SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7 1998

1. IME PREDMETA

PEDAGOGIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

65

5

70

4.

95

10

105

skupaj

160

15

175

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • sistematično pridobijo spoznanja o vzgoji kot sestavini družbene biti ter vlogo vzgoje za razvoj posameznika in skupnosti;

 • usvojijo temeljna spoznanja o razvoju vzgoje, o razvoju in učenju predšolskih otrok, spoznajo različne koncepte, naloge in zahteve sodobnega vzgojnega procesa;

 • seznanijo se z alternativnimi, sodobnimi koncepti predšolske vzgoje in oblikujejo kritičen odnos do njih;

 • usvojijo osnovne značilnosti pedagogike kot znanosti, strukturo pedagoških disciplin, še posebno predšolske pedagogike in ideje nekaterih pedagoških klasikov;

 • spoznajo in osvojijo osnovne komponente vzgoje, njihovo kompleksnost, prepletenost in razvojnost;

 • spoznajo možnosti in meje ter posebnosti vzgojnega delovanja v družini, šoli, med prostim časom, še posebno pa v vrtcih;

 • oblikujejo si temeljne pojme o našem vzgojno – izobraževalnem sistemu;

 • usposobijo se za samoizobraževanje in samovzgojo, za permanentno izpopolnjevanje, spremljanje strokovne literature, stalno iskanje in odkrivanje novih spoznanj za boljše vzgojno delo v vrtcih;

 • razvijejo si zavest, da je stalnost vzgoje in izobraževanja (vse) življenjski proces in, da je način življenja in ne le priprava nanj;

 • usposobijo se za uporabo didaktičnih metod, oblik, načel in sredstev;

 • razvijejo si spoznanja o celostnem, življenjskem pristopu k otroku, pri tem pa upoštevajo vsa spoznanja iz stroke;

 • seznanijo se z vlogo predšolske vzgoje v človekovem razvoju ter poznajo cilje le - te v vrtcu;

 • poznajo načine in sredstva, ki jih uporablja  pomočnik/pomočnica vzgojitelja,

 • razvijajo si sposobnosti za dobro komunikacijo z otroki, za sodelovanje s starši in drugimi sodelujočimi ter za medsebojno strokovno sodelovanje - timsko delo;

 • razvijajo si temeljne osebnostne lastnosti – kritično mišljenje, ustvarjalnost, fleksibilnost, odgovornost, komunikativnost, prijaznost, ...;

 • poznajo otrokove pravice in etični kodeks;

 • usposobijo se za opravljanje temeljnih nalog pomočnika/pomočnice vzgojitelja v vrtcu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OBČI PEDAGOŠKI POJMI

  Dijaki

  Dijaki

   

 • vzgoja

 • vzgoja, posameznik, družba

 • opredelijo pojem vzgoje in spoznajo povezanost vzgoje, posameznika in družbe;

 • ob razgovoru ugotovijo, da je vzgoja nujni proces za posameznika in skupnost, da vzgoja razvija posameznika, posamezniki pa prispevajo k razvoju družbe;

 • razmišljajo o vzgoji kot zapletenem, kompleksnem in permanentnem procesu, v katerem je posameznik oblikovalec samega sebe;

 • Razvija si zavest o pomenu vzgoje za človeka in odgovornost za ravnanje posameznika v skupnosti.

  Navaja se na strpnost ob sodelovanju z drugimi.

  Navaja se izraziti svoje mnenje, biti kritičen.

  Esej: Moja vzgoja.

  socializacija

   

   

   

 • socializacija

 • protislovnost socializacije

 • ovrednotijo pomen socializacije za razvoj posameznika na osnovi znanj iz sociologije, ter poznajo pomen socializacije za razvoj predšolskih otrok;

 • pojasnijo posamezne stopnje socializacije s poudarkom na primarni socializaciji;

 • opredelijo in pojasnijo socializacijo kot protisloven proces;

 • Razvija si zavest o nujnosti medsebojnega sodelovanja in sožitja z drugimi.

  Razvijajo si zavest o pomenu lastne vloge v družbi za dobro počutje vseh.

  Razvija si zavest, da lahko z aktivnim odnosom do okolja izboljša pogoje življenja.

