SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - PRAKTIČNO PEDAGOŠKO DELO

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Ustanove v katerih se izvaja praktični pouk

Skupaj/Praksa

4.

Vrtci

204

SKUPAJ

 

204


3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • z aktivnim vključevanjem v neposredni delovni proces doživljajo delo, neposredno spoznavajo delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu,

 • spoznavajo odnose, jih vrednotijo in povezujejo teorijo s pedagoško prakso,

 • neposredno spoznavajo otroke, življenje in delo vrtca, dela in naloge pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok in starše,

 • spoznavajo organiziranost vrtcev, delitev dela v njem ter različne dejavnosti, ki potekajo v vrtcu,

 • spoznajo in upoštevajo predpise o varstvu pri delu,

 • pri praktičnem delu pod mentorjevim vodstvom sodelujejo pri vseh dejavnostih, vključno pri sodelovanju s starši,

 • razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,

 • oblikujejo si ustvarjalen odnos do dela v vrtcu in se usposabljajo za spremljanje in uporabo najnovejših dosežkov v stroki,

 • spoznavajo pomen trajnega iskanja in vključevanja novih oblik dela v delovni proces in se usposabljajo za aktivno vključevanje v ta prizadevanja,

 • spoznajo delo pri vseh delih dnevnega reda in njihovo medsebojno povezanost,

 • pri praktičnem delu utrjujejo pri pouku pridobljena spoznanja in se ob aktivnem vključevanju v različne dejavnosti praktično usposabljajo za uresničevanje nalog pomočnika/pomočnice vzgojitelja,

 • ob lastnih izkušnjah ob delu v vrtcu pridobijo potrditev o pravilnosti lastne poklicne odločitve.


  4. PODROČJA DELA IN NALOGE PRAKTIKANTA

  4. letnik

  Področje dela

  Dela in naloge

  SPREJEM DIJAKOV IN PREDSTAVITEV VRTCA

  Mentor dijake seznani:

 • z namenom in načinom praktičnega pedagoškega dela,

 • s pravicami in dolžnostmi dijaka na praksi,

 • navodili glede obleke in obutve,

 • s pravicami otrok in staršev,

 • s publikacijo vrtca,

  Mentor predstavi dijakom:

 • dejavnosti in organiziranost vrtca,

 • naloge in program dela pomočnika/pomočnice vzgojitelja  in vzgojitelja predšolskih otrok,

 • oblike sodelovanja s starši in okoljem,

 • kurikulum z značilnostmi in posebnostmi skupine otrok pri kateri bodo opravljali pedagoško prakso.

 • HOSPITACIJE V ODDELKU

  IN PRAKTIČNO PEDAGOŠKO DELO

  Dijaki na začetku prakse hospitirajo v oddelku, pri čemer se seznanijo  z vzgojnim delom v skupini, se vključijo  v igro otrok in pomagajo vzgojiteljici/vzgojitelju oziroma pomočnici/pomočniku vzgojitelja.

  Ostali del prakse pa izvajajo naloge, ki jih bodo opravljali kot pomočniki/pomočnice vzgojitelja, pri tem pa upoštevajo navodila mentorja.

  PRIHOD OTROK IN ODHOD OTROK

  Dijaki (pomagajo vzgojitelju in izvajajo):

 • pripravijo prostor pred sprejemom in po odhodu otrok,

 • sodelujejo pri sprejemu (prihodu) oziroma odhodu otrok,

 • organizirajo različne igre po želji otrok v času prihoda ali odhoda otrok .

 • Samostojno sodelujejo pri (pre)oblačenju in (pre)obuvanju in navajajo otroke na samostojnost.

 • NEGA IN OSEBNA HIGIENA OTROK

  Dijaki pomagajo:

 • pri negovanju otrok posebno skrb namenijo razvijanju in oblikovanju higienskih in kulturnih navad in vzpostavljanju toplih in medosebnih odnosov,

 • samostojno pripravijo in uredijo prostor in sredstva za nego ter pomagajo pri negi.

 • PREHRANJEVANJE

  Uredijo prostor pred in po hranjenju otrok.

  Samostojno organizirajo in izvedejo hranjenje otrok.

  POČITEK

  Pripravijo prostor za počitek.

  Pripravijo otroke na počitek, organizirajo dejavnosti za otroke, ki ne počivajo.

  Uredijo otroke po počitku in jim pripravijo igre po želji ter poskrbijo za prijetno vzdušje v času pred odhodom otrok.

  DEJAVNOSTI OTROK V NOTRANJIH PROSTORIH IN NA PROSTEM

  Dijaki sodelujejo pri vseh dejavnostih, ki potekajo v vrtcu in opravljajo naloge pomočnice /pomočnika vzgojitelja.

  Mentor dijake seznani s pedagoško dokumentacijo vrtca, ter načrtovanjem vzgojnega dela.

  Dijaki samostojno pripravijo:

 • igre po želji otrok in kotičke, igrače in druga vzgojna sredstva,

 • ustvarjalne igre (igre z vlogami)  in didaktične igre,

 • prostor, igrače, material in druge pripomočke za različne dejavnosti,

 • vsakodnevno razgibavanje (načrtujejo ob pomoči mentorja) in ga izvedejo,

  Sodelujejo pri vseh dejavnostih otrok.

