ploskvi,

 • plastično oblikovanje,

 • oblikovanje prostora,

 • likovno vrednotenje;

 • Ljubezen do poklica; poklicna socializacija; vživljanje v otroško duševnost.

   

 • psihološke osnove likovne vzgoje

 • razmislek o čustvovanju, občutenju in razvitosti mišljenja;

 •    

 • smotri likovne vzgoje

 • spoznavanje smotrov:

 • razvijanje in spodbujanje otrokovega likovnega izražanja,

 • razvijanje otrokove ustvarjalnosti, iznajdljivosti in samostojnosti,

 • seznanjanje otrok z različnimi likovnimi tehnikami,

 • razvijanje osnov za vrednotenje likovnih stvaritev,

 • estetsko urejanje okolja;

 •    

 • upoštevanje vzgojnih načel pri likovni vzgoji

 • spoznavanje načel:

 • ustvarjalnosti,

 • aktivnosti,

 • interesa,

 • individualizacije,

 • nazornosti,

 • življenjske in psihične bližine,

 • postopnosti in sistematičnosti;

 •    

 • vsebina likovne vzgoje

 • spoznavanje vsebine likovne vzgoje:

 • tema,

 • motiv,

 • likovna tehnika,

 • likovna izrazila;

 •    

 • oblike dela in metode likovne vzgoje

 • razlikovanje individualnega, skupinskega in skupnega dela;

 • razlikovanje spontanega in inspiriranega likovnega izražanja;

 •    

 • kako otrok rešuje nekatere osnovne likovne probleme

 • razmislek o proporcu, prostoru in barvi v otroškem likovnem ustvarjanju;

 •    

 • vzgojni program za likovno vzgojo predšolskih otrok

 • spoznavanje načel načrtovanja likovne vzgoje:

 • postopnost in sistematičnost,

 • razporejanje spontanega in usmerjenega likovnega izražanja,

 • enakomerno menjavanje vseh področij likovnega izražanja;

 •    

 • analiza vzgojnega dela na likovnem področju

 • razmislek o skladnosti lik. izrazil s slogom in namenom likovnega dela;

 • naraven posluh za mero in likovni red;

 • pristnost in izvirnost lik. dela;

 •    

 • spremljanje otrokovega likovnega razvoja

 • pomembnost ustvarjanja zbirke otroških lik. izdelkov v vrtcih in pravilne opremljenosti le-teh;

 • skrb za likovno urejenost prostorov in prirejanje razstav;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (in izdelke pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • projektno delo: izvedba lutkovne in gledališke predstave

 • Ples z metodiko

  Glasba z metodiko

  Slovenščina

 • izrazni ples, mali instrumenti, igra;

 • poznavanje različnih materialov za likovno ustvarjanje

 • Kemija

 • anorganske in organske spojine;

 • proporc, geometrijski liki in telesa, projekcije

 • Matematika

 • zlati rez, geometrija;

 • barva in barvna teorija

 • barvna izraznost

 • Fizika

  Psihologija

  Biologija

 • optika, psihologija barv, fiziologija barvnega zaznannja;

 • psihologija barv;

 • kompozicija;

 • likovna teorija (Kandinsky)

 • zgodovina likovne kulture

 • ikonologija

 • likovno ustvarjanje

 • Psihologija

  Glasba z metodiko

  Zgodovina

  Slovenščina

 • zgodovinska obdobja;

 • religije, literatura, zgodovinski dogodki;

 • korelacije;

 • proporci in poznavanje anatomije človeškega telesa

 • Glasba z metodiko

  Ples z metodiko

  Športna vzgoja

  Biologija

 • anatomija človeka,

 • ravnotežje

 • likovna teorija

 • elementi likovnega izražanja

 • likovna govorica predšolskih otrok

 • Zgodovina

  Slovenščina

  Filozofija

  Fizika

  Matematika

  Pedagogika

  Psihologija

 • teža, ravnotežje;

 • filozofi o likovni umetnosti

 • korelacije;

 • psihologija predšolskega otroka;

 • vzgojni principi;

 • psihološke osnove likovne vzgoje

 • Psihologija

 • čustvovanje, občutenje in mišljenje predšolskih otrok

 • oblike dela in metode likovne vzgoje

 • Pedagogika

 • individualno, skupinsko in skupno delo v vrtcih;