  Referati: Primeri

  ZNAČILNOSTI VZGOJE V POSAMEZNIH DRUŽBAH

       

 • razvoj vzgoje od rodovne skupnosti do danes

 • utemeljijo povezanost vzgoje in družbe;

 • pojasnijo vlogo vzgoje v družbi ter ovrednotijo vlogo vzgoje pri spodbujanju in spreminjanju družbe;

 • na osnovi znanj iz zgodovine opredelijo značilnosti in način vzgoje v posameznih družbah in ga kritično ovrednotijo;

 • primerjajo različne načine vzgoje v preteklosti z današnjimi vzgojnimi pristopi, ugotavljajo podobnosti in razlike;

 • Usposabljajo se za ustvarjalno spreminjanje sedanjosti.

  Za iskanje novih poti in načinov spodbujanja mlade generacije.

  Razvijajo si kritičnost, sposobnosti analiziranja,

  Primerjanja in posploševanja. Zavzemajo se za humano družbo.

  Seminarji, referati o vzgoji od rodovne skupnosti do danes.

  analiza vzgojnega procesa

   

   

   

 • vzgajanje, izobraževanje, pouk

 • namerna in nenamerna vzgoja

 • posredna in neposredna vzgoja

 • stili vzgoje

 • objekt in subjekt vzgoje

 • vzgojno izobraževalni proces opredelijo kot nedeljiv proces vzgajanja in izobraževanja;

 • opredelijo oba procesa in njuno povezanost ter pomen za samoizobraževanje in samovzgojo v današnjem času;

 • na primerih pojasnijo obe vrsti vzgoje, nujno povezanost in pomen obeh za razvoj osebnosti;

 • na osnovi primerov pojasnijo pomen posredne ali neposredne vzgoje, ter utemeljijo pomen aktivnosti za razvoj;

 • poznajo različne stile vzgojnega dela, jih primerjajo in kritično ovrednotijo;

 • zavzemajo se za demokratični način dela, pri tem pa naj pri vzgojnem delu upoštevajo položaj subjekta v vzgojno izobraževalnem procesu;

 • Razvijajo odgovornost za samoizobraževanje, permanentno potrebo po vzgoji.

  Lastna aktivnost in ustvarjalnost vodita do cilja.

   Biti odgovoren za vzgojo. Razvijajo kritičnost, tolerantnost, demokratičnost.

  Sodelovanje v vzgojno izobraževalnem procesu.

   

  pedagogika kot znanost o vzgoji

   

   

   

 • pedagoške znanstvene discipline

 • pedagoška metodologija

 • pedagogiko opredelijo kot znanost o vzgoji in opredelijo pedagoške discipline;

 • pojasnijo pomen interdisciplinarnega povezovanja družbenih znanosti;

 • seznanijo se s pedagoško metodologijo ter z viri in tehnikami pedagoškega raziskovanja;

 • Razvijati zavest o nujnosti znanstvenega, interdisciplinarnega proučevanja področja vzgoje in izobraževanja.

   

  predšolska pedagogika

   

   

   

 • predšolska pedagogika

 • predšolska vzgoja

 • opredelijo predšolsko pedagogiko in predšolsko vzgojo;

 • seznanijo se z idejami nekaterih filozofov in pedagogov, ki so vplivali na pojmovanje predšolske vzgoje;

 • poznajo osnovne naloge in cilje predšolske vzgoje;

 • Razvijati zavest o pomenu

  strokovnega delovanja.

   

 • dejavniki oblikovanja osebnosti

 • utrdijo znanja, ki so jih pridobili že pri psihologiji, da se osebnost lahko oblikuje le v medsebojnem sodelovanju vseh dejavnikov;

 • Razvija zavest, da z lastno aktivnostjo razvija tudi sebe.

  Projekt

 • značilnosti učenja predšolskih otrok

 • spoznajo značilnosti učenja predšolskih otrok, ter pomen in vlogo predšolske vzgoje za otrokov razvoj;

 •    

 • koncepti ali teorije predšolske vzgoje

 • seznanijo se z nekaterimi uveljavljenimi koncepti predšolske vzgoje in jih primerjajo s koncepti predšolske vzgoje v javnih vrtcih;

 • Razvija si sposobnost primerjalne analize.