  Med dejavnostmi sodelujejo z otroki, jih spodbujajo, jim po potrebi pomagajo, na koncu dejavnosti pa pomagajo pospraviti.

  Skupaj z vzgojiteljico načrtujejo bivanje na prostem, pripravljajo in izvedejo igre na igrišču in  se vključijo v igro otrok na igrišču.

  Pripravijo otroke na bivanje na prostem.

  Spremljajo otroke pri dejavnostih zunaj.

  Vsakodnevno pripravijo skupaj z mentorjem analizo opravljenega dela. Pišejo dnevnik.

  Opravljajo še druge naloge po navodilih mentorja.

  Zapažanja o otrocih:

 • opazujejo vedenje in dejavnosti posameznika in skupine, si opaženo zabeležijo in napišejo poročilo.

 • IGRAČE IN DRUGA VZGOJNA SREDSTVA

  Seznanijo se z igračami v skupini in drugimi vzgojnimi sredstvi v oddelku in v didaktičnem kabinetu in jih znajo uporabljati.

  Seznanijo se z knjižnico in jo tudi uporabljajo.

  Pomagajo pri vzdrževanju igrač in drugih vzgojnih sredstev.

  Izdelajo igračo ali drugo vzgojno sredstvo.

  Sodelujejo pri estetskem in funkcionalnem urejanju prostora.

  SODELOVANJE VRTCA S STARŠI IN OKOLJEM

  Dijaki naj bodo navzoči na roditeljskem sestanku ali drugih skupinskih oblikah sodelovanja vrtca s starši.

  Dijaki naj sodelujejo pri pripravljanju raznih oblik sodelovanja vrtca s starši ali drugimi institucijami v okolju.

  Sodelujejo pri pripravi in izvedbi praznovanj, prireditev, tekmovanj, športnih dani, izletov v naravo itd.

  Seznanijo se s sodelovanjem vrtca z osnovno šolo in z drugimi dejavniki v okolju in sodeluje z vzgojiteljico pri teh dejavnostih.

  Dijaki naj se udeležijo tudi vseh oblik strokovnega spopolnjevanja.

  Opomba: Ta del prakse bo možno uresničiti le v primeru, če bodo take dejavnosti potekale v času prakse.

   

  5. NAVODILA ZA URESNIČEVANJE PEDAGOŠKE PRAKSE

  Dijaki praviloma opravljajo praktično pedagoško delo v vrtcu, ki si ga izberejo glede na lastne želje (bližina kraja bivanja), starostno skupino pa določi vodstvo vrtca.

  Splošna navodila

  1. Dijaki delajo na delovnem mestu 6 ur, preostali čas pa je namenjen pisanju poročila, pripravam na delo, izdelavi igrač in drugim aktivnostim, ki potekajo v času prakse.

  2. Dijaki pred začetkom praktičnega pedagoškega dela s potrdilom dokažejo da izpolnjujejo z zakonom predpisane higienske pogoje za stik z otroki in prehrano (zdravniško potrdilo).

  3. Dijaki morajo biti nezgodno zavarovani.

  4. Dijaki morajo na praktičnem pedagoškem delu upoštevati dnevni red, hišni red in druge z zakonom predpisane dokumente o delovni disciplini in varstvu pri delu.

  5. Dijaki se oblačijo in obuvajo v skladu z zahtevami, določenimi v dokumentih vrtca.

  6. Dijaki se za praktično pedagoško delo pisno pripravljajo, in sicer po navodilih, ki so jih dobili v šoli in navodilih, ki jim jih posreduje mentorica v vrtcu.

  7. Dijaki vodijo o svojem delu dnevnik, praktično pedagoško delo zaključijo s pisnim poročilom.

  8. Profesorji pedagogike, psihologije, zdravstvene vzgoje, higiene z gospodinjstvom, slovenskega jezika in književnosti in metodik glasbene, likovne, plesne in športne vzgoje pripravijo dijake na praktično pedagoško delo, pripravijo program dela in dajo dijakom pred začetkom prakse ustrezna navodila.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Praktično pedagoško delo se ocenjuje z opisnimi ocenami

  manj uspešno

  uspešno

  zelo uspešno


  1.   Praktično pedagoško delo se ocenjuje po končanem praktičnem pedagoškem delu. Ocena se vpiše v spričevalo.

  2.   Praktično pedagoško delo oceni mentor v vrtcu, pri tem pa upošteva: strokovnost, odnos dijaka do otrok, odnos do delavcev vrtca, odnos do dela oziroma pripravljenost za delo, samostojnost pri delu, discipliniranost, odgovornost, izvirnost, ustvarjalnost in fleksibilnost.

  3.   Končno oceno praktičnega pedagoškega dela poda učitelj, ki prakso organizira. Skupna ocena pa vključuje oceno mentorja in oceno učitelja, ki oceni dijakov dnevnik in poročilo.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Specifičnost praktičnega pedagoškega dela je v njeni integrativnosti, saj omogoča sintezo spoznanj z različnih področij in uresničevanje - teh pri vzgojnem delu v vrtcu.