  Seminar

  vrtci

   

   

   

 • cilji vzgoje v javnih vrtcih

 • pojem predšolskega kurikuluma

 • prikriti kurikulum

 • otrokove pravice kot izhodišče

 • vrste in trajanje programov

 • poznajo pomen predšolskih ustanov za otrokov razvoj;

 • seznanijo se z oblikami sodelovanja s starši;

 • poznajo cilje vzgoje v javnih vrtcih;

 • poznajo izhodišča za oblikovanje kurikuluma v javnih vrtcih;

 • zavedajo se pomena prikritega kurikuluma;

 • pojasnijo nujnost upoštevanja otrokovih pravic;

 • seznanijo se z vrstami in trajanjem programov v vrtcih

 • Razvija odgovornost za otrokov razvoj.

  Razvija odgovornost za otrokovo dobro počutje.

  Upoštevanje otrokovih pravic.

  Poročilo o organiziranosti vrtcev in programih.

 • oblike sodelovanja s starši

 • priprava otroka na vključitev v vrtec

 • prehod otrok iz vrtca v šolo

 • vedo, da imajo starši možnost in pravico izbrati programe,

 • seznanijo se z oblikami sodelovanja s starši;

 • poznajo vlogo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za dobro počutje in razvoj otrok;

 • poznajo pripravo otrok na vstop v šolo, načine in oblike sodelovanja vrtca in osnovne šole;

 •    

  KURIKULUM - ČAS, PROSTOR, DNEVNA RUTINA IN DEJAVNOSTI OTROK V VRTCU;

       

 • pomen in vidiki za oblikovanje dnevnega reda

 • pripravijo analizo (dnevnega reda) na osnovi prakse,

 • pripravijo primerjavo kurikulumov v različnih vrtcih in ob tem spoznajo vidike za oblikovanje in pomen;

 •  

  Poročilo o delu pri  posameznih elementih dnevnega reda.

 • posamezni deli dnevnega reda - prihajanje in odhajanje otrok, hranjenje, higienske navade, 楣楪഻itek, bivanje zunaj, dejavnosti

 • na osnovi prakse pojasnijo medsebojna prepletenost vseh delov dnevnih opravil in dejavnosti ter poznajo pomen in naloge vzgojitelja pri posameznih delih in jih znajo uresničevati;

 • Razvijajo si odgovornost za strokovno izvedbo vseh nalog, pri posameznih delih dnevnega reda.

  Posameznih dejavnostih v vrtcu.

  Vaje

  družina in vrtec

   

   

   

 • vloga družine pri razvoju in oblikovanju človekove osebnosti

 • pripravijo primerjavo med različnimi socialnimi skupinami, ki prispevajo k oblikovanju posameznika;

 • poznajo opredelitev družine in se seznanijo z osnovnimi funkcijami družine, ovrednotijo spremembe skozi zgodovinski razvoj in jih kritično analizirajo;

 • Kritičnost, sposobnost sodelovanja z drugimi. Humanizacija odnosov med spoloma.

  Seminar

 •  vrste družine

 • značilnosti družinskega okolja

 • pripravijo primerjavo med vrstami družin (popolna, nepopolna, razširjena, nuklearna, …);

 • opredelijo vzgojno moč družine ter poznajo pomen ljubezni, ustrezne komunikacije in medsebojnih odnosov za dober otrokov razvoj;

 •  

  Seminar

 •  socializacija v družini in vrtcu

 • dejavniki, ki vplivajo na vzgojno moč družine;

 • družina in vrtec

 • znajo pojasniti mehanizme socializacije in identifikacije;

 • poznajo proces identifikacije, opredelijo objekte identifikacije in internalizacije;

 • vedo kako pomembni so dobri identifikacijski vzori in da je za uspešno vzgojno delo potrebna obojestranska identifikacija;

 • seznanijo se z nekaterimi dejavniki, ki višajo ali nižajo vzgojno moč družine ter možnostmi za reševanje težav;

 • pripravijo primerjavo dela in življenja otrok v vrtcu in družini;

 • Razvijajo komunikativnost.

  Zavedajo se pomena identifikacijskih vzorov in prikritega kurikuluma.

  Sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.

  Poznavanja vrednot.

  Razvijajo tolerantnost.

  Projekt

  vzgojno-izobraževalni sistem

   

   

   

 • vzgojno izobraževalni sistem

 • opredelijo pojem in ga pojasnijo;

 • poznajo značilnosti šolskega sistema (tudi pravilnike);

 • Razvijajo pozitiven odnos do izobraževanja.

   

 • osnovna šola

 • opredelijo in pojasnijo značilnosti osnovne šole;

 • Razvijejo potrebo po permanentnem učenju.

   

 • naš šolski sistem

 • primerjajo dejavnosti v šoli in vrtcu;

 • poznajo naš šolski sistem, ter ga primerjajo s šolskimi sistemi nekaterih evropskih držav;

 • So motivirani za samoizobraževanje.

  Projektno delo

   

  4. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POGLAVJA IZ DIDAKTIKE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • didaktične metode

 • izvajanje kurikuluma

 • sodelovalno učenje

 • metode socialnega učenja

 • poznajo didaktične metode kot pomembne poti za učenje v predšolskem obdobju;

 • seznanijo se s sodobnimi metodami predšolske vzgoje in jih znajo smotrno uporabiti;

 • pridobijo osnovna znanja o socialnem učenju otroka (sodelovalno učenje) ter o možnostih uporabe različnih vzgojnih sredstev;

 • seznanijo se z metodami socialnega učenja in jih znajo uporabljati v praksi;

 • Jasnost, strokovnost.

  Razvijajo si sodoben pogled na vzgojo – način ravnanja z otroki, lastni zgled.

  Razvijajo sposobnosti medsebojnega sodelovanja, komunikacije in jih upoštevajo tudi v vsakdanjem življenju.

  Vaje

 • didaktična in vzgojna načela

 • opredelijo načela in poznajo nujnost upoštevanja le-teh za uspešno vzgojno-izobraževalno delo;

 • spoznajo, da je za razvoj otroka bistvenega pomena spoznavanje poti do cilja in ne končni rezultat;

 • Razvijati lastno aktivnost, ki naj bo spodbuda za otrokovo aktivnost, ne sme pa je nadoknaditi.

   
   

 • poznajo pomen upoštevanja posameznika pri vzgojno- izobraževalnem delu ter pomen individualizacije in diferenciacije za uspešen razvoj;

 • poznajo načela in jih znajo upoštevati v vzgojno izobraževalnem procesu;

 • Razvijajo si pozitiven odnos do sebe in drugih, ustvarjalnost ob lastni aktivnosti in odgovornost za vzgojno delo.

   

 • didaktične oblike

 • didaktična sredstva

 • pridobijo spoznanja, o oblikah dela ter prednosti in slabosti vsake izmed njih;

 • seznanijo se s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi sredstvi;

 • Razvija sposobnost komuniciranja z otroki in drugimi sodelujočimi.

   

  igra in igrače

   

   

   

 • igra

 • vedo, da je igra osnovna otrokova dejavnost, da igra pospešuje celoten otrokov razvoj;

 • ovrednotijo in pojasnijo primeren odnos odraslih do otrokove igre;

 • Strpnost, upoštevanje potreb otrok,  interesov, volje in želja.

  Znati se igrati, zabavati, smejati.

   

 • igre z razvojnega vidika

 • igre z vidika druženja otrok

 • opredelijo vrste iger z razvojnega vidika in jih znajo organizirati. Poznavanje te igre omogoča vzgojitelju, da zna organizirati igro glede na socialne odnose v skupini;

 • Odgovornost za pripravo in izvedbo iger.

   

 • igre z vlogami - ustvarjalne in domišljijske igre

 • poznajo pomen igre za socializacijo, znajo organizirati in pripravljati take igre;

 • Komunikativnost.

  Vaje, projekt

 • didaktične igre

 • igrače

 • druga igralna sredstva

 • poznajo pomen didaktičnih iger za socializacijo, znajo izbrati, pripraviti in izvesti didaktične igre;

 • znajo izbirati igrače v skladu s kriteriji za izbiro igrač;

 • poznajo pomen dobre igrače za otrokov razvoj in vrste igrač;

 • poznajo in znajo pripraviti različna igralna sredstva;

 • Odgovornost, iznajdljivost, fleksibilnost in ustvarjalnost pri izbiri igrač in drugih igralnih sredstev.

  Vaje, projekt

  področja dejavnosti otrok

   

   

   

 • področja dejavnosti v skladu z veljavnim kurikulumom

 • poznajo cilje, naloge in pomen posameznih področij dejavnosti;

 • poznajo možnosti za uresničevanje posameznih področij;

 • Razviti zmožnost kritičnega mišljenja.

   

 • medsebojna povezanost in prepletenost vseh sestavin vzgoje

 • znajo povezati vsa področja dejavnosti ob načrtovanju in izvajanju dejavnosti, prepletanje in povezovanje vseh področij (integracija);

 • Razviti pozitiven donos do dela v vrtcu.

   

  NAČRTOVANJE IN EVALVACIJA

   

   

   

 • načrtovanje

 • evalvacija

 • seznanijo se z načrtovanjem dela in življenja otrok v vrtcu;

 • znajo načrtovati in evalvirati delo pomočnika/pomočnice vzgojitelja;

 • Odgovornost za strokovno delo.

  Povezanost s prakso

  SODELOVANJE VRTCA S STARŠI

   

   

   

   

 • poznajo pomen sodelovanja s starši, pravice staršev in njihov vpliv ter oblike sodelovanja vrtca s starši;

 • spoznajo načela za sodelovanje s starši in drugimi in se učijo komunikacije z odraslimi;

 • seznanijo se z oblikami pomoči staršem;

 • Razvijajo strpnost in odgovornost za sodelovanje s starši, učijo se razreševati konfliktne situacije, naučijo se komunikacije z odraslimi, se znajo identificirati s svetom vrednot staršev.

  Povezanost s prakso

  komunikacija v vrtcu

   

   

   

 • splošno o komunikaciji

 • odnosi v skupini:

 • otrok – otrok,

 • vzgojitelj – otrok,

 • vzgojitelj – sodelavci,

 • vzgojitelj – starši

 • seznanijo se z nekaterimi osnovnimi pravili za dobro komunikacijo v vrtcu in jih znajo upoštevati;

 • ovrednotijo pomen dobrih medsebojnih odnosov in dobre komunikacije za otrokov razvoj;

 • seznanijo se z nekaterimi najpogostejšimi težavami otrok ob vstopu v vrtec in možnostmi za preprečevanje težav;

 • Skrbeti za dobre medsebojne stike, dobro komunikacijo, ki je vir uspeha.

  Razvija sposobnost tolerantnosti ter odgovornosti za prijetno bivanje v kolektivu.

  Seminar

  otrokove pravice IN etični kodeks v vrtcu

 • poznajo deklaracijo o otrokovih pravicah, etični kodeks, poznajo pravice otrok v vrtcu in jih znajo zagotavljati;

 • poznajo pomen lastnega zgleda in odnosa do ljudi in stvari, zavedajo se, da s tem spodbujajo pri otroku dojemanje in upoštevanje pravic;

 • znajo poiskati strokovno pomoč ob kršenju otrokovih pravic;

 • Zavedo se pomembnosti upoštevanja človekovih in otrokovih pravic.

  Zavzemajo se za demokratične medsebojne odnose.

  Seminar


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta nadgrajujeta znanja predmetov: Gospodarsko poslovanje in Upravno poslovanje.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • razvoj vzgoje od praskupnosti do danes

 • Zgodovina

 • značilnosti družbene ureditve v posameznih družbenih obdobjih;

 • socializacija

 • Psihologija

 • socializacija;

 • dejavniki razvoja osebnosti

 • Psihologija

  Biologija

 • dejavniki razvoja osebnosti;

 • genetika;

 • vzgojni smotri

 • igra

 • Psihologija

 • osebnost;

 • igra

 • načrtovanje

 • Likovna kultura z metodiko

  Glasba z metodiko

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

 • likovne tehnike, lutke;

 • petje, igranje na male instrumente, igre;

 • igre, vaje za razgibavanje;

 • svobodno plesno izražanje;

 • družina

 • Zgodovina

  Psihologija

 • družba, socialne skupine;

 • družina;

 • razvoj družine;

 • družina - načini vodenja in odločanja;

 • dnevni red v vrtcu

 • Higiena z gospodinjstvom

 • osebna higiena, prostor, prehrana.

 • področja dejavnosti otrok

 • Športna vzgoja

  Psihologija

  Kemija

  Fizika

  Biologija

  Slovenščina

  Matematika

  Likovna kultura z metodiko, glasba z metodiko, ples z metodiko

 • športna vzgoja;

 • estetika;

 • intelektualni razvoj;

 • poizkusi;

 • fizikalne zakonitosti;

 • živalski in rastlinski svet;

 • razvijanje govora;

 • uporaba jezika;

 • naravna števila;

 • merske enote;

 • komunikacija v vrtcu

 • otrokove pravice

 • Psihologija

  Slovenščina

 • morala, etika, vrednote;

 • vrednote, moralni razvoj;

 • tehnike komunikacije;

 • otrokove in človekove pravice;